Closes patch 622282. Fixed non portable charset warning.
[squirrelmail.git] / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # SquirrelMail Bulgarian Translation (1.92) supported by University of Rousse Computer Center
2 # Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
3 # Stanislav Yordanov <stan@fashion.bg>, 2003.
4
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: SquirrelMail 1.4.0RC1\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-01 18:33+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: 2003-01-02 13:20+0200\n"
10 "Last-Translator: Stanislav Yordanov \n"
11 "Language-Team: Bulgarian \n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=cp1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
16
17 msgid "Delivery error report"
18 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà mail-a"
19
20 msgid "Undelivered Message Headers"
21 msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"
22
23 msgid "(no subject)"
24 msgstr "(íÿìà òåìà)"
25
26 msgid "Personal address book"
27 msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
28
29 #, c-format
30 msgid "Database error: %s"
31 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
32
33 msgid "Addressbook is read-only"
34 msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
35
36 #, c-format
37 msgid "User '%s' already exist"
38 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
39
40 #, c-format
41 msgid "User '%s' does not exist"
42 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
43
44 msgid "Global address book"
45 msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
46
47 msgid "No such file or directory"
48 msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
49
50 msgid "Open failed"
51 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
52
53 msgid "Can not modify global address book"
54 msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
55
56 msgid "Not a file name"
57 msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
58
59 msgid "Write failed"
60 msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
61
62 msgid "Unable to update"
63 msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
64
65 msgid "Could not lock datafile"
66 msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
67
68 msgid "Write to addressbook failed"
69 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
70
71 msgid "Error initializing addressbook database."
72 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
73
74 #, c-format
75 msgid "Error opening file %s"
76 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
77
78 msgid "Error initializing global addressbook."
79 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
80
81 #, c-format
82 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
83 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
84
85 msgid "Invalid input data"
86 msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
87
88 msgid "Name is missing"
89 msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
90
91 msgid "E-mail address is missing"
92 msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
93
94 msgid "Nickname contains illegal characters"
95 msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
96
97 msgid "view"
98 msgstr "ïðåãëåä"
99
100 msgid "Business Card"
101 msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
102
103 msgid "You must be logged in to access this page."
104 msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
105
106 msgid "Sunday"
107 msgstr "Íåäåëÿ"
108
109 msgid "Monday"
110 msgstr "Ïîíåäåëíèê"
111
112 msgid "Tuesday"
113 msgstr "Âòîðíèê"
114
115 msgid "Wednesday"
116 msgstr "Ñðÿäà"
117
118 msgid "Thursday"
119 msgstr "×åòâúðòúê"
120
121 msgid "Friday"
122 msgstr "Ïåòúê"
123
124 msgid "Saturday"
125 msgstr "Ñúáîòà"
126
127 msgid "January"
128 msgstr "ßíóàðè"
129
130 msgid "February"
131 msgstr "Ôåâðóàðè"
132
133 msgid "March"
134 msgstr "Ìàðò"
135
136 msgid "April"
137 msgstr "Àïðèë"
138
139 msgid "May"
140 msgstr "Ìàé"
141
142 msgid "June"
143 msgstr "Þíè"
144
145 msgid "July"
146 msgstr "Þëè"
147
148 msgid "August"
149 msgstr "Àâãóñò"
150
151 msgid "September"
152 msgstr "Ñåïòåìâðè"
153
154 msgid "October"
155 msgstr "Îêòîìâðè"
156
157 msgid "November"
158 msgstr "Íîåìâðè"
159
160 msgid "December"
161 msgstr "Äåêåìâðè"
162
163 msgid "D, F j, Y g:i a"
164 msgstr "D, F j, Y g:i a"
165
166 msgid "D, F j, Y G:i"
167 msgstr "D, F j, Y G:i"
168
169 msgid "g:i a"
170 msgstr "g:i a"
171
172 msgid "G:i"
173 msgstr "G:i"
174
175 msgid "D, g:i a"
176 msgstr "D, g:i a"
177
178 msgid "D, G:i"
179 msgstr "D, G:i"
180
181 msgid "M j, Y"
182 msgstr "M j, Y"
183
184 #, c-format
185 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
186 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
187
188 msgid "Unknown user or password incorrect."
189 msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
190
191 msgid "Click here to try again"
192 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
193
194 #, c-format
195 msgid "Click here to return to %s"
196 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
197
198 #, c-format
199 msgid "%s Logo"
200 msgstr "%s Ëîãî"
201
202 #, c-format
203 msgid "SquirrelMail version %s"
204 msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
205
206 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
207 msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
208
209 msgid "ERROR"
210 msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
211
212 msgid "Go to the login page"
213 msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
214
215 #, c-format
216 msgid ""
217 "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a "
218 "default preference file."
219 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
220
221 #, c-format
222 msgid ""
223 "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
224 "to resolve this issue."
225 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
226
227 #, c-format
228 msgid ""
229 "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
230 "to resolve this issue."
231 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
232
233 #, c-format
234 msgid "Error opening %s"
235 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
236
237 msgid "Default preference file not found or not readable!"
238 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
239
240 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
241 msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
242
243 msgid "Could not create initial preference file!"
244 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
245
246 #, c-format
247 msgid "%s should be writable by user %s"
248 msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
249
250 #, c-format
251 msgid ""
252 "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator "
253 "to resolve this issue."
254 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
255
256 #, c-format
257 msgid ""
258 "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator "
259 "to resolve this issue."
260 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
261
262 msgid ""
263 "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled "
264 "(using configure option --with-mbstring)."
265 msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with-mbstring)"
266
267 msgid "ERROR : No available imapstream."
268 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
269
270 msgid "ERROR : Could not complete request."
271 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
272
273 msgid "Query:"
274 msgstr "Çàÿâêà:"
275
276 msgid "Reason Given: "
277 msgstr "Ïðè÷èíà: "
278
279 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
280 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
281
282 msgid "Server responded: "
283 msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
284
285 #, c-format
286 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
287 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
288
289 #, c-format
290 msgid "Bad request: %s"
291 msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
292
293 #, c-format
294 msgid "Unknown error: %s"
295 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
296
297 msgid "Read data:"
298 msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
299
300 msgid "ERROR : Could not append message to"
301 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
302
303 msgid "Solution: "
304 msgstr "Ðåøåíèå: "
305
306 msgid ""
307 "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash "
308 "folder."
309 msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
310
311 msgid "INBOX"
312 msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
313
314 msgid "Unknown response from IMAP server: "
315 msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
316
317 msgid "Unknown message number in reply from server: "
318 msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
319
320 msgid "Unknown Sender"
321 msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
322
323 msgid "(unknown sender)"
324 msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
325
326 msgid "Unknown date"
327 msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
328
329 msgid "A"
330 msgstr "À"
331
332 #, fuzzy
333 msgid ""
334 "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this "
335 "to the system administrator."
336 msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
337
338 #, fuzzy
339 msgid ""
340 "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report "
341 "this to the system administrator."
342 msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
343
344 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
345 msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
346
347 msgid "Move Selected To"
348 msgstr "Ïðåìåñòè èçáðàíîòî â"
349
350 msgid "Transform Selected Messages"
351 msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
352
353 msgid "Move"
354 msgstr "Ïðåìåñòè"
355
356 msgid "Forward"
357 msgstr "Ïðåïðàòè"
358
359 msgid "Expunge"
360 msgstr "Ïðåìàõíè"
361
362 msgid "mailbox"
363 msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
364
365 msgid "Read"
366 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
367
368 msgid "Unread"
369 msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
370
371 msgid "Delete"
372 msgstr "Èçòðèé"
373
374 msgid "Unthread View"
375 msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
376
377 msgid "Thread View"
378 msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
379
380 msgid "To"
381 msgstr "Äî"
382
383 msgid "From"
384 msgstr "Îò"
385
386 msgid "Date"
387 msgstr "Äàòà"
388
389 msgid "Subject"
390 msgstr "Òåìà"
391
392 msgid "Size"
393 msgstr "Ðàçìåð"
394
395 msgid "Toggle All"
396 msgstr "Èíâåðòèðàé èçáîðà"
397
398 msgid "Unselect All"
399 msgstr "Ðàçìàðêèðàé Âñè÷êè"
400
401 msgid "Select All"
402 msgstr "Ìàðêèðàé Âñè÷êè"
403
404 #, fuzzy, c-format
405 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
406 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s äî %s (%s îáùî)"
407
408 #, fuzzy, c-format
409 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
410 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìàòà: %s (1 îáùî)"
411
412 msgid "Previous"
413 msgstr "Íàçàä"
414
415 msgid "Next"
416 msgstr "Íàïðåä"
417
418 msgid "Paginate"
419 msgstr "Ñòðàíèðàíå"
420
421 msgid "Show All"
422 msgstr "Ïîêàæè âñè÷êè"
423
424 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
425 msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
426
427 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
428 msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
429
430 msgid ""
431 "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message "
432 "is malformed."
