7c50c7fd9ad533a781a526fb3968c2c64f5cb727
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / basic.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Uvod u SquirrelMail\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       SquirrelMail vam pru¾a moguænost provere va¹eg E-maila putem WWW-a\r
7     </summary>\r
8    <description>\r
9       <p>\r
10       Dakle, ¹ta je u stvari<A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?\r
11       To je web interfejs za pristup e-mailu napisan u <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.\r
12       Dizajniran je da dozvoli e-mail pristup s va¹eg servera iz bilo kog kraja\r
13       sveta putem WWW-a. Vi¹e informacija o tome kako radi, i\r
14       o IMAP protokolu mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org">ovde</A>.\r
15       </p>\r
16    </description>\r
17 </chapter>   \r
18 \r
19 <section>\r
20    <title>\r
21       Osnove\r
22    </title>\r
23    <description>\r
24       <p>\r
25       Ukoliko imate neko kratko pitanje, mo¾da bi vam pomogao pregled èesto postavljanih pitanja. (FAQ)\r
26       </p>\r
27       <p>\r
28       SquirrelMail je rasporeðen u dve glavne sekcije zvane frejmovi (okviri). Levi\r
29       frejm izlistava va¹e direktorijume, koje trenutno koristite. Vi¹e informacija o \r
30       levom frejmu, mo¾ete naæi u sekciji "Direktorijumi" ove dokumentacije.\r
31       </p>\r
32       <p>\r
33       Na desnoj strani je mesto gde se odvija najvi¹e akcije. Na vrhu strane je lista menija.\r
34       Odjavljivanje æe vas sigurnim putem odjaviti sa servera po¹to ste zavr¹ili èitanje i \r
35       slanje po¹te. Trenutni direktorijum oznaèava u kom se \r
36       direktorijumu, od onih izlistanih s leve strane, trenutno nalazite.\r
37       Pri logovanju u va¹ email, osnovni direktorijum koji je prikazan s desne strane je INBOX.\r
38       </p>\r
39       <p>\r
40       Ispod trake na vrhu se nalaze razni meniji:\r
41          <ul>\r
42             <li><b>Nova poruka</b> - Sastavite i po¹aljite poruku koja mo¾e sadr¾ati i dodatke.\r
43             <li><b>Adrese</b> - Èuva listu adresa koje se nalaze u va¹em liènom adresaru.\r
44             <li><b>Direktorijumi</b> - Sve radnje s direktorijumima se odvijaju ovde. Mo¾ete brisati, kreirati, preimenovati, dodavati i oduzimati direktorijume.\r
45             <li><b>Opcije</b> - Promenite razna pode¹avanja u vezi izgleda i funkcionalnosti SquirrelMai-a\r
46             <li><b>Pretra¾ivanje</b> - Uz pomoæ ovog alata mo¾ete tra¾iti odreðenu po¹tu u va¹em mail sanduèetu po zadatim kriterijumima.\r
47             <li><b>Pomoæ</b> - Upravo ste ovde! \r
48          </ul>\r
49       </p>\r
50    </description>\r
51 </section>   \r