0a94294098c3eb39c7940411419920418a3b9549
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / compose.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Nova poruka\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Ovom opcijom pokreæete SquirrelMail za pisanje i slanje po¹te\r
7       na e-mail koji vas interesuje.\r
8    </summary>\r
9    <description>\r
10       <p>\r
11       Pri izabiranju Nove Poruke s menija, biæe vam otvorena nova stranica.\r
12       Na njoj æete naæi nekoliko polja i par dugmiæa. U zavisnosti od toga kako ste\r
13       stigli do ove strane neka od polja mogu veæ biti popunjena.\r
14             </p>\r
15    </description>\r
16 </chapter>\r
17 \r
18 <section>\r
19    <title>\r
20       Od\r
21    </title>\r
22    <description>\r
23       <p>Polje <B>Od:</B> æe biti ispisano jedino ako ste ukljuèili vi¹estruke identitete\r
24       (kroz Opcije, Liène Informacije). Ukoliko ste definisali vi¹e identiteta ovde mo¾ete\r
25       izabrati koji identitet æete slati pri slanju po¹te. Na primer koje æe se ime i email adresa\r
26       pojaviti kod primaoca u "Od:" polju va¹e poruke.\r
27       </p>\r
28    </description>\r
29 </section>\r
30 \r
31 <section>\r
32    <title>\r
33       Prima\r
34    </title>\r
35    <description>\r
36       <p>\r
37       Sledeæe je <B>Prima:</B> polje. U ovo polje bi trebalo da unesete\r
38       adresu osobe ili osoba kojima ¹aljete email poruku. Mo¾ete uneti koliko god adresa\r
39       ¾elite tako ¹to æete ih razdvojiti zapetom. Mo¾ete i pritisnuti na dugmence\r
40       "Adrese" da biste popunili ovo polje. Ne brinite ukoliko se tada ne prika¾e cela \r
41       email adresa u polju. Polje na ekranu je fiksne du¾ine, ali æe sve ¹to upi¹ete u \r
42       njega biti iskori¹æeno. \r
43       </p>\r
44    </description>\r
45 </section>\r
46 \r
47 <section>\r
48    <title>\r
49       Kopija\r
50    </title>\r
51    <description>\r
52       <p>\r
53       Sledeæe polje je <B>Kopija:</B>.  Ukoliko nekome ¾elite da po¹aljete kopiju \r
54       poruke koju ste na pisali ovo je mesto u koje æete upisati primaoèevu adresu. \r
55       Mo¾ete i u ovom polju imati koliko god ¾elite adresa. Jedino æe osobe kojima\r
56       je poruka namenjena stajati u polju Prima: a ostale osobe kojima to mo¾e biti\r
57       od èisto informativnog znaèaja æe stajati u poljima Kopija: i Bcc:.\r
58       </p>\r
59    </description>\r
60 </section>\r
61 \r
62 <section>\r
63    <title>\r
64       BCC\r
65    </title>\r
66    <description>\r
67       <p>\r
68       BCC je skraæenica ya englesko<B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.\r
69       U prevodu bi znaèilo "slepa kopija". U ovo polje napi¹ite adrese za \r
70       koje primaoci iz liste Prima: i Kopija: neæe znati, jer im se neæe \r
71       prikazati adresa(e) koja se nalazi u ovom polju. \r
72       </p>\r
73    </description>\r
74 </section>\r
75 \r
76 <section>\r
77    <title>\r
78       Naslov\r
79    </title>\r
80    <description>\r
81       <p>\r
82       Ovo je neka vrsta naslova poruke i u ovo polje upi¹ite ne¹to ¹to  \r
83       æe pribli¾nije oznaèiti ovu poruku primaocu kad je bude dobio u svoj mailbox.\r
84       </p>\r
85    </description>\r