433 msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
434
435 msgid "Command:"
436 msgstr "Êîìàíäà:"
437
438 msgid "Response:"
439 msgstr "Îòãîâîð:"
440
441 msgid "Message:"
442 msgstr "Ïèñìî:"
443
444 msgid "FETCH line:"
445 msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
446
447 msgid "High"
448 msgstr "Âèñîê"
449
450 msgid "Low"
451 msgstr "Íèñúê"
452
453 msgid "Normal"
454 msgstr "Íîðìàëåí"
455
456 msgid "Hide Unsafe Images"
457 msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
458
459 msgid "View Unsafe Images"
460 msgstr "Ïðåãëåä íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
461
462 msgid "download"
463 msgstr "èçòåãëè"
464
465 msgid "Unknown sender"
466 msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
467
468 msgid "sec_remove_eng.png"
469 msgstr "sec_remove_eng.png"
470
471 #, c-format
472 msgid "Option Type '%s' Not Found"
473 msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
474
475 msgid "Yes"
476 msgstr "Äà"
477
478 msgid "No"
479 msgstr "Íå"
480
481 msgid "Submit"
482 msgstr "Ïîòâúðäè"
483
484 msgid "Current Folder"
485 msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
486
487 msgid "Sign Out"
488 msgstr "Èçõîä"
489
490 msgid "Compose"
491 msgstr "Ñúñòàâè"
492
493 msgid "Addresses"
494 msgstr "Àäðåñè"
495
496 msgid "Folders"
497 msgstr "Ïàïêè"
498
499 msgid "Options"
500 msgstr "Îïöèè"
501
502 msgid "Search"
503 msgstr "Òúðñè"
504
505 msgid "Help"
506 msgstr "Ïîìîù"
507
508 #, c-format
509 msgid "Error creating directory %s."
510 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
511
512 msgid "Could not create hashed directory structure!"
513 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
514
515 msgid "General Display Options"
516 msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
517
518 msgid "Theme"
519 msgstr "Òåìà"
520
521 msgid "Default"
522 msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
523
524 msgid "Custom Stylesheet"
525 msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
526
527 msgid "Language"
528 msgstr "Åçèê"
529
530 msgid "Use Javascript"
531 msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
532
533 msgid "Autodetect"
534 msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
535
536 msgid "Always"
537 msgstr "Âèíàãè"
538
539 msgid "Never"
540 msgstr "Íèêîãà"
541
542 msgid "Mailbox Display Options"
543 msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
544
545 msgid "Number of Messages to Index"
546 msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
547
548 msgid "Enable Alternating Row Colors"
549 msgstr "Ïîçâîëè àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
550
551 msgid "Enable Page Selector"
552 msgstr "Ïîçâîëè ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
553
554 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
555 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
556
557 msgid "Message Display and Composition"
558 msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
559
560 msgid "Wrap Incoming Text At"
561 msgstr "Ïðåíàñÿé âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
562
563 msgid "Size of Editor Window"
564 msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
565
566 msgid "Location of Buttons when Composing"
567 msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
568
569 msgid "Before headers"
570 msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
571
572 msgid "Between headers and message body"
573 msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
574
575 msgid "After message body"
576 msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
577
578 msgid "Addressbook Display Format"
579 msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
580
581 msgid "Javascript"
582 msgstr "Javascript"
583
584 msgid "HTML"
585 msgstr "HTML"
586
587 msgid "Show HTML Version by Default"
588 msgstr "Ïîêàæè HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
589
590 msgid "Enable Forward as Attachment"
591 msgstr "Ïîçâîëè ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
592
593 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
594 msgstr "Âêëþ÷è \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
595
596 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
597 msgstr "Âêëþ÷è ìå â \"Êîïèå\" êîãàòî îòãîâàðÿì íà âñè÷êè"
598
599 msgid "Enable Mailer Display"
600 msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
601
602 msgid "Display Attached Images with Message"
603 msgstr "Ïîêàæè ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
604
605 msgid "Enable Subtle Printer Friendly Link"
606 msgstr "Ïîçâîëè ïîäõîäÿùà çà ïå÷àò âðúçêà"
607
608 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
609 msgstr "Ïîçâîëè ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
610
611 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
612 msgstr "Ïîçâîëè óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
613
614 msgid "Compose Messages in New Window"
615 msgstr "Ñúñòàâÿé íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
616
617 msgid "Width of Compose Window"
618 msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
619
620 msgid "Height of Compose Window"
621 msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
622
623 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
624 msgstr "Äîáàâè ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
625
626 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
627 msgstr "Ïîçâîëè ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
628
629 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
630 msgstr "Ïîçâîëè íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
631
632 msgid "Special Folder Options"
633 msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
634
635 msgid "Folder Path"
636 msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
637
638 msgid "Do not use Trash"
639 msgstr "Íå èçïîëçâàé Trash"
640
641 msgid "Trash Folder"
642 msgstr "Ïàïêà Trash"
643
644 msgid "Do not use Sent"
645 msgstr "Íå èçïîëçâàé Èçïðàòåíè"
646
647 msgid "Sent Folder"
648 msgstr "Ïàïêà Sent"
649
650 msgid "Do not use Drafts"
651 msgstr "Íå èçïîëçâàé Draft"
652
653 msgid "Draft Folder"
654 msgstr "Ïàïêà Draft"
655
656 msgid "Folder List Options"
657 msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
658
659 msgid "Location of Folder List"
660 msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
661
662 msgid "Left"
663 msgstr "Ëÿâî"
664
665 msgid "Right"
666 msgstr "Äÿñíî"
667
668 msgid "pixels"
669 msgstr "òî÷êè"
670
671 msgid "Width of Folder List"
672 msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
673
674 msgid "Minutes"
675 msgstr "Ìèíóòè"
676
677 msgid "Seconds"
678 msgstr "Ñåêóíäè"
679
680 msgid "Minute"
681 msgstr "Ìèíóòà"
682
683 msgid "Auto Refresh Folder List"
684 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
685
686 msgid "Enable Unread Message Notification"
687 msgstr "Ïîçâîëè ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
688
689 msgid "No Notification"
690 msgstr "Íÿìà ñúîáùåíèå"
691
692 msgid "Only INBOX"
693 msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
694
695 msgid "All Folders"
696 msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
697
698 msgid "Unread Message Notification Type"
699 msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
700
701 msgid "Only Unseen"
702 msgstr "Ñàìî Íîâè"
703
704 msgid "Unseen and Total"
705 msgstr "Íîâè è Îáùî"
706
707 msgid "Enable Collapsable Folders"
708 msgstr "Ïîçâîëè éåðàðõè÷íè ïàïêè"
709
710 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
711 msgstr "Ïîçâîëè êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
712
713 msgid "Show Clock on Folders Panel"
714 msgstr "Ïîêàæè ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
715
716 msgid "No Clock"
717 msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
718
719 msgid "Hour Format"
720 msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
721
722 msgid "12-hour clock"
723 msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
724
725 msgid "24-hour clock"
726 msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
727
728 msgid "Memory Search"
729 msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
730
731 msgid "Disabled"
732 msgstr "Çàáðàíåíî"
733
734 msgid "Folder Selection Options"
735 msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
736
737 msgid "Selection List Style"
738 msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
739
740 msgid "Long: "
741 msgstr "Äúëãî: "
742
743 msgid "Indented: "
744 msgstr "Ïîèñêàíî: "
745
746 msgid "Delimited: "
747 msgstr "Ðàçäåëåíî: "
748
749 msgid "Name and Address Options"
750 msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
751
752 msgid "Full Name"
753 msgstr "Ïúëíî èìå"
754
755 msgid "Email Address"
756 msgstr "Email àäðåñ"
757
758 msgid "Reply To"
759 msgstr "Îòãîâîð íà"
760
761 msgid "Signature"
762 msgstr "Ñèãíàòóðà"
763
764 msgid "Edit Advanced Identities"
765 msgstr "Ðåäàêöèÿ íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
766
767 msgid "(discards changes made on this form so far)"
768 msgstr "(îòìåíÿ ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
769
770 msgid "Multiple Identities"
771 msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
772
773 msgid "Same as server"
774 msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
775
776 msgid "Timezone Options"
777 msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
778
779 msgid "Your current timezone"
780 msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
781
782 msgid "Reply Citation Options"
783 msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
784
785 msgid "Reply Citation Style"
786 msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
787
788 msgid "No Citation"
789 msgstr "Áåç öèòàòè"
790
791 msgid "AUTHOR Said"
792 msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
793
794 msgid "Quote Who XML"
795 msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
796
797 msgid "User-Defined"
798 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
799
800 msgid "User-Defined Citation Start"
801 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
802
