Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / compose.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Nova poruka
4 </title>
5 <summary>
6 Ovom opcijom pokreæete SquirrelMail za pisanje i slanje po¹te
7 na e-mail koji vas interesuje.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Pri izabiranju Nove Poruke s menija, biæe vam otvorena nova stranica.
12 Na njoj æete naæi nekoliko polja i par dugmiæa. U zavisnosti od toga kako ste
13 stigli do ove strane neka od polja mogu veæ biti popunjena.
14 </p>
15 </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19 <title>
20 Od
21 </title>
22 <description>
23 <p>Polje <B>Od:</B> æe biti ispisano jedino ako ste ukljuèili vi¹estruke identitete
24 (kroz Opcije, Liène Informacije). Ukoliko ste definisali vi¹e identiteta ovde mo¾ete
25 izabrati koji identitet æete slati pri slanju po¹te. Na primer koje æe se ime i email adresa
26 pojaviti kod primaoca u "Od:" polju va¹e poruke.
27 </p>
28 </description>
29 </section>
30
31 <section>
32 <title>
33 Prima
34 </title>
35 <description>
36 <p>
37 Sledeæe je <B>Prima:</B> polje. U ovo polje bi trebalo da unesete
38 adresu osobe ili osoba kojima ¹aljete email poruku. Mo¾ete uneti koliko god adresa
39 ¾elite tako ¹to æete ih razdvojiti zapetom. Mo¾ete i pritisnuti na dugmence
40 "Adrese" da biste popunili ovo polje. Ne brinite ukoliko se tada ne prika¾e cela
41 email adresa u polju. Polje na ekranu je fiksne du¾ine, ali æe sve ¹to upi¹ete u
42 njega biti iskori¹æeno.
43 </p>
44 </description>
45 </section>
46
47 <section>
48 <title>
49 Kopija
50 </title>
51 <description>
52 <p>
53 Sledeæe polje je <B>Kopija:</B>. Ukoliko nekome ¾elite da po¹aljete kopiju
54 poruke koju ste na pisali ovo je mesto u koje æete upisati primaoèevu adresu.
55 Mo¾ete i u ovom polju imati koliko god ¾elite adresa. Jedino æe osobe kojima
56 je poruka namenjena stajati u polju Prima: a ostale osobe kojima to mo¾e biti
57 od èisto informativnog znaèaja æe stajati u poljima Kopija: i Bcc:.
58 </p>
59 </description>
60 </section>
61
62 <section>
63 <title>
64 BCC
65 </title>
66 <description>
67 <p>
68 BCC je skraæenica za englesko <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
69 U prevodu bi znaèilo "slepa kopija". U ovo polje napi¹ite adrese za
70 koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neæe znati, jer im se neæe
71 prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju.
72 </p>
73 </description>
74 </section>
75
76 <section>
77 <title>
78 Naslov
79 </title>
80 <description>
81 <p>
82 Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upi¹ite ne¹to ¹to
83 æe pribli¾nije objasniti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.
84 </p>
85 </description>
86 </section>
87
88 <section>
89 <title>
90 Adrese
91 </title>
92 <description>
93 <p>
94 Ovo dugmence æe otvoriti adresar posle kog je prikazano polje za pretra¾ivanje.
95 Ne¹to mora biti une¹eno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.
96 Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prika¾i Sve.
97 Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje
98 u okviru pomoæi. Vi¹e detaljnijih informacija mo¾ete naæi u sekciji "Adrese"
99 </p>
100 </description>
101 </section>
102
103 <section>
104 <title>
105 Snimi Draft
106 </title>
107 <description>
108 <p>
109 Ako ste pisali poruku, ali iz nekog razloga ne ¾elite jo¹ da je po¹aljete
110 mo¾ete upotrebiti ovo dugme da biste snimili poruku u direktorijum Drafts.
111 Ukoliko kasnije ¾elite da zavr¹ite poruku i po¹aljete je, idite u Drafts direktorijum
112 otvorite poruku, i biæete vraæeni u interfejs za pisanje Nove poruke, s va¹om porukom
113 veæ popunjenom dokle ste je snimili.
114 </p>
115 </description>
116 </section>
117
118 <section>
119 <title>
120 Prioritet
121 </title>
122 <description>
123 <p>
124 Ukoliko je ukljuèena ova opcija od strane administratora, mo¾ete
125 koristiti padajuæi meni "Prioritet:". Ovde mo¾ete izabrati, zamislite,
126 prioritet poruke. Poruka visokog prioriteta æe biti drugaèije prikazana kod
127 primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove
128 opcije poni¹tava njenu primarnu funkcionalnost.
129 </p>
130 </description>
131 </section>
132
133 <section>
134 <title>
135 Telo Poruke
136 </title>
137 <description>
138 <p>
139 Veliki prazni kvadrat slu¾i za pisanje va¹e poruke i u njega mo¾ete upisati
140 ¹ta god ¾elite. Snimljene poruke æe se takoðe ovde pokazati. Znaèi, ovo je
141 polje u koje pi¹ete va¹u poruku.
142 </p>
143 </description>
144 </section>
145
146 <section>
147 <title>
148 Zakaèi
149 </title>
150 <description>
151 <p>
152 Nalazi se na dnu strane za sastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam
153 da prikaèite neku datoteku uz va¹ email. Datoteka koju ¹aljete mora
154 biti na <I>va¹em</I> raèunaru ili mre¾nom disku. Postoji i dugme Browse:
155 koje slu¾i da pronaðete datoteku kroz va¹e direktorijume i oznaèite fajl
156 koji ¾elite da po¹aljete. Naravno, mo¾ete ukucati putanju direktno u
157 Zakaèi polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj
158 i va¹a datoteka æe biti poslata na server i prikazaæe se ispod poruke.
159
160 </p>
161 <p>
162 Kada je bar jedna datoteka zakaèena pojaviæe se jo¹ jedno dugme. Brisanje
163 jedne ili vi¹e datoteka vr¹ite tako ¹to izaberete datoteku(e) koje ¾elite
164 da obri¹ete i pritiskanjem dugmeta za brisanje. (Izbri¹i dodatak)
165
166 <p>
167 </description>
168 </section>