4f20d4cf1e8fc2d38a2d9954a00bf5cf4c8f40ef
[squirrelmail.git] / locale / bg_BG / LC_MESSAGES / squirrelmail.po
1 # SquirrelMail Bulgarian Translation
2 # Copyright (c) 1999-2003 The Squirrelmail Development Team
3 # Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>, 2003.
4 #
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
8 "POT-Creation-Date: 2003-01-25 09:07+0100\n"
9 "PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
10 "Last-Translator: Stanislav Yordanov <stan@stud.ru.acad.bg>\n"
11 "Language-Team: Bulgarian <squirrelmail-i18n@lists.sourceforge.net>\n"
12 "MIME-Version: 1.0\n"
13 "Content-Type: text/plain; charset=cp-1251\n"
14 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
15 "X-Generator: StanProg PO-Editor 1.0\n"
16
17 msgid "Address Book"
18 msgstr "Êíèãà ñ àäðåñè"
19
20 msgid "All"
21 msgstr "Âñè÷êè"
22
23 msgid "Name"
24 msgstr "Èìå"
25
26 msgid "E-mail"
27 msgstr "E-mail"
28
29 msgid "Info"
30 msgstr "Èíôîðìàöèÿ"
31
32 msgid "Source"
33 msgstr "Èçòî÷íèê"
34
35 msgid "To"
36 msgstr "Äî"
37
38 msgid "Cc"
39 msgstr "Êîïèå"
40
41 msgid "Bcc"
42 msgstr "Bcc"
43
44 msgid "Use Addresses"
45 msgstr "Èçïîëçâàé àäðåñèòå"
46
47 msgid "Address Book Search"
48 msgstr "Òúðñåíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
49
50 msgid "Search for"
51 msgstr "Òúðñåíå çà"
52
53 msgid "in"
54 msgstr "â"
55
56 msgid "All address books"
57 msgstr "Âñè÷êè êíèãè ñ àäðåñè"
58
59 msgid "Search"
60 msgstr "Òúðñåíå"
61
62 msgid "List all"
63 msgstr "Èçâåæäàíå íà âñè÷êè"
64
65 #, c-format
66 msgid "Unable to list addresses from %s"
67 msgstr "Íå ìîãà äà èçâåäà àäðåñèòå îò %s"
68
69 msgid "Your search failed with the following error(s)"
70 msgstr "Òúðñåíåòî âè íå óñïÿ ïîðàäè ñëåäíèòå ãðåøêè"
71
72 msgid "No persons matching your search was found"
73 msgstr "Íÿìà ëèöà, êîèòî äà îòãîâàðÿò íà êðèòåðèèòå íà òúðñåíåòî Âè"
74
75 msgid "Return"
76 msgstr "Âðúùàíå"
77
78 msgid "Close"
79 msgstr "Çàòâàðÿíå"
80
81 msgid "Nickname"
82 msgstr "Ïñåâäîíèì"
83
84 msgid "Must be unique"
85 msgstr "Òðÿáâà äà å óíèêàëåí"
86
87 msgid "E-mail address"
88 msgstr "E-mail àäðåñ"
89
90 msgid "First name"
91 msgstr "Èìå"
92
93 msgid "Last name"
94 msgstr "Ôàìèëèÿ"
95
96 msgid "Additional info"
97 msgstr "Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ"
98
99 msgid "No personal address book is defined. Contact administrator."
100 msgstr "Íå å äåôèíèðàíà ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè. Ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà"
101
102 msgid "You can only edit one address at the time"
103 msgstr "Ìîæåòå äà ðåäàêòèðàòå ñàìî åäèí àäðåñ â åäíî è ñúùî âðåìå"
104
105 msgid "Update address"
106 msgstr "Îáíîâÿâàíå íà àäðåñèòå"
107
108 msgid "ERROR"
109 msgstr "ÃÐÅØÊÀ"
110
111 msgid "Unknown error"
112 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà"
113
114 msgid "Add address"
115 msgstr "Äîáàâÿíå íà àäðåñà"
116
117 msgid "Edit selected"
118 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà èçáðàíîòî"
119
120 msgid "Delete selected"
121 msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå"
122
123 #, c-format
124 msgid "Add to %s"
125 msgstr "Äîáàâÿíå êúì %s"
126
127 msgid "Subject"
128 msgstr "Òåìà"
129
130 msgid "From"
131 msgstr "Îò"
132
133 msgid "Date"
134 msgstr "Äàòà"
135
136 msgid "Original Message"
137 msgstr "Îðèãèíàëíî ïèñìî"
138
139 msgid "Draft Email Saved"
140 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a ñà çàïèñàíè"
141
142 msgid "Could not move/copy file. File not attached"
143 msgstr "Íå ìîæå äà ñå ïðåìåñòè/êîïèðà ôàéëà. Ôàéëúò íå å ïðèêðåïåí"
144
145 msgid "Draft Saved"
146 msgstr "×åðíîâàòà íà email-a çàïèñàíè"
147
148 msgid "Your Message has been sent"
149 msgstr "Ïèñìîòî âè áåøå èçïðàòåíî"
150
151 msgid "From:"
152 msgstr "Îò:"
153
154 msgid "To:"
155 msgstr "Äî:"
156
157 msgid "CC:"
158 msgstr "Êîïèå:"
159
160 msgid "BCC:"
161 msgstr "BCC:"
162
163 msgid "Subject:"
164 msgstr "Òåìà:"
165
166 msgid "Send"
167 msgstr "Èçïðàùàíå"
168
169 msgid "Attach:"
170 msgstr "Ïðèêðåïâàíå:"
171
172 msgid "Add"
173 msgstr "Äîáàâÿíå"
174
175 msgid "Delete selected attachments"
176 msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
177
178 msgid "Priority"
179 msgstr "Ïðèîðèòåò"
180
181 msgid "High"
182 msgstr "Âèñîê"
183
184 msgid "Normal"
185 msgstr "Íîðìàëåí"
186
187 msgid "Low"
188 msgstr "Íèñúê"
189
190 msgid "Receipt"
191 msgstr "Ðàçïèñêà"
192
193 msgid "On Read"
194 msgstr "Ïðè ÷åòåíå"
195
196 msgid "On Delivery"
197 msgstr "Ïðè äîñòàâêà"
198
199 msgid "Signature"
200 msgstr "Ñèãíàòóðà"
201
202 msgid "Addresses"
203 msgstr "Àäðåñè"
204
205 msgid "Save Draft"
206 msgstr "Çàïèñâàíå íà ÷åðíîâàòà"
207
208 msgid "You have not filled in the \"To:\" field."
209 msgstr "Ïîëåòî \"Äî:\" íå å ïîïúëíåíî."
210
211 msgid "said"
212 msgstr "êàçà"
213
214 msgid "quote"
215 msgstr "ôðàçà"
216
217 msgid "who"
218 msgstr "êîé"
219
220 msgid "Draft folder"
221 msgstr "Ïàïêà Draft"
222
223 msgid "Server replied: "
224 msgstr "Îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
225
226 msgid "Illegal folder name. Please select a different name."
227 msgstr "Íåâàëèäíî èìå íà ïàïêà. Ìîëÿ èçáåðåòå äðóãî èìå."
228
229 msgid "Click here to go back"
230 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå íàçàä"
231
232 msgid "You have not selected a folder to delete. Please do so."
233 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
234
235 msgid "Delete Folder"
236 msgstr "Èçòðèâàíå íà ïàïêà"
237
238 #, c-format
239 msgid "Are you sure you want to delete %s?"
240 msgstr "Ñèãóðíè ëè ñòå, ÷å èñêàòå äà èçòðèåòå %s?"
241
242 msgid "Yes"
243 msgstr "Äà"
244
245 msgid "No"
246 msgstr "Íå"
247
248 msgid "Folders"
249 msgstr "Ïàïêè"
250
251 msgid "Subscribed successfully!"
252 msgstr "Ïðèñúåäèíåí óñïåøíî!"
253
254 msgid "Unsubscribed successfully!"
255 msgstr "Îòñòðàíåí óñïåøíî!"
256
257 msgid "Deleted folder successfully!"
258 msgstr "Ïàïêàòà èçòðèòà óñïåøíî!"
259
260 msgid "Created folder successfully!"
261 msgstr "Ïàïêàòà ñúçäàäåíà óñïåøíî!"
262
263 msgid "Renamed successfully!"
264 msgstr "Ïðåèìåíóâàíà óñïåøíî!"
265
266 msgid "Subscription Unsuccessful - Folder does not exist."
267 msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íåóñïåøíî - Ïàïêàòà íå ñúùåñòâóâà."
268
269 msgid "refresh folder list"
270 msgstr "Ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
271
272 msgid "Create Folder"
273 msgstr "Ñúçäàâàíå íà ïàïêà"
274
275 msgid "as a subfolder of"
276 msgstr "êàòî ïîäïàïêà íà"
277
278 msgid "None"
279 msgstr "Íÿìà"
280
281 msgid "Let this folder contain subfolders"
282 msgstr "Íåêà òàçè ïàïêà ñúäúðæà ïîäïàïêè"
283
284 msgid "Create"
285 msgstr "Ñúçäàâàíå"
286
287 msgid "Rename a Folder"
288 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå íà ïàïêàòà"
289
290 msgid "Select a folder"
291 msgstr "Èçáåðåòå ïàïêàòà"
292
293 msgid "Rename"
294 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå"
295
296 msgid "No folders found"
297 msgstr "Ïàïêè íå ñà íàìåðåíè"
298
299 msgid "Delete"
300 msgstr "Èçòðèâàíå"
301
302 msgid "Unsubscribe"
303 msgstr "Îòñòðàíÿâàíå"
304
305 msgid "Subscribe"
306 msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíå"
307
308 msgid "No folders were found to unsubscribe from!"
309 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå îòñòðàíÿò!"
310
311 msgid "No folders were found to subscribe to!"
312 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïàïêè êîèòî äà ñå ïðèñúåäèíÿò!"
313
314 msgid "Subscribe to:"
315 msgstr "Ïðèñúåäèíÿâàíå êúì:"
316
317 msgid "You have not selected a folder to rename. Please do so."
318 msgstr "Íå ñòå èçáðàëè ïàïêà çà èçòðèâàíå. Ìîëÿ, íàïðàâåòå ãî."
319
320 msgid "Rename a folder"
321 msgstr "Ïðåèìåíóâàíå íà ïàïêà"
322
323 msgid "New name:"
324 msgstr "Íîâî èìå:"
325
326 msgid "Submit"
327 msgstr "Ïîòâðæäåíèÿ"
328
329 msgid "ERROR: Help files are not in the right format!"
330 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ïîìîùíèòå ôàéëîâå íå ñà â ïðàâèëíèÿ ôîðìàò!"
331
332 msgid "Help"
333 msgstr "Ïîìîù"
334
335 #, c-format
336 msgid "The help has not been translated to %s. It will be displayed in English instead."
337 msgstr "Òàçè ïîìîùíà èíôîðìàöèÿ íå å ïðåâåäåíà íà %s. Âìåñòî òîâà ùå áúäå ïîêàçàíà íà Àíãëèéñêè."
338
339 msgid "Some or all of the help documents are not present!"
340 msgstr "Íÿêîé îò ïîìîùíèòå äîêóìåíòè íå å íàìåðåí!"
341
342 msgid "Table of Contents"
343 msgstr "Ñúäúðæàíèå"
344
345 msgid "Previous"
346 msgstr "Íàçàä"
347
348 msgid "Next"
349 msgstr "Íàïðåä"
350
351 msgid "Top"
352 msgstr "Íà÷àëî"
353
354 msgid "Viewing an image attachment"
355 msgstr "Ïðåãëåä íà ïðèêðåïåíî èçîáðàæåíèå"
356
357 msgid "View message"
358 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
359
360 msgid "Download this as a file"
361 msgstr "Ñâàëÿíå êàòî ôàéë"
362
363 msgid "Not available"
364 msgstr "Íå å ïðåäîñòàâåíî"
365
366 msgid "INBOX"
367 msgstr "ÂÕÎÄßÙÈ"
368
369 msgid "purge"
370 msgstr "èç÷èñòâàíå"
371
372 msgid "Last Refresh"
373 msgstr "Ïîñëåäíî ïðåçàðåæäàíå"
374
375 msgid "Save folder tree"
376 msgstr "Çàïèñâàíå íà äúðâîòî íà ïàïêèòå"
377
378 msgid "Login"
379 msgstr "Âõîä"
380
381 #, c-format
382 msgid "%s Logo"
383 msgstr "%s Ëîãî"
384
385 #, c-format
386 msgid "SquirrelMail version %s"
387 msgstr "SquirrelMail âåðñèÿ %s"
388
389 msgid "By the SquirrelMail Development Team"
390 msgstr "îò òèìà ðàçðàáîòèë SquirrelMail"
391
392 #, c-format
393 msgid "%s Login"
394 msgstr "%s Âõîä"
395
396 msgid "Name:"
397 msgstr "Èìå:"
398
399 msgid "Password:"
400 msgstr "Ïàðîëà:"
401
402 msgid "No messages were selected."
403 msgstr "Íÿìà èçáðàíè ïèñìà"
404
405 msgid "Options"
406 msgstr "Îïöèè"
407
408 msgid "Message Highlighting"
409 msgstr "Îöâåòÿâàíå íà ïèñìàòà"
410
411 msgid "New"
412 msgstr "Íîâî"
413
414 msgid "Done"
415 msgstr "Ãîòîâî"
416
417 msgid "To or Cc"
418 msgstr "Äî èëè Êîïèå"
419
420 msgid "subject"
421 msgstr "òåìà"
422
423 msgid "Edit"
424 msgstr "Ðåäàêòèðàíå"
425
426 msgid "No highlighting is defined"
427 msgstr "Íå å äåôèíèðàíî îöâåòÿâàíå"
428
429 msgid "Identifying name"
430 msgstr "Èäåíòèôèöèðàùî èìå"
431
432 msgid "Color"
433 msgstr "Öâÿò"
434
435 msgid "Dark Blue"
436 msgstr "Òúìíî Ñèíüî"
437
438 msgid "Dark Green"
439 msgstr "Òúìíî Çåëåíî"
440
441 msgid "Dark Yellow"
442 msgstr "Òúìíî Æúëòî"
443
444 msgid "Dark Cyan"
445 msgstr "Òúìíî Ñèíüîçåëåíî"
446
447 msgid "Dark Magenta"
448 msgstr "Òúìíî Ïóðïóðíî"
449
450 msgid "Light Blue"
451 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüî"
452
453 msgid "Light Green"
454 msgstr "Ñâåòëî Çåëåíî"
455
456 msgid "Light Yellow"
457 msgstr "Ñâåòëî Æúëòî"
458
459 msgid "Light Cyan"
460 msgstr "Ñâåòëî Ñèíüîçåëåíî"
461
462 msgid "Light Magenta"
463 msgstr "Ñâåòëî Ïóðïóðíî"
464
465 msgid "Dark Gray"
466 msgstr "Òúìíî ñèâî"
467
468 msgid "Medium Gray"
469 msgstr "Ñèâî"
470
471 msgid "Light Gray"
472 msgstr "Ñâåòëî Ñèâî"
473
474 msgid "White"
475 msgstr "Áÿëî"
476
477 msgid "Other:"
478 msgstr "Äðóã:"
479
480 msgid "Ex: 63aa7f"
481 msgstr "Ïðèìåð: 63aa7f"
482
483 msgid "Matches"
484 msgstr "Ñúâïàäà ñ"
485
486 #, c-format
487 msgid "Alternate Identity %d"
488 msgstr "Àëòåðíàòèâíà èäåíòè÷íîñò %d"
489
490 msgid "Advanced Identities"
491 msgstr "Ðàçøèðåíè èäåíòè÷íîñòè"
492
493 msgid "Default Identity"
494 msgstr "Èäåíòè÷íîñò ïî ïîäðàçáèðàíå"
495
496 msgid "Add a New Identity"
497 msgstr "Äîáàâè íîâà èäåíòè÷íîñò"
498
499 msgid "Full Name"
500 msgstr "Ïúëíî èìå"
501
502 msgid "E-Mail Address"
503 msgstr "E-Mail àäðåñ"
504
505 msgid "Reply To"
506 msgstr "Îòãîâîð íà"
507
508 msgid "Save / Update"
509 msgstr "Çàïèñâàíå / Îáíîâÿâàíå"
510
511 msgid "Make Default"
512 msgstr "Íàïðàâè ïî ïîäðàçáèðàíå"
513
514 msgid "Move Up"
515 msgstr "Ïðèäâèæâàíå íà ãîðå"
516
517 msgid "Index Order"
518 msgstr "Ðåä íà èíäåêñà"
519
520 msgid "Checkbox"
521 msgstr "Ïîëå çà îòìåòêà"
522
523 msgid "Flags"
524 msgstr "Ôëàãîâå"
525
526 msgid "Size"
527 msgstr "Ðàçìåð"
528
529 msgid "The index order is the order that the columns are arranged in the message index.  You can add, remove, and move columns around to customize them to fit your needs."
530 msgstr "Ðåä íà èíäåêñà å ðåäà ïî êîéòî ñà ïîäðåäåíè êîëîíèòå â èíäåêñà íà ïèñìàòà. Ìîæåòå äà äîáàâÿòå, ïðåìàõâàòå è ïðåìåñòâàòå êîëîíè çà äà ãè íàñòðîèòå ñïîðåä ïðåäïî÷èòàíèÿòà ñè." 
