Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / read_mail.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Èitanje poruke\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Moguænost èitanja po¹te je jedna od osnovnih funkcija svakog email klijenta.\r
7       No, SquirrelMail ima jo¹ dodatnih moguænosti da vam pomogne dok èitate po¹tu.\r
8       Ovde su obja¹njenja tih opcija i moguænosti, i ¹ta one rade.\r
9    </summary>\r
10    <description>\r
11       <p>\r
12       Kliknite na Temu odreðene poruke, i ta poruka æe biti prikazana. Jedna od\r
13       stvari koju æete primetiti je to da je email i web adresa ¾iv link tako\r
14       da mo¾ete kliknuti na njih i poslati im po¹tu ili posetiti web stranu.\r
15       Jo¹ jedna zgodna stvar je to da je poruka razlièito obojena. Standard pri\r
16       odgovaranju na poruku je da se prethodna poruka citira sa ">" ispred svake\r
17       linije. SquirrelMail ovo boji razlièitim bojama da bi se lak¹e razlikovalo. \r
18       Svaki nivo odgovora æe imati razlièitu boju i drugaèiju od novog teksta.\r
19       Ovo radi u dva nivoa dubine. Jo¹ jedan meni je prikazan ispod glavnog menija.\r
20       Ovaj meni ima tri sekcije. Na levoj strani mo¾ete obrisati po¹tu ili vratiti\r
21       se na listu poruka. Na sredini direktna navigacija izmeðu poruka je moguæa.\r
22       Na desnoj strani, razlièite mail funkcije æe biti prikazane. \r
23       </p>\r
24    </description>\r
25 </chapter>\r
26 \r
27 <section>\r
28    <title>\r
29       Lista poruka\r
30    </title>\r
31    <description>\r
32       <p>\r
33       Kliknite na ovaj link, da se vratite u direktorijum iz kog ste do¹li.\r
34       </p>\r
35    </description>\r
36 </section>\r
37 \r
38 <section>\r
39    <title>\r
40       Obri¹i\r
41    </title>\r
42    <description>\r
43       <p>\r
44       Kliknite na ovaj link da obri¹ete poruku koju trenutno gledate.\r
45       Ovim æe biti obrisani i svi dodatci koji su stigli uz poruku. Mo¾ete spreèiti\r
46       gubitak dodataka tako ¹to æete ih prvo preuzeti na svoj raèunar (detaljnije obja¹njeno\r
47       kasnije).<BR>\r
48       U ovom kontekstu, brisanje, znaèi preme¹tanje poruke u Trash (Kantu)\r
49       Ukoliko ¾elite da zadr¾ite ipak tu po¹tu idite u direktorijum Trash i vratite\r
50       poruku nazad.\r
51       </p>\r
52    </description>\r
53 </section>\r
54 \r
55 <section>\r
56    <title>\r
57       Navigacija\r
58    </title>\r
59    <description>\r
60       <p>\r
61       Na sredini menija su linkovi za navigaciju. link za prethodnu poruku æe\r
62       biti aktivan ukoliko postoji prethodna poruka, ili obièan tekst u suprotnom. \r
63       Pritiskom na ovaj link, otiæi æete na prethodnu poruku bez potrebe da se vrati \r
64       u listu poruka. Isto va¾i i za link Sledeæa koji æe vas prebaciti na sledeæu poruku\r
65       u nizu u odnosu na ovu koju èitate.\r
66       </p>\r
67    </description>\r
68 </section>\r
69 \r
70 <section>\r
71    <title>\r
72       Prosledi\r
73    </title>\r
74    <description>\r
75       <p>\r
76       Ukoliko pritisnete link Prosledi s desne strane, otvoriæe vam se \r
77       prozor za pisanje nove poruke, sa starom porukom u telu ispred koje\r
78       æe pisati "--Originalna Poruka--".  "Fwd:" se dodaje na temu poruke \r
79       ispred originalne teme. Razlièita polja æe ostati nepopunjena koja bi \r
80       trebalo da popunite pre slanja. Mo¾ete postaviti kursor u telo poruke \r
81       i dodati komentare ukoliko je neophodno. Takoðe, mo¾ete koristiti i\r
82       moguænost prikaèinjanja drugih dokumenata uz poruku (attachments)\r
83       </p>\r
84    </description>\r
85 </section>\r
86 \r
87 <section>\r
88    <title>\r
89       Odgovori\r
90    </title>\r
91    <description>\r
92       <p>\r
