Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / search.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Pretra¾ivanje
4 </title>
5 <summary>
6 Pretra¾uje direktorijume po odreðenom kriterijumu.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 S ovom korisnom alatkom, mo¾ete pretra¾ivati odreðeni direktorijum
11 prema datom kriterijumu koji ste upisali.
12 </p>
13 </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17 <title>
18 Uop¹teno
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Jednostavno izaberite direktorijum za pretra¾ivanje, upi¹ite u polje
23 kriterijum za pretra¾ivanje i izaberite kroz koje delove poruka æe se
24 vr¹iti pretra¾ivanje. Kada stisnete dugme Pretra¾i, pojaviæe se lista
25 poruka ispod formulara za pretra¾ivanje. Tada mo¾ete pronaðene poruke
26 pregledati kao normalne email poruke.
27 </p>
28 <p>
29 Primetiæete da kad èitate poruku i posle odete u stranicu za pretra¾ivanje
30 va¹ trenutno aktivni direktorijum æe biti aktivni direktorijum kroz koji æe
31 se vr¹iti pretra¾ivanje. Na primer, ukoliko ste èitali kroz direktorijum
32 "Prijatelji" i onda izaberete "Pretra¾ivanje", "Prijatelji" æe veæ biti izabrano
33 kao direktorijum kroz koji æe se vr¹iti pretra¾ivanje.
34 </p>
35 </description>
36 </section>
37
38 <section>
39 <title>
40 ©ta se pretra¾uje
41 </title>
42 <description>
43 <p>
44 S leve strane polja za unos postoji padajuæi meni koji vam govori
45 koja polja u porukama æe biti pretra¾ivana. Ona ukljuèuju Telo poruke, Svuda,
46 Naslov, Od, Kopija, Prima.
47 </p>
48 <p>
49 <b>Telo</b> - Pretra¾uje kroz tekst tela poruke. Ovo je glavni deo
50 poruke gde se nalaze va¾ne stvari. To je tekst koji je napisao po¹iljalac.
51 </p>
52 <p>
53 <b>Svuda</b> - Ova opcija æe pretra¾iti svuda èak i kroz zaglavlja
54 poruke. Ukoliko niste sigurni da ovo ¾elite, onda verovatno ne ¾elite.
55 Vratiæe rezultate koje obièno mo¾da ne biste oèekivali.
56 </p>
57 <p>
58 <b>Tema</b> - Pretra¾uje kroz Naslove svih poruka.
59 </p>
60 <p>
61 <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo mo¾e biti malo vi¹e
62 no ¹to inaèe pi¹e u listi poruka. Normalno polje "Od" sadr¾i ime i email
63 adresu po¹iljaoca, ali SquirrelMail uobièajeno prikazuje samo ime.
64 Ukoliko se va¹ kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese
65 nisu prikazane, opet æete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji
66 ste tra¾ili, tj. poruke æe biti pronaðene.
67 </p>
68 <p>
69 <b>Prima</b> - Kome je poruka poslata. Ovo mo¾e biti mnogo adresa, i nije uvek
70 samo jedna email adresa.
71 </p>
72 <p>
73 <b>Kopija</b> - Isto kao i "Prima" samo ¹to je ovog puta pregledana kome su poslate
74 kopije poruka.
75 </p>
76 </description>
77 </section>
78
79 <section>
80 <title>
81 Skora¹nja pretra¾ivanja
82 </title>
83 <description>
84 Ukoliko ste ukljuèili ovu opciju, strana za pretra¾ivanje æe prikazati i
85 sumu do prethodnih 9 pretra¾ivanja koje ste vr¹ili radi br¾eg pristupa.
86 Mo¾ete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretra¾ivanja.
87 Uz pomoæ linka Snimi pretra¾ivanje mo¾ete snimiti pretra¾ivanja dok ih kasnije
88 eksplicintno ne obri¹ete putem Obri¹i iz liste skora¹njih pretra¾ivanja.
89 </description>
90 </section>