531
532 msgid "up"
533 msgstr "íàãîðå"
534
535 msgid "down"
536 msgstr "íàäîëó"
537
538 msgid "remove"
539 msgstr "îòñòðàíÿâàíå"
540
541 msgid "Return to options page"
542 msgstr "Âðúùàíå êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå"
543
544 msgid "Personal Information"
545 msgstr "Ëè÷íà èíôîðìàöèÿ"
546
547 msgid "Display Preferences"
548 msgstr "Âèçóàëíè íàñòðîéêè"
549
550 msgid "Folder Preferences"
551 msgstr "Íàñòðîéêè íà ïàïêèòå"
552
553 msgid "Successfully Saved Options"
554 msgstr "Îïöèèòå óñïåøíî çàïèñàíè"
555
556 msgid "Refresh Folder List"
557 msgstr "Ïðåçàðåæäàíå ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
558
559 msgid "Refresh Page"
560 msgstr "Ïðåçàðåæäàíå íà ñòðàíèöàòà"
561
562 msgid "This contains personal information about yourself such as your name, your email address, etc."
563 msgstr "Òóê ñå ñúõðàíÿâà âàøàòà ëè÷íà èíôîðìàöèÿ, êàòî íàïðèìåð èìå, email è ò.í."
564
565 msgid "You can change the way that SquirrelMail looks and displays information to you, such as the colors, the language, and other settings."
566 msgstr "Ìîæåòå äà ïðîìåíèòå íà÷èíà ïî êîéòî èçãëåæäà SquirrelMail è ïî êîéòî âè ïîêàçâà èíôîðìàöèÿòà, êàòî íàïðèìåð öâåòîâåòå, åçèêà è äðóãè íàñòðîéêè."
567
568 msgid "Based upon given criteria, incoming messages can have different background colors in the message list.  This helps to easily distinguish who the messages are from, especially for mailing lists."
569 msgstr "Íà áàçàòà íà äàäåí êðèòåðèé, âõîäÿùèòå ïèñìà ìîãàò äà èìàò ðàçëè÷íè öâåòîâå íà ôîíà â ñïèñúêà ñ ïèñìàòà. Òîâà ùå âè ïîìîãíå ïî ëåñíî äà ðàçëè÷Àâàòå òîâà îò êîãî ñà ïèñìàòà, îñîáåíî ïîëåçíî ïðè ïîùåíñêè ñïèñúöè." 
570
571 msgid "These settings change the way your folders are displayed and manipulated."
572 msgstr "Òåçè íàñòðîéêè ïðîìåíÿò íà÷èíà ïî êîéòî ñå âèçóàëèçèðàò è ìàíèïóëèðàò ïàïêèòå."
573
574 msgid "The order of the message index can be rearranged and changed to contain the headers in any order you want."
575 msgstr "Ðåäà íà èíäåêñà íà ïèñìàòà ìîæå äà áúäå ïðåàðàíæèðàí èëè ïðîìåíåí äà ñúäúðæà õåäúðèòå â ðåäà â êîéòî æåëàåòå."
576
577 msgid "Message not printable"
578 msgstr "Ïèñìîòî íå å ïîäõîäÿùî çà ïå÷àòàíå"
579
580 msgid "Printer Friendly"
581 msgstr "Âåðñèÿ çà ïå÷àò"
582
583 msgid "CC"
584 msgstr "Êîïèå"
585
586 msgid "Print"
587 msgstr "Èçïå÷àòâàíå"
588
589 msgid "View Printable Version"
590 msgstr "Ïðåãëåä íà âåðñèÿòà çà ïå÷àò"
591
592 msgid "Read:"
593 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
594
595 msgid "Your message"
596 msgstr "Âàøèòå ïèñìà"
597
598 msgid "Sent:"
599 msgstr "Èçïðàòåíî"
600
601 #, c-format
602 msgid "Was displayed on %s"
603 msgstr "Áåøå ïîêàçàí íà %s"
604
605 msgid "less"
606 msgstr "ïî-ìàëêî"
607
608 msgid "more"
609 msgstr "îùå"
610
611 msgid "Unknown sender"
612 msgstr "Íåïîçíàò èçïðàùà÷"
613
614 msgid "Mailer"
615 msgstr "Èçïðàùà÷"
616
617 msgid "Read receipt"
618 msgstr "Ïðî÷åòè îáðàòíàòà ðàçïèñêà"
619
620 msgid "send"
621 msgstr "èçïðàòè"
622
623 msgid "requested"
624 msgstr "çàÿâåí"
625
626 msgid "The message sender has requested a response to indicate that you have read this message. Would you like to send a receipt?"
627 msgstr "Àâòîðà íà ïèñìîòî èçèñêâà îòãîâîð â óâåðåíèå íà òîâà, ÷å ñòå ïðî÷åëè òîâà ïèñìî. Æåëàåòå ëè äà èçïðàòèòå òàêîâà?"
628
629 msgid "Send read receipt now"
630 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïðî÷åòåíàòà îáðàòíà ðàçïèñêà"
631
632 msgid "Search results"
633 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
634
635 msgid "Message List"
636 msgstr "Ñïèñúê ñ ïèñìàòà"
637
638 msgid "Resume Draft"
639 msgstr "Ïðîäúëæåíèå íà ÷åðíîâàòà"
640
641 msgid "Edit Message as New"
642 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ïèñìîòî êàòî Íîâî"
643
644 msgid "View Message"
645 msgstr "Ïðåãëåä íà ïèñìîòî"
646
647 msgid "Up"
648 msgstr "Íàãîðå"
649
650 msgid "Forward"
651 msgstr "Ïðåïðàùàíå"
652
653 msgid "Forward as Attachment"
654 msgstr "Ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
655
656 msgid "Reply"
657 msgstr "Îòãîâîðè"
658
659 msgid "Reply All"
660 msgstr "Îòãîâàðÿíå íà âñè÷êè"
661
662 msgid "View Full Header"
663 msgstr "Ïðåãëåæäàíå ïúëíèÿ õåäúð"
664
665 msgid "Attachments"
666 msgstr "Ïðèêðåïåíè ôàéëîâå"
667
668 msgid "You must be logged in to access this page."
669 msgstr "Òðÿáâà äà ñòå âëåçëè â ñèñòåìàòà çà äà èìàòå äîñòúï äî òàçè ñòðàíèöà."
670
671 msgid "Folder:"
672 msgstr "Ïàïêà:"
673
674 msgid "edit"
675 msgstr "ðåäàêòèðàíå"
676
677 msgid "search"
678 msgstr "òúðñåíå"
679
680 msgid "delete"
681 msgstr "èçòðèâàíå"
682
683 msgid "Recent Searches"
684 msgstr "Ïîñëåäíè òúðñåíèÿ"
685
686 msgid "save"
687 msgstr "çàïèñâàíå"
688
689 msgid "forget"
690 msgstr "îòêàçâàíå"
691
692 msgid "Current Search"
693 msgstr "Òåêóùî òúðñåíå â ïàïêà"
694
695 msgid "All Folders"
696 msgstr "Âñè÷êè ïàïêè"
697
698 msgid "Body"
699 msgstr "Òÿëî"
700
701 msgid "Everywhere"
702 msgstr "Íàâñÿêúäå"
703
704 msgid "Search Results"
705 msgstr "Ðåçóëòàòè îò òúðñåíåòî"
706
707 msgid "No Messages Found"
708 msgstr "Íå ñà íàìåðåíè ïèñìà îòãîâàðÿùè íà êðèòåðèèòå çà òúðñåíå"
709
710 msgid "Sign Out"
711 msgstr "Èçõîä"
712
713 msgid "You have been successfully signed out."
714 msgstr "Óñïåøíî èçëÿçîõòå îò ñèñòåìàòà."
715
716 msgid "Click here to log back in."
717 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå ëîãíåòå îòíîâî."
718
719 msgid "Viewing a Business Card"
720 msgstr "Ïðåãëåä íà áèçíåñ êàðòàòà"
721
722 msgid "Title"
723 msgstr "Çàãëàâèå"
724
725 msgid "Email"
726 msgstr "Email"
727
728 msgid "Web Page"
729 msgstr "Óåá Ñòðàíèöà"
730
731 msgid "Organization / Department"
732 msgstr "Îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë"
733
734 msgid "Address"
735 msgstr "Àäðåñ"
736
737 msgid "Work Phone"
738 msgstr "Ñëóæåáåí òåëåôîí"
739
740 msgid "Home Phone"
741 msgstr "Äîìàøåí òåëåôîí"
742
743 msgid "Cellular Phone"
744 msgstr "Êëåòú÷åí òåëåôîí"
745
746 msgid "Fax"
747 msgstr "Ôàêñ"
748
749 msgid "Note"
750 msgstr "Çàáåëåæêà"
751
752 msgid "Add to Addressbook"
753 msgstr "Äîáàâÿíå êúì êíèãàòà ñ àäðåñè"
754
755 msgid "Title & Org. / Dept."
756 msgstr "Çàãëàâèå è îðãàíèçàöèÿ / Îòäåë."
757
758 msgid "Viewing Full Header"
759 msgstr "Ïðåãëåä íà ïúëíèÿ õåäúð"
760
761 msgid "Viewing a text attachment"
762 msgstr "Ïðåãëåä íà òåêñòîâ ïðèêðåïåí ôàéë"
763
764 msgid "Personal address book"
765 msgstr "Ëè÷íà êíèãà ñ àäðåñè"
766
767 #, c-format
768 msgid "Database error: %s"
769 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè: %s"
770
771 msgid "Addressbook is read-only"
772 msgstr "Êíèãàòà çà àäðåñè e ñàìî çà ÷åòåíå"
773
774 #, c-format
775 msgid "User '%s' already exist"
776 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' âå÷å ñúùåñòâóâà"
777
778 #, c-format
779 msgid "User '%s' does not exist"
780 msgstr "Ïîòðåáèòåë '%s' íå ñúùåñòâóâà"
781
782 msgid "Global address book"
783 msgstr "Ãëîáàëíà êíèãà ñ àäðåñè"
784
785 msgid "No such file or directory"
786 msgstr "Íÿìà òàêúâ ôàéë èëè äèðåêòîðèÿ"
787
788 msgid "Open failed"
789 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå"
790
791 msgid "Can not modify global address book"
792 msgstr "Íå ìîæå äà ñå ìîäèôèöèðà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
793
794 msgid "Not a file name"
795 msgstr "Íå å èìå íà ôàéë"
796
797 msgid "Write failed"
798 msgstr "Çàïèñà íåóñïåøåí"
799
800 msgid "Unable to update"
801 msgstr "Îáíîâÿâàíåòî íåâúçìîæíî"
802
803 msgid "Could not lock datafile"
804 msgstr "Íå ìîæå äà ñå çàêëþ÷è ôàéëà ñ äàííèòå"
805
806 msgid "Write to addressbook failed"
807 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïèñàíå â êíèãàòà ñ àäðåñè"
808
809 msgid "Error initializing addressbook database."
810 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà áàçàòà äàííè íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
811
812 #, c-format
813 msgid "Error opening file %s"
814 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà ôàéëà %s"
815
816 msgid "Error initializing global addressbook."
817 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíå íà ãëîáàëíàòà êíèãà ñ àäðåñè"
818
819 #, c-format
820 msgid "Error initializing LDAP server %s:"
821 msgstr "Ãðåøêà ïðè èíèöèàëèçèðàíåòî íà LDAP ñúðâúðà %s:"
822
823 msgid "Invalid input data"
824 msgstr "Íåâàëèäíè âõîäíè äàííè"
825
826 msgid "Name is missing"
827 msgstr "Èìåòî ëèïñâà"
828
829 msgid "E-mail address is missing"
830 msgstr "E-mail àäðåñà ëèïñâà"
831
832 msgid "Nickname contains illegal characters"
833 msgstr "Ïñåâäîíèìà ñúäúðæà íåâàëèäíè ñèìâîëè"
834
835 msgid "view"
836 msgstr "ïðåãëåæäàíå"
837
838 msgid "Business Card"
839 msgstr "Áèçíåñ Êàðòà"
840
841 msgid "Sunday"
842 msgstr "Íåäåëÿ"
843
844 msgid "Monday"
845 msgstr "Ïîíåäåëíèê"
846
847 msgid "Tuesday"
848 msgstr "Âòîðíèê"
849
850 msgid "Wednesday"
851 msgstr "Ñðÿäà"
852
853 msgid "Thursday"
854 msgstr "×åòâúðòúê"
855
856 msgid "Friday"
857 msgstr "Ïåòúê"
858
859 msgid "Saturday"
860 msgstr "Ñúáîòà"
861
862 msgid "January"
863 msgstr "ßíóàðè"
864
865 msgid "February"
866 msgstr "Ôåâðóàðè"
867
868 msgid "March"
869 msgstr "Ìàðò"
870
871 msgid "April"
872 msgstr "Àïðèë"
873
874 msgid "May"
875 msgstr "Ìàé"
876
877 msgid "June"
878 msgstr "Þíè"
879
880 msgid "July"
881 msgstr "Þëè"
882
883 msgid "August"
884 msgstr "Àâãóñò"
885
886 msgid "September"
887 msgstr "Ñåïòåìâðè"
888
889 msgid "October"
890 msgstr "Îêòîìâðè"
891
892 msgid "November"
893 msgstr "Íîåìâðè"
894
895 msgid "December"
896 msgstr "Äåêåìâðè"
897
898 msgid "D, F j, Y g:i a"
899 msgstr "D, F j, Y g:i a"
900
901 msgid "D, F j, Y G:i"
902 msgstr "D, F j, Y G:i"
903
904 msgid "g:i a"
905 msgstr "g:i a"
906
907 msgid "G:i"
908 msgstr "G:i"
909
910 msgid "D, g:i a"
911 msgstr "D, g:i a"
912
913 msgid "D, G:i"
914 msgstr "D, G:i"
915
916 msgid "M j, Y"
917 msgstr "M j, Y"
918
919 #, c-format
920 msgid "Preference database error (%s). Exiting abnormally"
921 msgstr "Ãðåøêà â áàçàòà äàííè çà ïðåäïî÷èòàíèÿòà (%s). Èçëèçàíåòî íå ïðèêëþ÷è íîðìàëíî"
922
923 msgid "Unknown user or password incorrect."
924 msgstr "Ãðåøíà ïàðîëà èëè ïîòðåáèòåëñêî èìå"
925
926 msgid "Click here to try again"
927 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà îïèòàòå îòíîâî"
928
929 #, c-format
930 msgid "Click here to return to %s"
931 msgstr "Êëèêíåòå òóê çà äà ñå âúðíåòå êúì %s"
932
933 msgid "Go to the login page"
934 msgstr "Îòèäåòå êúì ëîãèí ñòðàíèöàòà"
935
936 #, c-format
937 msgid "Preference file, %s, does not exist. Log out, and log back in to create a default preference file."
938 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ñúùåñòâóâà. Èçëåçòå, è ñëåä òîâà âëåçòå îòíîâî çà äà ñå ñúçäàäå ôàéë ïî ïîäðàçáèðàíå."
939
940 #, c-format
941 msgid "Preference file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
942 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
943
944 #, c-format
945 msgid "Preference file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
946 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
947
948 #, c-format
949 msgid "Error opening %s"
950 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà %s"
951
952 msgid "Default preference file not found or not readable!"
953 msgstr "Ôàéëà ñ íàñòðîéêèòå ïî ïîäðàçáèðàíå íå ìîæå äà áúäå îòêðèò èëè íå ìîæå äà ñå ïðî÷åòå!"
954
955 msgid "Please contact your system administrator and report this error."
956 msgstr "Ìîëÿ, ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ àäìèíèñòðàòîð è ñúîáùåòå çà ãðåøêàòà."
957
958 msgid "Could not create initial preference file!"
959 msgstr "Íå ìîãà äà ñúçäàì íà÷àëíèÿ ôàéë ñ íàñòðîéêèòå"
960
961 #, c-format
962 msgid "%s should be writable by user %s"
963 msgstr "%s òðÿáâà äà èìà ïðàâà çà çàïèñ íà ïîòðåáèòåë %s"
964
965 #, c-format
966 msgid "Signature file, %s, could not be opened. Contact your system administrator to resolve this issue."
967 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
968
969 #, c-format
970 msgid "Signature file, %s, could not be written. Contact your system administrator to resolve this issue."
971 msgstr "Ôàéëà ñúñ ñèãíàòóðàòà, %s, íå ìîæå äà áúäå çàïèñàí. Ñâúðæåòå ñå ñúñ ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð çà äà ðàçðåøè ïðîáëåìà."
972
973 msgid "You need to have php4 installed with the multibyte string function enabled (using configure option --with-mbstring)."
974 msgstr "Íóæíî å äà èìàòå èíñòàëèðàíî php4 ñúñ âêëþ÷åíà âúçìîæíîñòòà çà ìíîãîáèòîâè ñòðèíãîâå (èçïîëçâàéòå êîíôèãóðàöèîííà îïöèÿ --with- mbstring)"
975
976 msgid "ERROR : No available imapstream."
977 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íÿìà ñâîáîäåí imapstream."
978
979 msgid "ERROR : Could not complete request."
980 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Çàÿâêàòà íå ìîæå äà áúäå çàâúðøåíà."
981
982 msgid "Query:"
983 msgstr "Çàÿâêà:"
984
985 msgid "Reason Given: "
986 msgstr "Ïðè÷èíà: "
987
988 msgid "ERROR : Bad or malformed request."
989 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Ãðåøíà èëè äåôîðìèðàíà çàÿâêà."
990
991 msgid "Server responded: "
992 msgstr "Ñúðâúðà îòãîâîðè: "
993
994 #, c-format
995 msgid "Error connecting to IMAP server: %s."
996 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñâúðçâàíå ñ IMAP ñúðâúðà: %s."
997
998 #, c-format
999 msgid "Bad request: %s"
1000 msgstr "Ëîøà çàÿâêà: %s"
1001
1002 #, c-format
1003 msgid "Unknown error: %s"
1004 msgstr "Íåðàçïîçíàòà ãðåøêà: %s"
1005
1006 msgid "Read data:"
1007 msgstr "×åòåíå íà äàííè:"
1008
1009 msgid "ERROR : Could not append message to"
1010 msgstr "ÃÐÅØÊÀ: Íåâúçìîæíîñò çà äîáàâÿíå íà ïèñìî êúì"
1011
1012 msgid "Solution: "
1013 msgstr "Ðåøåíèå: "
1014
1015 msgid "Remove unneccessary messages from your folder and start with your Trash folder."
