fe393652c519e2df992cc37d40e5e0e462d5974a
[squirrelmail.git] / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # SquirrelMail Bulgarian Translation (1.92) supported by University of Rousse Computer Center
2 # Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
3 # Stanislav Yordanov <stan@fashion.bg>, 2003.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: SquirrelMail 1.4.0RC1\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-01-02 13:20+0200\n"
10 "Last-Translator: Stanislav Yordanov \n"
11 "Language-Team: Bulgarian \n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=cp-1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
16
17 msgid "Delivery error report"
18 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà mail-a"
19
20 msgid "Undelivered Message Headers"
21 msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
22
23 msgid "(no subject)"
24 msgstr "(íÿìà òåìà)"
25
26 msgid "Personal address book"
27 msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
28
29 #, c-format
30 msgid "Database error: %s"
31 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
32
33 msgid "Addressbook is read-only"
34 msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
35
36 #, c-format
37 msgid "User '%s' already exist"
38 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
39
40 #, c-format
41 msgid "User '%s' does not exist"
42 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
43
44 msgid "Global address book"
45 msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
46
47 msgid "No such file or directory"
48 msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
49
50 msgid "Open failed"
51 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
52
53 msgid "Can not modify global address book"
54 msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
55
56 msgid "Not a file name"
57 msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
58
59 msgid "Write failed"
60 msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
61
62 msgid "Unable to update"
63 msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
64
65 msgid "Could not lock datafile"
66 msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
67
68 msgid "Write to addressbook failed"
69 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
70
71 msgid "Error initializing addressbook database."
72 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
73
74 #, c-format
75 msgid "Error opening file %s"
76 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
77
78 msgid "Error initializing global addressbook."
79 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
80
81 #, c-format
82 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
83 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
84
85 msgid "Invalid input data"
86 msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
87
88 msgid "Name is missing"
89 msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
90
91 msgid "E-mail address is missing"
92 msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
93
94 msgid "Nickname contains illegal characters"
95 msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
96
97 msgid "view"
98 msgstr "ïðåãëåä"
99
100 msgid "Business Card"
101 msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
102
103 msgid "You must be logged in to access this page."
104 msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
105
106 msgid "Sunday"
107 msgstr "Íåäåëÿ"
108
109 msgid "Monday"
110 msgstr "Ïîíåäåëíèê"
111
112 msgid "Tuesday"
113 msgstr "Âòîðíèê"
114
115 msgid "Wednesday"
116 msgstr "Ñðÿäà"
117
118 msgid "Thursday"
119 msgstr "×åòâúðòúê"
120
121 msgid "Friday"
122 msgstr "Ïåòúê"
123
124 msgid "Saturday"
125 msgstr "Ñúáîòà"
126
127 msgid "January"
128 msgstr "ßíóàðè"
129
130 msgid "February"
131 msgstr "Ôåâðóàðè"
132
133 msgid "March"
134 msgstr "Ìàðò"
135
136 msgid "April"
137 msgstr "Àïðèë"
138
139 msgid "May"
140 msgstr "Ìàé"
141
142 msgid "June"
143 msgstr "Þíè"
144
145 msgid "July"
146 msgstr "Þëè"
147
148 msgid "August"
149 msgstr "Àâãóñò"
150
151 msgid "September"
152 msgstr "Ñåïòåìâðè"
153
154 msgid "October"
155 msgstr "Îêòîìâðè"
156
157 msgid "November"
158 msgstr "Íîåìâðè"
159
160 msgid "December"
161 msgstr "Äåêåìâðè"
162
163 msgid "D, F j, Y g:i a"
164 msgstr "D, F j, Y g:i a"
165
166 msgid "D, F j, Y G:i"
167 msgstr "D, F j, Y G:i"
168
169 msgid "g:i a"
170 msgstr "g:i a"
171
172 msgid "G:i"
173 msgstr "G:i"
174
175 msgid "D, g:i a"
176 msgstr "D, g:i a"
177
178 msgid "D, G:i"
179 msgstr "D, G:i"
180
181 msgid "M j, Y"
182 msgstr "M j, Y"
183
184 #, c-format
185 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
186 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
187
188 msgid "Unknown user or password incorrect."
189 msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
190
191 msgid "Click here to try again"
192 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
193
194 #, c-format
195 msgid "Click here to return to %s"
196 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
197
198 #, c-format
199 msgid "%s Logo"
200 msgstr "%s Ëîãî"
201
202 #, c-format
203 msgid "SquirrelMail version %s"
204 msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
205
206 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
207 msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
208
209 msgid "ERROR"
210 msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
211
212 msgid "Go to the login page"
213 msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
214
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
218 "default preference file."
219 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
220
221 #, c-format
222 msgid ""
223 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
224 "to resolve this issue."
225 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
226
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
230 "to resolve this issue."
231 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
232
233 #, c-format
234 msgid "Error opening %s"
235 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
236
237 msgid "Default preference file not found or not readable!"
238 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
239
240 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
241 msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
242
243 msgid "Could not create initial preference file!"
244 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
245
246 #, c-format
247 msgid "%s should be writable by user %s"
248 msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
249
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
253 "to resolve this issue."
254 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
255
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
259 "to resolve this issue."
260 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
261
262 msgid ""
263 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
264 "(using configure option --with-mbstring)."
265 msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with-mbstring)"
266
267 msgid "ERROR : No available imapstream."
268 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
269
270 msgid "ERROR : Could not complete request."
271 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
272
273 msgid "Query:"
274 msgstr "Çàÿâêà:"
275
276 msgid "Reason Given: "
277 msgstr "Ïðè÷èíà: "
278
279 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
280 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
281
282 msgid "Server responded: "
283 msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
284
285 #, c-format
286 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
287 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
288
289 #, c-format
290 msgid "Bad request: %s"
291 msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
292
293 #, c-format
294 msgid "Unknown error: %s"
295 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
296
297 msgid "Read data:"
298 msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
299
300 msgid "ERROR : Could not append message to"
301 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
302
303 msgid "Solution: "
304 msgstr "Ðåøåíèå: "
305
306 msgid ""
307 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
308 "folder."
309 msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
310
311 msgid "INBOX"
312 msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
313
314 msgid "Unknown response from IMAP server: "
315 msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
316
317 msgid "Unknown message number in reply from server: "
318 msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
319
320 msgid "Unknown Sender"
321 msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
322
323 msgid "(unknown sender)"
324 msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
325
326 msgid "Unknown date"
327 msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
328
329 msgid "A"
330 msgstr "À"
331
332 #, fuzzy
333 msgid ""
334 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
335 "to the system administrator."
336 msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
337
338 #, fuzzy
339 msgid ""
340 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
341 "this to the system administrator."
342 msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
343
344 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
345 msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
346
347 msgid "Move Selected To"
348 msgstr "Ïðåìåñòè èçáðàíîòî â"
349
350 msgid "Transform Selected Messages"
351 msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
352
353 msgid "Move"
354 msgstr "Ïðåìåñòè"
355
356 msgid "Forward"
357 msgstr "Ïðåïðàòè"
358
359 msgid "Expunge"
360 msgstr "Ïðåìàõíè"
361
362 msgid "mailbox"
363 msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
364
365 msgid "Read"
366 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
367
368 msgid "Unread"
369 msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
370
371 msgid "Delete"
372 msgstr "Èçòðèé"
373
374 msgid "Unthread View"
375 msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
376
377 msgid "Thread View"
378 msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
379
380 msgid "To"
381 msgstr "Äî"
382
383 msgid "From"
384 msgstr "Îò"
385
386 msgid "Date"
387 msgstr "Äàòà"
388
389 msgid "Subject"
390 msgstr "Òåìà"
391
392 msgid "Size"
393 msgstr "Ðàçìåð"
394
395 msgid "Toggle All"
396 msgstr "Èíâåðòèðàé èçáîðà"
397
398 msgid "Unselect All"
399 msgstr "Ðàçìàðêèðàé Âñè÷êè"
400
401 msgid "Select All"
402 msgstr "Ìàðêèðàé Âñè÷êè"
403
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
406 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s äî %s (%s îáùî)"
407
408 #, fuzzy, c-format
409 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
410 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s (1 îáùî)"
411
412 msgid "Previous"
413 msgstr "Íàçàä"
414
415 msgid "Next"
416 msgstr "Íàïðåä"
417
418 msgid "Paginate"
419 msgstr "Ñòðàíèðàíå"
420
421 msgid "Show All"
422 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè"
423
424 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
425 msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
426
427 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
428 msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
429
430 msgid ""
431 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
432 "is malformed."
