73be421fd1193d28b8d399af819f68938206ac1d
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / options.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Opcije\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Mo¾ete podesiti kako SquirrelMail izgleda i pona¹a se na va¹e\r
7       komande menjajuæi razna pode¹avanja u ovom delu.\r
8    </summary>\r
9    <description>\r
10       <p>\r
11       Jedna od sjajnih stvari kod SquirrelMail-a je nivo do kog se mo¾e sve pode¹avati.\r
12       U zavisnosti od konfiguracije, mo¾ete imati vi¹e izbora Tema, jezika, direktorijuma\r
13       i drugih pode¹avanja. Sva od pode¹avanja se mogu uèiniti i zasebno ne utièiæi na druge \r
14       korisnike na sistemu. Postoji bar pet glavnih delova u Opcijama:\r
15       Liène Informacije, Opcije prikaza, Oznaèavanje poruka, prikaz direktorijuma i Redosled \r
16       indeksa </p>\r
17    </description>\r
18 </chapter>\r
19 \r
20 <section>\r
21    <title>\r
22       Liène informacije\r
23    </title>\r
24    <description>\r
25       <b>Puno ime</b><br>\r
26       Ovde bi trebalo upisati puno ime i prezime. Na primer "Petar Markovic" i to ime se\r
27       prikazuje ljudima kojima po¹aljete poruku. Oni æe, dakle, videti da je poruka stigla\r
28       od "Petra Markovica". Ukoliko ne popunite ovo polje, prikazaæe se samo va¹a email adresa, npr.\r
29       "petarm@negde.org"\r
30       <br><br>\r
31       \r
32       <b>E-Mail Adresa</b><br>\r
33       <i>Opciono</i> - Ukoliko je va¹a email adresa drugaèija od one automatski dodeljene\r
34       to pode¹avanje mo¾ete namestiti ovde.\r
35       <br><br>\r
36       \r
37       <b>Odgovori na</b><br>\r
38       <i>Opciono</i> - Ovo polje sadr¾i email adresu na koju æe ljudi slati odgovor kada\r
39       odgovaraju na va¹u poruku. Ako je ova adresa drugaèija od one s koje ¹aljete, onda \r
40       je mo¾ete uneti ovde. Ovo je posebno korisno ukoliko ¾elite da vam ljudi odgovaraju na\r
41       neki drugi privatni nalog, ili va¹u kuænu email adresu, raðe nego na poslovnu. \r
42       <br><br>\r
43       \r
44       <b>Vi¹e Identiteta</b><BR>\r
45       Kliknite na ovaj link da biste podesili druge identite koje mo¾da koristite\r
46       na mail serveru. Na primer, mo¾ete koristiti razlièita polja "Od:" za razlièite poruke\r
47       koje ¹aljete razlièitim osobama. Na primer, ¾elite da imate razlièite adrese s kojih\r
48       ¹aljete po¹tu prijateljima ili poslovnim partnerima. Na stranici koja se pojavi, mo¾ete\r
49       dodati koliko god vam identiteta treba. Biæe vam ponuðena ova lista kasnije i pri pisanju\r
50       novih poruka.<br><br>\r
51       \r
52       <b>Stil citata pri odgovoru</b><BR>\r
53       Ukoliko pritisnete Odgovori na poruku, biæe vam prikazan prozor sa novom porukom\r
54       u kojoj æe stara poruka biti citirana. Pre citirane poruke mo¾e stajati tekst kao\r
55       na primer <TT>Marko Petrovic je napisao:</TT> taèno ispred citirane poruke, pod uslovom \r
56       da odgovarate na poruku od Marka Petrovica. Ovo se yove linija citata. Znaèi ovde \r
57       mo¾ete odrediti kako æe ta linija izgledati.<BR>\r
58       <UL>\r
59       <LI><B>Bez Citata</B><br>\r
60       Ne prikazuje nikakav citat pri odgovoru.<br><br>\r