1016 msgstr "Îòñòðàíåòå íåíóæíèòå ïèñìà îò ïàïêàòà è çàïî÷íåòå ñ ïàïêàòà \"Trash\""
1017
1018 msgid "Unknown response from IMAP server: "
1019 msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð îò IMAP ñúðâúðà: "
1020
1021 msgid "Unknown message number in reply from server: "
1022 msgstr "Íåðàçïîçíàò íîìåð íà ãðåøêà â îòãîâîð íà ñúðâúðà: "
1023
1024 msgid "(no subject)"
1025 msgstr "(íÿìà òåìà)"
1026
1027 msgid "Unknown Sender"
1028 msgstr "Íåðàçïîçíàò Ïîäàòåë"
1029
1030 msgid "(unknown sender)"
1031 msgstr "(íåðàçïîçíàò ïîäàòåë)"
1032
1033 msgid "Unknown date"
1034 msgstr "Íåïîçíàòà äàòà"
1035
1036 msgid "A"
1037 msgstr "À"
1038
1039 msgid "Thread sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
1040 msgstr "Íèøêîâîòî ñîðòèðàíå íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
1041
1042 msgid "Server-side sorting is not supported by your IMAP server.<br>Please report this to the system administrator."
1043 msgstr "Ñîðòèðàíåòî îò ñúðâúðíàòà ñòðàíà íå ñå ïîääúðæà îò âàøèÿ IMAP ñúðâúð. Ìîëÿ ñúîáùåòå òîâà íà ñèñòåìíèÿ ñè àäìèíèñòðàòîð."
1044
1045 msgid "THIS FOLDER IS EMPTY"
1046 msgstr "ÒÀÇÈ ÏÀÏÊÀ Å ÏÐÀÇÍÀ"
1047
1048 msgid "Move Selected To"
1049 msgstr "Ïðåìåñòâàíå íà èçáðàíîòî â"
1050
1051 msgid "Transform Selected Messages"
1052 msgstr "Ïðîìÿíà ñúñòîÿíèåòî íà èçáðàíèòå ïèñìà"
1053
1054 msgid "Move"
1055 msgstr "Ïðåìåñòâàíå"
1056
1057 msgid "Expunge"
1058 msgstr "Ïðåìàõâàíå"
1059
1060 msgid "mailbox"
1061 msgstr "ïîùåíñêà êóòèÿ"
1062
1063 msgid "Read"
1064 msgstr "Ïðî÷åòåíî"
1065
1066 msgid "Unread"
1067 msgstr "Íå ïðî÷åòåíî"
1068
1069 msgid "Unthread View"
1070 msgstr "Íåíèøêîâ ïðåãëåä"
1071
1072 msgid "Thread View"
1073 msgstr "Íèøêîâ ïðåãëåä"
1074
1075 msgid "Toggle All"
1076 msgstr "Èíâåðòèðàíå íà èçáîðà"
1077
1078 msgid "Unselect All"
1079 msgstr "Ðàçìàðêèðàíå íà âñè÷êè"
1080
1081 msgid "Select All"
1082 msgstr "Ìàðêèðàíå âñè÷êè"
1083
1084 #, c-format
1085 msgid "Viewing Messages: <B>%s</B> to <B>%s</B> (%s total)"
1086 msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà ïèñìà: <B>%s</B> äî <B>%s</B> (%s îáùî)"
1087
1088 #, c-format
1089 msgid "Viewing Message: <B>%s</B> (1 total)"
1090 msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà ïèñìà: <B>%s</B> (1 îáùî)"
1091
1092 msgid "Paginate"
1093 msgstr "Ñòðàíèðàíå"
1094
1095 msgid "Show All"
1096 msgstr "Ïîêàçâàíå íà âñè÷êè"
1097
1098 msgid "SquirrelMail could not decode the bodystructure of the message"
1099 msgstr "SquirrelMail íå ìîæå äà äåêîäèðà ñòðóêòóðàòà íà òÿëîòî íà ïèñìîòî"
1100
1101 msgid "the provided bodystructure by your imap-server"
1102 msgstr "ïðåäîñòàâåíàòà ñòðóêòóðà íà òÿëîòî îò âàøèÿ imap-server"
1103
1104 msgid "Body retrieval error. The reason for this is most probably that the message is malformed."
1105 msgstr "Ãðåøêà ïðè îáðàáîòâàíå íà èíôîðìàöèÿòà îò òÿëîòî íà ïèñìîòî. Ïðè÷èíàòà çà òîâà íàé-÷åñòî å, ÷å ïèñìîòî å ïîâðåäåíî."
1106
1107 msgid "Command:"
1108 msgstr "Êîìàíäà:"
1109
1110 msgid "Response:"
1111 msgstr "Îòãîâîð:"
1112
1113 msgid "Message:"
1114 msgstr "Ïèñìî:"
1115
1116 msgid "FETCH line:"
1117 msgstr "FETCH ëèíèÿ:"
1118
1119 msgid "Hide Unsafe Images"
1120 msgstr "Ñêðèé íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
1121
1122 msgid "View Unsafe Images"
1123 msgstr "Ïðåãëåæäàíå íà íåñèãóðíèòå èçîáðàæåíèÿ"
1124
1125 msgid "download"
1126 msgstr "èçòåãëÿíå"
1127
1128 msgid "sec_remove_eng.png"
1129 msgstr "sec_remove_eng.png"
1130
1131 #, c-format
1132 msgid "Option Type '%s' Not Found"
1133 msgstr "Îïöèîíåí òèï '%s' íå íàìåðåí"
1134
1135 msgid "Current Folder"
1136 msgstr "Òåêóùà ïàïêà"
1137
1138 msgid "Compose"
1139 msgstr "Íîâî ïèñìî"
1140
1141 #, c-format
1142 msgid "Error creating directory %s."
1143 msgstr "Ãðåøêà ïðè ñúçäàâàíå íà äèðåêòîðèÿ%s."
1144
1145 msgid "Could not create hashed directory structure!"
1146 msgstr "Íå ìîæå äà ñå ñúçäàäå õåøèðàíàòà ñòðóêòóðà íà äèðåêòîðèÿòà!"
1147
1148 msgid "Service not available, closing channel"
1149 msgstr "Óñëóãàíà íå å äîñòúïíà, çàòâàðÿíåí íà êàíàëà"
1150
1151 msgid "A password transition is needed"
1152 msgstr "Íóæíà å ïðîìÿíà íà ïàðîëàòà"
1153
1154 msgid "Requested mail action not taken: mailbox unavailable"
1155 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî íå èçïúëíåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
1156
1157 msgid "Requested action aborted: error in processing"
1158 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ïðåêúñíàòî: ãðåøêà ïðè îáðàáîòêàòà"
1159
1160 msgid "Requested action not taken: insufficient system storage"
1161 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíè: íåäîñòàòú÷íî ñèñòåìíè ðåñóðñè"
1162
1163 msgid "Temporary authentication failure"
1164 msgstr "Âðåìåíåí ïðîáëåì ñ àóòåíòèêàöèÿòà"
1165
1166 msgid "Syntax error; command not recognized"
1167 msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà: êîìàíäàòà íå å ðàçïîçíàòà"
1168
1169 msgid "Syntax error in parameters or arguments"
1170 msgstr "Ñèíòàêòè÷íà ãðåøêà â ïàðàìåòðèòå èëè àðãóìåíòèòå"
1171
1172 msgid "Command not implemented"
1173 msgstr "Êîìàíäàòà íå å ðåàëèçèðàíà"
1174
1175 msgid "Bad sequence of commands"
1176 msgstr "Íåïðàâèëíà ïîñëåäîâàòåëíîñò îò êîìàíäè"
1177
1178 msgid "Command parameter not implemented"
1179 msgstr "Êîìàíäíèÿ ïàðàìåòúð íå å ðåàëèçèðàí"
1180
1181 msgid "Authentication required"
1182 msgstr "Èçèñêâà ñå àóòåíòèêàöèÿ"
1183
1184 msgid "Authentication mechanism is too weak"
1185 msgstr "Ìåõàíèçàìà çà àóòåíòèêèðàíå å òâúðäå íåñèãóðåí"
1186
1187 msgid "Authentication failed"
1188 msgstr "Íåóñïåøíà àóòåíòèêàöèÿ"
1189
1190 msgid "Encryption required for requested authentication mechanism"
1191 msgstr "Çàÿâåíèÿ ìåòîä íà àóòåíòèêàöèÿ èçèñêâà êðèïòèðàíå"
1192
1193 msgid "Requested action not taken: mailbox unavailable"
1194 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: ïîùåíñêàòà êóòèÿ å íåäîñòúïíà"
1195
1196 msgid "User not local; please try forwarding"
1197 msgstr "Ïîòðåáèòåëÿ íå å ëîêàëåí; ìîëÿ îïèòàéòå ïðåïðàùàíå"
1198
1199 msgid "Requested mail action aborted: exceeding storage allocation"
1200 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå ñ ïèñìîòî å ïðåêúñíàòî: îòïóñíàòîòî ìÿñòî å ïðåâèøåíî"
1201
1202 msgid "Requested action not taken: mailbox name not allowed"
1203 msgstr "Çàÿâåíîòî äåéñòâèå íå å èçâúðøåíî: íåïîçâîëåíî èìå íà ïîùåíñêà êóòèÿ"
1204
1205 msgid "Transaction failed"
1206 msgstr "Òðàíçàêöèÿòà ïðîïàäíà"
1207
1208 msgid "Unknown response"
1209 msgstr "Íåðàçïîçíàò îòãîâîð"
1210
1211 msgid "General Display Options"
1212 msgstr "Îñíîâíè âèçóàëíè îïöèè"
1213
1214 msgid "Theme"
1215 msgstr "Òåìà"
1216
1217 msgid "Default"
1218 msgstr "Ïîäðàçáèðàíå"
1219
1220 msgid "Custom Stylesheet"
1221 msgstr "Ñòèë íà øðèôòà"
1222
1223 msgid "Language"
1224 msgstr "Åçèê"
1225
1226 msgid "Use Javascript"
1227 msgstr "Èçïîëçâàíå íà JavaScript"
1228
1229 msgid "Autodetect"
1230 msgstr "Àâòîìàòè÷íî îòêðèâàíå"
1231
1232 msgid "Always"
1233 msgstr "Âèíàãè"
1234
1235 msgid "Never"
1236 msgstr "Íèêîãà"
1237
1238 msgid "Mailbox Display Options"
1239 msgstr "Âèçóàëíè îïöèè çà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
1240
1241 msgid "Number of Messages to Index"
1242 msgstr "Áðîé íà ïèñìàòà â èíäåêñà"
1243
1244 msgid "Enable Alternating Row Colors"
1245 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå àëòåðíàòèâíè öâåòîâå íà ðåäîâåòå"
1246
1247 msgid "Enable Page Selector"
1248 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå ñåëåêòîðà íà ñòðàíèöàòà"
1249
1250 msgid "Maximum Number of Pages to Show"
1251 msgstr "Ìàêñèìàëåí áðîé ñòðàíèöè çà ïîêàçâàíå"
1252
1253 msgid "Message Display and Composition"
1254 msgstr "Âèçóàëèçèðàíå íà ïèñìàòà è âúâåæäàíå"
1255
1256 msgid "Wrap Incoming Text At"
1257 msgstr "Ïðåíàñÿíå íà âõîäÿùèÿ òåêñò îò ñèìâîë"
1258
1259 msgid "Size of Editor Window"
1260 msgstr "Ðàçìåð íà ïðîçîðåöà íà ðåäàêòîðà"
1261
1262 msgid "Location of Buttons when Composing"
1263 msgstr "Ïîëîæåíèå íà áóòîíèòå ïðè âúâåæäàíå"
1264
1265 msgid "Before headers"
1266 msgstr "Ïðåäè õåäúðèòå"
1267
1268 msgid "Between headers and message body"
1269 msgstr "Ìåæäó õåäúðèòå è òÿëîòî íà ïèñìîòî"
1270
1271 msgid "After message body"
1272 msgstr "Ñëåä òÿëîòî íà ïèñìîòî"
1273
1274 msgid "Addressbook Display Format"
1275 msgstr "Âèçóàëåí ôîðìàò íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1276
1277 msgid "Javascript"
1278 msgstr "Javascript"
1279
1280 msgid "HTML"
1281 msgstr "HTML"
1282
1283 msgid "Show HTML Version by Default"
1284 msgstr "Ïîêàçâàíå íà HTML âåðñèÿ ïî ïîäðàçáèðàíå"
1285
1286 msgid "Enable Forward as Attachment"
1287 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïðåïðàùàíå êàòî ïðèêðåïâàíå"
1288
1289 msgid "Include CCs when Forwarding Messages"
1290 msgstr "Âêëþ÷âàíå íà \"Êîïèÿ\" ïðè ïðåïðàùàíå íà ïèñìàòà"
1291
1292 msgid "Include Me in CC when I Reply All"
1293 msgstr "Âêëþ÷âàíå â \"Êîïèå\" êîãàòî ñå îòãîâàðÿ íà âñè÷êè"
1294
1295 msgid "Enable Mailer Display"
1296 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïîêàçâàíå íà ïîäàòåëÿ"
1297
1298 msgid "Display Attached Images with Message"
1299 msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïðèêðåïåíèòå êúì ïèñìîòî èçîáðàæåíèÿ"
1300
1301 msgid "Enable Printer Friendly Clean Display"
1302 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïîêàçâàíå óäîáíî çà ïå÷àò"
1303
1304 msgid "Enable Mail Delivery Notification"
1305 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà óâåäîìÿâàíå ïðè íåïîëó÷åíî ïèñìî"
1306
1307 msgid "Compose Messages in New Window"
1308 msgstr "Ñúñòàâÿâàíå íîâèòå ïèñìà â íîâ ïðîçîðåö"
1309
1310 msgid "Width of Compose Window"
1311 msgstr "Øèðèíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
1312
1313 msgid "Height of Compose Window"
1314 msgstr "Âèñî÷èíà íà ïðîçîðåöà çà ñúñòàâÿíå íà íîâî ïèñìî"
1315
1316 msgid "Append Signature before Reply/Forward Text"
1317 msgstr "Äîáàâÿâàíå íà ñèãíàòóðàòà ïðåäè òåêñòà â Îòãîâîðè/Ïðåïðàòè"
1318
1319 msgid "Enable Sort by of Receive Date"
1320 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ñîðòèðàíå ïî äàòà íà ïîëó÷àâàíå"
1321
1322 msgid "Enable Thread Sort by References Header"
1323 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà íèøêîâî ñîðòèðàíå ïî References õåäúðà"
1324
1325 msgid "Special Folder Options"
1326 msgstr "Ñïåöèàëíè îïöèè çà ïàïêè"
1327
1328 msgid "Folder Path"
1329 msgstr "Ïúò íà ïàïêàòà"
1330
1331 msgid "Do not use Trash"
1332 msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Trash"
1333
1334 msgid "Trash Folder"
1335 msgstr "Ïàïêà Trash"
1336
1337 msgid "Do not use Sent"
1338 msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Èçïðàòåíè"
1339
1340 msgid "Sent Folder"
1341 msgstr "Ïàïêà Sent"
1342
1343 msgid "Do not use Drafts"
1344 msgstr "Äà íå ñå èçïîëçâà Draft"
1345
1346 msgid "Draft Folder"
1347 msgstr "Ïàïêà Draft"
1348
1349 msgid "Folder List Options"
1350 msgstr "Îïöèè íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
1351
1352 msgid "Location of Folder List"
1353 msgstr "Ïîëîæåíèå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
1354
1355 msgid "Left"
1356 msgstr "Ëÿâî"
1357
1358 msgid "Right"
1359 msgstr "Äÿñíî"
1360
1361 msgid "pixels"
1362 msgstr "òî÷êè"
1363
1364 msgid "Width of Folder List"
1365 msgstr "Äúëæèíà íà ñïèñúêà íà ïàïêèòå"
1366
1367 msgid "Minutes"
1368 msgstr "Ìèíóòè"
1369
1370 msgid "Seconds"
1371 msgstr "Ñåêóíäè"
1372
1373 msgid "Minute"
1374 msgstr "Ìèíóòà"
1375
1376 msgid "Auto Refresh Folder List"
1377 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ïðåçàðåæäàíå íà ñïèñúêà ñ ïàïêèòå"
1378
1379 msgid "Enable Unread Message Notification"
1380 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ñúîáùåíèå çà íîâè ïèñìà"
1381
1382 msgid "No Notification"
1383 msgstr "Áåç ñúîáùåíèå"
1384
1385 msgid "Only INBOX"
1386 msgstr "Ñàìî ÂÕÎÄßÙÈ"
1387
1388 msgid "Unread Message Notification Type"
1389 msgstr "Òèï íà ñúîáùåíèåòî çà íîâè ïèñìà"
1390
1391 msgid "Only Unseen"
1392 msgstr "Ñàìî Íîâè"
1393
1394 msgid "Unseen and Total"
1395 msgstr "Íîâè è Îáùî"
1396
1397 msgid "Enable Collapsable Folders"
1398 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà éåðàðõè÷íè ïàïêè"
1399
1400 msgid "Enable Cumulative Unread Message Notification"
1401 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà êóìóëàòèâíî ñúîáùåíèå çà íå ïðî÷åòåíî ïèñìî"
1402
1403 msgid "Show Clock on Folders Panel"
1404 msgstr "Ïîêàçâàíå íà ÷àñîâíèê íà ïàíåëà íà ïàïêèòå"
1405
1406 msgid "No Clock"
1407 msgstr "Íÿìà ÷àñîâíèê"
1408
1409 msgid "Hour Format"
1410 msgstr "Ôîðìàò íà ÷àñà"
1411
1412 msgid "12-hour clock"
1413 msgstr "12 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
1414
1415 msgid "24-hour clock"
1416 msgstr "24 ÷àñîâ ÷àñîâíèê"
1417
1418 msgid "Memory Search"
1419 msgstr "Òúðñåíå â ïàìåòòà"
1420
1421 msgid "Disabled"
1422 msgstr "Çàáðàíåíî"
1423
1424 msgid "Folder Selection Options"
1425 msgstr "Îïöèè çà èçáîð íà ïàïêè"
1426
1427 msgid "Selection List Style"
1428 msgstr "Ñòèë íà ñïèñúêà çà èçáîð"
1429
1430 msgid "Long: "
1431 msgstr "Äúëãî: "
1432
1433 msgid "Indented: "
1434 msgstr "Ïîèñêàíî: "
1435
1436 msgid "Delimited: "
1437 msgstr "Ðàçäåëåíî: "
1438
1439 msgid "Name and Address Options"
1440 msgstr "Îïöèè çà Èìå è Àäðåñ"
1441
1442 msgid "Email Address"
1443 msgstr "Email àäðåñ"
1444
1445 msgid "Edit Advanced Identities"
1446 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà Ðàçøèðåíèòå èäåíòè÷íîñòè"
1447
1448 msgid "(discards changes made on this form so far)"
1449 msgstr "(îòìåíÿíå íà ïðîìåíèòå íàïðàâåíè â òàçè ôîðìà)"
1450
1451 msgid "Multiple Identities"
1452 msgstr "Ìíîæåñòâåíè èäåíòè÷íîñòè"
1453
1454 msgid "Same as server"
1455 msgstr "Ñúùèÿ êàòî ñúðâúðà"
1456
1457 msgid "Error opening timezone config, contact administrator."