86 </section>\r
87 \r
88 <section>\r
89    <title>\r
90       Adrese\r
91    </title>\r
92    <description>\r
93       <p>\r
94       Ovo dugmence æe otvoriti adresar opsle kog je prikazano polje za pretra¾ivanje.\r
95       Ne¹to mora biti une¹eno u ovo polje kako bi se dobio rezultat.\r
96       Ako su vam neophodne sve adrese iz adresara, kliknite na Prika¾i Sve.\r
97       Adresar ima toliko posebnih funkcinalnosti da ima zasebno poglavlje\r
98       u okviru pomoæi. Vi¹e detaljnijih informacija mo¾ete naæi u sekciji "Adrese"\r
99       </p>\r
100    </description>\r
101 </section>\r
102 \r
103 <section>\r
104    <title>\r
105       Snimi Draft \r
106       </title>\r
107    <description>\r
108       <p>\r
109       Ako ste pisali poruku, ali iz nekog razloga ne ¾elite jo¹ da je po¹aljete\r
110       mo¾ete upotrebiti ovo dugme da biste snimili poruku u direktorijum Drafts.\r
111       Ukoliko kasnije ¾elite da zavr¹ite poruku i po¹aljete je, idite u Drafts direktorijum\r
112       otvorite poruku, i biæete vraæeni u interfejs za pisanje Nove poruke, s va¹om porukom\r
113       veæ popunjenom dokle ste je snimili.\r
114       </p>\r
115    </description>\r
116 </section>\r
117 \r
118 <section>\r
119    <title>\r
120       Prioritet\r
121    </title>\r
122    <description>\r
123       <p>\r
124       Ukoliko je ukljuèena ova opcija od strane administratora, mo¾ete\r
125       koristiti padajuæi meni "Prioritet:". Ovde mo¾ete izabrati, zamislite, \r
126       priritet poruke. Poruka visokog prioriteta æe biti drugaèije prikazana kod \r
127       primaoca u njegovom mail programu. Napominjemo da preterana upotreba ove\r
128       opcije poni¹tava njenu primarnu funkcionalnost.\r
129       </p>\r
130    </description>\r
131 </section>\r
132 \r
133 <section>\r
134    <title>\r
135       Telo Poruke\r
136    </title>\r
137    <description>\r
138       <p>\r
139       Veliki prayni kvadrat slu¾i za pisanje va¹e poruke i u njega mo¾ete upisati\r
140       ¹ta god ¾elite. Snimljene poruke æe se takoðe ovde pokazati. Znaèi, ovo je\r
141       polje u koje pi¹ete va¹u poruku.\r
142       </p>\r
143    </description>\r
144 </section>\r
145 \r
146 <section>\r
147    <title>\r
148       Zakaèi\r
149    </title>\r
150    <description>\r
151       <p>\r
152       Nalazi se na dnu strane za stastavljanje nove poruke, i dozvoljava vam\r
153       da prikaèite neku datoteku uz va¹ email. Datoteka koju ¹aljete mora\r
154       biti na <I>va¹em</I> raèunaru ili mre¾nom disku. Postoji i dugme Browse: \r
155       koje slu¾i dapronaðete datoteku kroz va¹e direktorijume i oznaèite fajl \r
156       koji ¾elite da po¹aljete. Naravno, mo¾ete ukucati putanju direktno u  \r
157       Zakaèi polje ukoliko je znate. Jednostavno potom kliknite na dugme Dodaj\r
158       i va¹a datoteka ¾e biti poslata na server i prikazaæe se ispod poruke.\r
159       \r
160       </p>\r
161       <p>\r
162       Kada je bar jedna datoteka zakaèena pojaviæe se jo¹ jedno dugme. Brisanje\r
163       jedne ili vi¹e datoteka vr¹ite tako ¹to izaberete datoteku(e) koje ¾elite\r
164       da obri¹ete i pritiskanjem dugmeta za brisanje. (Izbri¹i dodatak)\r
165       \r
166       <p>\r
167    </description>\r
168 </section>\r