433 msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
434
435 msgid "Command:"
436 msgstr "Êîìàíäà:"
437
438 msgid "Response:"
439 msgstr "Îòãîâîð:"
440
441 msgid "Message:"
442 msgstr "Ïèñìî:"
443
444 msgid "FETCH line:"
445 msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
446
447 msgid "High"
448 msgstr "Âèñîê"
449
450 msgid "Low"
451 msgstr "Íèñúê"
452
453 msgid "Normal"
454 msgstr "Íîðìàëåí"
455
456 msgid "Hide Unsafe Images"
457 msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
458
459 msgid "View Unsafe Images"
460 msgstr "Ïðåãëåä íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
461
462 msgid "download"
463 msgstr "èçòåãëè"
464
465 msgid "Unknown sender"
466 msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
467
468 msgid "sec_remove_eng.png"
469 msgstr "sec_remove_eng.png"
470
471 #, c-format
472 msgid "Option Type '%s' Not Found"
473 msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
474
475 msgid "Yes"
476 msgstr "Äà"
477
478 msgid "No"
479 msgstr "Íå"
480
481 msgid "Submit"
482 msgstr "Ïîòâúðäè"
483
484 msgid "Current Folder"
485 msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
486
487 msgid "Sign Out"
488 msgstr "Èçõîä"
489
490 msgid "Compose"
491 msgstr "Ñúñòàâè"
492
493 msgid "Addresses"
494 msgstr "Àäðåñè"
495
496 msgid "Folders"
497 msgstr "Ïàïêè"
498
499 msgid "Options"
500 msgstr "Îïöèè"
501
502 msgid "Search"
503 msgstr "Òúðñè"
504
505 msgid "Help"
506 msgstr "Ïîìîù"
507
508 #, c-format
509 msgid "Error creating directory %s."
510 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
511
512 msgid "Could not create hashed directory structure!"
513 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
514
515 msgid "General Display Options"
516 msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
517
518 msgid "Theme"
519 msgstr "Òåìà"
520
521 msgid "Default"
522 msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
523
524 msgid "Custom Stylesheet"
525 msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
526
527 msgid "Language"
528 msgstr "Åçèê"
529
530 msgid "Use Javascript"
531 msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
532
533 msgid "Autodetect"
534 msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
535
536 msgid "Always"
537 msgstr "Âèíàãè"
538
539 msgid "Never"
540 msgstr "Íèêîãà"
541
542 msgid "Mailbox Display Options"
543 msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
544
545 msgid "Number of Messages to Index"
546 msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
547
548 msgid "Enable Alternating Row Colors"
549 msgstr "Ïîçâîëè àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
550
551 msgid "Enable Page Selector"
552 msgstr "Ïîçâîëè ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
553
554 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
555 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
556
557 msgid "Message Display and Composition"
558 msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
559
560 msgid "Wrap Incoming Text At"
561 msgstr "Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
562
563 msgid "Size of Editor Window"
564 msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
565
566 msgid "Location of Buttons when Composing"
567 msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
568
569 msgid "Before headers"
570 msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
571
572 msgid "Between headers and message body"
573 msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
574
575 msgid "After message body"
576 msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
577
578 msgid "Addressbook Display Format"
579 msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
580
581 msgid "Javascript"
582 msgstr "Javascript"
583
584 msgid "HTML"
585 msgstr "HTML"
586
587 msgid "Show HTML Version by Default"
588 msgstr "Ïîêàæè HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
589
590 msgid "Enable Forward as Attachment"
591 msgstr "Ïîçâîëè ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
592
593 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
594 msgstr "Âêëþ÷è \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
595
596 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
597 msgstr "Âêëþ÷è ìå â \"Êîïèå\" êîãàòî îòãîâàðÿì íà âñè÷êè"
598
599 msgid "Enable Mailer Display"
600 msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
601
602 msgid "Display Attached Images with Message"
603 msgstr "Ïîêàæè ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
604
605 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
606 msgstr "Ïîçâîëè ïîäõîäÿùà çà ïå÷àò âðúçêà"
607
608 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
609 msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
610
611 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
612 msgstr "Ïîçâîëè óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
613
614 msgid "Compose Messages in New Window"
615 msgstr "Ñúñòàâÿé íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
616
617 msgid "Width of Compose Window"
618 msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
619
620 msgid "Height of Compose Window"
621 msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
622
623 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
624 msgstr "Äîáàâè ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
625
626 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
627 msgstr "Ïîçâîëè ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
628
629 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
630 msgstr "Ïîçâîëè íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
631
632 msgid "Special Folder Options"
633 msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
634
635 msgid "Folder Path"
636 msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
637
638 msgid "Do not use Trash"
639 msgstr "Íå èçïîëçâàé Trash"
640
641 msgid "Trash Folder"
642 msgstr "Ïàïêà Trash"
643
644 msgid "Do not use Sent"
645 msgstr "Íå èçïîëçâàé Èçïðàòåíè"
646
647 msgid "Sent Folder"
648 msgstr "Ïàïêà Sent"
649
650 msgid "Do not use Drafts"
651 msgstr "Íå èçïîëçâàé Draft"
652
653 msgid "Draft Folder"
654 msgstr "Ïàïêà Draft"
655
656 msgid "Folder List Options"
657 msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
658
659 msgid "Location of Folder List"
660 msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
661
662 msgid "Left"
663 msgstr "Ëÿâî"
664
665 msgid "Right"
666 msgstr "Äÿñíî"
667
668 msgid "pixels"
669 msgstr "òî÷êè"
670
671 msgid "Width of Folder List"
672 msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
673
674 msgid "Minutes"
675 msgstr "Ìèíóòè"
676
677 msgid "Seconds"
678 msgstr "Ñåêóíäè"
679
680 msgid "Minute"
681 msgstr "Ìèíóòà"
682
683 msgid "Auto Refresh Folder List"
684 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
685
686 msgid "Enable Unread Message Notification"
687 msgstr "Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
688
689 msgid "No Notification"
690 msgstr "Íÿìà ñúîáùåíèå"
691
692 msgid "Only INBOX"
693 msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
694
695 msgid "All Folders"
696 msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
697
698 msgid "Unread Message Notification Type"
699 msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
700
701 msgid "Only Unseen"
702 msgstr "Ñàìî Íîâè"
703
704 msgid "Unseen and Total"
705 msgstr "Íîâè è Îáùî"
706
707 msgid "Enable Collapsable Folders"
708 msgstr "Ïîçâîëè éåðàðõè÷íè ïàïêè"
709
710 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
711 msgstr "Ïîçâîëè êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
712
713 msgid "Show Clock on Folders Panel"
714 msgstr "Ïîêàæè ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
715
716 msgid "No Clock"
717 msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
718
719 msgid "Hour Format"
720 msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
721
722 msgid "12-hour clock"
723 msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
724
725 msgid "24-hour clock"
726 msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
727
728 msgid "Memory Search"
729 msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
730
731 msgid "Disabled"
732 msgstr "Çàáðàíåíî"
733
734 msgid "Folder Selection Options"
735 msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
736
737 msgid "Selection List Style"
738 msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
739
740 msgid "Long: "
741 msgstr "Äúëãî: "
742
743 msgid "Indented: "
744 msgstr "Ïîèñêàíî: "
745
746 msgid "Delimited: "
747 msgstr "Ðàçäåëåíî: "
748
749 msgid "Name and Address Options"
750 msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
751
752 msgid "Full Name"
753 msgstr "Ïúëíî èìå"
754
755 msgid "Email Address"
756 msgstr "Email àäðåñ"
757
758 msgid "Reply To"
759 msgstr "Îòãîâîð íà"
760
761 msgid "Signature"
762 msgstr "Ñèãíàòóðà"
763
764 msgid "Edit Advanced Identities"
765 msgstr "Ðåäàêöèÿ íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
766
767 msgid "(discards changes made on this form so far)"
768 msgstr "(îòìåíÿ ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
769
770 msgid "Multiple Identities"
771 msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
772
773 msgid "Same as server"
774 msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
775
776 msgid "Timezone Options"
777 msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
778
779 msgid "Your current timezone"
780 msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
781
782 msgid "Reply Citation Options"
783 msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
784
785 msgid "Reply Citation Style"
786 msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
787
788 msgid "No Citation"
789 msgstr "Áåç öèòàòè"
790
791 msgid "AUTHOR Said"
792 msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
793
794 msgid "Quote Who XML"
795 msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