1458 msgstr "Ãðåøêà ïðè îòâàðÿíå íà êîíôèãóðàöèÿòà íà âðåìåâàòà çîíà, ñâúðæåòå ñå ñ àäìèíèñòðàòîðà."
1459
1460 msgid "Timezone Options"
1461 msgstr "Îïöèè íà âðåìåâàòà çîíà"
1462
1463 msgid "Your current timezone"
1464 msgstr "Âàøàòà òåêóùà âðåìåâà çîíà"
1465
1466 msgid "Reply Citation Options"
1467 msgstr "Îïöèè çà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
1468
1469 msgid "Reply Citation Style"
1470 msgstr "Ñòèë íà öèòàòèòå â îòãîâîðà"
1471
1472 msgid "No Citation"
1473 msgstr "Áåç öèòàòè"
1474
1475 msgid "AUTHOR Said"
1476 msgstr "ÀÂÒÎÐÀ êàçà"
1477
1478 msgid "Quote Who XML"
1479 msgstr "Öèòèðàé êîé XML"
1480
1481 msgid "User-Defined"
1482 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ"
1483
1484 msgid "User-Defined Citation Start"
1485 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ íà÷àëî íà öèòàò"
1486
1487 msgid "User-Defined Citation End"
1488 msgstr "Äåôèíèðàí îò ïîòðåáèòåëÿ êðàé íà öèòàò"
1489
1490 msgid "Signature Options"
1491 msgstr "Îïöèè çà ñèãíàòóðè"
1492
1493 msgid "Use Signature"
1494 msgstr "Èçïîëçâàíå íà ñèãíàòóðè"
1495
1496 msgid "Prefix Signature with '-- ' Line"
1497 msgstr "Ïðåôèêñ íà ñèãíàòóðàòà ñ '-- ' ëèíèÿ"
1498
1499 msgid "Take Address"
1500 msgstr "Âçåìàíå íà àäðåñ"
1501
1502 msgid "Address Book Take:"
1503 msgstr "Âçåìàíå íà àäðåñíà êíèãà:"
1504
1505 msgid "Try to verify addresses"
1506 msgstr "Îïèò çà ïðîâåðêà íà àäðåñèòå"
1507
1508 msgid "Config File Version"
1509 msgstr "Âåðñèÿ íà êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë"
1510
1511 msgid "Squirrelmail Version"
1512 msgstr "Âåðñèÿ íà Squirrelmail"
1513
1514 msgid "PHP Version"
1515 msgstr "Âåðñèÿ íà PHP"
1516
1517 msgid "Organization Preferences"
1518 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿ íà îðãàíèçàöèÿòà"
1519
1520 msgid "Organization Name"
1521 msgstr "Íàèìåíîâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
1522
1523 msgid "Organization Logo"
1524 msgstr "Ëîãî íà îðãàíèçàöèÿòà"
1525
1526 msgid "Organization Logo Width"
1527 msgstr "Øèðèíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
1528
1529 msgid "Organization Logo Height"
1530 msgstr "Âèñî÷èíà íà ëîãîòî íà îðãàíèçàöèÿòà"
1531
1532 msgid "Organization Title"
1533 msgstr "Íàçâàíèå íà îðãàíèçàöèÿòà"
1534
1535 msgid "Signout Page"
1536 msgstr "Ñòðàíèöà çà èçõîä"
1537
1538 msgid "Provider Link URI"
1539 msgstr "Àäðåñ íà äîñòàâ÷èêà"
1540
1541 msgid "Provider Name"
1542 msgstr "Èìå íà ïðîâàéäúðà"
1543
1544 msgid "Default Language"
1545 msgstr "Åçèê ïî ïîäðàçáèðàíå"
1546
1547 msgid "Top Frame"
1548 msgstr "Ãîðíèÿ ôðåéì"
1549
1550 msgid "Server Settings"
1551 msgstr "Íàñòðîéêè íà ñúðâúðà"
1552
1553 msgid "Mail Domain"
1554 msgstr "Ïîùåíñêè äîìåéí"
1555
1556 msgid "IMAP Server Address"
1557 msgstr "Àäðåñ íà IMAP ñúðâúðà"
1558
1559 msgid "IMAP Server Port"
1560 msgstr "Ïîðò íà IMAP ñúðâúðà"
1561
1562 msgid "IMAP Server Type"
1563 msgstr "Òèï íà IMAP ñúðâúðà"
1564
1565 msgid "Cyrus IMAP server"
1566 msgstr "Cyrus IMAP ñúðâúð"
1567
1568 msgid "University of Washington's IMAP server"
1569 msgstr "IMAP ñúðâúð íà Âàøèíãòîíñêèÿ Óíèâåðñèòåò"
1570
1571 msgid "Microsoft Exchange IMAP server"
1572 msgstr "Microsoft Exchange IMAP ñúðâúð"
1573
1574 msgid "Courier IMAP server"
1575 msgstr "Courier IMAP ñúðâúð"
1576
1577 msgid "Not one of the above servers"
1578 msgstr "Íèêîé îò ãîðåïîñî÷åíèòå ñúðâúðè"
1579
1580 msgid "IMAP Folder Delimiter"
1581 msgstr "Ðàçäåëèòåë íà IMAP ïàïêèòå"
1582
1583 msgid "Use \"detect\" to auto-detect."
1584 msgstr "Èçïîëçâàé \"äåòåêöèÿ\" çà àâòîìàòè÷íà äåòåêöèÿ."
1585
1586 msgid "Use TLS for IMAP Connections"
1587 msgstr "Èçïîëçâàíå íà TLS çà IMAP êîíåêöèè"
1588
1589 msgid "Requires PHP 4.3.x! Experimental."
1590 msgstr "Èçèñêâà ñå PHP 4.3.x! Åêñïåðèìåíòàëíî."
1591
1592 msgid "IMAP Authentication Type"
1593 msgstr "Òèï íà IMAP àóòåíòèêàöèÿòà"
1594
1595 msgid "Use Sendmail Binary"
1596 msgstr "Èçïîëçâàíå íà Sendmail"
1597
1598 msgid "Sendmail Path"
1599 msgstr "Ïúò íà Sendmail"
1600
1601 msgid "SMTP Server Address"
1602 msgstr "Àäðåñ íà SMTP ñúðâúðà "
1603
1604 msgid "SMTP Server Port"
1605 msgstr "Ïîðò íà SMTP ñúðâúðà"
1606
1607 msgid "Use TLS for SMTP Connections"
1608 msgstr "Èçïîëçâàíå íà TLS çà SMTP êîíåêöèè"
1609
1610 msgid "SMTP Authentication Type"
1611 msgstr "Òèï íà SMTP àóòåíòèêàöèÿòà"
1612
1613 msgid "POP3 Before SMTP?"
1614 msgstr "POP3 ïðåäè SMTP?"
1615
1616 msgid "Invert Time"
1617 msgstr "Èíâåðòèðàíî âðåìå"
1618
1619 msgid "Use Confirmation Flags"
1620 msgstr "Èçïîëçâàíå íà ïîòâúðæäàâàùè ôëàãîâå"
1621
1622 msgid "Folders Defaults"
1623 msgstr "Íàñòðîéêè ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
1624
1625 msgid "Default Folder Prefix"
1626 msgstr "Ïðåôèêñ ïî ïîäðàçáèðàíå íà ïàïêèòå"
1627
1628 msgid "Show Folder Prefix Option"
1629 msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà çà ïðåôèêñ íà ïàïêà"
1630
1631 msgid "By default, move to trash"
1632 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòâàíå â êîø÷åòî"
1633
1634 msgid "By default, move to sent"
1635 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå, ïðåìåñòâàíå â èçïðàòåíè"
1636
1637 msgid "By default, save as draft"
1638 msgstr "Ïî ïîäðàçáèðàíå çàïèøè êàòî ÷åðíîâà"
1639
1640 msgid "List Special Folders First"
1641 msgstr "Ïîêàçâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè ïúðâè"
1642
1643 msgid "Show Special Folders Color"
1644 msgstr "Ïîêàçâàíå öâåòå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
1645
1646 msgid "Auto Expunge"
1647 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èç÷èñòâàíå"
1648
1649 msgid "Default Sub. of INBOX"
1650 msgstr "Ïîäïàïêà ïî ïîäðàçáèðàíå íà ÂÕÎÄßÙÈ"
1651
1652 msgid "Show 'Contain Sub.' Option"
1653 msgstr "Ïîêàçâàíå íà îïöèÿòà 'Ñúäúðæà ïîäïàïêà'"
1654
1655 msgid "Default Unseen Notify"
1656 msgstr "Ñúîáùåíèå ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
1657
1658 msgid "Default Unseen Type"
1659 msgstr "Òèï ïî ïîäðàçáèðàíå çà íå ïðåãëåäàíèòå"
1660
1661 msgid "Auto Create Special Folders"
1662 msgstr "Àâòîìàòè÷íî ñúçäàâàíå íà ñïåöèàëíèòå ïàïêè"
1663
1664 msgid "Default Javascript Adrressbook"
1665 msgstr "JavaScript àäðåñíà êíèãà ïî ïîäðàçáèðàíå"
1666
1667 msgid "Auto delete folders"
1668 msgstr "Àâòîìàòè÷íî èçòðèâàíå íà ïàïêèòå"
1669
1670 msgid "Enable /NoSelect folder fix"
1671 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå / NoSelect folder fix"
1672
1673 msgid "General Options"
1674 msgstr "Ãëàâíè îïöèè"
1675
1676 msgid "Default Charset"
1677 msgstr "Íàáîð îò ñèìâîëè ïî ïîäðàçáèðàíå"
1678
1679 msgid "Data Directory"
1680 msgstr "Äèðåêòîðèÿ çà äàííèòå"
1681
1682 msgid "Temp Directory"
1683 msgstr "Âðåìåííà äèðåêòîðèÿ"
1684
1685 msgid "Hash Level"
1686 msgstr "Íèâî íà õåøà"
1687
1688 msgid "Hash Disabled"
1689 msgstr "Èçêëþ÷åí õåø"
1690
1691 msgid "Moderate"
1692 msgstr "Óìåðåí"
1693
1694 msgid "Medium"
1695 msgstr "Ñðåäåí"
1696
1697 msgid "Default Left Size"
1698 msgstr "Ëÿâ ðàçìåð ïî ïîäðàçáèðàíå"
1699
1700 msgid "Usernames in Lowercase"
1701 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêèòå èìåíà ñ ìàëêè áóêâè"
1702
1703 msgid "Allow use of priority"
1704 msgstr "Ïîçâîëè èçïîëçâàíå íà ïðåäèìñòâî"
1705
1706 msgid "Hide SM attributions"
1707 msgstr "Ñêðèâàíå íà àòðèáóòèòå íà SM"
1708
1709 msgid "Enable use of delivery receipts"
1710 msgstr "Ðàçðåøàâàíå íà èçïîëçâàíåòî íà ðàçïèñêà çà ïîëó÷àâàíå"
1711
1712 msgid "Allow editing of identities"
1713 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ðåäàêòèðàíå íà èäåíòè÷íîñòèòå"
1714
1715 msgid "Allow editing of full name"
1716 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ðåäàêòèðàíå íà ïúëíîòî èìå"
1717
1718 msgid "Use server-side sorting"
1719 msgstr "Èçïîëçâàíå íà ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
1720
1721 msgid "Use server-side thread sorting"
1722 msgstr "Èçïîëçâàíå íà íèøêîâî ñîðòèðàíå îò ñòðàíà íà ñúðâúðà"
1723
1724 msgid "Allow server charset search"
1725 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà òúðñåíå ñ êîäèðîâêàòà íà ñúðâúðà"
1726
1727 msgid "UID support"
1728 msgstr "UID ïîääðúæêà"
1729
1730 msgid "PHP session name"
1731 msgstr "Èìå íà PHP ñåñèÿòà"
1732
1733 msgid "Message of the Day"
1734 msgstr "Ïèñìî íà äåíÿ"
1735
1736 msgid "Database"
1737 msgstr "Áàçà äàííè"
1738
1739 msgid "Address book DSN"
1740 msgstr "DSN íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1741
1742 msgid "Address book table"
1743 msgstr "Òàáëèöà íà êíèãàòà ñ àäðåñè"
1744
1745 msgid "Preferences DSN"
1746 msgstr "DSN ïðåäïî÷èòàíèÿ"
1747
1748 msgid "Preferences table"
1749 msgstr "Òàáëèöà íà ïðåäïî÷èòàíèÿòà"
1750
1751 msgid "Preferences username field"
1752 msgstr "Ïîëå çà ïîòðåáèòåëñêî èìå â íàñòðîéêèòå"
1753
1754 msgid "Preferences key field"
1755 msgstr "Ïîëå çà êëþ÷ â íàñòðîéêèòå"
1756
1757 msgid "Preferences value field"
1758 msgstr "Ïîëå çà ñòîéíîñò â íàñòðîéêèòå"
1759
1760 msgid "Themes"
1761 msgstr "Òåìè"
1762
1763 msgid "Style Sheet URL (css)"
1764 msgstr "URL íà êàñêàäíèòå ñòèëîâå (css)"
1765
1766 msgid "Default theme"
1767 msgstr "Òåìà ïî ïîäðàçáèðàíå"
1768
1769 msgid "Use index number of theme"
1770 msgstr "Èçïîëçâàé èíäåêñíèÿ ðåä íà òåìàòà"
1771
1772 msgid "Configuration Administrator"
1773 msgstr "Àäìèíèñòðàòîð íà êîíôèãóðàöèÿòà"
1774
1775 msgid "Theme Name"
1776 msgstr "Èìå íà òåìàòà"
1777
1778 msgid "Theme Path"
1779 msgstr "Ïúò íà òåìàòà"
1780
1781 msgid "Plugins"
1782 msgstr "Plugins"
1783
1784 msgid "Change Settings"
1785 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå"
1786
1787 msgid "Config file can't be opened. Please check config.php."
1788 msgstr "Êîíôèãóðàöèîííèÿ ôàéë íå ìîæå äà áúäå îòâîðåí. Ìîëÿ ïðîâåðåòå config.php."
1789
1790 msgid "Administration"
1791 msgstr "Àäìèíèñòðèðàíå"
1792
1793 msgid "This module allows administrators to manage SquirrelMail main configuration remotely."
1794 msgstr "Òîçè ìîäóë ïîçâîëÿâà íà àäìèíèñòðàòîðèòå äà óïðàâëÿâàò ãëàâíàòà êîíôèãóðàöèÿ íà SquirrelMail îòäàëå÷åíî."
1795
1796 msgid "Bug Reports:"
1797 msgstr "Ñâåäåíèÿ çà áúãîâå:"
1798
1799 msgid "Show button in toolbar"
1800 msgstr "Ïîêàçâàíå íà áóòîí â ëåíòàòà ñ èíñòðóìåíòèòå"
1801
1802 msgid "TODAY"
1803 msgstr "ÄÍÅÑ"
1804
1805 msgid "Go"
1806 msgstr "Äàâàé"
1807
1808 msgid "l, F j Y"
1809 msgstr "l, F j Y"
1810
1811 msgid "ADD"
1812 msgstr "ÄÎÁÀÂßÍÅ"
1813
1814 msgid "EDIT"
1815 msgstr "ÐÅÄÀÊÒÈÐÀÍÅ"
1816
1817 msgid "DEL"
1818 msgstr "ÈÇÒÐÈÂÀÍÅ"
1819
1820 msgid "Start time:"
1821 msgstr "Íà÷àëíî âðåìå:"
1822
1823 msgid "Length:"
1824 msgstr "Äúëæèíà:"
1825
1826 msgid "Priority:"
1827 msgstr "Ïðèîðèòåò:"
1828
1829 msgid "Title:"
1830 msgstr "Çàãëàâèå"
1831
1832 msgid "Set Event"
1833 msgstr "Óñòàíîâÿâàíå íà ñúáèòèå"
1834
1835 msgid "Event Has been added!"
1836 msgstr "Ñúáèòèåòî å äîáàâåíî!"
1837
1838 msgid "Date:"
1839 msgstr "Äàòà:"
1840
1841 msgid "Time:"
1842 msgstr "Âðåìå:"
1843
1844 msgid "Day View"
1845 msgstr "Äíåâåí Ïðåãëåä"
1846
1847 msgid "Do you really want to delete this event?"