803 msgid "User-Defined Citation End"
804 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
805
806 msgid "Signature Options"
807 msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
808
809 msgid "Use Signature"
810 msgstr "Èçïîëçâàé ñèãíàòóðè"
811
812 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
813 msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
814
815 msgid "Config File Version"
816 msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
817
818 msgid "Squirrelmail Version"
819 msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
820
821 msgid "PHP Version"
822 msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
823
824 msgid "Organization Preferences"
825 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
826
827 msgid "Organization Name"
828 msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
829
830 msgid "Organization Logo"
831 msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
832
833 msgid "Organization Logo Width"
834 msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
835
836 msgid "Organization Logo Height"
837 msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
838
839 msgid "Organization Title"
840 msgstr "Òèòëà íà îðãàíèçàöèÿòà"
841
842 msgid "Signout Page"
843 msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
844
845 msgid "Default Language"
846 msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
847
848 msgid "Top Frame"
849 msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
850
851 msgid "Server Settings"
852 msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
853
854 msgid "Mail Domain"
855 msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
856
857 msgid "IMAP Server Address"
858 msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
859
860 msgid "IMAP Server Port"
861 msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
862
863 msgid "IMAP Server Type"
864 msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
865
866 msgid "Cyrus IMAP server"
867 msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
868
869 msgid "University of Washington's IMAP server"
870 msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
871
872 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
873 msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
874
875 msgid "Courier IMAP server"
876 msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
877
878 msgid "Not one of the above servers"
879 msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
880
881 msgid "IMAP Folder Delimiter"
882 msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
883
884 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
885 msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
886
887 msgid "Use Sendmail"
888 msgstr "Èçïîëçâàé Sendmail"
889
890 msgid "Sendmail Path"
891 msgstr "Ïúò íà Sendmail"
892
893 msgid "SMTP Server Address"
894 msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
895
896 msgid "SMTP Server Port"
897 msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
898
899 msgid "Authenticated SMTP"
900 msgstr "Àóòåíòèêèðàí SMTP"
901
902 msgid "Invert Time"
903 msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
904
905 msgid "Use Confirmation Flags"
906 msgstr "Èçïîëçâàé ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
907
908 msgid "Folders Defaults"
909 msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
910
911 msgid "Default Folder Prefix"
912 msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
913
914 msgid "Show Folder Prefix Option"
915 msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
916
917 msgid "By default, move to trash"
918 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â êîø÷åòî"
919
920 msgid "By default, move to sent"
921 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòè â èçïðàòåíè"
922
923 msgid "By default, save as draft"
924 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
925
926 msgid "List Special Folders First"
927 msgstr "Ïîêàæè ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
928
929 msgid "Show Special Folders Color"
930 msgstr "Ïîêàæè öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
931
932 msgid "Auto Expunge"
933 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
934
935 msgid "Default Sub. of INBOX"
936 msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
937
938 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
939 msgstr "Ïîêàæè îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
940
941 msgid "Default Unseen Notify"
942 msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
943
944 msgid "Default Unseen Type"
945 msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
946
947 msgid "Auto Create Special Folders"
948 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
949
950 msgid "Default Javascript Adrressbook"
951 msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
952
953 msgid "Auto delete folders"
954 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
955
956 msgid "General Options"
957 msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
958
959 msgid "Default Charset"
960 msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
961
962 msgid "Data Directory"
963 msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
964
965 msgid "Temp Directory"
966 msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
967
968 msgid "Hash Level"
969 msgstr "Íèâî íà õåøà"
970
971 msgid "Hash Disabled"
972 msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
973
974 msgid "Moderate"
975 msgstr "Óìåðåí"
976
977 msgid "Medium"
978 msgstr "Ñðåäåí"
979
980 msgid "Default Left Size"
981 msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
982
983 msgid "Usernames in Lowercase"
984 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
985
986 msgid "Allow use of priority"
987 msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
988
989 msgid "Hide SM attributions"
990 msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
991
992 msgid "Enable use of delivery receipts"
993 msgstr "Ðàçðåøè èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
994
995 msgid "Allow editing of identities"
996 msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
997
998 msgid "Allow editing of full name"
999 msgstr "Ïîçâîëè ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
1000
1001 msgid "Message of the Day"
1002 msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
1003
1004 msgid "Database"
1005 msgstr "Áàçà äàííè"
1006
1007 msgid "Address book DSN"
1008 msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1009
1010 msgid "Address book table"
1011 msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1012
1013 msgid "Preferences DSN"
1014 msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
1015
1016 msgid "Preferences table"
1017 msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
1018
1019 msgid "Preferences username field"
1020 msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
1021
1022 msgid "Preferences key field"
1023 msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
1024
1025 msgid "Preferences value field"
1026 msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
1027
1028 msgid "Themes"
1029 msgstr "Òåìè"
1030
1031 msgid "Style Sheet URL (css)"
1032 msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
1033
1034 msgid "Configuration Administrator"
1035 msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
1036
1037 msgid "Theme Name"
1038 msgstr "Èìå íà òåìàòà"
1039
1040 msgid "Theme Path"
1041 msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
1042
1043 msgid "Plugins"
1044 msgstr "Plugins"
1045
1046 msgid "Change Settings"
1047 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
1048
1049 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1050 msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
1051
1052 msgid "Administration"
1053 msgstr "Àäìèíèñòðàöèÿ"
1054
1055 msgid ""
1056 "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration "
1057 "remotely."
1058 msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
1059
1060 msgid "Bug Reports:"
1061 msgstr "Îïèñàíè áúãîâå"
1062
1063 msgid "Show button in toolbar"
1064 msgstr "Ïîêàæè áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
1065
1066 msgid "TODAY"
1067 msgstr "ÄÍÅÑ"
1068
1069 msgid "Go"
1070 msgstr "Äàâàé"
1071
1072 msgid "l, F j Y"
1073 msgstr "l, F j Y"
1074
1075 msgid "ADD"
1076 msgstr "ÄÎÁÀÂÈ"
1077
1078 msgid "EDIT"
1079 msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÉ"
1080
1081 msgid "DEL"
1082 msgstr "ÈÇÒÐÈÉ"
1083
1084 msgid "Start time:"
1085 msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
1086
1087 msgid "Length:"
1088 msgstr "Äúëæèíà:"
1089
1090 msgid "Priority:"
1091 msgstr "Ïðèîðèòåò:"
1092
1093 msgid "Title:"
1094 msgstr "Çàãëàâèå"
1095
1096 msgid "Set Event"
1097 msgstr "Óñòàíîâè ñúáèòèå"
1098
1099 msgid "Event Has been added!"
1100 msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
1101
1102 msgid "Date:"
1103 msgstr "Äàòà:"
1104
1105 msgid "Time:"
1106 msgstr "Âðåìå:"
1107
1108 msgid "Day View"
1109 msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
1110
1111 msgid "Do you really want to delete this event?"
1112 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
1113
1114 msgid "Event deleted!"
1115 msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
1116
1117 msgid "Nothing to delete!"
1118 msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
1119
1120 msgid "Update Event"
1121 msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
1122
1123 msgid "Do you really want to change this event from:"
1124 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
1125
1126 msgid "to:"
1127 msgstr "äî:"
1128
1129 msgid "Event updated!"
1130 msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
1131
1132 msgid "Month View"
1133 msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
1134
1135 msgid "0 min."
1136 msgstr "0 ìèí."
1137
1138 msgid "15 min."
1139 msgstr "15 ìèí."
1140
1141 msgid "35 min."
1142 msgstr "35 ìèí."
1143
1144 msgid "45 min."
1145 msgstr "45 ìèí."
1146
1147 msgid "1 hr."
1148 msgstr "1 ÷àñ"
1149
1150 msgid "1.5 hr."
1151 msgstr "1.5 ÷àñà"
1152
1153 msgid "2 hr."