61       <LI><B>Autor je rekao</B><br>\r
62       Ovo kreira liniju: <TT>Marko Petroivcje napisao:</TT> gde ce Marko Petrovic biti zamenjen\r
63       imenom osobe koja vam je poslala po¹tu na koju odgovarate.<br><br>\r
64       <LI><B>Citiraj kao XML (quote who=)</B><br>\r
65       Ovo æe napraviti liniju: <TT>&lt;quote who="Marko Petrovic"&gt;</TT>.<br><br>\r
66       <LI><B>Korisnièki definisano</B><br>\r
67       Omoguæava da sami napi¹ete stil citata pri odgovoru. Mo¾ete napisati poèetak i\r
68       kraj citata kako vama odgovara. Izmeðu ovih polja biæe une¹eno ime po¹iljaoca\r
69       na èiji mail vi odgovarate.\r
70       </UL><br><br>\r
71       \r
72       <b>Potpis</b><br>\r
73       <i>Opciono</i> - Potpisi se dodaju na kraju va¹ih email poruka. Ukoliko ¾elite\r
74       da koristite potpis, budite sigurni da je kuæica u kojoj pi¹e "koristi potpis"\r
75       ukljuèena (èekirana), i onda popunite polje ispod potpisom koji ¾elite da prikaèite\r
76       na po¹tu.\r
77       <br><br>\r
78    </description>\r
79 </section>\r
80 \r
81 <section>\r
82    <title>\r
83       Opcije prikaza\r
84    </title>\r
85    <description>\r
86       <b>Tema</b><br>\r
87       SquirrelMail pru¾a razlièite kombinacije boja radi va¹eg zadovoljstva. Mo¾ete\r
88       birati bilo koju od izlistanih tema, ukoliko ¾elite.\r
89       <br><br>\r
90 \r
91       <b>Custom Stylesheet</b><br>\r
92       Promenom teme, menjate samo boje, a uz pomoæ stilova u moguænosti ste da promenite\r
93       mnogo vi¹e, kao ¹to je na primer i velièina slova u SquirrelMailu.\r
94       <br><br>\r
95 \r
96       <b>Jezik</b><br>\r
97       Ukoliko vam maternji jezik nije engleski, vrlo lako mo¾ete promeniti jezik u \r
98       kom se veæina stvari prikazuje. Pronaðite ¾eljeni jezik iz liste, izaberite ga i svaklo \r
99       va¹e sledeæe prijavljivanje na mail æe znaèiti prikazivanje na izabranom jeziku.\r
100       Ovo se, naravno, ne odnosi na primljenu po¹tu i imena direktorijuma.\r
101       <br><br>\r
102 \r
103       <b>Koristi Javascript</b><br>\r
104       Jedan od glavnih ciljeva pri kreiranju SquirrelMaila nam je bio pravljenje \r
105       programa bez JavaScripta. No neki od ljudi koji su radili na projektu, napravili\r
106       su jako dobre ptretra¾ivaèe adresara koji koriste JavaScript. Tako da smo dodali i\r
107       JavaScript funkcioje. Umesto da ga uklonimo, dajemo vam moguænost da izberete\r
108       da li æete koristiti èisti HTML ili i JavaScript. \r
109       Ukoliko ne znate ¹ta sve ovo znaèi, najsigurnije vam je da izaberete auto-detekciju.\r
110       <br><br>\r
111       \r
112       <b>Broj poruka za indeksiranje</b><br>\r
113       Ovo je broj poruka koje æe se prikazati u jednom trenutku pri prelgedanju po¹te. \r
114       Ukoliko direktorijum sadr¾i vi¹e od broja koji ste naveli, pojaviæe se linkovi\r
115       "Prethodna" i "Sledeæa" iznad liste uz pomoæ koje se mo¾ete ¹etati kroz stranice.\r
116       <br><br>\r
117       \r
118       <b>Ukljuèi izbor stranica</b><br>\r
119       Ukoliko ovo postavite na "Da", pojaviæe se brojevi stranica iznad direktorijuma\r
120       koji vam poma¾u da se br¾e kreæete kroz stranice s po¹tom. <B>Najveæi broj strana koji se prikazuje</B>\r