1848 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà èçòðèåòå òîâà ñúáèòèå?"
1849
1850 msgid "Event deleted!"
1851 msgstr "Ñúáèòèåòî èçòðèòî!"
1852
1853 msgid "Nothing to delete!"
1854 msgstr "Íÿìà íèùî çà èçòðèâàíå!"
1855
1856 msgid "Update Event"
1857 msgstr "Îáíîâè ñúáèòèå"
1858
1859 msgid "Do you really want to change this event from:"
1860 msgstr "Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà ïðîìåíèòå òîâà ñúáèòèå îò:"
1861
1862 msgid "to:"
1863 msgstr "äî:"
1864
1865 msgid "Event updated!"
1866 msgstr "Ñúáèòèåòî îáíîâåíî!"
1867
1868 msgid "Month View"
1869 msgstr "Ìåñå÷åí ïðåãëåä"
1870
1871 msgid "0 min."
1872 msgstr "0 ìèí."
1873
1874 msgid "15 min."
1875 msgstr "15 ìèí."
1876
1877 msgid "35 min."
1878 msgstr "35 ìèí."
1879
1880 msgid "45 min."
1881 msgstr "45 ìèí."
1882
1883 msgid "1 hr."
1884 msgstr "1 ÷àñ"
1885
1886 msgid "1.5 hr."
1887 msgstr "1.5 ÷àñà"
1888
1889 msgid "2 hr."
1890 msgstr "2 ÷àñà"
1891
1892 msgid "2.5 hr."
1893 msgstr "2.5 ÷àñà"
1894
1895 msgid "3 hr."
1896 msgstr "3 ÷àñà"
1897
1898 msgid "3.5 hr."
1899 msgstr "3.5 ÷àñà"
1900
1901 msgid "4 hr."
1902 msgstr "4 ÷àñà"
1903
1904 msgid "5 hr."
1905 msgstr "5 ÷àñà"
1906
1907 msgid "6 hr."
1908 msgstr "6 ÷àñà"
1909
1910 msgid "Calendar"
1911 msgstr "Êàëåíäàð"
1912
1913 msgid "Delete & Prev"
1914 msgstr "Èçòðèâàíå è Ïðåäèøíî"
1915
1916 msgid "Delete & Next"
1917 msgstr "Èçòðèâàíå è Ñëåäâàùî"
1918
1919 msgid "Move to:"
1920 msgstr "Ïðåìåñòâàíå â:"
1921
1922 msgid "Delete/Move/Next Buttons:"
1923 msgstr "Èçòðèâàíå/Ïðåìåñòâàíå/Íàïðåä áóòîíè:"
1924
1925 msgid "Display at top"
1926 msgstr "Ïîêàçâàíå â ãîðíàòà ÷àñò"
1927
1928 msgid "with move option"
1929 msgstr "ñ îïöèÿòà çà ïðåìåñòâàíå"
1930
1931 msgid "Display at bottom"
1932 msgstr "Ïîêàçâàíå â äîëíàòà ÷àñò"
1933
1934 msgid "COMMERCIAL - This list contains servers that are verified spam senders. It is a pretty reliable list to scan spam from."
1935 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Òîçè ñïèñúê ñúäúðæà ñúðâúðè êîèòî ñà ïðîâåðåíè ñïàì ñúðâúðè. Òîâà å äîñòà ñèãóðåí ñïèñúê çà äà ñå ïðîâåðÿâà çà ñïàì."
1936
1937 msgid "COMMERCIAL - Servers that are configured (or misconfigured) to allow spam to be relayed through their system will be banned with this. Another good one to use."
1938 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Ñúðâúðèòå êîèòî ñà êîíôèãóðèðàíè (èëè ëîøî êîíôèãóðèðàíè) äà ïîçâîëÿâàò ñïàìà äà ìèíå ïðåç òÿõíàòà ñèñòåìà ùå áúäå áàííàòà ñ òîâà."
1939
1940 msgid "COMMERCIAL - Dial-up users are often filtered out since they should use their ISP's mail servers to send mail. Spammers typically get a dial-up account and send spam directly from there."
1941 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - Dial-up ïîòðåáèòåëèòå ÷åñòî ñà ôèëòðèðàíè òúé êàòî èçïîëçâàò ïîùåíñêèòå ñúðâúðè íà ïðîâàéäúðèòå ñè çà èçïðàùàíå íà ïèñìà. Ñïàìåðèòå îáèêíîâåíî âçåìàò dial-up àêàóíò è èçïðàùàò ñïàì äèðåêòíî îò òàì." 
1942
1943 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Blackhole entries."
1944 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Blackhole çàïèñè."
1945
1946 msgid "COMMERCIAL - RBL+ OpenRelay entries."
1947 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ OpenRelay çàïèñè."
1948
1949 msgid "COMMERCIAL - RBL+ Dial-up entries."
1950 msgstr "ÊÎÌÅÐÑÈÀËÅÍ - RBL+ Dial-up çàïèñè."
1951
1952 msgid "FREE - Osirusoft Relays - Osirusofts list of verified open relays. Seems to include servers used by abuse@uunet.net auto-replies too."
1953 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft âðúçêè - Ñïèñúêà íà Osirusoft íà ïðîâåðåíèòå âðúçêè. Èçãëåæäà âêëþ÷âà ñúðâúðè èçïîëçâàíèòå îò abuse@uunet.net àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè."
1954
1955 msgid "FREE - Osirusoft Dialups - Osirusofts Dialup Spam Source list."
1956 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Dialups - Dialup ñïàì ñïèñúê íà Osirusofts."
1957
1958 msgid "FREE - Osirusoft Confirmed Spam Source - Sites that continually spam and have been manually added after multiple nominations. Use with caution. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1959 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ïîòâúðäåíè èçòî÷íèöè íà ñïàì íà Osirusoft - Ñàéòîâå êîèòî ïðîäúëæèòåëíî ñïàìâàò â ìàíóàëíî ñà äîáàâåíè ñëåä ìíîæåñòâî íîìèíàöèè. Èçïîëçâàé ïðåäïàçëèâî. Èçãëåæäà õâàùà çëîóïîòðåáèòå ñ àâòîìàòè÷íèòå îòãîâîðè íà íÿêîè äîñòàâ÷èöè íà èíòåðíåò."
1960
1961 msgid "FREE - Osirusoft Smart Hosts - List of hosts that are secure but relay for other mail servers that are not secure."
1962 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Smart Hosts - Ñïèñúê íà õîñòîâå êîèòî ñà ñèãóðíè, íî ïðåïðàùàò íà ïîùåíñêè ñúðâúðè êîèòî íå ñà ñèãóðíè."
1963
1964 msgid "FREE - Osirusoft Spamware Developers - It is believed that these are IP ranges of companies that are known to produce spam software. Seems to catch abuse auto-replies from some ISPs."
1965 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Spamware Developers - Âÿðâà ñå, ÷å òîâà ñà IP äèàïàçîíèòå íà êîìïàíèè êîèòî ñà ïîçíàòè ïðîèçâîäèòåëè íà ñïàì ñîôòóåð. Èçãëåæäà, ÷å õâàùà çëîíàìåðåíèòå àâòîìàòè÷íè îòãîâîðè îò íÿêîè Èíòåðíåò äîñòàâ÷èöè."
1966
1967 msgid "FREE - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - List of listservers that opt users in without confirmation."
1968 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Unconfirmed OptIn Servers - Ñïèñúê íà ñïèñú÷íè ñúðâúðè êîèòî ðåãèñòðèðàò ïîòðåáèòåëèòå áåç ïîòâúðæäåíèå."
1969
1970 msgid "FREE - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - List of insecure formmail.cgi scripts. (planned)."
1971 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft Insecure formmail.cgi scripts - Ñïèñúê íà íåñèãóðíèòå formmail.cgi ñêðèïòîâå. (ïëàíèðàíî)"
1972
1973 msgid "FREE - Osirusoft Open Proxy Servers - List of Open Proxy Servers."
1974 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Osirusoft îòâîðåíè ïðîêñè ñúðâúðè - Ñïèñúê íà îòâîðåíèòå ïðîêñè ñúðâúðè."
1975
1976 msgid "FREE - ORDB was born when ORBS went off the air. It seems to have fewer false positives than ORBS did though."
1977 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - ORDB ñå ðîäè êîãàòî ORBS îòëåòÿ. Èçãëåæäà èìà ïî-ìàëêî ïîãðåøíè ïîëîæèòåëíè ñòðàíè â ñðàâíåíèå ñ ORBS"
1978
1979 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Direct SPAM sources."
1980 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äèðåêòíè èçòî÷íèöè íà ñïàì."
1981
1982 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Dial-up lists - includes some DSL IPs."
1983 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Dial-up ñïèñúöè - âêëþ÷âà íÿêîè DSL IP-òà."
1984
1985 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Bulk mailers that do not use confirmed opt-in."
1986 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Ïîäàòåëè íà ãîëåìè ïàêåòè êîèòî íå äàâàò âúçìîæíîñò çà ïîòâúðæäåíèå."
1987
1988 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Other misc. servers."
1989 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Äðóãè ïîäîáíè ñúðâúðè."
1990
1991 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Single Stage servers."
1992 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Five-Ten-sg.com - Single Stage ñúðâúðè."
1993
1994 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - SPAM Support servers."
1995 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Ñúðâúðè êîèòî ïîääúðæàò ñïàì."
1996
1997 msgid "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IPs."
1998 msgstr "FREE - Five-Ten-sg.com - Web Form IP-òà."
1999
2000 msgid "FREE - Dorkslayers appears to include only really bad open relays outside the US to avoid being sued. Interestingly enough, their website recommends you NOT use their service."
2001 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Dorkslayers âêëþ÷âàò ñàìî íàèñòèíà ëîøè îòâîðåíèòå âðúçêè èçâúí Ñúåäèíåíèòå Ùàòè çà äà íå áúäàò äàäåíè ïîä ñúä."
2002
2003 msgid "FREE - SPAMhaus - A list of well-known SPAM sources."
2004 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - SPAMhaus - Ñïèñúê íà äîáðå ïîçíàòèòå ÑÏÀÌ èçòî÷íèöè."
2005
2006 #, c-format
2007 msgid "FREE, for now - SPAMCOP - An interesting solution that lists servers that have a very high spam to legit email ratio (85% or more)."
2008 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - SPAMCOP - Èíòåðåñíî ðåøåíèå êîåòî ëèñòâà ñúðâúðè êîèòî èìàò ìíîãî ãîëÿì ñïàì â ñðàâíåíèå ñúñ çàêîííèÿ ïðîöåíò íà ïèñìàòà (85% èëè ïîâå÷å)."
2009
2010 msgid "FREE - dev.null.dk - I don't have any detailed info on this list."
2011 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - dev.null.dk - Íÿìàìå ïîäðîáíà èíôîðìàöèÿ çà òîçè ñïèñúê."
2012
2013 msgid "FREE - visi.com - Relay Stop List. Very conservative OpenRelay List."
2014 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - visi.com - Relay Stop List. Ìíîãî êîíñåðâàòèâåí Open Relay ñïèñúê."
2015
2016 msgid "FREE - 2mbit.com Open Relays - Another list of Open Relays."
2017 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com Open Relays - Ïîðåäíèÿò ñïèñúê íà Open Relays"
2018
2019 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM Source - List of Direct SPAM Sources."
2020 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà äèðåêòíèòå èçòî÷íèöè íà ÑÏÀÌ."
2021
2022 msgid "FREE - 2mbit.com SPAM ISPs - List of SPAM-friendly ISPs."
2023 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - 2mbit.com ÑÏÀÌ ISP-òà - Ñïèñúê íà äîïóñêàùèòå ÑÏÀÌ ISP-òà."
2024
2025 msgid "FREE - Leadmon DUL - Another list of Dial-up or otherwise dynamically assigned IPs."
2026 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon DUL - Äðóã ñïèñúê íà Dial-up èëè èíà÷å êàçàíî, íà äèíàìè÷íî ïðèñâîÿâàíèòå IP-òà."
2027
2028 msgid "FREE - Leadmon SPAM Source - List of IPs Leadmon.net has received SPAM directly from."
2029 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Leadmon SPAM èçòî÷íèê - Ñïèñúê íà IP-òàòà îò êîèòî Leadmon.net å ïîëó÷àâàë ñïàì äèðåêòíî."
2030
2031 msgid "FREE - Leadmon Bulk Mailers - Bulk mailers that do not require confirmed opt-in or that have allowed known spammers to become clients and abuse their services."
2032 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Ðåêëàìíè ïèñìà èçïðàùàíè íà Leadmon - Ðåêëàìíè ïèñìà êîèòî íå èçèñêâàò ïîòâúðæäåíèå èëè êîèòî ïîçâîëÿâàò ïîçíàòè ñïàìúðè äà ñòàíàò êëèåíòè è äà çëîóïîòðåáÿâàò ñ óñëóãèòå èì."
2033
2034 msgid "FREE - Leadmon Open Relays - Single Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs."
2035 msgstr "FREE - Leadmon Open Relays - Åäíî ñòåïåííè Open Relays êîèòî íå ñà ïîêàçàíè íà äðóãè àêòèâíè RBL."
2036
2037 msgid "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays that are not listed on other active RBLs and that have sent SPAM to Leadmon.net."
2038 msgstr "FREE - Leadmon Multi-stage - Multi-Stage Open Relays êîèòî íå ñà â ñïèñúêà íà äðóãè àêòèâíè RBL è êîèòî ïðàùàò ÑÏÀÌ êúì Leadmon.net."
2039
2040 msgid "FREE - Leadmon SpamBlock - Sites on this listing have sent Leadmon.net direct SPAM from IPs in netblocks where the entire block has no DNS mappings. It's a list of BLOCKS of IPs being used by people who have SPAMmed Leadmon.net."
2041 msgstr "FREE - Leadmon SpamBlock - Ñàéòîâåòå â òîçè ñïèñúê ñà èçïðàùàëè íà Leadmon.net äèðåêòåí ÑÏÀÌ îò IP àäðåñè â òàçè ïîäìðåæà êúäåòî öÿëàòà ìðåæà íÿìà DNS ìàïèíãè. Ïðåäñòàâëÿâà ñïèñúê íà ÁËÎÊÎÂÅ îò IP àäðåñè êîèòî ñà èçïîëçâàíè îò õîðà êîèòî ñà ÑÏÀÌâàëè Leadmon.net."
2042
2043 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Both Open Relays and Direct SPAM Sources."
2044 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íå å ïîðåäíèÿò ÷åðåí ñïèñúê - È äâåòå ñà Open Ralay è Direct SPAM èçòî÷íèöè."
2045
2046 msgid "FREE, for now - Not Just Another Blacklist - Dial-up IPs."
2047 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ, çà ñåãà - Íèùî ïîâå÷å îò îùå åäèí ÷åðåí ñïèñúê - Dial-up-è è IP-òà."
2048
2049 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Relays"
2050 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Relays"
2051
2052 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - Confirmed Multi-stage Relays"
2053 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Ïîòâúðäåíè Multi-stage Relays"
2054
2055 msgid "FREE - Distributed Sender Boycott List - UN-Confirmed Relays"
2056 msgstr "ÁÅÇÏËÀÒÅÍ - Distributed Sender Boycott List - Íå ïîòâúðäåíè Relays"
2057
2058 msgid "Saved Scan type"
2059 msgstr "Çàïèñàí òèï íà ñêàíèðàíåòî"
2060
2061 msgid "Message Filtering"
2062 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ïèñìàòà"
2063
2064 msgid "What to Scan:"
2065 msgstr "Êàêâî äà ñêàíèðàì:"
2066
2067 msgid "All messages"
2068 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
2069
2070 msgid "Only unread messages"
2071 msgstr "Ñàìî íåïðî÷åòåíèòå ïèñìà"
2072
2073 msgid "Save"
2074 msgstr "Çàïèñâàíå"
2075
2076 msgid "Match:"
2077 msgstr "Ñúâïàäåíèå:"
2078
2079 msgid "Header"
2080 msgstr "Õåäúð"
2081
2082 msgid "Contains:"
2083 msgstr "Ñúäúðæà"
2084
2085 msgid "Down"
2086 msgstr "Íàäîëó"
2087
2088 #, c-format
2089 msgid "If <b>%s</b> contains <b>%s</b> then move to <b>%s</b>"
2090 msgstr "Àêî <b>%s</b> ñúäúðæà <b>%s</b> òîãîâà ïðåìåñòè êúì <b>%s</b>"
2091
2092 msgid "Message Filters"
2093 msgstr "Ôèëòðè íà ïèñìàòà"
2094
2095 msgid "Filtering enables messages with different criteria to be automatically filtered into different folders for easier organization."
2096 msgstr "Ôèëòðèðàíåòî ïîçâîëÿâà ïèñìà ñ ðàçëè÷íè êðèòåðèè äà áúäàò àâòîìàòè÷íî ôèëòðèðàíè â ðàçëè÷íè ïàïêè çà ïî-ëåñíà îðãàíèçàöèÿ."
2097
2098 msgid "SPAM Filters"
2099 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðè"
2100
2101 msgid "SPAM filters allow you to select from various DNS based blacklists to detect junk email in your INBOX and move it to another folder (like Trash)."
2102 msgstr "ÑÏÀÌ ôèëòðèòå âè ïîçâîëÿâàò äà èçáèðàòå îò ðàçëè÷íî DNS áàçèðàíè ÷åðíè ñïèñúöè çà äà îòêðèåòå áîêëó÷èâàòà ïîùà âúâ âàøàòà ïàïêà ÂÕÎÄßÙÈ è äà ãî ïðåìåñòèòå êúì äðóãà ïàïêà íàïðèìåð (Êîø÷å)."
