Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / folders.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>   \r
3       Direktorijumi\r
4    </title>   \r
5    <summary>\r
6       Mo¾ete sme¹tati poruke u razlièite direktorijume. To \r
7       je posebno korisno ako imate mnogo po¹te i ¾elite da\r
8       sve dr¾ite organizovanim. Opcije direktorijuma vam \r
9       dozvoljavaju manipulaciju va¹im direktorijumima.\r
10    </summary>\r
11 </chapter>\r
12 \r
13 <section>\r
14    <title>\r
15       Pretplaæeni (ukljuèeni) direktorijumi u levom frejmu\r
16    </title>\r
17    <description>\r
18       <p>\r
19       Trenutno ukljuèeni i aktivni direktorijumi se nalaze u obojenom\r
20       polju s leve strane. Ovaj frejm se mo¾e podesiti da se automatski \r
21       osve¾ava u stranici sa Opcijama. Na vrhu levog frejma je\r
22       veliki masni naslov. Ukoliko su vr¹ene neke promene u direktorijumima\r
23       koji su aktivni, ova lista se mo¾e osve¾iti uz pomoæ linka ispod\r
24       naslova. zaèudo, ovaj link se i zove "osve¾i listu direktorijuma".\r
25       </p><p>\r
26       Prvi direktorijum na listi sadr¾i va¹u primljenu po¹tu. \r
27       Sa desne strane imena direktorijuma stoji broj u zagradi\r
28       "( )" koji oznaèava kolièinu <I>neproèitane</I> po¹te.\r
29       Ovaj broj jako varira u odnosu na ukupan broj poruka koje\r
30       su prikazane s desne strane. Pod glavnim direktorijumom vrlo  \r
31       je verovatno postojanje poddirektorijuma.\r
32       Boje ovih direktorijuma se menjaju promenom izbora Teme za\r
33       va¹ mail, u stranici sa Opcijama.\r
34       </p>\r
35    </description>\r
36 </section>   \r
37 \r
38 <section>\r
39    <title>\r
40       Obri¹i\r
41    </title>\r
42    <description>\r
43       <p>\r
44       Mo¾ete obrisati bilo koji od direktorijuma koji je prikazan u padajuæem\r
45       meniju s desne strane. Zapamtite da ovaj padajuæi meni mo¾da <B>neæe</B> \r
46       prikazati sve direktorijume koje imate. Specijalni direktorijumi poput\r
47       Sent ili Trash se ne mogu obrisati, i naravno ne mo¾ete obrisati INBOX.\r
48       </p>\r
49    </description>\r
50 </section>\r
51 \r
52 \r
53 <section>\r
54    <title>\r
55       Kreiraj\r
56    </title>\r
57    <description>\r
58       <p>\r
59       Direktorijumi se kreiraju jednostavnim upisivanjem imena direktorijuma u \r
60       kuæicu za tekst i pritiskom na Kreiraj dugme. Ukoliko ¾elite da to bude                 poddirektorijum nekog drugog direktorijuma to mo¾ete izabrati u padajuæem\r
61       meniju s listom svih direktorijuma. \r
62       </p>\r
63       <p>\r
64       Na nekim mail serverima, postoje dve vrtse direktorijuma.\r
65       Jedan koji sadr¾i poruke, i drugi koji sadr¾i direktorijume. \r
66       Mo¾ete videti opciju "Neka ovaj direktorijum sadr¾i poddirektorijume".\r
67       Ukoliko to imate, i ukljuèite, direktorijum koji ste kreirali æe moæi samo da \r
68       sadr¾i druge direktorijume, ali ne i poruke. U suprotnom u njemu æete moæi\r
69       da dr¾ite samo poruke, ali ne i druge direktorijume.\r
70       </p>\r
71    </description>\r
72 </section>\r
73 \r
74 <section>\r
75    <title>\r
76       Preimenuj\r
77    </title>\r
78    <description>\r
79       <p>\r
80       Mo¾ete premienovati bilo koji direktorijum koji se nalazi u padajuæem\r
81       meniju levo od "Preminenuj" dugmeta. Zapamtite da ova lista mo¾da <B>ne</B> \r
82       sadr¾i sve direktorijume koji su vam ispisani u levom frejmu. Iz istih razloga\r
83       dakle, ne mo¾ete preimenovati INBOX, Trash ili Sent direktorijume.\r
84       </p>\r
85    </description>\r
86 </section>\r
87 \r
88 <section>\r
89    <title>\r
90       Odjavi i Prijavi\r
91    </title>\r
92    <description>\r
93       Definicije:<br>\r
94       <i>Prijavi</i>: Da biste pokrenuli direktorijum na mail serveru i  \r
95                         uèinili ga aktivnim.<br>\r
96       <i>Odjavi</i>: Suprotno od prijavljivanja. Ova opcija negira aktivnost\r
97                         direktorijuma kod mail servera.<br>\r
98       <br><p>\r
99       Mo¾ete izabrati koliko god ¾elite direktorijuma koje æete prijaviti \r
100       ili odjaviti, tako ¹to kliknete na njegovo ime i stisnete odgovarajuæe \r
101       dugme (prijavi/odjavi) da bi ste izvr¹ili promenu. Videæete kako je \r
102       direktorijum pre¹ao iz jedne liste u drugu. Isto tako mo¾ete i odjavljivati\r
103       i prijavljivati direktorijume po va¹oj ¾elji.\r
104       </p>\r
105    </description>\r
106 </section>\r