796
797 msgid "User-Defined"
798 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
799
800 msgid "User-Defined Citation Start"
801 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
802
803 msgid "User-Defined Citation End"
804 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
805
806 msgid "Signature Options"
807 msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
808
809 msgid "Use Signature"
810 msgstr "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
811
812 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
813 msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
814
815 msgid "Config File Version"
816 msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
817
818 msgid "Squirrelmail Version"
819 msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
820
821 msgid "PHP Version"
822 msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
823
824 msgid "Organization Preferences"
825 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
826
827 msgid "Organization Name"
828 msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
829
830 msgid "Organization Logo"
831 msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
832
833 msgid "Organization Logo Width"
834 msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
835
836 msgid "Organization Logo Height"
837 msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
838
839 msgid "Organization Title"
840 msgstr "Òèòëà íà îðãàíèçàöèÿòà"
841
842 msgid "Signout Page"
843 msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
844
845 msgid "Default Language"
846 msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
847
848 msgid "Top Frame"
849 msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
850
851 msgid "Server Settings"
852 msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
853
854 msgid "Mail Domain"
855 msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
856
857 msgid "IMAP Server Address"
858 msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
859
860 msgid "IMAP Server Port"
861 msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
862
863 msgid "IMAP Server Type"
864 msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
865
866 msgid "Cyrus IMAP server"
867 msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
868
869 msgid "University of Washington's IMAP server"
870 msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
871
872 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
873 msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
874
875 msgid "Courier IMAP server"
876 msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
877
878 msgid "Not one of the above servers"
879 msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
880
881 msgid "IMAP Folder Delimiter"
882 msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
883
884 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
885 msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
886
887 msgid "Use Sendmail"
888 msgstr "Èçïîëçâàé Sendmail"
889
890 msgid "Sendmail Path"
891 msgstr "Ïúò íà Sendmail"
892
893 msgid "SMTP Server Address"
894 msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
895
896 msgid "SMTP Server Port"
897 msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
898
899 msgid "Authenticated SMTP"
900 msgstr "Àóòåíòèêèðàí SMTP"
901
902 msgid "Invert Time"
903 msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
904
905 msgid "Use Confirmation Flags"
906 msgstr "Èçïîëçâàé ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
907
908 msgid "Folders Defaults"
909 msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
910
911 msgid "Default Folder Prefix"
912 msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
913
914 msgid "Show Folder Prefix Option"
915 msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
916
917 msgid "By default, move to trash"
918 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â êîø÷åòî"
919
920 msgid "By default, move to sent"
921 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â èçïðàòåíè"
922
923 msgid "By default, save as draft"
924 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
925
926 msgid "List Special Folders First"
927 msgstr "Ïîêàæè ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
928
929 msgid "Show Special Folders Color"
930 msgstr "Ïîêàæè öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
931
932 msgid "Auto Expunge"
933 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
934
935 msgid "Default Sub. of INBOX"
936 msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
937
938 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
939 msgstr "Ïîêàæè îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
940
941 msgid "Default Unseen Notify"
942 msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
943
944 msgid "Default Unseen Type"
945 msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
946
947 msgid "Auto Create Special Folders"
948 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
949
950 msgid "Default Javascript Adrressbook"
951 msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
952
953 msgid "Auto delete folders"
954 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
955
956 msgid "General Options"
957 msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
958
959 msgid "Default Charset"
960 msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
961
962 msgid "Data Directory"
963 msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
964
965 msgid "Temp Directory"
966 msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
967
968 msgid "Hash Level"
969 msgstr "Íèâî íà õåøà"
970
971 msgid "Hash Disabled"
972 msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
973
974 msgid "Moderate"
975 msgstr "Óìåðåí"
976
977 msgid "Medium"
978 msgstr "Ñðåäåí"
979
980 msgid "Default Left Size"
981 msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
982
983 msgid "Usernames in Lowercase"
984 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
985
986 msgid "Allow use of priority"
987 msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
988
989 msgid "Hide SM attributions"
990 msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
991
992 msgid "Enable use of delivery receipts"
993 msgstr "Ðàçðåøè èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
994
995 msgid "Allow editing of identities"
996 msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
997
998 msgid "Allow editing of full name"
999 msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
1000
1001 msgid "Message of the Day"
1002 msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
1003
1004 msgid "Database"
1005 msgstr "Áàçà äàííè"
1006
1007 msgid "Address book DSN"
1008 msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1009
1010 msgid "Address book table"
1011 msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1012
1013 msgid "Preferences DSN"
1014 msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
1015
1016 msgid "Preferences table"
1017 msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
1018
1019 msgid "Preferences username field"
1020 msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
1021
1022 msgid "Preferences key field"
1023 msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
1024
1025 msgid "Preferences value field"
1026 msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
1027
1028 msgid "Themes"
1029 msgstr "Òåìè"
1030
1031 msgid "Style Sheet URL (css)"
1032 msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
1033
1034 msgid "Configuration Administrator"
1035 msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
1036
1037 msgid "Theme Name"
1038 msgstr "Èìå íà òåìàòà"
1039
1040 msgid "Theme Path"
1041 msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
1042
1043 msgid "Plugins"
1044 msgstr "Plugins"
1045
1046 msgid "Change Settings"
1047 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
1048
1049 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1050 msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
1051
1052 msgid "Administration"
1053 msgstr "Àäìèíèñòðàöèÿ"
1054
1055 msgid ""
1056 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1057 "remotely."
1058 msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
1059
1060 msgid "Bug Reports:"
1061 msgstr "Îïèñàíè áúãîâå"
1062
1063 msgid "Show button in toolbar"
1064 msgstr "Ïîêàæè áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
1065
1066 msgid "TODAY"
1067 msgstr "ÄÍÅÑ"
1068
1069 msgid "Go"
1070 msgstr "Äàâàé"
1071
1072 msgid "l, F j Y"
1073 msgstr "l, F j Y"
1074
1075 msgid "ADD"
1076 msgstr "ÄÎÁÀÂÈ"
1077
1078 msgid "EDIT"
1079 msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÉ"
1080
1081 msgid "DEL"
1082 msgstr "ÈÇÒÐÈÉ"
1083
1084 msgid "Start time:"
1085 msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
1086
1087 msgid "Length:"
1088 msgstr "Äúëæèíà:"
1089
1090 msgid "Priority:"
1091 msgstr "Ïðèîðèòåò:"
1092
1093 msgid "Title:"
1094 msgstr "Çàãëàâèå"
1095
1096 msgid "Set Event"
1097 msgstr "Óñòàíîâè ñúáèòèå"
1098
1099 msgid "Event Has been added!"
1100 msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
1101
1102 msgid "Date:"
1103 msgstr "Äàòà:"
1104
1105 msgid "Time:"
1106 msgstr "Âðåìå:"
1107
1108 msgid "Day View"
1109 msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
1110
1111 msgid "Do you really want to delete this event?"
1112 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
1113
1114 msgid "Event deleted!"
1115 msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
1116
1117 msgid "Nothing to delete!"
1118 msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
1119
1120 msgid "Update Event"
1121 msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
1122
1123 msgid "Do you really want to change this event from:"
1124 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
1125
1126 msgid "to:"
1127 msgstr "äî:"
1128
1129 msgid "Event updated!"