2103
2104 msgid "Spam Filtering"
2105 msgstr "Ôèëòðèðàíå íà ñïàìà"
2106
2107 msgid "WARNING! Tell your admin to set the SpamFilters_YourHop variable"
2108 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Êàæåòå íà àäìèíèñòðàòîðà ñè äà óñòàíîâè ïðîìåíëèâàòà SpamFilters_YourHop"
2109
2110 msgid "Move spam to:"
2111 msgstr "Ïðåìåñòè ñïàìà â:"
2112
2113 msgid "Moving spam directly to the trash may not be a good idea at first, since messages from friends and mailing lists might accidentally be marked as spam. Whatever folder you set this to, make sure that it gets cleaned out periodically, so that you don't have an excessively large mailbox hanging around."
2114 msgstr "Ïðåìåñòâàíåòî íà ñïàì äèðåêòîðèÿòà â êîø÷åòî ìîæå äà íå å äîáðà èäåÿ â íà÷àëîòî òúé êàòî ïèñìàòà îò ïðèÿòåëè è ïîùåíñêè ñïèñúöè ìîãàò ñëó÷àéíî äà áúäàò ìàðêèðàíè êàòî ñïàì. Êúì êàêâàòî è ïàïêà äà ãî óñòàíîâèòå, òðÿáâà äà ñòå ñèãóðíè, ÷å ñå èç÷èñòâà ïåðèîäè÷íî, òàêà ÷å äà íÿìàòå ïðåêàëåíî ãîëÿìà ïîùåíñêà êóòèÿ."
2115
2116 msgid "The more messages you scan, the longer it takes. I would suggest that you scan only new messages. If you make a change to your filters, I would set it to scan all messages, then go view my INBOX, then come back and set it to scan only new messages. That way, your new spam filters will be applied and you'll scan even the spam you read with the new filters."
2117 msgstr "Êîëêîòî ïîâå÷å ïèñìà ñêàíèðàòå, òîëêîâà ïîâå÷å âðåìå ùå âè îòíåìà òîâà. Áèõ âè ïðåäëîæèë äà ñêàíèðàòå ñàìî íîâèòå ïèñìà. Àêî ïðîìåíèòå íåùî ïî ôèëòðèòå ñè, áèõ ãî óñòàíîâèë äà ñêàíèðà âñè÷êè ïèñìà, ñëåä òîâà ïðåãëåäàéòå ÂÕÎÄßÙÈ, ñëåä òîâà äà ñå âúðíåòå è ãî óñòàíîâåòå òàêà, ÷å äà ñêàíèðà ñàìî íîâèòå ïèñìà. Ïî òîçè íà÷èí íîâèòå âè ñïàì ôèëòðè ùå ñå ïðèëîæàò è âèå ùå ñêàíèðàòå äîðè å ñïàìà êîéòî ñòå ïðî÷åëè ñ íîâèòå ôèëòðè." 
2118
2119 #, c-format
2120 msgid "Spam is sent to <b>%s</b>"
2121 msgstr "ÑÏÀÌ å ïðàòåí íà <b>%s</b>"
2122
2123 msgid "[<i>not set yet</i>]"
2124 msgstr "[<i>âñå îùå íå å óñòàíîâåíî</i>]"
2125
2126 #, c-format
2127 msgid "Spam scan is limited to <b>%s</b>"
2128 msgstr "Ñêàíèðàíåòî çà ÑÏÀÌ å îãðàíè÷åíî äî <b>%s</b>"
2129
2130 msgid "New Messages Only"
2131 msgstr "Ñàìî íîâèòå ïèñìà"
2132
2133 msgid "All Messages"
2134 msgstr "Âñè÷êè ïèñìà"
2135
2136 msgid "ON"
2137 msgstr "Âêëþ÷åíî"
2138
2139 msgid "OFF"
2140 msgstr "Èçêëþ÷åíî"
2141
2142 msgid " not found."
2143 msgstr " íå å íàìåðåí"
2144
2145 msgid "Today's Fortune"
2146 msgstr "Êúñìåòà çà äíåñ"
2147
2148 msgid "Fortunes:"
2149 msgstr "Êúñìåò:"
2150
2151 msgid "Show fortunes at top of mailbox"
2152 msgstr "Ïîêàæè êúñìåòèòå â íà÷àëîòî íà ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2153
2154 msgid "IMAP server information"
2155 msgstr "Èíôîðìàöèÿ çà IMAP ñúðâúðà"
2156
2157 msgid "Run some test IMAP commands, displaying both the command and the result. These tests use the Squirrelmail IMAP commands and your current Squirrelmail configuration. Custom command strings can be used."
2158 msgstr "Ñòàðòèðà íÿêîëêî òåñòîâè IMAP êîìàäíè, ïîêàçâàéêè êîìàíäàòà è ðåçóëòàòà. Òåçè òåñòîâå èçïîëçâàò IMAP êîìàíäè íà Squirrelmail è âàøàòà òåêóùà êîíôèãóðàöèÿ íà Squirrelmail. Ìîãàò äà áúäàò èçïîëçâàíè îáè÷àéíè êîìíàíäíè íèçîâå."
2159
2160 msgid "Mailinglist"
2161 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
2162
2163 #, c-format
2164 msgid "This will send a message to %s requesting help for this list. You will receive an emailed response at the address below."
2165 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà çà ïîìîù çà òîçè ñïèñúê. Âèå ùå ïîëó÷èòå îòãîâîð ïî ïîùàòà íà àäðåñà ïî-äîëó."
2166
2167 #, c-format
2168 msgid "This will send a message to %s requesting that you will be subscribed to this list. You will be subscribed with the address below."
2169 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå çàïèñàíè â òîçè ñïèñúê. Ùå áúäåòå çàïèñàíè ñ email àäðåñà ïî-äîëó."
2170
2171 #, c-format
2172 msgid "This will send a message to %s requesting that you will be unsubscribed from this list. It will try to unsubscribe the adress below."
2173 msgstr "Òîâà ùå èçïðàòè ïèñìî äî %s ñ ìîëáà äà áúäåòå îòïèñàíè îò òîçè ñïèñúê. Ùå ñå îïèòà äà îòïèøå àäðåñà ïî-äîëó."
2174
2175 msgid "Send Mail"
2176 msgstr "Èçïðàùàíå íà ïèñìîòî"
2177
2178 msgid "Post to List"
2179 msgstr "Èçïðàùàíå äî ñïèñúêà"
2180
2181 msgid "Reply to List"
2182 msgstr "Îòãîâîðÿíå íà ñïèñúêà"
2183
2184 msgid "List Archives"
2185 msgstr "Àðõèâè íà ñïèñúêà"
2186
2187 msgid "Contact Listowner"
2188 msgstr "Ñâúðçâàíå ñúñ ñîáñòâåíèêà íà ñïèñúêà"
2189
2190 msgid "Mailing List"
2191 msgstr "Ïîùåíñêè ñïèñúê"
2192
2193 msgid "POP3 connect:"
2194 msgstr "POP3 êîíåêöèÿ"
2195
2196 msgid "No server specified"
2197 msgstr "Íå å óêàçàí ñúðâúð"
2198
2199 msgid "Error "
2200 msgstr "Ãðåøêà "
2201
2202 msgid "POP3 noop:"
2203 msgstr "POP3 noop:"
2204
2205 msgid "No connection to server"
2206 msgstr "Íÿìà âðúçêà êúì ñúðâúðà"
2207
2208 msgid "POP3 user:"
2209 msgstr "POP3 ïîòðåáèòåë:"
2210
2211 msgid "no login ID submitted"
2212 msgstr "íå å âúâåäåíî ID íà ëîãèíà"
2213
2214 msgid "connection not established"
2215 msgstr "âðúçêàòà íå å óñòàíîâåíà"
2216
2217 msgid "POP3 pass:"
2218 msgstr "POP3 ïàðîëà:"
2219
2220 msgid "No password submitted"
2221 msgstr "Íå å âúâåäåíà ïàðîëà"
2222
2223 msgid "authentication failed "
2224 msgstr "àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
2225
2226 msgid "POP3 apop:"
2227 msgstr "POP3 apop"
2228
2229 msgid "No login ID submitted"
2230 msgstr "Íå å èçïðàòåíî ëîãèí ID"
2231
2232 msgid "No server banner"
2233 msgstr "Íÿìà ñúðâúðåí áàíåð"
2234
2235 msgid "abort"
2236 msgstr "îòìÿíà"
2237
2238 msgid "apop authentication failed"
2239 msgstr "apop àóòåíòèêàöèÿòà íå óñïÿ"
2240
2241 msgid "POP3 login:"
2242 msgstr "POP3 ëîãèí"
2243
2244 msgid "POP3 top:"
2245 msgstr "POP3 íà÷àëî:"
2246
2247 msgid "POP3 pop_list:"
2248 msgstr "POP3 pop_list:"
2249
2250 msgid "Premature end of list"
2251 msgstr "Ïðåæäåâðåìåíåí êðàé íà ñïèñúêà"
2252
2253 msgid "POP3 get:"
2254 msgstr "POP3 âçåìà:"
2255
2256 msgid "POP3 last:"
2257 msgstr "POP3 ïîñëåäåí:"
2258
2259 msgid "POP3 reset:"
2260 msgstr "POP3 çàíóëåí:"
2261
2262 msgid "POP3 send_cmd:"
2263 msgstr "POP3 send_cmd:"
2264
2265 msgid "Empty command string"
2266 msgstr "Ïðàçåí êîìàíäåí ñòðèíã"
2267
2268 msgid "POP3 quit:"
2269 msgstr "POP3 èçõîä:"
2270
2271 msgid "connection does not exist"
2272 msgstr "êîíåêöèÿòà íå ñúùåñòâóâà"
2273
2274 msgid "POP3 uidl:"
2275 msgstr "POP3 uidl:"
2276
2277 msgid "POP3 delete:"
2278 msgstr "POP3 èçòðèâàíå:"
2279
2280 msgid "No msg number submitted"
2281 msgstr "Íå å èçïðàòåí áðîÿ íà ïèñìàòà"
2282
2283 msgid "Command failed "
2284 msgstr "Êîìàíäàòà íå óñïÿ "
2285
2286 msgid "Remote POP server Fetching Mail"
2287 msgstr "Îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð èçòåãëÿ ïèñìàòà"
2288
2289 msgid "Select Server:"
2290 msgstr "Èçáåðè Ñúðâúð"
2291
2292 msgid "Password for"
2293 msgstr "Ïàðîëà çà"
2294
2295 msgid "Fetch Mail"
2296 msgstr "Èçòåãëÿíå íà ïèñìî"
2297
2298 msgid "Fetching from "
2299 msgstr "Èçòåãëÿíå îò "
2300
2301 msgid "Oops, "
2302 msgstr "Îïà, "
2303
2304 msgid "Opening IMAP server"
2305 msgstr "Îòâàðÿíå íà IMAP ñúðâúð"
2306
2307 msgid "Opening POP server"
2308 msgstr "Îòâàðÿíå íà POP ñúðâúð"
2309
2310 msgid "Login Failed:"
2311 msgstr "Ëîãâàíåòî íå óñïÿ:"
2312
2313 msgid "Login OK: No new messages"
2314 msgstr "Ëîãèí OK: Íÿìà íîâè ïèñìà"
2315
2316 msgid "Login OK: Inbox EMPTY"
2317 msgstr "Ëîãèí OK: ÂÕÎÄßÙÈ ÏÐÀÇÍÀ"
2318
2319 msgid "Login OK: Inbox contains ["
2320 msgstr "Ëîãèí OK: Âõîäÿùè ñúäúðæà ["
2321
2322 msgid "] messages"
2323 msgstr "] ïèñìà"
2324
2325 msgid "Fetching UIDL..."
2326 msgstr "Èçòåãëÿì UIDL..."
2327
2328 msgid "Server does not support UIDL."
2329 msgstr "Ñúðâúðà íå ïîääúðæà UIDL."
2330
2331 msgid "Leaving Mail on Server..."
2332 msgstr "Îñòàâÿì ïîùà íà Ñúðâúðà..."
2333
2334 msgid "Deleting messages from server..."
2335 msgstr "Èçòðèâàì ïèñìîòî îò ñúðâúðà..."
2336
2337 msgid "Fetching message "
2338 msgstr "Èçòåãëÿì ïèñìî "
2339
2340 msgid "Server error...Disconnect"
2341 msgstr "Ñúðâúðíà ãðåøêà...Ïðåêúñâàíå íà âðúçêàòà"
2342
2343 msgid "Reconnect from dead connection"
2344 msgstr "Ñâúðçâàíå îòíîâî îò ïðåêúñíàòà âðúçêà"
2345
2346 msgid "Saving UIDL"
2347 msgstr "Çàïèñ íà UIDL"
2348
2349 msgid "Refetching message "
2350 msgstr "Âçåìàíå íà ñúîáùåíèåòî îòíîâî "
2351
2352 msgid "Error Appending Message!"
2353 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïðèêðåïâàíåòî íà ïèñìîòî!"
2354
2355 msgid "Closing POP"
2356 msgstr "Çàòâàðÿíå íà POP"
2357
2358 msgid "Logging out from IMAP"
2359 msgstr "Èçëèçàíå îò IMAP"
2360
2361 msgid "Message appended to mailbox"
2362 msgstr "Ïèñìîòî ïðèêðåïåíî êúì ïîùåíñêàòà êóòèÿ"
2363
2364 msgid "Message "
2365 msgstr "Ïèñìîòî "
2366
2367 msgid " deleted from Remote Server!"
2368 msgstr " èçòðèòî îò Îòäàëå÷åíèÿ Ñúðâúð"
2369
2370 msgid "Delete failed:"
2371 msgstr "Èçòðèâàíåòî ñå ïðîâàëè:"
2372
2373 msgid "Remote POP server settings"
2374 msgstr "Íàñòðîéêè íà îòäàëå÷åíèÿ POP ñúðâúð"
2375
2376 msgid "You should be aware that the encryption used to store your password is not perfectly secure. However, if you are using pop, there is inherently no encryption anyway. Additionally, the encryption that we do to save it on the server can be undone by a hacker reading the source to this file."
2377 msgstr "Áè òðÿáâàëî äà ñúçíàâàòå, ÷å êðèïòèðàíåòî êîåòî ñå èçïîëçâà çà ñúõðàíÿâàíå íà ïàðîëàòà âè, íå å èäåàëíî ñèãóðíî. Àêî èçïîëçâàòå POP, íÿìà íèêàêâî êðèïòèðàíå. Äîïúëíèòåëíî, êðèïòèðàíåòî êîåòî íèå ïðàâèì çà äà ãî çàïèøåì íà ñúðâúðà, ìîæå äà áúäå ðàçáèòî îò õàêåð êîéòî ìîæå äà ïðî÷åòå ñîðà íà òîçè ôàéë." 
2378
2379 msgid "If you leave password empty, it will be required when you fetch mail."
2380 msgstr "Àêî íå íàïèøåòå ïàðîëà, òÿ ùå âè áúäå èñêàíà êîãàòî èçòåãëÿòå ïîùàòà."
2381
2382 msgid "Encrypt passwords (informative only)"
2383 msgstr "Êðèïòèðàíå íà ïàðîëè (ñàìî èíôîðìàòèâíî)"
2384
2385 msgid "Add Server"
2386 msgstr "Äîáàâÿíå íà Ñúðâúð"
2387
2388 msgid "Server:"
2389 msgstr "Ñúðâúð:"
2390
2391 msgid "Port:"
2392 msgstr "Ïîðò:"
2393
2394 msgid "Alias:"
2395 msgstr "Ïñåâäîíèì:"
2396
2397 msgid "Username:"
2398 msgstr "Ïîòðåáèòåëñêî èìå:"
2399
2400 msgid "Store in Folder:"
2401 msgstr "Çàïàçâàíå â Ïàïêà:"
2402
2403 msgid "Leave Mail on Server"
2404 msgstr "Îñòàâèÿíå íà ïîùà íà Ñúðâúðà"
2405
2406 msgid "Check mail during login"
2407 msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà ïîùàòà ïî âðåìå íà ëîãâàíåòî"
2408
2409 msgid "Check mail during folder refresh"
2410 msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà ïîùà ïðè ïðåçàðåæäàíåòî íà ïàïêèòå"
2411
2412 msgid "Modify Server"
2413 msgstr "Ìîäèôèöèðàíå íà ñúðâúð"
2414
2415 msgid "Server Name:"
2416 msgstr "Èìå íà ñúðâúðà:"
2417
2418 msgid "Modify"
2419 msgstr "Ìîäèôèöèðàé"
2420
2421 msgid "No-one server in use. Try to add."
2422 msgstr "Íèêîé ñúðâúð íå ñå èçïîëçâà. Îïèòàéòå ñå äà äîáàâèòå."
2423
2424 msgid "Fetching Servers"
2425 msgstr "Ñâàëÿíå îò Ñúðâúðè"
2426
2427 msgid "Confirm Deletion of a Server"
2428 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå íà èçòðèâàíåòî íà Ñúðâúðà"
2429
2430 msgid "Selected Server:"
2431 msgstr "Èçáðàí Ñúðâúð:"
2432
2433 msgid "Confirm delete of selected server?"
2434 msgstr "Ïîòâúðæäàâàíå íà èçòðèâàíåòî íà èçáðàíèÿ ñúðâúð"
2435
2436 msgid "Confirm Delete"
2437 msgstr "Ïîòâúðäè èçòðèâàíåòî"
2438
2439 msgid "Mofify a Server"
2440 msgstr "Ìîäèôèöèðàé Ñúðâúðà"
2441
2442 msgid "Undefined Function"
2443 msgstr "Íåäåôèíèðàíà ôóíêöèÿ"
2444
2445 msgid "Hey! Wath do You are looking for?"
2446 msgstr "Åé! Kàêâî òúðñèø?"
