Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / main_folder.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Indeks poruka\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Pod ovim menijem videæete listu poruka koje se nalaze u trenutnim \r
7       direktorijumom, rasporeðene odreðenim redosledom.\r
8         </summary>\r
9 </chapter>\r
10 \r
11 <section>\r
12    <title>\r
13       Lista poruka\r
14    </title>\r
15    <description>\r
16       <p>\r
17       Po¹to izaberete direktorijum, s desne strane æe vam se prikazati lista\r
18       poruka u tom direktorijumu. Ispod menija se nalazi linija koja vas obave¹tava\r
19       koje poruke gledate, numerièki, i koliko ukupno poruka imate u tom direktorijumu.\r
20       </p><p>\r
21       Na primer: Pregled poruka: <B>20</B> do <B>30</B> (45 ukupno).\r
22       </p><p>\r
23       Primetiæete da ukupan broj poruka mo¾e biti razlièit od broja neproèitanih\r
24       poruka prikazanih s desne strane glavnog direktorijuma.\r
25       </p><p>\r
26       Sledeæe je meni s èetiri dugmeta. S leve strane je lista u padajuæem meniju.\r
27       Ova lista sadr¾i va¹e aktivne direktorijume. Sve izabrane poruke æe biti preme¹tene\r
28       u izabrani direktorijum kad se pritisne dugme Premesti. Mo¾e se prebacivati vi¹e\r
29       poruka odjednom. Na krajnjoj desnoj strani je dugme koje slu¾i za brisanje izabranih \r
30       poruka. Samo izaberite poruke koje vam ne trebaju i pritisnite dugme Obri¹i.\r
31       Levo od dugmeta za brisanje su dva dodatna dugmeta koji vam dozvoljavaju da obele¾ite\r
32       izabrane poruke kao proèitane ili neproèitane. \r
33       </p><p>\r
34           Sledeæa je linija sa tri polja (Od, Datum, Naslov) is next.  Ova polja dele\r
35           listu poruka u logièke delove. Polje Od vam govori od koga je stigla poruka\r
36           ili email adresu s koje je poslata. Datum prikazuje dan kada je poruka poslata\r
37           i Naslov prikazuje ¹ta je po¹iljalac uneo kao temu poruke. <b>Primedba:</b> \r
38           Izmeðu polja sa datumom i naslova mo¾e da stoji malena kolona koja sadr¾i znake\r
39            "+", "!" ili "A" a koja nije obele¾ena. Ako u tom polju stoji "+", to znaèi\r
40           da ta poruka sadr¾i u sebi dodatke; ukoliko vidite slovo "A" to znaèi da ste \r
41           na tu poruku odgovorili; i ukoliko vidite znak "!" to znaèi da je ta poruka\r
42           markirana od strane po¹iljaoca kao hitna!  \r
43       </p><p>\r
44       ©ta preostaje je u stvari lista konretnih poruka. Primetiæete da je neproèitana\r
45       po¹ta napisana <B>masnim</B> slovima, dok su proèitane poruke normalnog formata\r
46       teksta. Ova tabela se sastoji od èetiri polja. S leve strane je kuæica za biranje\r
47       poruka, ukoliko nju ¹tiklirate time izabirate poruku s kojom posle mo¾ete raditi\r
48       malopre napomenute radnje (preme¹tanje, markiranje, i brisanje).\r
49       Link Promeni Sve vam dozvoljava da izaberete sve poruke koje su trenutno prikazane\r
50       na listi poruka.<BR>\r
51       Pod poljem Od su izlistani po¹iljaoci\r
52       poruke. Iznenaðujuæe, zar ne? Ali vi ni ne morate da èitate ovo. Datum ide sledeæe\r
53       i naravno na kraju Naslov poruke. \r
54       </p>\r
55       <p>\r
56       Ukoliko va¹e po¹tansko sanduèe sadr¾i mnogo poruka, listanje poruka æe biti podeljeno\r
57       na stranice, i prva stranica æe biti prvo prikazana. Da bi se pregledale druge strane\r
58       postoje linkovi Prethodna i Sledeæa, na dnu liste s porukama. Mo¾ete, takoðe, skoèiti \r
59       direktno na odreðenu stranicu s porukama tako ¹to æete kliknuti na broj stranice ispisane \r
60       na vrhu liste s porukama. Ukoliko pritisnete link Prika¾i sve, iskljuèiæete podelu po \r
61       stranicama i sve poruke æe biti prikazane na jednoj stranici.\r
62       </p>\r
63       \r
64    </description>\r
65 </section>\r