1130 msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
1131
1132 msgid "Month View"
1133 msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
1134
1135 msgid "0 min."
1136 msgstr "0 ìèí."
1137
1138 msgid "15 min."
1139 msgstr "15 ìèí."
1140
1141 msgid "35 min."
1142 msgstr "35 ìèí."
1143
1144 msgid "45 min."
1145 msgstr "45 ìèí."
1146
1147 msgid "1 hr."
1148 msgstr "1 ÷àñ"
1149
1150 msgid "1.5 hr."
1151 msgstr "1.5 ÷àñà"
1152
1153 msgid "2 hr."
1154 msgstr "2 ÷àñà"
1155
1156 msgid "2.5 hr."
1157 msgstr "2.5 ÷àñà"
1158
1159 msgid "3 hr."
1160 msgstr "3 ÷àñà"
1161
1162 msgid "3.5 hr."
1163 msgstr "3.5 ÷àñà"
1164
1165 msgid "4 hr."
1166 msgstr "4 ÷àñà"
1167
1168 msgid "5 hr."
1169 msgstr "5 ÷àñà"
1170
1171 msgid "6 hr."
1172 msgstr "6 ÷àñà"
1173
1174 msgid "Calendar"
1175 msgstr "Êàëåíäàð"
1176
1177 msgid "Delete & Prev"
1178 msgstr "Èçòðèé"
1179
1180 msgid "Delete & Next"
1181 msgstr "Èçòðèé"
1182
1183 msgid "Move to:"
1184 msgstr "Ïðåìåñè â:"
1185
1186 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1187 msgstr "Èçòðèé/Ïðåìåñòè/Íàïðåä áóòîíè:"
1188
1189 msgid "Display at top"
1190 msgstr "Ïîêàæè â ãîðíàòà ÷àñò"
1191
1192 msgid "with move option"
1193 msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
1194
1195 msgid "Display at bottom"
1196 msgstr "Ïîêàæè â äîëíàòà ÷àñò"
1197
1198 msgid ""
1199 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1200 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1201 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
1202
1203 #, fuzzy
1204 msgid ""
1205 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1206 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
1207 "to use."
1208 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè íå êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà áúäå ïðåäàâàí ÷ðåç òåõíèòå ñèñòåìè ùå áúäàò èçõâúðëåíè ñ òîâà. Äîñòà å äîáðî çà èçïîëçâàíå."
1209
1210 #, fuzzy
1211 msgid ""
1212 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1213 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
1214 "account and send spam directly from there."
1215 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî òå èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöèòå ñè çà äà èçïðàùàò ïîùàòà ñè. Ñïàìúðèòå îáèêíîâåíî ñè âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì."
1216
1217 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1218 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
1219
1220 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1221 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
1222
1223 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1224 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
1225
1226 msgid ""
1227 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1228 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1229 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
1230
1231 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1232 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
1233
1234 msgid ""
1235 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1236 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1237 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1238 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
1239
1240 msgid ""
1241 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1242 "other mail servers that are not secure."
1243 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
1244
1245 msgid ""
1246 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1247 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1248 "abuse auto-replies from some ISPs."
1249 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
1250
1251 msgid ""
1252 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1253 "users in without confirmation."
1254 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
1255
1256 msgid ""
1257 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1258 "cgi scripts. (planned)."
1259 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
1260
1261 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1262 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
1263
1264 msgid ""
1265 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1266 "false positives than ORBS did though."
1267 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
1268
1269 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1270 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
1271
1272 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1273 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
1274
1275 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1276 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
1277
1278 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1279 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
1280
1281 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1282 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
1283
1284 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1285 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
1286
1287 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1288 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
1289
1290 msgid ""
1291 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1292 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1293 "you NOT use their service."
1294 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
1295
1296 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1297 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
1298
1299 #, c-format
1300 msgid ""
1301 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1302 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1303 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
1304
1305 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1306 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
1307
1308 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1309 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
1310
1311 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1312 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
1313
1314 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1315 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
1316
1317 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1318 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
1319
1320 msgid ""
1321 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1322 "assigned IPs."
1323 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
1324
1325 msgid ""
1326 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1327 "directly from."
1328 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
1329
1330 msgid ""
1331 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1332 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1333 "services."
1334 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
1335
1336 msgid ""
1337 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1338 "other active RBLs."
1339 msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
1340
1341 msgid ""
1342 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1343 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1344 msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
1345
1346 msgid ""
1347 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1348 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1349 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1350 "Leadmon.net."
1351 msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
1352
1353 msgid ""
1354 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1355 "SPAM Sources."
1356 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
1357
1358 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1359 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
1360
1361 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1362 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
1363
1364 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1365 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
1366
1367 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1368 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
1369
1370 msgid "Saved Scan type"
1371 msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
1372
1373 msgid "Message Filtering"
1374 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
1375
1376 msgid "What to Scan:"
1377 msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
1378
1379 msgid "All messages"
1380 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
1381
1382 msgid "Only unread messages"
1383 msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
1384
1385 msgid "Save"
1386 msgstr "Çàïèñ"
1387
1388 msgid "New"
1389 msgstr "Íîâî"
1390
1391 msgid "Done"
1392 msgstr "Ãîòîâî"
1393
1394 msgid "Match:"
1395 msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
1396
1397 msgid "Cc"
1398 msgstr "Êîïèå"
1399
1400 msgid "To or Cc"
1401 msgstr "Äî èëè Êîïèå"
1402
1403 msgid "Header"
1404 msgstr "Õåäúð"
1405
1406 msgid "Contains:"
1407 msgstr "Ñúäúðæà"
1408
1409 msgid "Edit"
1410 msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
1411
1412 msgid "Down"
1413 msgstr "Íàäîëó"
1414
1415 msgid "Up"
1416 msgstr "Íàãîðå"
1417
1418 #, fuzzy, c-format
1419 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1420 msgstr "Àêî %s ñúäúðæà %s òîãàâà îòèäåòå â %s"
1421
1422 msgid "Message Filters"
1423 msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
1424
1425 msgid ""
1426 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1427 "filtered into different folders for easier organization."
1428 msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
1429
1430 msgid "SPAM Filters"
1431 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
1432
1433 msgid ""
1434 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1435 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1436 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
1437
1438 msgid "Spam Filtering"
1439 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
1440
1441 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1442 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
1443
1444 msgid "Move spam to:"
1445 msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
1446
1447 msgid ""
1448 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1449 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1450 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1451 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1452 "around."
1453 msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
1454
1455 #, fuzzy
1456 msgid ""
1457 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
1458 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
1459 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1460 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
1461 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1462 msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå îòíåìà. Ùå âè ïðåäëîæà äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî íàïðàâèòå ïðîìåíè âúâ ôèëòðèòå ñè, àç áèõ ãè óñòàíîâèë òàêà, ÷å äà ñêàíèðàò âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà âèæ Âõîäÿùè, è ÷àê ñëåä òîâà ñå âúðíè çà äà ãî óñòàíîâèø äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí, íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå áúäàò ïðèëîæåíè è ùå ñêàíèðàòå åäíîâðåìåííî ñúñ ñïàìà êîéòî ÷åòåòå ñ íîâèòå ôèëòðè."
1463
1464 #, fuzzy, c-format
1465 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1466 msgstr "Ñïàìà å èçïðàòåí íà %s"
1467
1468 #, fuzzy
1469 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1470 msgstr "[âñå îùå íå å óñòàíîâåíî]"
1471
1472 #, fuzzy, c-format
1473 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1474 msgstr "Ñêàíèðàíåòî íà ñïàìà å îãðàíè÷åíî äî %s"
1475
1476 msgid "New Messages Only"
1477 msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
1478
1479 msgid "All Messages"
1480 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
1481
1482 msgid "ON"
1483 msgstr "Âêëþ÷åíî"
1484
1485 msgid "OFF"
1486 msgstr "Èçêëþ÷åíî"
1487
1488 msgid "Mailinglist"
1489 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
1490
1491 #, c-format
1492 msgid ""
1493 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
1494 "receive an emailed response at the address below."