2447
2448 msgid "Fetch"
2449 msgstr "Èçòåãëÿíå"
2450
2451 msgid "Warning, "
2452 msgstr "Âíèìàíèå, "
2453
2454 msgid "Mail Fetch Result:"
2455 msgstr "Ðåçóëòàò îò èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
2456
2457 msgid "Simple POP3 Fetch Mail"
2458 msgstr "Ïðîñòî POP3 èçòåãëÿíå íà ïîùàòà"
2459
2460 msgid "This configures settings for downloading email from a pop3 mailbox to your account on this server."
2461 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà ñâàëÿíå íà ïîùà îò pop3 ïîùåíñêà êóòèÿ â àêàóíòà âè íà ñúðâúðà"
2462
2463 msgid "Message Details"
2464 msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
2465
2466 msgid "Message details"
2467 msgstr "Äåòàéëè íà ïèñìîòî"
2468
2469 msgid "Close Window"
2470 msgstr "Çàòâàðÿíå íà ïðîçîðåöà"
2471
2472 msgid "Save Message"
2473 msgstr "Çàïèñâàíå íà ïèñìîòî"
2474
2475 msgid "View Message details"
2476 msgstr "Ïðåãëåä íà äåòàéëèòå íà ïèñìîòî"
2477
2478 msgid "New Mail Notification"
2479 msgstr "Èçâåñòèå çà íîâà ïîùà"
2480
2481 msgid "Select <b>Enable Media Playing</b> to turn on playing a media file when unseen mail is in your folders. When enabled, you can specify the media file to play in the provided file box."
2482 msgstr "Èçáåðåòå <b>Ïîçâîëè ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå</b> çà äà âêëþ÷èòå èçïúëíÿâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå êîãàòî â ïàïêèòå âè èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà. Êîãàòî å ïîçâîëåíî ìîæåòå äà óêàæåòå ìåäèåí ôàéë êîéòî äà ñå ïðîñâèðè â ïðåäîñòàâåíàòà ôàéëîâà êóòèÿ."
2483
2484 msgid "The <b>Check all boxes, not just INBOX</b> option will check ALL of your folders for unseen mail, not just the inbox for notification."
2485 msgstr "Îïöèÿòà <b>Ïðîâåðè âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ</b> ùå ïðîâåðè âñè÷êèòå âè ïàïêè çà íîâà ïîùà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ."
2486
2487 msgid "Selecting the <b>Show popup</b> option will enable the showing of a popup window when unseen mail is in your folders (requires JavaScript)."
2488 msgstr "Èçáèðàéêè îïöèÿòà Ïîêàæè ïàäàù ïðîçîðåö ùå âêëþ÷èòå ïîêàçâàíåòî íà ïàäàù ïðîçîðåö êîãàòî èìà íåïðåãëåäàíà ïîùà âúâ ïàïêèòå âè (èçèñêâà JavaScript)."
2489
2490 msgid "Use the <b>Check RECENT</b> to only check for messages that are recent. Recent messages are those that have just recently showed up and have not been \"viewed\" or checked yet. This can prevent being continuously annoyed by sounds or popups for unseen mail."
2491 msgstr "Èçïîëçâàéòå <b>Ïðîâåðêà íà íîâèòå</b> ñàìî çà äà ïðîâåðèòå çà ïèñìà êîèòî ñà íîâè. Íîâè ïèñìà ñà òåçè êîèòî îùå íå ñòå ïðåãëåäàëè. Òîâà ìîæå äà ïðåäîòâðàòè íåïðåêúñíàòîòî äîñàæäàíå îò çâóöè èëè èçñêà÷àùè ïðîçîðöè çà íåïðåãëåäàíèòå ïèñìà."
2492
2493 msgid "Selecting the <b>Change title</b> option will change the title in some browsers to let you know when you have new mail (requires JavaScript, and only works in IE but you won't see errors with other browsers). This will always tell you if you have new mail, even if you have <b>Check RECENT</b> enabled."
2494 msgstr "Èçáèðàíåòî íà îïöèÿòà <b>Ïðîìåíè çàãëàâèåòî</b> ùå ïðîìåíè çàãëàâèåòî â íÿêîé áðàóçúðè çà äà âè óâåäîìè, ÷å èìàòå íîâà ïîùà (èçèñêâà JavaScript è ðàáîòè ñàìî ïðè Internet Explorer, íî íå èçäàâà ãðåøêè ïðè äðóãèòå áðàóçúðè). Âèíàãè ùå âè êàçâà àêî èìàòå íîâà ïîùà, äîðè è àêî ñòå ïîçâîëèëè Ïðîâåðêà íà ÑÊÎÐÎØÍÈÒÅ"
2495
2496 msgid "Select from the list of <b>server files</b> the media file to play when new mail arrives. Selecting <b>local media</b> will play the file specified in the <b>local media file</b> box to play from the local computer. If no file is specified, the system will use a default from the server."
2497 msgstr "Èçáåðåòå îò ñïèñúêà íà <b>ñúðâúðíèòå ôàéëîâå</b> ìåäèéíèÿ ôàéë êîéòî äà ñå èçïúëíè êîãàòî ïðèñòèãíå íîâà ïîùà. Èçáèðàíåòî íà ëîêàëíà ìåäèÿ ùå ïðîñâèðè ôàéëúò óêàçàí â ïîëåòî ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë îò ëîêàëíèÿ êîìïþòúð. Àêî íå å óêàçàí ôàéë, ñèñòåìàòà ùå èçïîëçâà òîçè ïî ïîäðàçáèðàíå îò ñúðâúðà."
2498
2499 msgid "Enable Media Playing"
2500 msgstr "Ïîçâîëÿâàíå íà ïðîñâèðâàíåòî íà ìåäèéíè ôàéëîâå"
2501
2502 msgid "Check all boxes, not just INBOX"
2503 msgstr "Ïðîâåðÿâàíå íà âñè÷êè ïîëåòà, íå ñàìî âúâ ÂÕÎÄßÙÈ"
2504
2505 msgid "Count only messages that are RECENT"
2506 msgstr "Áðîé ñàìî íîâèòå ïèñìà êîèòî ñà ÑÊÎÐÎØÍÈ"
2507
2508 msgid "Change title on supported browsers."
2509 msgstr "Ïðîìåíè çàãëàâèåòî íà ïîääúðæàíèòå áðàóçúðè."
2510
2511 msgid "requires JavaScript to work"
2512 msgstr "èçèñêâà JavaScript çà äà ðàáîòè"
2513
2514 msgid "Show popup window on new mail"
2515 msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïàäàù ïðîçîðåö ïðè íîâî ïèñìî"
2516
2517 msgid "Select server file:"
2518 msgstr "Èçáåðåòå ñúðâúðåí ôàéë:"
2519
2520 msgid "(local media)"
2521 msgstr "(ëîêàëåí ìåäèåí ôàéë)"
2522
2523 msgid "Try"
2524 msgstr "Îïèòàé"
2525
2526 msgid "Local Media File:"
2527 msgstr "Ëîêàëåí Ìåäèåí Ôàéë:"
2528
2529 msgid "Current File:"
2530 msgstr "Òåêóù Ôàéë:"
2531
2532 msgid "New Mail"
2533 msgstr "Íîâî Ïèñìî:"
2534
2535 msgid "SquirrelMail Notice:"
2536 msgstr "SquirrelMail èçâåñòèå:"
2537
2538 msgid "You have new mail!"
2539 msgstr "Èìàòå íîâî ïèñìî!"
2540
2541 msgid "NewMail Options"
2542 msgstr "Îïöèè çà íîâî ïèñìî"
2543
2544 msgid "This configures settings for playing sounds and/or showing popup windows when new mail arrives."
2545 msgstr "Òîâà êîíôèãóðèðà íàñòðîéêèòå çà âúçïðîèçâåæäàíå íà çâóê è/èëè ïîêàçâàíå íà ïàäàùè ìåíþòà êîãàòî ïðèñòèãíå íîâî ïèñìî."
2546
2547 msgid "New Mail Notification options saved"
2548 msgstr "Îïöèèòå çà óâåäîìÿâàíåòî çà íîâî ïèñìî çàïèñàíè"
2549
2550 #, c-format
2551 msgid "%s New Messages"
2552 msgstr "%s íîâè ïèñìà"
2553
2554 #, c-format
2555 msgid "%s New Message"
2556 msgstr "%s íîâî ïèñìî"
2557
2558 msgid "Test Sound"
2559 msgstr "Ïðîáà íà çâóêà"
2560
2561 msgid "Loading the sound..."
2562 msgstr "Çàðåæäàíå íà çâóêà..."
2563
2564 msgid "Sent Subfolders Options"
2565 msgstr "Îïöèè íà Sent ïîäïàïêèòå"
2566
2567 msgid "Use Sent Subfolders"
2568 msgstr "Èçïîëçâàé ïîäïàïêèòå íà Sent"
2569
2570 msgid "Monthly"
2571 msgstr "Ìåñå÷íî"
2572
2573 msgid "Quarterly"
2574 msgstr "Íà ÷åòèðèìåñå÷èå"
2575
2576 msgid "Yearly"
2577 msgstr "Ãîäèøíî"
2578
2579 msgid "Base Sent Folder"
2580 msgstr "Áàçîâà ïàïêà íà èçïðàòåíèòå"
2581
2582 msgid "Report as Spam"
2583 msgstr "Òîâà å ÑÏÀÌ"
2584
2585 msgid "SpamCop - Spam Reporting"
2586 msgstr "SpamCop - Ñúîáùàâàíå çà ÑÏÀÌ"
2587
2588 msgid "Help fight the battle against unsolicited email. SpamCop reads the spam email and determines the correct addresses to send complaints to. Quite fast, really smart, and easy to use."
2589 msgstr "Ïîìîãíåòå â áèòêàòà ïðîòèâ íåæåëàíèòå ïèñìà. SpamCop èç÷èòà ÑÏÀÌ ïèñìî è îòêðèâà èñòèíñêèÿ àäðåñ íà êîéòî äà èçïðàòè îïëàêâàíèÿ. Äîñòà áúðçî, íàèñòèíà óìíî è ëåñíî çà èçïîëçâàíå." 
2590
2591 msgid "SpellChecker Options"
2592 msgstr "Îïöèè çà ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
2593
2594 msgid "Here you may set up how your personal dictionary is stored, edit it, or choose which languages should be available to you when spell-checking."
2595 msgstr "Òóê ìîæåòå äà íàñòðîèòå êàê äà ñå ñúõðàíÿâà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê, äà ãî ðåäàêòèðàòå èëè äà èçáåðåòå êîè åçèöè äà âè áúäàò äîñòúïíè çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
2596
2597 msgid "Check Spelling"
2598 msgstr "Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà"
2599
2600 msgid "Back to &quot;SpellChecker Options&quot; page"
2601 msgstr "Íàçàä êúì ñòðàíèöàòà ñ îïöèèòå íà &quot;SpellChecker&quot;"
2602
2603 msgid "ATTENTION:"
2604 msgstr "ÂÍÈÌÀÍÈÅ:"
2605
2606 msgid "SquirrelSpell was unable to decrypt your personal dictionary. This is most likely due to the fact that you have changed your mailbox password. In order to proceed, you will have to supply your old password so that SquirrelSpell can decrypt your personal dictionary. It will be re-encrypted with your new password after this.<br>If you haven't encrypted your dictionary, then it got mangled and is no longer valid. You will have to delete it and start anew. This is also true if you don't remember your old password -- without it, the encrypted data is no longer accessible."
2607 msgstr "SquirrelSpell íå ìîæå äà äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê. Òîâà íàé-÷åñòî å ïðåäèçâèêàíî îò ôàêòà, ÷å ñòå ïðîìåíèëè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ. Çà äà ïðîäúëæèòå òðÿáâà äà ïðåäîñòàâèòå ñòàðàòà ñè ïàðîëà çà äà ìîæå SquirrelSpell äà äåêðèïòèðà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Òîé ùå áúäå êðèïòèðàí îòíîâî ñ íîâàòà âè ïàðîëà ñëåä òîâà.Àêî íå ñòå êðèïòèðàëè ðå÷íèêà ñè, òî òîé å îáåçîáðàçåí è ïîâå÷å íå å âàëèäåí. Ùå òðÿáâà äà ãî èçòðèåòå è äà ñúçäàäåòå íîâ. Òîâà ìîæå äà íàïðàâèòå è àêî ñòå çàáðàâèëè ñòàðàòà ñè ïàðîëà -- áåç íåÿ êðèïòèðàíèòå äàííè íÿìà äà áúäàò äîñòúïíè."
2608
2609 msgid "Delete my dictionary and start a new one"
2610 msgstr "Èçòðèé ðå÷íèêà ìè è çàïî÷íè íîâ"
2611
2612 msgid "Decrypt my dictionary with my old password:"
2613 msgstr "Äåêðèïòèðàé ðå÷íèêà ìè ñúñ ñòàðàòà ìè ïàðîëà:"
2614
2615 msgid "Proceed"
2616 msgstr "Ïðîäúëæåíèå"
2617
2618 msgid "You must make a choice"
2619 msgstr "Òðÿáâà äà íàïðàâèòå èçáîð"
2620
2621 msgid "You can either delete your dictionary or type in the old password. Not both."
2622 msgstr "Ìîæåòå èëè äà èçòðèåòå ðå÷íèêà ñè èëè äà âúâåäåòå ñòàðàòà ïàðîëà. Íå è äâåòå."
2623
2624 msgid "This will delete your personal dictionary file. Proceed?"
2625 msgstr "Æåëàåòå ëè äà èçòðèåòå ëè÷íèÿ ñè ôàéë-ðå÷íèê?"
2626
2627 msgid "Error Decrypting Dictionary"
2628 msgstr "Ãðåøêà ïðè äåêðèïòèðàíåòî íà ðå÷íèêà"
2629
2630 msgid "Cute."
2631 msgstr "Ãîòèíî."
2632
2633 #, c-format
2634 msgid "I tried to execute '%s', but it returned:"
2635 msgstr "Îïèòàõ ñå äà ñòàðòèðàì '%s', íî òîé âúðíà:"
2636
2637 msgid "SquirrelSpell is misconfigured."
2638 msgstr "SquirrelSpell å êîíôèãóðèðàí íåïðàâèëíî."
2639
2640 msgid "SquirrelSpell Results"
2641 msgstr "Ðåçóëòàòè îò SquirrelSpell"
2642
2643 msgid "Spellcheck completed. Commit changes?"
2644 msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà ïðèêëþ÷è. Ïîòâúðæäàâàòå ëè ïðîìåíèòå?"
2645
2646 msgid "No changes were made."
2647 msgstr "Ïðîìåíè íå ñà íàïðàâåíè."
2648
2649 msgid "Now saving your personal dictionary... Please wait."
2650 msgstr "Çàïèñ íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê... Ìîëÿ èç÷àêàéòå."
2651
2652 #, c-format
2653 msgid "Found %s errors"
2654 msgstr "%s ãðåøêè îòêðèòè"
2655
2656 msgid "Line with an error:"
2657 msgstr "Ðåä íà ãðåøêàòà:"
2658
2659 msgid "Error:"
2660 msgstr "Ãðåøêà:"
2661
2662 msgid "Suggestions:"
2663 msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
2664
2665 msgid "Suggestions"
2666 msgstr "Ïðåäïîëîæåíèÿ:"
2667
2668 msgid "Change to:"
2669 msgstr "Ïðîìåíÿíå íà:"
2670
2671 msgid "Occurs times:"
2672 msgstr "Áðîé ïîÿâÿâàíèÿ"
2673
2674 msgid "Change this word"
2675 msgstr "Ïðîìåíè òàçè äóìà"
2676
2677 msgid "Change"
2678 msgstr "Ïðîìåíè"
2679
2680 msgid "Change ALL occurances of this word"
2681 msgstr "Ïðîìåíè ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
2682
2683 msgid "Change All"
2684 msgstr "Ïðîìåíÿíå íà âñè÷êè"
2685
2686 msgid "Ignore this word"
2687 msgstr "Ïðåñêà÷àíå íà òàçè äóìà"
2688
2689 msgid "Ignore"
2690 msgstr "Ïðåñêà÷àíå"
2691
2692 msgid "Ignore ALL occurances this word"
2693 msgstr "Ïðåñêà÷àíå íà ÂÑÈ×ÊÈ ïîÿâÿâàíèÿ íà òàçè äóìà"
2694
2695 msgid "Ignore All"
2696 msgstr "Ïðåñêà÷àíå íå âñè÷êè"
2697
2698 msgid "Add this word to your personal dictionary"
2699 msgstr "Äîáàâÿíå íà äóìàòà â ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
2700
2701 msgid "Add to Dic"
2702 msgstr "Äîáàâÿíå â ðå÷íèêà"
2703
2704 msgid "Close and Commit"
2705 msgstr "Çàòâàðÿíå è Ïîòâúðæäàâàíå"
2706
2707 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and commit changes?"
2708 msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è ïîòâúðäèòå ïðîìåíèòå?"
2709
2710 msgid "Close and Cancel"
2711 msgstr "Çàòâàðÿíå è Îòìÿíà"
2712
2713 msgid "The spellcheck is not finished. Really close and discard changes?"
2714 msgstr "Ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà å çàâúðøèëà. Íàèñòèíà ëè èñêàòå äà çàòâîðèòå è îòêàæåòå ïðîìåíèòå?"
2715
2716 msgid "No errors found"
2717 msgstr "Ãðåøêè íå ñà îòêðèòè"
2718
2719 msgid "Your personal dictionary was erased."
2720 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò."
2721
2722 msgid "Dictionary Erased"
2723 msgstr "Ðå÷íèêà èçòðèò."
2724
2725 msgid "Your personal dictionary was erased. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
2726 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷èíèê áåøå èçòðèò. Ìîëÿ çàòâîðåòå ïðîçîðåöà è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðè ïðàâîïèñà\" îòíîâè çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà îòíîâî."
2727
2728 msgid "Close this Window"
2729 msgstr "Çàòâàðÿíå íà ïðîçîðåöà"
2730
2731 msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Now return to the &quot;SpellChecker options&quot; menu and make your selection again."
