Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / search.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Pretra¾ivanje\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Pretra¾uje direktorijume po odreðenom kriterijumu. \r
7    </summary>\r
8    <description>\r
9       <p>\r
10       S ovom korisnom alatkom, mo¾ete pretra¾ivati odreðeni direktorijum \r
11       prema datom kriterijumu koji ste upisali.\r
12       </p>\r
13    </description>\r
14 </chapter>\r
15 \r
16 <section>\r
17    <title>\r
18       Uop¹teno\r
19    </title>\r
20    <description>\r
21       <p>\r
22       Jednostavno izaberite direktorijum za pretra¾ivanje, upi¹ite u polje\r
23       kriterijum za pretra¾ivanje i izaberite kroz koje delove poruka æe se  \r
24       vr¹iti pretra¾ivanje. Kada stisnete dugme Pretra¾i, pojaviæe se lista \r
25       poruka ispod formulara za pretra¾ivanje. Tada mo¾ete pronaðene poruke\r
26       pregledati kao normalne email poruke. \r
27       </p>\r
28       <p>\r
29       Primetiæete da kad èitate poruku i posle odete u stranicu za pretra¾ivanje\r
30       va¹ trenutno aktivni direktorijum æe biti aktivni direktorijum kroz koji æe\r
31       se vr¹iti pretra¾ivanje. Na primer, ukoliko ste èitali kroz direktorijum \r
32       "Prijatelji" i onda izaberete "Pretra¾ivanje", "Prijatelji" æe veæ biti izabrano\r
33       kao direktorijum kroz koji æe se vr¹iti pretra¾ivanje.\r
34       </p>\r
35    </description>\r
36 </section>\r
37 \r
38 <section>\r
39    <title>\r
40       ©ta se pretra¾uje\r
41    </title>\r
42    <description>\r
43       <p>\r
44       S leve strane polja za unos postoji padajuæi meni koji vam govori \r
45       koja polja u porukama æe biti pretra¾ivana. Ona ukljuèuju Telo poruke, Svuda,\r
46       Naslov, Od, Kopija, Prima.\r
47       </p>\r
48       <p>\r
49       <b>Telo</b> - Pretra¾uje kroz tekst tela poruke. Ovo je glavni deo \r
50       poruke gde se nalaze va¾ne stvari. To je tekst koji je napisao po¹iljalac.\r
51       </p>\r
52       <p>\r
53       <b>Svuda</b> - Ova opcija æe pretra¾iti svuda èak i kroz zaglavlja \r
54       poruke. Ukoliko niste sigurni da ovo ¾elite, onda verovatno ne ¾elite.\r
55       Vratiæe rezultate koje obièno mo¾da ne biste oèekivali.\r
56       </p>\r
57       <p>\r
58       <b>Tema</b> - Pretra¾uje kroz Naslove svih poruka.\r
59       </p>\r
60       <p>\r
61       <b>Od</b> - Od koga dolazi poruka. Zapamtite da ovo mo¾e biti malo vi¹e \r
62       no ¹to inaèe pi¹e u listi poruka. Normalno polje "Od" sadr¾i ime i email \r
63       adresu po¹iljaoca, ali SquirrelMail uobièajeno prikazuje samo ime.\r
64       Ukoliko se va¹ kriterijum podudara s nekom od email adresa, ali email adrese\r
65       nisu prikazane, opet æete dobiti poruke koje spadaju u domen kriterijuma koji\r
66       ste tra¾ili, tj. poruke æe biti pronaðene.\r
67       </p>\r
68       <p>\r
69       <b>Prima</b> - Kome je poruka poslata. Ovo mo¾e biti mnogo adresa, i nije uvek\r
70       samo jedna email adresa.\r
71       </p>\r
72       <p>\r
73       <b>Kopija</b> - Isto kao i "Prima" samo ¹to je ovog puta pregledana kome su poslate \r
74       kopije poruka.\r
75       </p>\r
76    </description>\r
77 </section>\r
78 \r
79 <section>\r
80    <title>\r
81    Skora¹nja pretra¾ivanja\r
82    </title>\r
83    <description>\r
84    Ukoliko ste ukljuèili ovu opciju, strana za pretra¾ivanje æe prikazati i\r
85    sumu do prethodnih 9 pretra¾ivanja koje ste vr¹ili radi br¾eg pristupa. \r
86    Mo¾ete izabiranjem nekih od starih poruka pokrenuti ta prethodna pretra¾ivanja.\r
87    Uz pomoæ linka Snimi pretra¾ivanje mo¾ete snimiti pretra¾ivanja dok ih kasnije\r
88    eksplicintno ne obri¹ete putem Obri¹i iz liste skora¹njih pretra¾ivanja. \r
89    </description>\r
90 </section>\r