1154 msgstr "2 ÷àñà"
1155
1156 msgid "2.5 hr."
1157 msgstr "2.5 ÷àñà"
1158
1159 msgid "3 hr."
1160 msgstr "3 ÷àñà"
1161
1162 msgid "3.5 hr."
1163 msgstr "3.5 ÷àñà"
1164
1165 msgid "4 hr."
1166 msgstr "4 ÷àñà"
1167
1168 msgid "5 hr."
1169 msgstr "5 ÷àñà"
1170
1171 msgid "6 hr."
1172 msgstr "6 ÷àñà"
1173
1174 msgid "Calendar"
1175 msgstr "Êàëåíäàð"
1176
1177 msgid "Delete & Prev"
1178 msgstr "Èçòðèé"
1179
1180 msgid "Delete & Next"
1181 msgstr "Èçòðèé"
1182
1183 msgid "Move to:"
1184 msgstr "Ïðåìåñè â:"
1185
1186 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1187 msgstr "Èçòðèé/Ïðåìåñòè/Íàïðåä áóòîíè:"
1188
1189 msgid "Display at top"
1190 msgstr "Ïîêàæè â ãîðíàòà ÷àñò"
1191
1192 msgid "with move option"
1193 msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
1194
1195 msgid "Display at bottom"
1196 msgstr "Ïîêàæè â äîëíàòà ÷àñò"
1197
1198 msgid ""
1199 "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It "
1200 "is a pretty reliable list to scan spam from."
1201 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
1202
1203 #, fuzzy
1204 msgid ""
1205 "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to "
1206 "be relayed through their system will be banned with this.  Another good one "
1207 "to use."
1208 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè íå êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà áúäå ïðåäàâàí ÷ðåç òåõíèòå ñèñòåìè ùå áúäàò èçõâúðëåíè ñ òîâà. Äîñòà å äîáðî çà èçïîëçâàíå."
1209
1210 #, fuzzy
1211 msgid ""
1212 "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use "
1213 "their ISP's mail servers to send mail.  Spammers typically get a dial-up "
1214 "account and send spam directly from there."
1215 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî òå èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöèòå ñè çà äà èçïðàùàò ïîùàòà ñè. Ñïàìúðèòå îáèêíîâåíî ñè âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì."
1216
1217 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1218 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
1219
1220 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1221 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
1222
1223 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1224 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
1225
1226 msgid ""
1227 "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to "
1228 "include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1229 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
1230
1231 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1232 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
1233
1234 msgid ""
1235 "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and "
1236 "have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems "
1237 "to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1238 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
1239
1240 msgid ""
1241 "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for "
1242 "other mail servers that are not secure."
1243 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
1244
1245 msgid ""
1246 "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP "
1247 "ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch "
1248 "abuse auto-replies from some ISPs."
1249 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
1250
1251 msgid ""
1252 "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt "
1253 "users in without confirmation."
1254 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
1255
1256 msgid ""
1257 "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail."
1258 "cgi scripts. (planned)."
1259 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
1260
1261 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1262 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
1263
1264 msgid ""
1265 "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer "
1266 "false positives than ORBS did though."
1267 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
1268
1269 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1270 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
1271
1272 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1273 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
1274
1275 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1276 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
1277
1278 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1279 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
1280
1281 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1282 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
1283
1284 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1285 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
1286
1287 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1288 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
1289
1290 msgid ""
1291 "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside "
1292 "the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends "
1293 "you NOT use their service."
1294 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
1295
1296 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
1297 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
1298
1299 msgid ""
1300 "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that "
1301 "have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
1302 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
1303
1304 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
1305 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
1306
1307 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
1308 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
1309
1310 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
1311 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
1312
1313 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
1314 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
1315
1316 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
1317 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
1318
1319 msgid ""
1320 "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically "
1321 "assigned IPs."
1322 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
1323
1324 msgid ""
1325 "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM "
1326 "directly from."
1327 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
1328
1329 msgid ""
1330 "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-"
1331 "in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their "
1332 "services."
1333 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
1334
1335 msgid ""
1336 "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on "
1337 "other active RBLs."
1338 msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
1339
1340 msgid ""
1341 "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on "
1342 "other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
1343 msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
1344
1345 msgid ""
1346 "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net "
1347 "direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS "
1348 "mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed "
1349 "Leadmon.net."
1350 msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
1351
1352 msgid ""
1353 "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct "
1354 "SPAM Sources."
1355 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
1356
1357 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
1358 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
1359
1360 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
1361 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
1362
1363 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
1364 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
1365
1366 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
1367 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
1368
1369 msgid "Saved Scan type"
1370 msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
1371
1372 msgid "Message Filtering"
1373 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
1374
1375 msgid "What to Scan:"
1376 msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
1377
1378 msgid "All messages"
1379 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
1380
1381 msgid "Only unread messages"
1382 msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
1383
1384 msgid "Save"
1385 msgstr "Çàïèñ"
1386
1387 msgid "New"
1388 msgstr "Íîâî"
1389
1390 msgid "Done"
1391 msgstr "Ãîòîâî"
1392
1393 msgid "Match:"
1394 msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
1395
1396 msgid "Cc"
1397 msgstr "Êîïèå"
1398
1399 msgid "To or Cc"
1400 msgstr "Äî èëè Êîïèå"
1401
1402 msgid "Header"
1403 msgstr "Õåäúð"
1404
1405 msgid "Contains:"
1406 msgstr "Ñúäúðæà"
1407
1408 msgid "Edit"
1409 msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
1410
1411 msgid "Down"
1412 msgstr "Íàäîëó"
1413
1414 msgid "Up"
1415 msgstr "Íàãîðå"
1416
1417 #, fuzzy, c-format
1418 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
1419 msgstr "Àêî %s ñúäúðæà %s òîãàâà îòèäåòå â %s"
1420
1421 msgid "Message Filters"
1422 msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
1423
1424 msgid ""
1425 "Filtering enables messages with different criteria to be automatically "
1426 "filtered into different folders for easier organization."
1427 msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
1428
1429 msgid "SPAM Filters"
1430 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
1431
1432 msgid ""
1433 "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect "
1434 "junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
1435 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
1436
1437 msgid "Spam Filtering"
1438 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
1439
1440 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
1441 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
1442
1443 msgid "Move spam to:"
1444 msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
1445
1446 msgid ""
1447 "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since "
1448 "messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as "
1449 "spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out "
1450 "periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging "
1451 "around."
1452 msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
1453
1454 #, fuzzy
1455 msgid ""
1456 "The more messages you scan, the longer it takes.  I would suggest that you "
1457 "scan only new messages.  If you make a change to your filters, I would set "
1458 "it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to "
1459 "scan only new messages.  That way, your new spam filters will be applied and "
1460 "you'll scan even the spam you read with the new filters."
1461 msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå îòíåìà. Ùå âè ïðåäëîæà äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî íàïðàâèòå ïðîìåíè âúâ ôèëòðèòå ñè, àç áèõ ãè óñòàíîâèë òàêà, ÷å äà ñêàíèðàò âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà âèæ Âõîäÿùè, è ÷àê ñëåä òîâà ñå âúðíè çà äà ãî óñòàíîâèø äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí, íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå áúäàò ïðèëîæåíè è ùå ñêàíèðàòå åäíîâðåìåííî ñúñ ñïàìà êîéòî ÷åòåòå ñ íîâèòå ôèëòðè."
1462
1463 #, fuzzy, c-format
1464 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
1465 msgstr "Ñïàìà å èçïðàòåí íà %s"
1466
1467 #, fuzzy
1468 msgid "[<i>not set yet</i>]"
1469 msgstr "[âñå îùå íå å óñòàíîâåíî]"
1470
1471 #, fuzzy, c-format
1472 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
1473 msgstr "Ñêàíèðàíåòî íà ñïàìà å îãðàíè÷åíî äî %s"
1474
1475 msgid "New Messages Only"
1476 msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
1477
1478 msgid "All Messages"
1479 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
1480
1481 msgid "ON"
1482 msgstr "Âêëþ÷åíî"
1483
1484 msgid "OFF"
1485 msgstr "Èçêëþ÷åíî"
1486
1487 msgid "Mailinglist"
1488 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
1489
1490 #, c-format
1491 msgid ""
1492 "This will send a message to %s requesting help for this list. You will "
1493 "receive an emailed response at the address below."
1494 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
1495
1496 #, c-format
1497 msgid ""
1498 "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to "
1499 "this list. You will be subscribed with the address below."
1500 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
1501
1502 #, c-format
1503 msgid ""
1504 "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from "
1505 "this list. It will try to unsubscribe the adress below."