1495 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
1496
1497 #, c-format
1498 msgid ""
1499 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
1500 "this list. You will be subscribed with the address below."
1501 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
1502
1503 #, c-format
1504 msgid ""
1505 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
1506 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1507 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
1508
1509 msgid "From:"
1510 msgstr "Îò:"
1511
1512 msgid "Send Mail"
1513 msgstr "Èçïðàòè"
1514
1515 msgid "Post to List"
1516 msgstr "Èçïðàòè äî ñïèñúêà"
1517
1518 msgid "Reply to List"
1519 msgstr "Îòãîâîðè íà ñïèñúêà"
1520
1521 msgid "Subscribe"
1522 msgstr "Ïðèñúåäèíè"
1523
1524 msgid "Unsubscribe"
1525 msgstr "Îòñòðàíè"
1526
1527 msgid "List Archives"
1528 msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
1529
1530 msgid "Contact Listowner"
1531 msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
1532
1533 msgid "Mailing List"
1534 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
1535
1536 msgid "POP3 connect:"
1537 msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
1538
1539 msgid "No server specified"
1540 msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
1541
1542 msgid "Error "
1543 msgstr "Ãðåøêà "
1544
1545 msgid "POP3 noop:"
1546 msgstr "POP3 noop:"
1547
1548 msgid "No connection to server"
1549 msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
1550
1551 msgid "POP3 user:"
1552 msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
1553
1554 msgid "no login ID submitted"
1555 msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
1556
1557 msgid "connection not established"
1558 msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
1559
1560 msgid "POP3 pass:"
1561 msgstr "POP3 ïàðîëà:"
1562
1563 msgid "No password submitted"
1564 msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
1565
1566 msgid "authentication failed "
1567 msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
1568
1569 msgid "POP3 apop:"
1570 msgstr "POP3 apop"
1571
1572 msgid "No login ID submitted"
1573 msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
1574
1575 msgid "No server banner"
1576 msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
1577
1578 msgid "abort"
1579 msgstr "îòìåíè"
1580
1581 msgid "apop authentication failed"
1582 msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
1583
1584 msgid "POP3 login:"
1585 msgstr "POP3 ëîãèí"
1586
1587 msgid "POP3 top:"
1588 msgstr "POP3 íà÷àëî:"
1589
1590 msgid "POP3 pop_list:"
1591 msgstr "POP3 pop_list:"
1592
1593 msgid "Premature end of list"
1594 msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
1595
1596 msgid "POP3 get:"
1597 msgstr "POP3 âçåìà:"
1598
1599 msgid "POP3 last:"
1600 msgstr "POP3 ïîñëåäåí"
1601
1602 msgid "POP3 reset:"
1603 msgstr "POP3 çàíóëåí"
1604
1605 msgid "POP3 send_cmd:"
1606 msgstr "POP3 send_cmd:"
1607
1608 msgid "Empty command string"
1609 msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
1610
1611 msgid "POP3 quit:"
1612 msgstr "POP3 èçõîä:"
1613
1614 msgid "connection does not exist"
1615 msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
1616
1617 msgid "POP3 uidl:"
1618 msgstr "POP3 uidl:"
1619
1620 msgid "POP3 delete:"
1621 msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
1622
1623 msgid "No msg number submitted"
1624 msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
1625
1626 msgid "Command failed "
1627 msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
1628
1629 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1630 msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
1631
1632 msgid "Select Server:"
1633 msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
1634
1635 msgid "All"
1636 msgstr "Âñè÷êè"
1637
1638 msgid "Password for"
1639 msgstr "Ïàðîëà çà"
1640
1641 msgid "Fetch Mail"
1642 msgstr "Èçòåãëè ïèñìî"
1643
1644 msgid "Fetching from "
1645 msgstr "Èçòåãëÿì îò "
1646
1647 msgid "Oops, "
1648 msgstr "Îïà, "
1649
1650 msgid "Opening IMAP server"
1651 msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
1652
1653 msgid "Opening POP server"
1654 msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
1655
1656 msgid "Login Failed:"
1657 msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
1658
1659 msgid "Login OK: No new messages"
1660 msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
1661
1662 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1663 msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
1664
1665 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1666 msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
1667
1668 msgid "] messages"
1669 msgstr "] ïèñìà"
1670
1671 msgid "Fetching UIDL..."
1672 msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
1673
1674 msgid "Server does not support UIDL."
1675 msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
1676
1677 msgid "Leaving Mail on Server..."
1678 msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
1679
1680 msgid "Deleting messages from server..."
1681 msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
1682
1683 msgid "Fetching message "
1684 msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
1685
1686 msgid "Server error...Disconnect"
1687 msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
1688
1689 msgid "Reconnect from dead connection"
1690 msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
1691
1692 msgid "Saving UIDL"
1693 msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
1694
1695 msgid "Refetching message "
1696 msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
1697
1698 msgid "Error Appending Message!"
1699 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
1700
1701 msgid "Closing POP"
1702 msgstr "Çàòâàðÿì POP"
1703
1704 msgid "Logging out from IMAP"
1705 msgstr "Èçëèçàì îò IMAP"
1706
1707 msgid "Message appended to mailbox"
1708 msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
1709
1710 msgid "Message "
1711 msgstr "Ïèñìîòî "
1712
1713 msgid " deleted from Remote Server!"
1714 msgstr " èçòðèò îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
1715
1716 msgid "Delete failed:"
1717 msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
1718
1719 msgid "Remote POP server settings"
1720 msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
1721
1722 #, fuzzy
1723 msgid ""
1724 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
1725 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
1726 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
1727 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1728 msgstr "Òðÿáâà äà âè å ÿñíî òîâà, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà äà ñå ñúõðàíè ïàðîëàòà âè íå å àáñîëþòíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå pop, íàñëåäñòâåíî íÿìà êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî èçïîëçâàìå çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàíî îò õàêåð, àêî ïðî÷åòå ñîðñ êîäà íà òîçè ôàéë."
1729
1730 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1731 msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
1732
1733 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1734 msgstr "Êðèïòèðàé ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
1735
1736 msgid "Add Server"
1737 msgstr "Äîáàâè Ñúðâúð"
1738
1739 msgid "Server:"
1740 msgstr "Ñúðâúð:"
1741
1742 msgid "Port:"
1743 msgstr "Ïîðò:"
1744
1745 msgid "Alias:"
1746 msgstr "Ïñåâäîíèì:"
1747
1748 msgid "Username:"
1749 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
1750
1751 msgid "Password:"
1752 msgstr "Ïàðîëà:"
1753
1754 msgid "Store in Folder:"
1755 msgstr "Çàïàçè â Ïàïêà:"
1756
1757 msgid "Leave Mail on Server"
1758 msgstr "Îñòàâè ïîùà íà Ñúðâúðà"
1759
1760 msgid "Check mail during login"
1761 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
1762
1763 msgid "Check mail during folder refresh"
1764 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
1765
1766 msgid "Modify Server"
1767 msgstr "Ìîäèôèöèðàé ñúðâúð"
1768
1769 msgid "Server Name:"
1770 msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
1771
1772 msgid "Modify"
1773 msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
1774
1775 msgid "No-one server in use. Try to add."
1776 msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå"
1777
1778 msgid "Fetching Servers"
1779 msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
1780
1781 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1782 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
1783
1784 msgid "Selected Server:"
1785 msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
1786
1787 msgid "Confirm delete of selected server?"
1788 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
1789
1790 msgid "Confirm Delete"
1791 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
1792
1793 msgid "Mofify a Server"
1794 msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
1795
1796 msgid "Undefined Function"
1797 msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
1798
1799 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1800 msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
1801
1802 msgid "Fetch"
1803 msgstr "Èçòåãëÿíå"
1804
1805 msgid "Warning, "
1806 msgstr "Âíèìàíèå, "
1807
1808 msgid "Mail Fetch Result:"
1809 msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
1810
1811 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1812 msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
1813
1814 msgid ""
1815 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
1816 "account on this server."
1817 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
1818
1819 msgid "New Mail Notification"
1820 msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
1821
1822 #, fuzzy
1823 msgid ""
1824 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
1825 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
1826 "to play in the provided file box."
