Moving help files from th to th_TH
[squirrelmail.git] / help / th_TH / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3 á¹Ð¹Ó SquirrelMail
4       Introduction to SquirrelMail
5    </title>
6    <summary>
7 SquirrelMail à»ç¹â»Ãá¡ÃÁ·Õè·ÓãËé¤Ø³ÊÒÁÒöÍèÒ¹¨´ËÁÒÂä´é¼èÒ¹·Ò§àÇçº
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11 ¨ÃÔ§æ áÅéÇ <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A> ¤×ÍÍÐäÃ? Áѹ¤×Íâ»Ãá¡ÃÁÍèÒ¹àÁÅì ·Õèà¢Õ¹â´ÂãªéÀÒÉÒ PHP <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> «Öè§Í͡ẺãËéÊÒÁÒöÍèÒ¹¨´ËÁÒ¢ͧ¤Ø³ä´é¨Ò¡·Ø¡·Õèã¹ WWW ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ IMAP ´Ùä´é <A HREF="http://imap.org">·Õè¹Õè</A>
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>   
15
16 <section>
17    <title>
18 ËÅÑ¡¡ÒÃ
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22 ¶éҤسÁջѭËÒÍÐäàÊÒÁÒöÍèÒ¹à¾ÔèÁàµÔÁä´é·Õè˹éҨ͠¤Ó¶ÒÁ·ÕèÁÑ¡¨Ð¶Ù¡¶ÒÁºèÍÂæ
23       </p>
24       <p>
25 SquirrelMail áºè§ÍÍ¡à»ç¹ 2 Êèǹ àÃÕ¡ÇèÒà¿ÃÁ à¿ÃÁ´éÒ¹«éÒÂáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ¡Åèͧ¨´ËÁÒ ÊÒÁÒöÍèÒ¹ä´é¨Ò¡Êèǹ¡Åèͧ¨´ËÁÒÂã¹àÍ¡ÊÒùÕé 
26       </p>
27       <p>
28 Êèǹ´éÒ¹¢ÇÒ ¨Ðà»ç¹´éÒ¹·Õèãªé§Ò¹ÁÒ¡·ÕèÊØ´ ´éÒ¹º¹¨Ðà»ç¹á¶ºàÁ¹Ù »ØèÁÍÍ¡¨Ò¡Ãкº ¨ÐãªéàÁ×èͤسµéͧ¡ÒÃàÅÔ¡ãªé§Ò¹ áÅШÐáÊ´§ÃÒ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ·Õèà»Ô´ÍÂÙèã¹¢³Ð¹Õé «Öè§â´Â»¡µÔËÅѧ¨Ò¡à¢éÒÊÙèÃкº ¡Åèͧ¨´ËÁÒ INBOX ¨Ð¶Ù¡à»Ô´ÍèÒ¹à»ç¹Íѹáá 
29       </p>
30       <p>
31 ¶Ñ´¨Ò¡àÁ¹Ù´éÒ¹º¹ ¡ç¨Ðà»ç¹àÁ¹ÙµèÍ仹Õé:
32          <ul>
33             <li><b>à¢Õ¹¨´ËÁÒÂ</b> - ãªéàÁ×è͵éͧ¡ÒÃÊ觨´ËÁÒÂ
34             <li><b>ÊÁØ´ÃÒª×èÍ</b> - à¡çºÃÒ¡ÒÃÃÒª×èÍ·Õè¤Ø³ãªé»ÃШÓ
35             <li><b>¡Åèͧ¨´ËÁÒÂ</b> - ¡ÒèѴ¡ÒáÅèͧ¨´ËÁÒ·Ñé§ËÁ´¨ÐÍÂÙèã¹¹Õé ÊÒÁÒöÊÃéÒ§, Åº, à»ÅÕ蹪×èÍ ËÃ×ͨÐãËéáÊ´§ã¹Ë¹éҨʹéÒ¹«éÒ ËÃ×ÍäÁèáÊ´§¡çä´é
36             <li><b>µÑÇàÅ×Í¡</b> - à»ÅÕè¹á»Å§ÃٻẺ¡ÒÃãªé§Ò¹µÒÁ·Õè¤Ø³µéͧ¡ÒÃ
37             <li><b>¤é¹ËÒ</b> - ¤Ø³ÊÒÁÒö¤é¹ËÒàÁÅì¨Ò¡¡Åèͧ¨´ËÁÒ µÒÁà§×è͹䢷Õè¡Ó˹´
38             <li><b>ªèÇÂàËÅ×Í</b> - Ë¹éҨͷÕè¤Ø³ÍèÒ¹ÍÂØè¹Õèä§ËÅÐ
39          </ul>
40       </p>
41    </description>
42 </section>