93       Kliknite na ovaj link da biste odgovorili po¹iljaocu tekuæe poruke. Na\r
94       originalnu temu poruke se dodaje "Re:" i stavlja u polje Tema. Opet æe,\r
95       celokupni sadr¾aj originalne poruke biti prepisan u ovu novu poruku samo\r
96       ¹to æe ispred svakog reda biti postavljen i znak ">". Mo¾ete primetiti da\r
97       neke od linija originalnog teskta neæe imati ovaj znak. To je zbog prelamanja \r
98       teksta i mo¾e da se desi da je ta situacija neizbe¾na. Poku¹ajte da postavite\r
99       vrednost <i>Prelomi tekst na:</i> na veæi broj, mo¾e da pomogne. Komentari se\r
100       mogu dodavati bilo gde u tekstu uz citiranu poruku. Takodje mo¾ete i prikaèiti \r
101       neki dodatni fajl ili dokument uz poruku. \r
102       </p>\r
103    </description>\r
104 </section>\r
105 \r
106 <section>\r
107    <title>\r
108       Odgovori Svima\r
109    </title>\r
110    <description>\r
111       <p>\r
112       Ista prièa kao i sa "Odgovori" samo ¹to æe ovog puta svi primaoci originalne\r
113       poruke biti izlistani i u odgovoru na poruku.\r
114       </p>\r
115    </description>\r
116 </section>\r
117 \r
118 <section>\r
119    <title>\r
120       Pregled celog zaglavlja\r
121    </title>\r
122    <description>\r
123       <p>\r
124       Ova opcija æe ukljuèiti prikazivanje celokupnog zaglavlja poruke. U to su\r
125       ukljuèene putanja kojom je poruka pro¹la i mnoge detaljnije informacije\r
126       o samoj poruci. \r
127       </p>\r
128    </description>\r
129 </section>\r
130 \r
131 <section>\r
132    <title>\r
133       Pregled vrijante pripremljene za ¹tampu\r
134    </title>\r
135    <description>\r
136       <p>\r
137       Ukoliko ¾elite da od¹tampate poruku, onda ¾elite prvo da kliknete ovaj link. On\r
138       æe otvoriti novi prozor koji sadr¾i celu poruku s tim ¹to su sve nebitne informacije \r
139       i linkovi uklonjeni. Neæe biti menija, niti dodatnih informacija i poruka je spremna\r
140       za ¹tampu. Kad kliknete na dugme ©tampaj, va¹a poruka æe biti od¹tampana. Posle toga\r
141       mo¾ete kliknuti na "Zatvori prozor" da biste zatvorili taj prozor. Ukoliko ne vidite \r
142       ova dva dugmenceta, mo¾e biti da vam u Opcijama nije ukljuèen JavaScript ili da va¹\r
143       browser ne podr¾ava prikazivanje stranica sa JavaScriptom. I u tom sluèaju mo¾ete \r
144       od¹tampati poruku iz menija za ¹tampu va¹eg internet browsera. \r
145       </p>\r
146    </description>\r
147 </section>\r
148 \r
149 <section>\r
150    <title>\r
151       Snimi kao fajl\r
152    </title>\r
153    <description>\r
154       <p>\r
155       Na samom dnu poruke æete videti link koji vam omoguæava da pregledanu poruku \r
156       snimite na va¹ tvrdi disk (hard disk) u vidu obiène tekstualne datoteke. \r
157       Jednostavno zaglavlje æe biti ukljuèeno u tu datoteku takoðe.\r
158       </p>\r
159    </description>\r
160 </section>\r
161 \r
162 <section>\r
163    <title>\r
164       Dodaci:\r
165    </title>\r
166    <description>\r
167       <p>\r
168       Bilo koji dodatak koji je stigao uz poruku æe biti prikazan ovde.  \r
169       Datoteka uz poruku je predstavljena u obliku linka koji mo¾ete pritisnuti\r
170       uz opis datoteke s desne strane. Pritiskom na link otvoriæete dodatak ili \r
171       snimiti na va¹ disk u zavisnosti od toga koji je tip datoteke u pitanju.\r
172       Ukoliko ¾elite da snimite datoteku na va¹ lokalni disk, a ne da je pregledate\r
173       kliknite na link "preuzmi dodatak" koji se nalazi s desne strane.<BR>\r
174       Ukoliko va¹ brower podr¾ava prikazivanje odreðenog tipa datoteke kliknite\r
175       na link "pregled" koji ¾e prikazati dodatak direktno u va¹em browseru.\r
176       </p>\r
177    </description>\r
178 </section>\r