1827 msgstr "Èçáåðåòå Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
1828
1829 #, fuzzy
1830 msgid ""
1831 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
1832 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1833 msgstr "Îïöèÿòà Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
1834
1835 #, fuzzy
1836 msgid ""
1837 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
1838 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1839 msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
1840
1841 #, fuzzy
1842 msgid ""
1843 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
1844 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
1845 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
1846 "by sounds or popups for unseen mail."
1847 msgstr "Èçïîëçâàéòå Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà ñêîðîøíî."
1848
1849 #, fuzzy
1850 msgid ""
1851 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
1852 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
1853 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
1854 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
1855 "enabled."
1856 msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà Ïðîìåíè çàãëàâèåòî ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
1857
1858 #, fuzzy
1859 msgid ""
1860 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
1861 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
1862 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
1863 "is specified, the system will use a default from the server."
1864 msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà ñúðâúðíèòå ôàéëîâå ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
1865
1866 msgid "Enable Media Playing"
1867 msgstr "Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
1868
1869 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1870 msgstr "Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
1871
1872 msgid "Count only messages that are RECENT"
1873 msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
1874
1875 msgid "Change title on supported browsers."
1876 msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
1877
1878 msgid "requires JavaScript to work"
1879 msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
1880
1881 msgid "Show popup window on new mail"
1882 msgstr "Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
1883
1884 msgid "Select server file:"
1885 msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
1886
1887 msgid "(local media)"
1888 msgstr "(ëîêàëíà ìåäèÿ)"
1889
1890 msgid "Try"
1891 msgstr "Îïèòàé"
1892
1893 msgid "Local Media File:"
1894 msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
1895
1896 msgid "Current File:"
1897 msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
1898
1899 msgid "New Mail"
1900 msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
1901
1902 msgid "SquirrelMail Notice:"
1903 msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
1904
1905 msgid "You have new mail!"
1906 msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
1907
1908 msgid "Close Window"
1909 msgstr "Çàòâîðè ïðîçîðåöà"
1910
1911 msgid "NewMail Options"
1912 msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
1913
1914 msgid ""
1915 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
1916 "when new mail arrives."
1917 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
1918
1919 msgid "New Mail Notification options saved"
1920 msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
1921
1922 #, c-format
1923 msgid "%s New Messages"
1924 msgstr "%s Íîâè Ïèñìà"
1925
1926 #, c-format
1927 msgid "%s New Message"
1928 msgstr "%s Íîâî Ïèñìî"
1929
1930 msgid "Test Sound"
1931 msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
1932
1933 msgid "Loading the sound..."
1934 msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
1935
1936 msgid "Close"
1937 msgstr "Çàòâîðè"
1938
1939 msgid "Sent Subfolders Options"
1940 msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
1941
1942 msgid "Use Sent Subfolders"
1943 msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
1944
1945 msgid "Monthly"
1946 msgstr "Ìåñå÷íî"
1947
1948 msgid "Quarterly"
1949 msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
1950
1951 msgid "Yearly"
1952 msgstr "Ãîäèøíî"
1953
1954 msgid "Base Sent Folder"
1955 msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
1956
1957 msgid "Report as Spam"
1958 msgstr "Òîâà å ñïàì"
1959
1960 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
1961 msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
1962
1963 #, fuzzy
1964 msgid ""
1965 "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
1966 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
1967 "fast, really smart, and easy to use."
1968 msgstr "Ïîìîãíåòå â áîðáàòà ñðåùó íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop ÷åòå ÑÏÀÌ ïèñìàòà è îïðåäåëÿ êîðåêòíèòå àäðåñè íà êîèòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Ñúâñåì áúðçè, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå."
1969
1970 msgid "SpellChecker Options"
1971 msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1972
1973 #, fuzzy
1974 msgid ""
1975 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
1976 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
1977 msgstr "Òóê ìîæåòå äà óñòàíîâèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáèðàòå êîé åçèê äà âè å íà ðàçïîëîæåíèå ïðè ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà."
1978
1979 msgid "Check Spelling"
1980 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1981
1982 #, fuzzy
1983 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1984 msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà íà \"Îïöèèòå íà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà\""
1985
1986 msgid "ATTENTION:"
1987 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
1988
1989 #, fuzzy
1990 msgid ""
1991 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
1992 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
1993 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
1994 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
1995 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
1996 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
1997 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
1998 "it, the encrypted data is no longer accessible."
1999 msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
2000
2001 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2002 msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
2003
2004 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2005 msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
2006
2007 msgid "Proceed"
2008 msgstr "Äàâàé"
2009
2010 msgid "You must make a choice"
2011 msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
2012
2013 msgid ""
2014 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2015 msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
2016
2017 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2018 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
2019
2020 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2021 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
2022
2023 msgid "Cute."
2024 msgstr "Ãîòèíî."
2025
2026 msgid "Translator"
2027 msgstr "Ïðåâîäà÷"
2028
2029 msgid "Saved Translation Options"
2030 msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
2031
2032 msgid "Your server options are as follows:"
2033 msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
2034
2035 msgid ""
2036 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2037 msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2038
2039 msgid ""
2040 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2041 msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2042
2043 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2044 msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2045
2046 msgid ""
2047 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2048 "InterTran"
2049 msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
2050
2051 msgid ""
2052 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2053 msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
2054
2055 msgid ""
2056 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2057 "be located."
2058 msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàíà."
2059
2060 msgid "Select your translator:"
2061 msgstr "Èçáåðåòå ñâîÿ ïðåâîäà÷:"
2062
2063 msgid "When reading:"
2064 msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
2065
2066 msgid "Show translation box"
2067 msgstr "Ïîêàæè ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
2068
2069 msgid "to the left"
2070 msgstr "â ëÿâî"
2071
2072 msgid "in the center"
2073 msgstr "â öåíòúðà"
2074
2075 msgid "to the right"
2076 msgstr "â äÿñíî"
2077
2078 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2079 msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
2080
2081 msgid "When composing:"
2082 msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
2083
2084 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2085 msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
2086
2087 msgid "Download this as a file"
2088 msgstr "Ñâàëè ãî êàòî ôàéë"
2089
2090 msgid "Translation Options"
2091 msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
2092
2093 msgid ""
2094 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2095 "language?"