1506 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
1507
1508 msgid "From:"
1509 msgstr "Îò:"
1510
1511 msgid "Send Mail"
1512 msgstr "Èçïðàòè"
1513
1514 msgid "Post to List"
1515 msgstr "Èçïðàòè äî ñïèñúêà"
1516
1517 msgid "Reply to List"
1518 msgstr "Îòãîâîðè íà ñïèñúêà"
1519
1520 msgid "Subscribe"
1521 msgstr "Ïðèñúåäèíè"
1522
1523 msgid "Unsubscribe"
1524 msgstr "Îòñòðàíè"
1525
1526 msgid "List Archives"
1527 msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
1528
1529 msgid "Contact Listowner"
1530 msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
1531
1532 msgid "Mailing List"
1533 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
1534
1535 msgid "POP3 connect:"
1536 msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
1537
1538 msgid "No server specified"
1539 msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
1540
1541 msgid "Error "
1542 msgstr "Ãðåøêà "
1543
1544 msgid "POP3 noop:"
1545 msgstr "POP3 noop:"
1546
1547 msgid "No connection to server"
1548 msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
1549
1550 msgid "POP3 user:"
1551 msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
1552
1553 msgid "no login ID submitted"
1554 msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
1555
1556 msgid "connection not established"
1557 msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
1558
1559 msgid "POP3 pass:"
1560 msgstr "POP3 ïàðîëà:"
1561
1562 msgid "No password submitted"
1563 msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
1564
1565 msgid "authentication failed "
1566 msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
1567
1568 msgid "POP3 apop:"
1569 msgstr "POP3 apop"
1570
1571 msgid "No login ID submitted"
1572 msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
1573
1574 msgid "No server banner"
1575 msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
1576
1577 msgid "abort"
1578 msgstr "îòìåíè"
1579
1580 msgid "apop authentication failed"
1581 msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
1582
1583 msgid "POP3 login:"
1584 msgstr "POP3 ëîãèí"
1585
1586 msgid "POP3 top:"
1587 msgstr "POP3 íà÷àëî:"
1588
1589 msgid "POP3 pop_list:"
1590 msgstr "POP3 pop_list:"
1591
1592 msgid "Premature end of list"
1593 msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
1594
1595 msgid "POP3 get:"
1596 msgstr "POP3 âçåìà:"
1597
1598 msgid "POP3 last:"
1599 msgstr "POP3 ïîñëåäåí"
1600
1601 msgid "POP3 reset:"
1602 msgstr "POP3 çàíóëåí"
1603
1604 msgid "POP3 send_cmd:"
1605 msgstr "POP3 send_cmd:"
1606
1607 msgid "Empty command string"
1608 msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
1609
1610 msgid "POP3 quit:"
1611 msgstr "POP3 èçõîä:"
1612
1613 msgid "connection does not exist"
1614 msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
1615
1616 msgid "POP3 uidl:"
1617 msgstr "POP3 uidl:"
1618
1619 msgid "POP3 delete:"
1620 msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
1621
1622 msgid "No msg number submitted"
1623 msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
1624
1625 msgid "Command failed "
1626 msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
1627
1628 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
1629 msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
1630
1631 msgid "Select Server:"
1632 msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
1633
1634 msgid "All"
1635 msgstr "Âñè÷êè"
1636
1637 msgid "Password for"
1638 msgstr "Ïàðîëà çà"
1639
1640 msgid "Fetch Mail"
1641 msgstr "Èçòåãëè ïèñìî"
1642
1643 msgid "Fetching from "
1644 msgstr "Èçòåãëÿì îò "
1645
1646 msgid "Oops, "
1647 msgstr "Îïà, "
1648
1649 msgid "Opening IMAP server"
1650 msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
1651
1652 msgid "Opening POP server"
1653 msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
1654
1655 msgid "Login Failed:"
1656 msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
1657
1658 msgid "Login OK: No new messages"
1659 msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
1660
1661 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
1662 msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
1663
1664 msgid "Login OK: Inbox contains ["
1665 msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
1666
1667 msgid "] messages"
1668 msgstr "] ïèñìà"
1669
1670 msgid "Fetching UIDL..."
1671 msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
1672
1673 msgid "Server does not support UIDL."
1674 msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
1675
1676 msgid "Leaving Mail on Server..."
1677 msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
1678
1679 msgid "Deleting messages from server..."
1680 msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
1681
1682 msgid "Fetching message "
1683 msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
1684
1685 msgid "Server error...Disconnect"
1686 msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
1687
1688 msgid "Reconnect from dead connection"
1689 msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
1690
1691 msgid "Saving UIDL"
1692 msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
1693
1694 msgid "Refetching message "
1695 msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
1696
1697 msgid "Error Appending Message!"
1698 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
1699
1700 msgid "Closing POP"
1701 msgstr "Çàòâàðÿì POP"
1702
1703 msgid "Logging out from IMAP"
1704 msgstr "Èçëèçàì îò IMAP"
1705
1706 msgid "Message appended to mailbox"
1707 msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
1708
1709 msgid "Message "
1710 msgstr "Ïèñìîòî "
1711
1712 msgid " deleted from Remote Server!"
1713 msgstr " èçòðèò îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
1714
1715 msgid "Delete failed:"
1716 msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
1717
1718 msgid "Remote POP server settings"
1719 msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
1720
1721 #, fuzzy
1722 msgid ""
1723 "You should be aware that the encryption used to store your password is not "
1724 "perfectly secure.  However, if you are using pop, there is inherently no "
1725 "encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the "
1726 "server can be undone by a hacker reading the source to this file."
1727 msgstr "Òðÿáâà äà âè å ÿñíî òîâà, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà äà ñå ñúõðàíè ïàðîëàòà âè íå å àáñîëþòíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå pop, íàñëåäñòâåíî íÿìà êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî èçïîëçâàìå çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàíî îò õàêåð, àêî ïðî÷åòå ñîðñ êîäà íà òîçè ôàéë."
1728
1729 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
1730 msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
1731
1732 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
1733 msgstr "Êðèïòèðàé ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
1734
1735 msgid "Add Server"
1736 msgstr "Äîáàâè Ñúðâúð"
1737
1738 msgid "Server:"
1739 msgstr "Ñúðâúð:"
1740
1741 msgid "Port:"
1742 msgstr "Ïîðò:"
1743
1744 msgid "Alias:"
1745 msgstr "Ïñåâäîíèì:"
1746
1747 msgid "Username:"
1748 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
1749
1750 msgid "Password:"
1751 msgstr "Ïàðîëà:"
1752
1753 msgid "Store in Folder:"
1754 msgstr "Çàïàçè â Ïàïêà:"
1755
1756 msgid "Leave Mail on Server"
1757 msgstr "Îñòàâè ïîùà íà Ñúðâúðà"
1758
1759 msgid "Check mail during login"
1760 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
1761
1762 msgid "Check mail during folder refresh"
1763 msgstr "Ïðîâåðÿâàé çà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
1764
1765 msgid "Modify Server"
1766 msgstr "Ìîäèôèöèðàé ñúðâúð"
1767
1768 msgid "Server Name:"
1769 msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
1770
1771 msgid "Modify"
1772 msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
1773
1774 msgid "No-one server in use. Try to add."
1775 msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå"
1776
1777 msgid "Fetching Servers"
1778 msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
1779
1780 msgid "Confirm Deletion of a Server"
1781 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
1782
1783 msgid "Selected Server:"
1784 msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
1785
1786 msgid "Confirm delete of selected server?"
1787 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
1788
1789 msgid "Confirm Delete"
1790 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
1791
1792 msgid "Mofify a Server"
1793 msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
1794
1795 msgid "Undefined Function"
1796 msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
1797
1798 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
1799 msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
1800
1801 msgid "Fetch"
1802 msgstr "Èçòåãëÿíå"
1803
1804 msgid "Warning, "
1805 msgstr "Âíèìàíèå, "
1806
1807 msgid "Mail Fetch Result:"
1808 msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
1809
1810 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
1811 msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
1812
1813 msgid ""
1814 "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your "
1815 "account on this server."
1816 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
1817
1818 msgid "New Mail Notification"
1819 msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
1820
1821 #, fuzzy
1822 msgid ""
1823 "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when "
1824 "unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file "
1825 "to play in the provided file box."