121        ogranièava broj stranica koji se prikazuje iznad liste poruka.<br><br>\r
122       \r
123       <b>Prelomi tekst na</b><br>\r
124       Koliko æemo slova dozvoliti da se ispi¹e pre nego ¹to prebacimo tekst u novi red. \r
125       Ovo poma¾e da se poruke lepo i èitko ispisuju na ekranu, da ne pobegnu van vidljivog dela.\r
126       Obièno je sigurno da se ostavi vrednost od 86 ovde, ali vi mo¾ete koristiti i drugaèije\r
127       pode¹avanje ukoliko vam odgovara<br><br>\r
128       \r
129       <b>Velièina prozora za  pisanje</b><br>\r
130       Koliko ¹irok ¾elite da vam bude prozor u kome pi¹ete poruku. Ovde se upisuje broj \r
131       karaktera koji mo¾ete upisati u jedan red pre nego ¹to se tekst prelomi na drugi red. \r
132       <br><br>\r
133       \r
134       <b>Polo¾aj dugmiæa pri pisanju poruke</b><br>\r
135       Gde se nalaze dugmiæi Adrese, Snimi Draft i Po¹alji?<br><br>\r
136       \r
137       <b>Format prikazivanja adresara</B><br>\r
138       Izaberite kako ¾elite da vam bude ispisan adresar. Ako biste hteli najveæu\r
139       kompatibilnost sa svim browserima izaberite HTML, a ukoliko znate da va¹ \r
140       browser podr¾ava JavaScript, ukljuèite ga i dobiæete lep¹i prikaz adresara.\r
141       <br><br>\r
142       \r
143       <b>Prika¾i HTML kao default</b><br>\r
144       Ukoliko je poruka koja je primljena, pisana i u HTML formatu i obiènom tesktu\r
145       mo¾ete izabrati da prvo vidite HTML verziju (Da) ili tekst verziju (Ne) pri\r
146       otvaranju poruke.<br><br>\r
147       \r
148       <b>Ukljuèi i mene u Kopiju kada ¹aljem odgovor svima</b><br>\r
149       Odgovori svima ¹alje va¹ odgovorima svim primaocima originalne poruke,\r
150       ukljuèujuæi i vas. Da biste izostavili va¹u adresu iz slanja, podesite ovo\r
151       polje na Ne.\r
152       <br><br>\r
153       \r
154       <b>Ukljuèi prikazivanje mailer-a</b><BR>\r
155       Pri pregledanju poruke, ova opcija prikazuje koji je program za slanje po¹te\r
156       koristio po¹iljalac.\r
157       <br><br>\r
158       \r
159       <b>Prika¾i prilo¾ene slike uz poruku</b><br>\r
160       Ukoliko vam neko po¹alje poruku sa jednom ili vi¹e slika prikaèenih uz tekst\r
161       i vi ste podesili ovu opciju na Da, ove slike æe odmah po otvaranju poruke \r
162       biti prikazane.\r
163       <br><br>\r
164       \r
165       <b>Omoguæi link za pregled ta ¹tampu</b><br>\r
166       Ovo æe odrediti kako æe izgledati link prikaza verzije za ¹tampu.\r
167       <br><br>\r
168       \r
169       <b>Ukljuèi èist prikaz za ¹tampu</b><br>\r
170       Ova opcija æe oèistiti va¹u poruku tako da pri ¹tampi izgleda lep¹e.\r
171       <br><br>\r
172       \r
173       <b>Druge Opcije</b><br>\r
174       U zavisnosti od konfiguracije SquirrelMaila, neke dodatne opcije mogu biti \r
175       prikazane. Te opcije bi trebalo da su same po sabi jasne.\r
176       <br><br>\r
177       \r
178    </description>\r
179 </section>\r
180 \r
181 <section>\r
182    <title>\r
183       Markiranje Poruka\r
184    </title>\r
185    <description>\r
186       Ideja za ovako ne¹to se rodila zbog potrebe da se lak¹e razlikuje dolazna \r
187       po¹ta ukoliko ste pretplaæeni na neke mailing liste. Sa markiranjem poruka\r