2096 msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
2097
2098 #, c-format
2099 msgid "%s to %s"
2100 msgstr "%s êúì %s"
2101
2102 msgid "English"
2103 msgstr "Àíãëèéñêè"
2104
2105 msgid "French"
2106 msgstr "Ôðåíñêè"
2107
2108 msgid "German"
2109 msgstr "Íåìñêè"
2110
2111 msgid "Italian"
2112 msgstr "Èòàëèàíñêè"
2113
2114 msgid "Portuguese"
2115 msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
2116
2117 msgid "Spanish"
2118 msgstr "Èñïàíñêè"
2119
2120 msgid "Russian"
2121 msgstr "Ðóñêè"
2122
2123 msgid "Translate"
2124 msgstr "Ïðåâåäè"
2125
2126 msgid "Brazilian Portuguese"
2127 msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
2128
2129 msgid "Bulgarian"
2130 msgstr "Áúëãàðñêè"
2131
2132 msgid "Croatian"
2133 msgstr "Õúðâàòñêè"
2134
2135 msgid "Czech"
2136 msgstr "×åøêè"
2137
2138 msgid "Danish"
2139 msgstr "Äàòñêè"
2140
2141 msgid "Dutch"
2142 msgstr "Õîëàíäñêè"
2143
2144 msgid "European Spanish"
2145 msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
2146
2147 msgid "Finnish"
2148 msgstr "Ôèíëàíäñêè"
2149
2150 msgid "Greek"
2151 msgstr "Ãðúöêè"
2152
2153 msgid "Hungarian"
2154 msgstr "Óíãàðñêè"
2155
2156 msgid "Icelandic"
2157 msgstr "Èñëàíäñêè"
2158
2159 msgid "Japanese"
2160 msgstr "ßïîíñêè"
2161
2162 msgid "Latin American Spanish"
2163 msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
2164
2165 msgid "Norwegian"
2166 msgstr "Íîðâåæêè"
2167
2168 msgid "Polish"
2169 msgstr "Ïîëñêè"
2170
2171 msgid "Romanian"
2172 msgstr "Ðóìúíñêè"
2173
2174 msgid "Serbian"
2175 msgstr "Ñðúáñêè"
2176
2177 msgid "Slovenian"
2178 msgstr "Ñëîâåíñêè"
2179
2180 msgid "Swedish"
2181 msgstr "Øâåäñêè"
2182
2183 msgid "Welsh"
2184 msgstr "Óåëñêè"
2185
2186 msgid "Indonesian"
2187 msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
2188
2189 msgid "Latin"
2190 msgstr "Ëàòèíñêè"
2191
2192 msgid "Address Book"
2193 msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
2194
2195 msgid "Name"
2196 msgstr "Èìå"
2197
2198 msgid "E-mail"
2199 msgstr "E-mail"
2200
2201 msgid "Info"
2202 msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
2203
2204 msgid "Source"
2205 msgstr "Èçòî÷íèê"
2206
2207 msgid "Bcc"
2208 msgstr "Bcc"
2209
2210 msgid "Use Addresses"
2211 msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
2212
2213 msgid "Address Book Search"
2214 msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
2215
2216 msgid "Search for"
2217 msgstr "Òúðñè çà"
2218
2219 msgid "in"
2220 msgstr "â"
2221
2222 msgid "All address books"
2223 msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
2224
2225 msgid "List all"
2226 msgstr "Èçâåäè âñè÷êè"
2227
2228 #, c-format
2229 msgid "Unable to list addresses from %s"
2230 msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
2231
2232 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2233 msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
2234
2235 msgid "No persons matching your search was found"
2236 msgstr "Íÿìà õîðà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà òúðñåíåòî âè"
2237
2238 msgid "Return"
2239 msgstr "Âðúùàíå"
2240
2241 msgid "Nickname"
2242 msgstr "Ïñåâäîíèì"
2243
2244 msgid "Must be unique"
2245 msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
2246
2247 msgid "E-mail address"
2248 msgstr "E-mail àäðåñ"
2249
2250 msgid "First name"
2251 msgstr "Èìå"
2252
2253 msgid "Last name"
2254 msgstr "Ôàìèëèÿ"
2255
2256 msgid "Additional info"
2257 msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
2258
2259 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2260 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
2261
2262 msgid "You can only edit one address at the time"
2263 msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
2264
2265 msgid "Update address"
2266 msgstr "Îáíîâè àäðåñèòå"
2267
2268 msgid "Unknown error"
2269 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
2270
2271 msgid "Add address"
2272 msgstr "Äîáàâè àäðåñà"
2273
2274 msgid "Edit selected"
2275 msgstr "Ðåäàêòèðàé èçáðàíîòî"
2276
2277 msgid "Delete selected"
2278 msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå"
2279
2280 #, c-format
2281 msgid "Add to %s"
2282 msgstr "Äîáàâè êúì %s"
2283
2284 msgid "Original Message"
2285 msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
2286
2287 msgid "Draft Email Saved"
2288 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
2289
2290 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2291 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ/êîïèðàì ôàéëà. Ôàéëà íå å ïðèêðåïåí"
2292
2293 msgid "Draft Saved"
2294 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
2295
2296 msgid "Your Message has been sent"
2297 msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
2298
2299 msgid "To:"
2300 msgstr "Äî:"
2301
2302 msgid "CC:"
2303 msgstr "Êîïèå"
2304
2305 msgid "BCC:"
2306 msgstr "BCC"
2307
2308 msgid "Subject:"
2309 msgstr "Òåìà:"
2310
2311 msgid "Send"
2312 msgstr "Èçïðàòè"
2313
2314 msgid "Attach:"
2315 msgstr "Ïðèêðåïè:"
2316
2317 msgid "Add"
2318 msgstr "Äîáàâè"
2319
2320 msgid "Delete selected attachments"
2321 msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
2322
2323 msgid "Priority"
2324 msgstr "Ïðèîðèòåò"
2325
2326 msgid "Receipt"
2327 msgstr "Ðàçïèñêà"
2328
2329 msgid "On Read"
2330 msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
2331
2332 msgid "On Delivery"
2333 msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
2334
2335 msgid "Save Draft"
2336 msgstr "Çàïèøè ÷åðíîâàòà"
2337
2338 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2339 msgstr "Íå ñòå ïîïúëíèëè ïîëåòî \"Äî:\"."
2340
2341 msgid "said"
2342 msgstr "êàçà"
2343
2344 msgid "quote"
2345 msgstr "ôðàçà"
2346
2347 msgid "who"
2348 msgstr "êîé"
2349
2350 msgid "Draft folder"
2351 msgstr "Ïàïêà Draft"
2352
2353 #, fuzzy
2354 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
2355 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå ðàçëè÷íî èìå."
2356
2357 msgid "Click here to go back"
2358 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
2359
2360 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2361 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
2362
2363 msgid "Delete Folder"
2364 msgstr "Èçòðèé ïàïêà"
2365
2366 #, c-format
2367 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2368 msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
2369
2370 msgid "Subscribed successfully!"
2371 msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
2372
2373 msgid "Unsubscribed successfully!"
2374 msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
2375
2376 msgid "Deleted folder successfully!"
2377 msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
2378
2379 msgid "Created folder successfully!"
2380 msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
2381
2382 msgid "Renamed successfully!"
2383 msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
2384
2385 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2386 msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
2387
2388 msgid "refresh folder list"
2389 msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
2390
2391 msgid "Create Folder"
2392 msgstr "Ñúçäàé ïàïêà"
2393
2394 msgid "as a subfolder of"
2395 msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
2396
2397 msgid "None"
2398 msgstr "Íÿìà"
2399
2400 msgid "Let this folder contain subfolders"
2401 msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
2402
2403 msgid "Create"
2404 msgstr "Ñúçäàé"
2405
2406 msgid "Rename a Folder"
2407 msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
2408
2409 msgid "Select a folder"
2410 msgstr "Èçáåðè ïàïêàòà"
2411
2412 msgid "Rename"
2413 msgstr "Ïðåèìåíóâàé"
2414
2415 msgid "No folders found"
2416 msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
2417
2418 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2419 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
2420
2421 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2422 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
2423
2424 msgid "Subscribe to:"
2425 msgstr "Ïðèñúåäèíè ñå êúì:"
2426
2427 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2428 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
2429
2430 msgid "Rename a folder"
2431 msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
2432
2433 msgid "New name:"
2434 msgstr "Íîâî èìå:"
2435
2436 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2437 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â òî÷íèÿ ôîðìàò!"
2438
2439 #, fuzzy, c-format
2440 msgid ""
2441 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
2442 "instead."
2443 msgstr "Ïîìîùíàòà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Ùå áúäå ïîêàçàíà íà àíãëèéñêè."
2444
2445 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2446 msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
2447
2448 msgid "Table of Contents"
2449 msgstr "Ñúäúðæàíèå"
2450
2451 msgid "Top"
2452 msgstr "Íà÷àëî"
2453
2454 msgid "Viewing an image attachment"
2455 msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
2456
2457 msgid "View message"
2458 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
2459
2460 msgid "Not available"
2461 msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
2462
2463 msgid "purge"
2464 msgstr "èç÷èñòè"
2465
2466 msgid "Last Refresh"
2467 msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
2468
2469 msgid "Save folder tree"
2470 msgstr "Çàïàçè äúðâîòî íà ïàïêèòå"
2471
2472 msgid "Login"
2473 msgstr "Âõîä"
2474
2475 #, c-format
2476 msgid "%s Login"
2477 msgstr "%s Âõîä"
2478
2479 msgid "Name:"
2480 msgstr "Èìå:"
2481
2482 msgid "No messages were selected."