1826 msgstr "Èçáåðåòå Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
1827
1828 #, fuzzy
1829 msgid ""
1830 "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your "
1831 "folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
1832 msgstr "Îïöèÿòà Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
1833
1834 #, fuzzy
1835 msgid ""
1836 "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup "
1837 "window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
1838 msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
1839
1840 #, fuzzy
1841 msgid ""
1842 "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. "
1843 "Recent messages are those that have just recently showed up and have not "
1844 "been \"viewed\" or checked yet.  This can prevent being continuously annoyed "
1845 "by sounds or popups for unseen mail."
1846 msgstr "Èçïîëçâàéòå Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà ñêîðîøíî."
1847
1848 #, fuzzy
1849 msgid ""
1850 "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some "
1851 "browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and "
1852 "only works in IE but you won't see errors with other browsers).  This will "
1853 "always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> "
1854 "enabled."
1855 msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà Ïðîìåíè çàãëàâèåòî ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
1856
1857 #, fuzzy
1858 msgid ""
1859 "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new "
1860 "mail arrives.  Selecting <b>local media</b> will play the file specified in "
1861 "the <b>local media file</b> box to play from the local computer.  If no file "
1862 "is specified, the system will use a default from the server."
1863 msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà ñúðâúðíèòå ôàéëîâå ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
1864
1865 msgid "Enable Media Playing"
1866 msgstr "Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
1867
1868 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
1869 msgstr "Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
1870
1871 msgid "Count only messages that are RECENT"
1872 msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
1873
1874 msgid "Change title on supported browsers."
1875 msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
1876
1877 msgid "requires JavaScript to work"
1878 msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
1879
1880 msgid "Show popup window on new mail"
1881 msgstr "Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
1882
1883 msgid "Select server file:"
1884 msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
1885
1886 msgid "(local media)"
1887 msgstr "(ëîêàëíà ìåäèÿ)"
1888
1889 msgid "Try"
1890 msgstr "Îïèòàé"
1891
1892 msgid "Local Media File:"
1893 msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
1894
1895 msgid "Current File:"
1896 msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
1897
1898 msgid "New Mail"
1899 msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
1900
1901 msgid "SquirrelMail Notice:"
1902 msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
1903
1904 msgid "You have new mail!"
1905 msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
1906
1907 msgid "Close Window"
1908 msgstr "Çàòâîðè ïðîçîðåöà"
1909
1910 msgid "NewMail Options"
1911 msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
1912
1913 msgid ""
1914 "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows "
1915 "when new mail arrives."
1916 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
1917
1918 msgid "New Mail Notification options saved"
1919 msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
1920
1921 #, c-format
1922 msgid "%s New Messages"
1923 msgstr "%s Íîâè Ïèñìà"
1924
1925 #, c-format
1926 msgid "%s New Message"
1927 msgstr "%s Íîâî Ïèñìî"
1928
1929 msgid "Test Sound"
1930 msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
1931
1932 msgid "Loading the sound..."
1933 msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
1934
1935 msgid "Close"
1936 msgstr "Çàòâîðè"
1937
1938 msgid "Sent Subfolders Options"
1939 msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
1940
1941 msgid "Use Sent Subfolders"
1942 msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
1943
1944 msgid "Monthly"
1945 msgstr "Ìåñå÷íî"
1946
1947 msgid "Quarterly"
1948 msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
1949
1950 msgid "Yearly"
1951 msgstr "Ãîäèøíî"
1952
1953 msgid "Base Sent Folder"
1954 msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
1955
1956 msgid "Report as Spam"
1957 msgstr "Òîâà å ñïàì"
1958
1959 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
1960 msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
1961
1962 #, fuzzy
1963 msgid ""
1964 "Help fight the battle against unsolicited email.  SpamCop reads the spam "
1965 "email and determines the correct addresses to send complaints to.  Quite "
1966 "fast, really smart, and easy to use."
1967 msgstr "Ïîìîãíåòå â áîðáàòà ñðåùó íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop ÷åòå ÑÏÀÌ ïèñìàòà è îïðåäåëÿ êîðåêòíèòå àäðåñè íà êîèòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Ñúâñåì áúðçè, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå."
1968
1969 msgid "SpellChecker Options"
1970 msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1971
1972 #, fuzzy
1973 msgid ""
1974 "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or "
1975 "choose which languages should be available to you when spell-checking."
1976 msgstr "Òóê ìîæåòå äà óñòàíîâèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáèðàòå êîé åçèê äà âè å íà ðàçïîëîæåíèå ïðè ïðîâåðêàòà íà ïðàâîïèñà."
1977
1978 msgid "Check Spelling"
1979 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
1980
1981 #, fuzzy
1982 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
1983 msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà íà \"Îïöèèòå íà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà\""
1984
1985 msgid "ATTENTION:"
1986 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
1987
1988 #, fuzzy
1989 msgid ""
1990 "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most "
1991 "likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order "
1992 "to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell "
1993 "can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new "
1994 "password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it "
1995 "got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start "
1996 "anew. This is also true if you don't remember your old password -- without "
1997 "it, the encrypted data is no longer accessible."
1998 msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
1999
2000 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2001 msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
2002
2003 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2004 msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
2005
2006 msgid "Proceed"
2007 msgstr "Äàâàé"
2008
2009 msgid "You must make a choice"
2010 msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
2011
2012 msgid ""
2013 "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2014 msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
2015
2016 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2017 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
2018
2019 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2020 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
2021
2022 msgid "Cute."
2023 msgstr "Ãîòèíî."
2024
2025 msgid "Translator"
2026 msgstr "Ïðåâîäà÷"
2027
2028 msgid "Saved Translation Options"
2029 msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
2030
2031 msgid "Your server options are as follows:"
2032 msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
2033
2034 msgid ""
2035 "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2036 msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2037
2038 msgid ""
2039 "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2040 msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2041
2042 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2043 msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2044
2045 msgid ""
2046 "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's "
2047 "InterTran"
2048 msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
2049
2050 msgid ""
2051 "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2052 msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
2053
2054 msgid ""
2055 "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will "
2056 "be located."
2057 msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàíà."
2058
2059 msgid "Select your translator:"
2060 msgstr "Èçáåðåòå ñâîÿ ïðåâîäà÷:"
2061
2062 msgid "When reading:"
2063 msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
2064
2065 msgid "Show translation box"
2066 msgstr "Ïîêàæè ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
2067
2068 msgid "to the left"
2069 msgstr "â ëÿâî"
2070
2071 msgid "in the center"
2072 msgstr "â öåíòúðà"
2073
2074 msgid "to the right"
2075 msgstr "â äÿñíî"
2076
2077 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2078 msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
2079
2080 msgid "When composing:"
2081 msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
2082
2083 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2084 msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
2085
2086 msgid "Download this as a file"
2087 msgstr "Ñâàëè ãî êàòî ôàéë"
2088
2089 msgid "Translation Options"
2090 msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
2091
2092 msgid ""
2093 "Which translator should be used when you get messages in a different "
2094 "language?"