2732 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-êðèïòèðàí óñïåøíî. Ñåãà ñå âúðnåòå êúì ìåíþòî &quot;Îïöèè íà SpellChecker&quot; è èçáåðåòå îòíîâî."
2733
2734 msgid "Successful Re-encryption"
2735 msgstr "Óñïåøíî ïðå-êðèïòèðàíå."
2736
2737 msgid "Your personal dictionary was re-encrypted successfully. Please close this window and click \"Check Spelling\" button again to start your spellcheck over."
2738 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå ïðå-ïðèïòèðàí óñïåøíî. Ìîëÿ èçáåðåòå òîçè ïðîçîðåö è êëèêíåòå áóòîíà \"Ïðîâåðêà íà ïðàâîïèñà \" îòíîâî çà äà çàïî÷íå ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà." 
2739
2740 msgid "Dictionary re-encrypted"
2741 msgstr "Ðå÷íèêà ïðå-êðèïòèðàí"
2742
2743 msgid "Your personal dictionary has been <strong>encrypted</strong> and is now stored in an <strong>encrypted format</strong>."
2744 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>êðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà â <strong>êðèïòèðàí ôîðìàò</strong>"
2745
2746 msgid "Your personal dictionary has been <strong>decrypted</strong> and is now stored as <strong>clear text</strong>."
2747 msgstr "Âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê áåøå <strong>äåêðèïòèðàí</strong> è ñåãà ñå ñúõðàíÿâà êàòî <strong>÷èñò òåêñò</strong>"
2748
2749 msgid "Personal Dictionary Crypto Settings"
2750 msgstr "Íàñòðîéêè çà êðèïòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
2751
2752 msgid "Personal Dictionary"
2753 msgstr "Ëè÷åí ðå÷íèê"
2754
2755 msgid "No words in your personal dictionary."
2756 msgstr "Íÿìà äóìè â ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê."
2757
2758 msgid "Please check any words you wish to delete from your dictionary."
2759 msgstr "Ìîëÿ ïðîâåðåòå âñè÷êè äóìè êîèòî èñêàòå äà èçòðèåòå îò ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê."
2760
2761 #, c-format
2762 msgid "%s dictionary"
2763 msgstr "ðå÷íèê %s "
2764
2765 msgid "Delete checked words"
2766 msgstr "Èçòðèâàíå íà èçáðàíèòå äóìè"
2767
2768 msgid "Edit your Personal Dictionary"
2769 msgstr "Ðåäàêòèðàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
2770
2771 msgid "Please make your selection first."
2772 msgstr "Ìîëÿ, ïúðâî èçáåðåòå."
2773
2774 msgid "This will encrypt your personal dictionary and store it in an encrypted format. Proceed?"
2775 msgstr "Òîâà ùå êðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â êðèïòèðàí ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
2776
2777 msgid "This will decrypt your personal dictionary and store it in a clear-text format. Proceed?"
2778 msgstr "Òîâà ùå äåêðèïòèðà ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è ùå ãî çàïèøå â ÷èñò òåêñòîâ ôîðìàò. Ïðîäúëæåíèå?"
2779
2780 msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently encrypted</strong>. This helps protect your privacy in case the web-mail system gets compromized and your personal dictionary ends up stolen. It is currently encrypted with the password you use to access your mailbox, making it hard for anyone to see what is stored in your personal dictionary.</p> <p><strong>ATTENTION:</strong> If you forget your password, your personal dictionary will become unaccessible, since it can no longer be decrypted. If you change your mailbox password, SquirrelSpell will recognize it and prompt you for your old password in order to re-encrypt the dictionary with a new key.</p>"
2781 msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>êðèïòèðàí</strong>. Òîâà ïîìàãà äà çàùèòèòå ïîâåðèòåëíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Â ìîìåíòà òîé å êðèïòèðàí ñ ïàðîëàòà êîÿòî èçïîëçâàòå çà äà ïðîâåðèòå ïîùàòà ñè, êîåòî çàòðóäíÿâà âñåêè êîéòî ñå îïèòà äà âèäè êàêâî å çàïèñàíî â ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê.</p> <p><strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> ÀÊî çàáðàâèòå ïàðîëàòà ñî, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå áúäå íåäîñòúïåí, òúé êàòî âå÷å íå ìîæå äà áúäå äåêðèïòèðàí. Àêî ïðîìåíèòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ, SquirrelSpell ùå ÿ ðàçïîçíàå è ùå ïîïèòà çà ñòàðàòà Âè ïàðîëà ñ öåë äà êðèïòèðà îòíîâî ðå÷íèêà ñ íîâèÿ êëþ÷."
2782
2783 msgid "Please decrypt my personal dictionary and store it in a clear-text format."
2784 msgstr "Ìîëÿ äåêðèïòèðàé ìîÿò ëè÷åí ðå÷íèê è ãî çàïèøè â ÷èñòî-òåêñòîâ ôîðìàò."
2785
2786 msgid "Change crypto settings"
2787 msgstr "Ïðîìÿíà íà íàñòðîéêèòå íà êðèïòèðàíåòî"
2788
2789 msgid "<p>Your personal dictionary is <strong>currently not encrypted</strong>. You may wish to encrypt your personal dictionary to protect your privacy in case the webmail system gets compromized and your personal dictionary file gets stolen. When encrypted, the file's contents look garbled and are hard to decrypt without knowing the correct key (which is your mailbox password).</p> <strong>ATTENTION:</strong> If you decide to encrypt your personal dictionary, you must remember that it gets &quot;hashed&quot; with your mailbox password. If you forget your mailbox password and the administrator changes it to a new value, your personal dictionary will become useless and will have to be created anew. However, if you or your system administrator change your mailbox password but you still have the old password at hand, you will be able to enter the old key to re-encrypt the dictionary with the new value.</p>"
2790 msgstr "<p> ìîìåíòà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê å <strong>íåêðèïòèðàí</strong>. Ìîæå äà èñêàòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿò ñè ðå÷íèê çà äà çàùèòèòå íåïðèêîñíîâåíîñòòà íà èíôîðìàöèÿòà ñè â ñëó÷àé íà êîìïðîìåíòèðàíå íà ñèñòåìàòà çà óåá ïîùà è îò êðàæáà íà ëè÷íèÿ âè ðå÷íèê. Êîãàòî ñà êðèïòèðàíè, ñúäúðæàíèåòî íà ôàéëîâåòå èçãëåæäà íå÷åòèìî áåç äà ñå çíàå òî÷íèÿ êëþ÷ (êîéòî å ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ).</p> <strong>ÂÍÈÌÀÍÈÅ:</strong> Àêî ðåøèòå äà êðèïòèðàòå ëè÷íèÿ ñè ðå÷íèê, òðÿáâà äà çàïîìíèòå, ÷å òîé ñå êðèïòèðà íà áàçàòà íà ïàðîëàòà çà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ. Àêî çàáðàâîòå ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà ñè êóòèÿ è àäìèíèñòðàòîðà ÿ ñìåíè, âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê ùå ñòàíå íåèçïîëçâàåì è ùå òðÿáâà äà ñè ñúçäàäåòå íîâ. Àêî âèå èëè âàøèÿò àäìèíèñòðàòîð ïðîìåíè ïàðîëàòà íà ïîùåíñêàòà âè êóòèÿ, íî Âèå îùå èìàòå ñòàðàòà ïàðîëà ïîä ðúêà, ùå èìàòå âúçìîæíîñò äà âúâåäåòå ñòàðèÿ êëþ÷, çà äà êðèïòèðàòå ðå÷íèêà ñè îòíîâî ñ íîâàòà ñòîéíîñò.</p>"
2791
2792 msgid "Please encrypt my personal dictionary and store it in an encrypted format."
2793 msgstr "Ìîëÿ êðèïòèðàê ëè÷íèÿ ìè ðå÷íèê è ãî çàïèøè â êðèïòèðàí ôîðìàò."
2794
2795 #, c-format
2796 msgid "Deleting the following entries from <strong>%s</strong> dictionary:"
2797 msgstr "Èçòðèâàíå íà ñëåäíèòå çàïèñè îò ðå÷íèê <strong>%s</strong>:"
2798
2799 msgid "All done!"
2800 msgstr "Âñè÷êî å èçïúëíåíî!"
2801
2802 msgid "Personal Dictionary Updated"
2803 msgstr "Ëè÷íèÿò âè ðå÷íèê è îáíîâåí"
2804
2805 msgid "No changes requested."
2806 msgstr "Íå ñà çàÿâåíè ïðîìåíè."
2807
2808 msgid "Please wait, communicating with the server..."
2809 msgstr "Ìîëÿ ïî÷àêàéòå, îñúùåñòâÿâà ñå âðúçêà ñúñ ñúðâúðà..."
2810
2811 msgid "Please choose which dictionary you would like to use to spellcheck this message:"
2812 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîé ðå÷íèê èñêàòå äà èçïîëçâàòå çà ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà íà òîâà ïèñìî:"
2813
2814 msgid "SquirrelSpell Initiating"
2815 msgstr "SquirrelSpell ñå èíèöèàëèçèðà"
2816
2817 #, c-format
2818 msgid "Settings adjusted to: <strong>%s</strong> with <strong>%s</strong> as default dictionary."
2819 msgstr "Íàñòðîéêèòå íà: <strong>%s</strong> ñà ïîïðàâåíè ñ<strong>%s</strong> êàòî ðå÷íèê ïî ïîäðàçáèðàíå. "
2820
2821 #, c-format
2822 msgid "Using <strong>%s</strong> dictionary (system default) for spellcheck."
2823 msgstr "Èçïîëçâà ñå ðå÷íèê <strong>%s</strong> (ïî ïîäðàçáèðàíå çà ñèñòåìàòà) çà ïðàâîïèñíà ïðîâåðêà."
2824
2825 msgid "International Dictionaries Preferences Updated"
2826 msgstr "Ïðåäïî÷èòàíèÿòà íà ìåæäóíàðîäíèòå ðå÷íèöè çà îáíîâåíè"
2827
2828 msgid "Please check any available international dictionaries which you would like to use when spellchecking:"
2829 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå âñåêè äîñòúïåí ìåæäóíàðîäåí ðå÷íèê, êîéòî áèõòå æåëàëè äà èçïîëçâàòå ïðè ïðàâîïèñíàòà ïðîâåðêà:"
2830
2831 msgid "Make this dictionary my default selection:"
2832 msgstr "Íàïðàâè òîçè ðå÷íèê ìîÿò èçáîð ïî ïîäðàçáèðàíå:"
2833
2834 msgid "Make these changes"
2835 msgstr "Íàïðàâè òåçè ïðîìåíè"
2836
2837 msgid "Add International Dictionaries"
2838 msgstr "Äîáàâÿíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
2839
2840 msgid "Please choose which options you wish to set up:"
2841 msgstr "Ìîëÿ èçáåðåòå êîè îïöèè áèõòå èñêàëè äà íàñòðîèòå:"
2842
2843 msgid "Edit your personal dictionary"
2844 msgstr "Ðåäàêòèðâàíå íà ëè÷íèÿ ðå÷íèê"
2845
2846 msgid "Set up international dictionaries"
2847 msgstr "Óñòàíîâÿâàíå íà ìåæäóíàðîäíè ðå÷íèöè"
2848
2849 msgid "Encrypt or decrypt your personal dictionary"
2850 msgstr "Êðèïòèðà èëè äåêðèïòèðà âàøèÿò ëè÷åí ðå÷íèê"
2851
2852 msgid "not available"
2853 msgstr "íå å äîñòúïíî"
2854
2855 msgid "SquirrelSpell Options Menu"
2856 msgstr "Ìåíþ ñ îïöèè íà SquirrelSpell"
2857
2858 msgid "Translator"
2859 msgstr "Ïðåâîäà÷"
2860
2861 msgid "Saved Translation Options"
2862 msgstr "Îïöèèòå íà ïðåâîäà çàïàçåíè"
2863
2864 msgid "Your server options are as follows:"
2865 msgstr "Îïöèèòå íà ñúðâúðà ñà êàêòî ñëåäâà:"
2866
2867 msgid "13 language pairs, maximum of 1000 characters translated, powered by Systran"
2868 msgstr "13 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 1000 ñèìâîëà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2869
2870 msgid "10 language pairs, maximum of 25 kilobytes translated, powered by Systran"
2871 msgstr "10 åçèêîâè äâîéêè, ìàêñèìóì 25 êèëîáàéòà ñå ïðåâåæäàò, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2872
2873 msgid "12 language pairs, no known limits, powered by Systran"
2874 msgstr "12 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Systran"
2875
2876 msgid "767 language pairs, no known limits, powered by Translation Experts's InterTran"
2877 msgstr "767 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà Translation Experts's InterTran"
2878
2879 msgid "8 language pairs, no known limits, powered by GPLTrans (free, open source)"
2880 msgstr "8 åçèêîâè äâîéêè, áåç îãðàíè÷åíèÿ, áëàãîäàðåíèå íà GPLTrans (áåçïëàòíî, îòâîðåí êîä)"
2881
2882 msgid "You also decide if you want the translation box displayed, and where it will be located."
2883 msgstr "Ùå òðÿáâà äà ðåøèòå äàëè èñêàòå äà âè ñå ïîêàçâà ïðîçîðåöà çà ïðåâîäà è êúäå äà áúäå ïîçèöèîíèðàí."
2884
2885 msgid "Select your translator:"
2886 msgstr "Èçáîð íà ïðåâîäà÷:"
2887
2888 msgid "When reading:"
2889 msgstr "Ïðè ÷åòåíå:"
2890
2891 msgid "Show translation box"
2892 msgstr "Ïîêàçâàíå íà ïðîçîðåöà íà ïðåâîäà"
2893
2894 msgid "to the left"
2895 msgstr "â ëÿâî"
2896
2897 msgid "in the center"
2898 msgstr "â öåíòúðà"
2899
2900 msgid "to the right"
2901 msgstr "â äÿñíî"
2902
2903 msgid "Translate inside the SquirrelMail frames"
2904 msgstr "Ïðåâåäè âúâ ôðåéìîâåòå íà SquirrelMail"
2905
2906 msgid "When composing:"
2907 msgstr "Ïðè ñúñòàâÿíå:"
2908
2909 msgid "Not yet functional, currently does nothing"
2910 msgstr "Âñå îùå íå å ôóíêöèîíàëíî, â ìîìåíòà íå ïðàâè íèùî"
2911
2912 msgid "Translation Options"
2913 msgstr "Îïöèè íà ïðåâîäà"
2914
2915 msgid "Which translator should be used when you get messages in a different language?"
2916 msgstr "Êîé ïðåâîäà÷ ùå ñå èçïîëçâà êîãàòî ïîëó÷èòå ïèñìî íà äðóã åçèê?"
2917
2918 #, c-format
2919 msgid "%s to %s"
2920 msgstr "%s êúì %s"
2921
2922 msgid "English"
2923 msgstr "Àíãëèéñêè"
2924
2925 msgid "French"
2926 msgstr "Ôðåíñêè"
2927
2928 msgid "German"
2929 msgstr "Íåìñêè"
2930
2931 msgid "Italian"
2932 msgstr "Èòàëèàíñêè"
2933
2934 msgid "Portuguese"
2935 msgstr "Ïîðòóãàëñêè"
2936
2937 msgid "Spanish"
2938 msgstr "Èñïàíñêè"
2939
2940 msgid "Russian"
2941 msgstr "Ðóñêè"
2942
2943 msgid "Translate"
2944 msgstr "Ïðåâåäè"
2945
2946 msgid "Brazilian Portuguese"
2947 msgstr "Áðàçèëñêè Ïîðòóãàëñêè"
2948
2949 msgid "Bulgarian"
2950 msgstr "Áúëãàðñêè"
2951
2952 msgid "Croatian"
2953 msgstr "Õúðâàòñêè"
2954
2955 msgid "Czech"
2956 msgstr "×åøêè"
2957
2958 msgid "Danish"
2959 msgstr "Äàòñêè"
2960
2961 msgid "Dutch"
2962 msgstr "Õîëàíäñêè"
2963
2964 msgid "European Spanish"
2965 msgstr "Åâðîïåéñêè Èñïàíñêè"
2966
2967 msgid "Finnish"
2968 msgstr "Ôèíëàíäñêè"
2969
2970 msgid "Greek"
2971 msgstr "Ãðúöêè"
2972
2973 msgid "Hungarian"
2974 msgstr "Óíãàðñêè"
2975
2976 msgid "Icelandic"
2977 msgstr "Èñëàíäñêè"
2978
2979 msgid "Japanese"
2980 msgstr "ßïîíñêè"
2981
2982 msgid "Latin American Spanish"
2983 msgstr "Ëàòèíî Àìåðèêàíñêè Èñïàíñêè"
2984
2985 msgid "Norwegian"
2986 msgstr "Íîðâåæêè"
2987
2988 msgid "Polish"
2989 msgstr "Ïîëñêè"
2990
2991 msgid "Romanian"
2992 msgstr "Ðóìúíñêè"
2993
2994 msgid "Serbian"
2995 msgstr "Ñðúáñêè"
2996
2997 msgid "Slovenian"
2998 msgstr "Ñëîâåíñêè"
2999
3000 msgid "Swedish"
3001 msgstr "Øâåäñêè"
3002
3003 msgid "Turkish"
3004 msgstr "Òóðñêè"
3005
3006 msgid "Welsh"
3007 msgstr "Óåëñêè"
3008
3009 msgid "Indonesian"
3010 msgstr "Èíäîíåçèéñêè"
3011
3012 msgid "Latin"
3013 msgstr "Ëàòèíñêè"
3014
3015 msgid "Delivery error report"
3016 msgstr "Ãðåøêà ïðè ïîëó÷àâàíå íà ïèñìîòî"
3017
3018 msgid "Undelivered Message Headers"
3019 msgstr "Õåäúðè íà íåïðèñòèãíàëîòî ïèñìî"