188       mo¾ete imati razlièite pozadine za dolaznu po¹tu u zavisnosti od toga ko je \r
189       poslao ili sa koje liste dolazi.<br><br>\r
190 \r
191       Samo kliknite na [Novo] da kreirate novo pravilo ili [Promeni] da biste podesili veæ\r
192       postojeæe i opcije æe se prikazati ispod.<br><br>\r
193       \r
194       <b>Identifikacija</b><br>\r
195       Ovo je u stvari ime koje je prikazano da bi ste znali o èemu se radi.\r
196       Na primer, ako menjate poruke koje sti¾u od va¹e mame, mo¾ete napisati\r
197       recimo "Od Mame".\r
198       <br><br>\r
199       \r
200       <b>Boja</b><br>\r
201       Ovo je boja u kojoj æe biti pozadina kada doðe poruka koju ¾elite da markirate.\r
202       Veæ postoji lista pre-definisanih boja, no mo¾ete i sami uneti boju koja vam se \r
203       dopada u HEX kodu, na primer (a6b492).  Ako ¾elite da unesete svoju boju, pre toga kliknite\r
204       na okruglo dugmence ispred polja za upisivanje boje, tako da se pri zavr¹etku va¹a boja\r
205       izabere.\r
206       <br><br>\r
207       \r
208       <b>Jednako</b><br>\r
209       Ovde stavljate kriterijum po kome se poruke markiraju. Iz padajuæeg menija\r
210       izaberite po èemu æete tra¾iti (Prima, Od, Tema...) i u tekst polju upi¹ite\r
211       frazu koja vas interesuje i koja se tra¾i (mama@yahoo.com). \r
212       <br><br>\r
213    </description>\r
214 </section>\r
215 \r
216 <section>\r
217    <title>\r
218       Opcije prikaya direktorijuma\r
219    </title>\r
220    <description>\r
221       <b>Putanja do direktorijuma</b><br>\r
222       Na nekim sistemima ovo polje neæe biti prikazano. Ukoliko ne vidite opciju, ignori¹ite\r
223       ovo ¹to pi¹e. Na drugim sistemima ovo je prilièno va¾no pode¹avanje. Obièno, ono ¹to je\r
224       veæ upisano bi trebalo i ostaviti tamo. To je direktorijum u va¹em home direktorijumu\r
225       koji èuva sve va¹e mail direktorijume. Ako ne razumete ¹ta to znaèi, nemojte dirati ovo\r
226       pode¹avanje.\r
227       <br><br>\r
228 \r
229       <b>Kanta (trash)</b><br>\r
230       Mo¾ete izabrati gde æe otiæi poruke koje izbri¹ete. Ako ne ¾elite da obrisane prouke\r
231       idu u kantu, postavite ovde "Ne upotrebljavaj kantu (trash)".\r
232       <br><br>\r
233       \r
234       <b>Poslato</b><br>\r
235       Mo¾ete podesiti u koji direktorijum æe iæi kopija poslate po¹te. Ukoliko ne ¾elite\r
236       ovu funkciju, podesite ovo polje na "Ne upotrebljavaj Sent direktorijum".\r
237       <br><br>\r
238 \r
239       <b>Draft direktorijum</b><br>\r
240       Mo¾ete izabrati gde ¾e i¾i va¹a draft (zapoèeta a nezavr¹ena) po¹ta.\r
241       Ukoliko ne ¾elite ovu opciju, podesite "Ne upotrebljavaj Drafts".\r
242       <br><br>\r
243       \r
244       <b>Pozicija liste direktorijuma</b><br>\r
245       Odreðuje da li je lista direktorijuma s leve ili desne strane va¹eg prozora.\r
246       \r
247       <br><br>\r
248       \r
249       <b>©irina liste direktorijuma</b><br>\r
250       Uz pomoæ ove opcije mo¾ete podesiti koliko je ¹iroka lista direktorijuma. \r
251       Ukoliko imate jako dugaèka imena direktorijuma, ili prevelika slova, podesite\r
252       ovaj broj na prilièno velik. U suprotnom, ostavite niskim da ne biste zauzimali \r