2095 msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
2096
2097 #, c-format
2098 msgid "%s to %s"
2099 msgstr "%s êúì %s"
2100
2101 msgid "English"
2102 msgstr "Àíãëèéñêè"
2103
2104 msgid "French"
2105 msgstr "Ôðåíñêè"
2106
2107 msgid "German"
2108 msgstr "Íåìñêè"
2109
2110 msgid "Italian"
2111 msgstr "Èòàëèàíñêè"
2112
2113 msgid "Portuguese"
2114 msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
2115
2116 msgid "Spanish"
2117 msgstr "Èñïàíñêè"
2118
2119 msgid "Russian"
2120 msgstr "Ðóñêè"
2121
2122 msgid "Translate"
2123 msgstr "Ïðåâåäè"
2124
2125 msgid "Brazilian Portuguese"
2126 msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
2127
2128 msgid "Bulgarian"
2129 msgstr "Áúëãàðñêè"
2130
2131 msgid "Croatian"
2132 msgstr "Õúðâàòñêè"
2133
2134 msgid "Czech"
2135 msgstr "×åøêè"
2136
2137 msgid "Danish"
2138 msgstr "Äàòñêè"
2139
2140 msgid "Dutch"
2141 msgstr "Õîëàíäñêè"
2142
2143 msgid "European Spanish"
2144 msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
2145
2146 msgid "Finnish"
2147 msgstr "Ôèíëàíäñêè"
2148
2149 msgid "Greek"
2150 msgstr "Ãðúöêè"
2151
2152 msgid "Hungarian"
2153 msgstr "Óíãàðñêè"
2154
2155 msgid "Icelandic"
2156 msgstr "Èñëàíäñêè"
2157
2158 msgid "Japanese"
2159 msgstr "ßïîíñêè"
2160
2161 msgid "Latin American Spanish"
2162 msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
2163
2164 msgid "Norwegian"
2165 msgstr "Íîðâåæêè"
2166
2167 msgid "Polish"
2168 msgstr "Ïîëñêè"
2169
2170 msgid "Romanian"
2171 msgstr "Ðóìúíñêè"
2172
2173 msgid "Serbian"
2174 msgstr "Ñðúáñêè"
2175
2176 msgid "Slovenian"
2177 msgstr "Ñëîâåíñêè"
2178
2179 msgid "Swedish"
2180 msgstr "Øâåäñêè"
2181
2182 msgid "Welsh"
2183 msgstr "Óåëñêè"
2184
2185 msgid "Indonesian"
2186 msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
2187
2188 msgid "Latin"
2189 msgstr "Ëàòèíñêè"
2190
2191 msgid "Address Book"
2192 msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
2193
2194 msgid "Name"
2195 msgstr "Èìå"
2196
2197 msgid "E-mail"
2198 msgstr "E-mail"
2199
2200 msgid "Info"
2201 msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
2202
2203 msgid "Source"
2204 msgstr "Èçòî÷íèê"
2205
2206 msgid "Bcc"
2207 msgstr "Bcc"
2208
2209 msgid "Use Addresses"
2210 msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
2211
2212 msgid "Address Book Search"
2213 msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
2214
2215 msgid "Search for"
2216 msgstr "Òúðñè çà"
2217
2218 msgid "in"
2219 msgstr "â"
2220
2221 msgid "All address books"
2222 msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
2223
2224 msgid "List all"
2225 msgstr "Èçâåäè âñè÷êè"
2226
2227 #, c-format
2228 msgid "Unable to list addresses from %s"
2229 msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
2230
2231 msgid "Your search failed with the following error(s)"
2232 msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
2233
2234 msgid "No persons matching your search was found"
2235 msgstr "Íÿìà õîðà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà òúðñåíåòî âè"
2236
2237 msgid "Return"
2238 msgstr "Âðúùàíå"
2239
2240 msgid "Nickname"
2241 msgstr "Ïñåâäîíèì"
2242
2243 msgid "Must be unique"
2244 msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
2245
2246 msgid "E-mail address"
2247 msgstr "E-mail àäðåñ"
2248
2249 msgid "First name"
2250 msgstr "Èìå"
2251
2252 msgid "Last name"
2253 msgstr "Ôàìèëèÿ"
2254
2255 msgid "Additional info"
2256 msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
2257
2258 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
2259 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
2260
2261 msgid "You can only edit one address at the time"
2262 msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
2263
2264 msgid "Update address"
2265 msgstr "Îáíîâè àäðåñèòå"
2266
2267 msgid "Unknown error"
2268 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
2269
2270 msgid "Add address"
2271 msgstr "Äîáàâè àäðåñà"
2272
2273 msgid "Edit selected"
2274 msgstr "Ðåäàêòèðàé èçáðàíîòî"
2275
2276 msgid "Delete selected"
2277 msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå"
2278
2279 #, c-format
2280 msgid "Add to %s"
2281 msgstr "Äîáàâè êúì %s"
2282
2283 msgid "Original Message"
2284 msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
2285
2286 msgid "Draft Email Saved"
2287 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
2288
2289 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
2290 msgstr "Íå ìîãà äà ïðåìåñòÿ/êîïèðàì ôàéëà. Ôàéëà íå å ïðèêðåïåí"
2291
2292 msgid "Draft Saved"
2293 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
2294
2295 msgid "Your Message has been sent"
2296 msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
2297
2298 msgid "To:"
2299 msgstr "Äî:"
2300
2301 msgid "CC:"
2302 msgstr "Êîïèå"
2303
2304 msgid "BCC:"
2305 msgstr "BCC"
2306
2307 msgid "Subject:"
2308 msgstr "Òåìà:"
2309
2310 msgid "Send"
2311 msgstr "Èçïðàòè"
2312
2313 msgid "Attach:"
2314 msgstr "Ïðèêðåïè:"
2315
2316 msgid "Add"
2317 msgstr "Äîáàâè"
2318
2319 msgid "Delete selected attachments"
2320 msgstr "Èçòðèé èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
2321
2322 msgid "Priority"
2323 msgstr "Ïðèîðèòåò"
2324
2325 msgid "Receipt"
2326 msgstr "Ðàçïèñêà"
2327
2328 msgid "On Read"
2329 msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
2330
2331 msgid "On Delivery"
2332 msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
2333
2334 msgid "Save Draft"
2335 msgstr "Çàïèøè ÷åðíîâàòà"
2336
2337 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
2338 msgstr "Íå ñòå ïîïúëíèëè ïîëåòî \"Äî:\"."
2339
2340 msgid "said"
2341 msgstr "êàçà"
2342
2343 msgid "quote"
2344 msgstr "ôðàçà"
2345
2346 msgid "who"
2347 msgstr "êîé"
2348
2349 msgid "Draft folder"
2350 msgstr "Ïàïêà Draft"
2351
2352 #, fuzzy
2353 msgid "Illegal folder name.  Please select a different name."
2354 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå ðàçëè÷íî èìå."
2355
2356 msgid "Click here to go back"
2357 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
2358
2359 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
2360 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
2361
2362 msgid "Delete Folder"
2363 msgstr "Èçòðèé ïàïêà"
2364
2365 #, c-format
2366 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
2367 msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
2368
2369 msgid "Subscribed successfully!"
2370 msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
2371
2372 msgid "Unsubscribed successfully!"
2373 msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
2374
2375 msgid "Deleted folder successfully!"
2376 msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
2377
2378 msgid "Created folder successfully!"
2379 msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
2380
2381 msgid "Renamed successfully!"
2382 msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
2383
2384 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
2385 msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
2386
2387 msgid "refresh folder list"
2388 msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
2389
2390 msgid "Create Folder"
2391 msgstr "Ñúçäàé ïàïêà"
2392
2393 msgid "as a subfolder of"
2394 msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
2395
2396 msgid "None"
2397 msgstr "Íÿìà"
2398
2399 msgid "Let this folder contain subfolders"
2400 msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
2401
2402 msgid "Create"
2403 msgstr "Ñúçäàé"
2404
2405 msgid "Rename a Folder"
2406 msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
2407
2408 msgid "Select a folder"
2409 msgstr "Èçáåðè ïàïêàòà"
2410
2411 msgid "Rename"
2412 msgstr "Ïðåèìåíóâàé"
2413
2414 msgid "No folders found"
2415 msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
2416
2417 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
2418 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
2419
2420 msgid "No folders were found to subscribe to!"
2421 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
2422
2423 msgid "Subscribe to:"
2424 msgstr "Ïðèñúåäèíè ñå êúì:"
2425
2426 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
2427 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
2428
2429 msgid "Rename a folder"
2430 msgstr "Ïðåèìåíóâàé ïàïêàòà"
2431
2432 msgid "New name:"
2433 msgstr "Íîâî èìå:"
2434
2435 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
2436 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â òî÷íèÿ ôîðìàò!"
2437
2438 #, fuzzy, c-format
2439 msgid ""
2440 "The help has not been translated to %s.  It will be displayed in English "
2441 "instead."
2442 msgstr "Ïîìîùíàòà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Ùå áúäå ïîêàçàíà íà àíãëèéñêè."
2443
2444 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
2445 msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
2446
2447 msgid "Table of Contents"
2448 msgstr "Ñúäúðæàíèå"
2449
2450 msgid "Top"
2451 msgstr "Íà÷àëî"
2452
2453 msgid "Viewing an image attachment"
2454 msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
2455
2456 msgid "View message"
2457 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
2458
2459 msgid "Not available"
2460 msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
2461
2462 msgid "purge"
2463 msgstr "èç÷èñòè"
2464
2465 msgid "Last Refresh"
2466 msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
2467
2468 msgid "Save folder tree"
2469 msgstr "Çàïàçè äúðâîòî íà ïàïêèòå"
2470
2471 msgid "Login"
2472 msgstr "Âõîä"
2473
2474 #, c-format
2475 msgid "%s Login"
2476 msgstr "%s Âõîä"
2477
2478 msgid "Name:"
2479 msgstr "Èìå:"
2480
2481 msgid "No messages were selected."