2483 msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
2484
2485 msgid "Message Highlighting"
2486 msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
2487
2488 msgid "subject"
2489 msgstr "òåìà"
2490
2491 msgid "No highlighting is defined"
2492 msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
2493
2494 msgid "Identifying name"
2495 msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
2496
2497 msgid "Color"
2498 msgstr "Öâÿò"
2499
2500 msgid "Dark Blue"
2501 msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
2502
2503 msgid "Dark Green"
2504 msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
2505
2506 msgid "Dark Yellow"
2507 msgstr "Òúìíî Æúëòî"
2508
2509 msgid "Dark Cyan"
2510 msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
2511
2512 msgid "Dark Magenta"
2513 msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
2514
2515 msgid "Light Blue"
2516 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
2517
2518 msgid "Light Green"
2519 msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
2520
2521 msgid "Light Yellow"
2522 msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
2523
2524 msgid "Light Cyan"
2525 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
2526
2527 msgid "Light Magenta"
2528 msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
2529
2530 msgid "Dark Gray"
2531 msgstr "Òúìíî ñèâî"
2532
2533 msgid "Medium Gray"
2534 msgstr "Ñèâî"
2535
2536 msgid "Light Gray"
2537 msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
2538
2539 msgid "White"
2540 msgstr "Áÿëî"
2541
2542 msgid "Other:"
2543 msgstr "Äðóã:"
2544
2545 msgid "Ex: 63aa7f"
2546 msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
2547
2548 msgid "Matches"
2549 msgstr "Ñúâïàäà ñ"
2550
2551 #, c-format
2552 msgid "Alternate Identity %d"
2553 msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
2554
2555 msgid "Advanced Identities"
2556 msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
2557
2558 msgid "Default Identity"
2559 msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
2560
2561 msgid "Add a New Identity"
2562 msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
2563
2564 msgid "E-Mail Address"
2565 msgstr "E-Mail àäðåñ"
2566
2567 msgid "Save / Update"
2568 msgstr "Çàïèñ / Îáíîâÿâàíå"
2569
2570 msgid "Make Default"
2571 msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
2572
2573 msgid "Move Up"
2574 msgstr "Ïðèäâèæè íà ãîðå"
2575
2576 msgid "Index Order"
2577 msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
2578
2579 msgid "Checkbox"
2580 msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
2581
2582 msgid "Flags"
2583 msgstr "Ôëàãîâå"
2584
2585 #, fuzzy
2586 msgid ""
2587 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
2588 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
2589 "fit your needs."
2590 msgstr "Èíäåêñíèÿ ðåä å ðåäà â êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìîòî. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, îòñòðàíÿâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè, çà äà ãè ïîäðåäèòå ñïîðåä íóæäèòå âè."
2591
2592 msgid "up"
2593 msgstr "íàãîðå"
2594
2595 msgid "down"
2596 msgstr "íàäîëó"
2597
2598 msgid "remove"
2599 msgstr "îòñòðàíè"
2600
2601 msgid "Return to options page"
2602 msgstr "Âúðíè ñå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
2603
2604 msgid "Personal Information"
2605 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
2606
2607 msgid "Display Preferences"
2608 msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
2609
2610 msgid "Folder Preferences"
2611 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
2612
2613 msgid "Successfully Saved Options"
2614 msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
2615
2616 msgid "Refresh Folder List"
2617 msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
2618
2619 msgid "Refresh Page"
2620 msgstr "Ïðåçàðåäè ñòðàíèöàòà"
2621
2622 msgid ""
2623 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
2624 "email address, etc."
2625 msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
2626
2627 msgid ""
2628 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
2629 "you, such as the colors, the language, and other settings."
2630 msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
2631
2632 #, fuzzy
2633 msgid ""
2634 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
2635 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
2636 "messages are from, especially for mailing lists."
2637 msgstr "Áàçèðàíè íà äàäåíè êðèòåðèè, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà âè ïîìàãà ëåñíî äà ðàçãðàíè÷èòå îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî çà ïîùåíñêè ñïèñúöè."
2638
2639 msgid ""
2640 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2641 msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
2642
2643 msgid ""
2644 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
2645 "headers in any order you want."
2646 msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
2647
2648 msgid "Message not printable"
2649 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
2650
2651 msgid "Printer Friendly"
2652 msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
2653
2654 msgid "CC"
2655 msgstr "Êîïèå"
2656
2657 msgid "Print"
2658 msgstr "Èçïå÷àòàé"
2659
2660 msgid "View Printable Version"
2661 msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
2662
2663 msgid "Read:"
2664 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
2665
2666 msgid "Your message"
2667 msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
2668
2669 msgid "Sent:"
2670 msgstr "Èçïðàòåíî"
2671
2672 #, c-format
2673 msgid "Was displayed on %s"
2674 msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
2675
2676 msgid "less"
2677 msgstr "ïî-ìàëêî"
2678
2679 msgid "more"
2680 msgstr "îùå"
2681
2682 msgid "Mailer"
2683 msgstr "Èçïðàùà÷"
2684
2685 msgid "Read receipt"
2686 msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
2687
2688 msgid "send"
2689 msgstr "èçïðàòè"
2690
2691 msgid "requested"
2692 msgstr "çàÿâåí"
2693
2694 msgid ""
2695 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
2696 "this message. Would you like to send a receipt?"
2697 msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
2698
2699 msgid "Send read receipt now"
2700 msgstr "Èçïðàòè ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà ñåãà"
2701
2702 msgid "Search results"
2703 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
2704
2705 msgid "Message List"
2706 msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
2707
2708 msgid "Resume Draft"
2709 msgstr "Ïðîäúëæè ÷åðíîâàòà"
2710
2711 msgid "Edit Message as New"
2712 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïèñìîòî êàòî Íîâî"
2713
2714 msgid "View Message"
2715 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
2716
2717 msgid "Forward as Attachment"
2718 msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
2719
2720 msgid "Reply"
2721 msgstr "Îòãîâîðè"
2722
2723 msgid "Reply All"
2724 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
2725
2726 msgid "View Full Header"
2727 msgstr "Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð"
2728
2729 msgid "Attachments"
2730 msgstr "Ïðèêðåïâàíèÿ"
2731
2732 msgid "Folder:"
2733 msgstr "Ïàïêà:"
2734
2735 msgid "edit"
2736 msgstr "ðåäàêòèðàíå"
2737
2738 msgid "search"
2739 msgstr "òúðñåíå"
2740
2741 msgid "delete"
2742 msgstr "èçòðèâàíå"
2743
2744 msgid "Recent Searches"
2745 msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
2746
2747 msgid "save"
2748 msgstr "çàïèñ"
2749
2750 msgid "forget"
2751 msgstr "îòêàæè"
2752
2753 msgid "Current Search"
2754 msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
2755
2756 msgid "Body"
2757 msgstr "Òÿëî"
2758
2759 msgid "Everywhere"
2760 msgstr "Íàâñÿêúäå"
2761
2762 msgid "Search Results"
2763 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
2764
2765 msgid "No Messages Found"
2766 msgstr "Íå å íàìåðåíî ïèñìî"
2767
2768 msgid "You have been successfully signed out."
2769 msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
2770
2771 msgid "Click here to log back in."
2772 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
2773
2774 msgid "Viewing a Business Card"
2775 msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
2776
2777 msgid "Title"
2778 msgstr "Çàãëàâèå"
2779
2780 msgid "Email"
2781 msgstr "Email"
2782
2783 msgid "Web Page"
2784 msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
2785
2786 msgid "Organization / Department"
2787 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
2788
2789 msgid "Address"
2790 msgstr "Àäðåñ"
2791
2792 msgid "Work Phone"
2793 msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
2794
2795 msgid "Home Phone"
2796 msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
2797
2798 msgid "Cellular Phone"
2799 msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
2800
2801 msgid "Fax"
2802 msgstr "Ôàêñ"
2803
2804 msgid "Note"
2805 msgstr "Çàáåëåæêà"
2806
2807 msgid "Add to Addressbook"
2808 msgstr "Äîáàâè êúì êíèãàòà ñ àäðåñèòå"
2809
2810 msgid "Title & Org. / Dept."
2811 msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
2812
2813 msgid "Viewing Full Header"
2814 msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
2815
2816 msgid "Viewing a text attachment"
2817 msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"