253       bespotrebno prostor. \r
254       <br><br>\r
255       \r
256       <b>Automatsko osve¾avanje direktorijuma</b><br>\r
257       SquirrelMail poseduje funkcioju da automatski osve¾ava listu direktorijuma s leve\r
258       strane va¹eg prozora. Ovo æe, takoðe, prikazati i broj neproèitanih poruka u svakom\r
259       od direktorijuma. Ovo je dobar naèin za proveravanje novopristigle ili neproèitane\r
260       po¹te, bez potrebe da stalno pritiskate na INBOX link.\r
261       <br><br>\r
262 \r
263       <b>Ukljuèi obave¹tenje i neproèitanim porukama</b><br>\r
264       Ova opcija odreðuje kako æe neproèitane poruke biti prikazane u listi direktorijuma\r
265       na desnoj strani va¹eg mail prozora. Ukoliko postavite na Bez Obave¹tenja, neæete\r
266       biti obave¹tenipri pristizanju nove po¹te. Ako postavite na INBOX, ime INBOX æe postati\r
267       masnije napisano, i broj æe se prikazati s desne strane obja¹njavajuæi koliko je \r
268       novih poruka stiglo. Ako postavite na Svi Direktorijumi ovo pona¹anje æe se odnositi\r
269       na sve direktorijume. Ako primetite da je uèitavanje liste direktorijuma jako sporo\r
270       mo¾ete postaviti ovu opciju na Samo INBOX ili Bez Obave¹tenja da biste malko ubrzali.\r
271       <br><br>\r
272       \r
273       <b>Tip obave¹tenja o neproèitanim porukama</b><br>\r
274       Kada se nalazi nova po¹ta u direktorijumu, ova opcija govori\r
275       da li æe se prikazati samo broj neproèitanih poruka, ili æe prikazati\r
276       i ukupan broj poruka u tom direktorijumu.\r
277       <br><br>\r
278       \r
279       <b>Ukljuèi prikazivanje direktorijuma u vi¹e nivoa</b><br>\r
280       Direktorijumi u vi¹e nivoa vam dozvoljavaju da "skupite" direktorijume koji\r
281       sadr¾e poddirektorijume radi preglednosti. Mo¾ete skupiti direktorijum pritiskom\r
282       na znak "-" koji se nalazi pored imena, i opet ga pro¹iriti pritiskom na "+".\r
283       Ako ovo ¾elite da iskljuèite, podesite na Ne.\r
284       <br><br>\r
285       \r
286       <b>Prika¾i sat u listi direktorijuma</b><br>\r
287       Izaberite ukoliko ¾elite da se prika¾e mali sat u listi direktorijuma i \r
288       kako bi on trebalo da izgleda (Y=godina, D=dan, H=sat, M=minut, S=sekund). Opcija\r
289       <B>Format Sata</B> ispod daje moèuænost prikazivanja 12-èasovnog ili 24-èasovnog sata.\r
290       <br><br>\r
291       \r
292       <b>Pretra¾ivanje memorije</b><br>\r
293       Ukoliko pretra¾ujete mailbox, ovo pretra¾ivanje æe biti saèuvano za kasnije da\r
294       bi neko sledeæe tra¾enje i¹lo br¾e. Broj koji podesite je broj pretra¾ivanja koji \r
295       æe se èuvati u memoriji<br><br>\r
296       \r
297    </description>\r
298 </section>\r
299 \r
300 <section>\r
301    <title>\r
302       Redosled Indeksa\r
303    </title>\r
304    <description>\r
305       Ova sekcija vam daje kontrolu nad prikazom lista poruka. Mo¾ete izabrati \r
306       koliko informacija o pristigloj po¹ti æe biti prikazano u listi i kako bi\r
307       trebalo da bude ispisana.\r
308       <br><br>\r
309       Koristite linkove "gore" i "dole" da biste pomerali kolone, Obri¹i da biste\r
310       obrisali kolonu i Dodaj da biste dodali novu.\r
311    </description>\r
312 </section>\r