2482 msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
2483
2484 msgid "Message Highlighting"
2485 msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
2486
2487 msgid "subject"
2488 msgstr "òåìà"
2489
2490 msgid "No highlighting is defined"
2491 msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
2492
2493 msgid "Identifying name"
2494 msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
2495
2496 msgid "Color"
2497 msgstr "Öâÿò"
2498
2499 msgid "Dark Blue"
2500 msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
2501
2502 msgid "Dark Green"
2503 msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
2504
2505 msgid "Dark Yellow"
2506 msgstr "Òúìíî Æúëòî"
2507
2508 msgid "Dark Cyan"
2509 msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
2510
2511 msgid "Dark Magenta"
2512 msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
2513
2514 msgid "Light Blue"
2515 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
2516
2517 msgid "Light Green"
2518 msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
2519
2520 msgid "Light Yellow"
2521 msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
2522
2523 msgid "Light Cyan"
2524 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
2525
2526 msgid "Light Magenta"
2527 msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
2528
2529 msgid "Dark Gray"
2530 msgstr "Òúìíî ñèâî"
2531
2532 msgid "Medium Gray"
2533 msgstr "Ñèâî"
2534
2535 msgid "Light Gray"
2536 msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
2537
2538 msgid "White"
2539 msgstr "Áÿëî"
2540
2541 msgid "Other:"
2542 msgstr "Äðóã:"
2543
2544 msgid "Ex: 63aa7f"
2545 msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
2546
2547 msgid "Matches"
2548 msgstr "Ñúâïàäà ñ"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "Alternate Identity %d"
2552 msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
2553
2554 msgid "Advanced Identities"
2555 msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
2556
2557 msgid "Default Identity"
2558 msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
2559
2560 msgid "Add a New Identity"
2561 msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
2562
2563 msgid "E-Mail Address"
2564 msgstr "E-Mail àäðåñ"
2565
2566 msgid "Save / Update"
2567 msgstr "Çàïèñ / Îáíîâÿâàíå"
2568
2569 msgid "Make Default"
2570 msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
2571
2572 msgid "Move Up"
2573 msgstr "Ïðèäâèæè íà ãîðå"
2574
2575 msgid "Index Order"
2576 msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
2577
2578 msgid "Checkbox"
2579 msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
2580
2581 msgid "Flags"
2582 msgstr "Ôëàãîâå"
2583
2584 #, fuzzy
2585 msgid ""
2586 "The index order is the order that the columns are arranged in the message "
2587 "index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to "
2588 "fit your needs."
2589 msgstr "Èíäåêñíèÿ ðåä å ðåäà â êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìîòî. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, îòñòðàíÿâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè, çà äà ãè ïîäðåäèòå ñïîðåä íóæäèòå âè."
2590
2591 msgid "up"
2592 msgstr "íàãîðå"
2593
2594 msgid "down"
2595 msgstr "íàäîëó"
2596
2597 msgid "remove"
2598 msgstr "îòñòðàíè"
2599
2600 msgid "Return to options page"
2601 msgstr "Âúðíè ñå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
2602
2603 msgid "Personal Information"
2604 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
2605
2606 msgid "Display Preferences"
2607 msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
2608
2609 msgid "Folder Preferences"
2610 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
2611
2612 msgid "Successfully Saved Options"
2613 msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
2614
2615 msgid "Refresh Folder List"
2616 msgstr "Ïðåçàðåäè ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
2617
2618 msgid "Refresh Page"
2619 msgstr "Ïðåçàðåäè ñòðàíèöàòà"
2620
2621 msgid ""
2622 "This contains personal information about yourself such as your name, your "
2623 "email address, etc."
2624 msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
2625
2626 msgid ""
2627 "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to "
2628 "you, such as the colors, the language, and other settings."
2629 msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
2630
2631 #, fuzzy
2632 msgid ""
2633 "Based upon given criteria, incoming messages can have different background "
2634 "colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the "
2635 "messages are from, especially for mailing lists."
2636 msgstr "Áàçèðàíè íà äàäåíè êðèòåðèè, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà âè ïîìàãà ëåñíî äà ðàçãðàíè÷èòå îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî çà ïîùåíñêè ñïèñúöè."
2637
2638 msgid ""
2639 "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
2640 msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
2641
2642 msgid ""
2643 "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the "
2644 "headers in any order you want."
2645 msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
2646
2647 msgid "Message not printable"
2648 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
2649
2650 msgid "Printer Friendly"
2651 msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
2652
2653 msgid "CC"
2654 msgstr "Êîïèå"
2655
2656 msgid "Print"
2657 msgstr "Èçïå÷àòàé"
2658
2659 msgid "View Printable Version"
2660 msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
2661
2662 msgid "Read:"
2663 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
2664
2665 msgid "Your message"
2666 msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
2667
2668 msgid "Sent:"
2669 msgstr "Èçïðàòåíî"
2670
2671 #, c-format
2672 msgid "Was displayed on %s"
2673 msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
2674
2675 msgid "less"
2676 msgstr "ïî-ìàëêî"
2677
2678 msgid "more"
2679 msgstr "îùå"
2680
2681 msgid "Mailer"
2682 msgstr "Èçïðàùà÷"
2683
2684 msgid "Read receipt"
2685 msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
2686
2687 msgid "send"
2688 msgstr "èçïðàòè"
2689
2690 msgid "requested"
2691 msgstr "çàÿâåí"
2692
2693 msgid ""
2694 "The message sender has requested a response to indicate that you have read "
2695 "this message. Would you like to send a receipt?"
2696 msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
2697
2698 msgid "Send read receipt now"
2699 msgstr "Èçïðàòè ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà ñåãà"
2700
2701 msgid "Search results"
2702 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
2703
2704 msgid "Message List"
2705 msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
2706
2707 msgid "Resume Draft"
2708 msgstr "Ïðîäúëæè ÷åðíîâàòà"
2709
2710 msgid "Edit Message as New"
2711 msgstr "Ðåäàêòèðàé ïèñìîòî êàòî Íîâî"
2712
2713 msgid "View Message"
2714 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
2715
2716 msgid "Forward as Attachment"
2717 msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
2718
2719 msgid "Reply"
2720 msgstr "Îòãîâîðè"
2721
2722 msgid "Reply All"
2723 msgstr "Îòãîâîðè íà âñè÷êè"
2724
2725 msgid "View Full Header"
2726 msgstr "Ïðåãëåäàé ïúëíèÿ õåäúð"
2727
2728 msgid "Attachments"
2729 msgstr "Ïðèêðåïâàíèÿ"
2730
2731 msgid "Folder:"
2732 msgstr "Ïàïêà:"
2733
2734 msgid "edit"
2735 msgstr "ðåäàêòèðàíå"
2736
2737 msgid "search"
2738 msgstr "òúðñåíå"
2739
2740 msgid "delete"
2741 msgstr "èçòðèâàíå"
2742
2743 msgid "Recent Searches"
2744 msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
2745
2746 msgid "save"
2747 msgstr "çàïèñ"
2748
2749 msgid "forget"
2750 msgstr "îòêàæè"
2751
2752 msgid "Current Search"
2753 msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
2754
2755 msgid "Body"
2756 msgstr "Òÿëî"
2757
2758 msgid "Everywhere"
2759 msgstr "Íàâñÿêúäå"
2760
2761 msgid "Search Results"
2762 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
2763
2764 msgid "No Messages Found"
2765 msgstr "Íå å íàìåðåíî ïèñìî"
2766
2767 msgid "You have been successfully signed out."
2768 msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
2769
2770 msgid "Click here to log back in."
2771 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
2772
2773 msgid "Viewing a Business Card"
2774 msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
2775
2776 msgid "Title"
2777 msgstr "Çàãëàâèå"
2778
2779 msgid "Email"
2780 msgstr "Email"
2781
2782 msgid "Web Page"
2783 msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
2784
2785 msgid "Organization / Department"
2786 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
2787
2788 msgid "Address"
2789 msgstr "Àäðåñ"
2790
2791 msgid "Work Phone"
2792 msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
2793
2794 msgid "Home Phone"
2795 msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
2796
2797 msgid "Cellular Phone"
2798 msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
2799
2800 msgid "Fax"
2801 msgstr "Ôàêñ"
2802
2803 msgid "Note"
2804 msgstr "Çàáåëåæêà"
2805
2806 msgid "Add to Addressbook"
2807 msgstr "Äîáàâè êúì êíèãàòà ñ àäðåñèòå"
2808
2809 msgid "Title & Org. / Dept."
2810 msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
2811
2812 msgid "Viewing Full Header"
2813 msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
2814
2815 msgid "Viewing a text attachment"
2816 msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"