Nesha
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / addresses.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Adrese\r
4    </title>\r
5    <summary>\r
6       Adresari vas mogu spasti mnogo kucanja i u¹tedeti vam vreme. U adresar mo¾ete\r
7       upisati adrese ljudi s kojima èesto kontaktirate i koristiti ih sledeæi put\r
8       bez ponovnog upisivanja cele adrese, koliko god to ¾elite.\r
9    </summary>\r
10    <description>\r
11       <p>\r
12       Adresari su veliki pomoænici u èuvanju va¹eg vremena. Èesto kori¹æene\r
13       adrese se ovde upisuju. LDAP serveri (koji se èesto koriste u veæim kompanijama\r
14       i univerzitetima da bi se lak¹e organizovale adrese unutar istih) \r
15       su takoðe podr¾ani.\r
16       </p>\r
17       <p>\r
18       Ukoliko va¹ browser podr¾ava JavaScript onda biste verovatno ¾eleli da ukljuèite\r
19       adresar koji radi pod JavaScript-om pod menijem Opcije s glavnog menija. To je jedna vrlo\r
20       zgodna pop-up stvarèica. Èisti HTML browseri su takoðe podr¾ani tako da i bez\r
21       podr¹ke za JavaScript imate moguænost kori¹æenja SquirrelMail-a bez gubitka funkcionalnosti.\r
22       </p>\r
23    </description>\r
24 </chapter>\r
25 \r
26 <section>\r
27    <title>\r
28       Nadimak\r
29    </title>\r
30    <description>\r
31       <p>\r
32       Ovde postavite neko ime po kome je vama zgodno da zapamtite osobu.\r
33       Mo¾ete upisati bilo ¹ta ¹to vas asocira na datu osobu ili upisati \r
34       njen nadimak koji inaèe koristi. ©ta god upisali stavite ne¹to ¹to æete lako zapamtiti.\r
35       </p>\r
36    </description>\r
37 </section>\r
38 \r
39 <section>\r
40    <title>\r
41       Email Adresa\r
42    </title>\r
43    <description>\r
44       <p>\r
45       Ovde morate upisati potpunu e-mail adresu osobe. Ovde neæe dobro proæi ako nagaðate.\r
46       Dakle, postoje tri dela u email adresi. Prvo je identifikacija primaoca, ili ono ¹to se èesto \r
47       zove korisnièko ime, npr. "petarp". Sledeæe je ime domena kome pripada. Uzeæemo za primer\r
48       "etrovic". Na kraju dolazi nacionalni domen, koji mo¾e da bude sve i svasta. Na\r
49       primer au, cc, us, yu, com, org, net, ili ne¹to nalik edu. Dakle kad sve to spojimo trebalo bi da\r
50       dobije ne¹to nalik na petarp@etrovic.co.yu. Ukoliko ne upi¹ete taèno email adresu, vrlo verovatno\r
51       æe vam se poruke vraæati sa porukom o gre¹ci u slanju.\r
52       </p>\r
53    </description>\r
54 </section>\r
55 \r
56 <section>\r
57    <title>\r
58       Dodatne informacije\r
59    </title>\r
60    <description>\r
61       <p>\r
62       Ovde opet mo¾ete dodati ne¹to ¹to æe vam bli¾e objasniti osobu koju ste \r
63       upravo uneli u adresar. Mo¾ete upisati ne¹to du¾e od nadimka kao na primer\r
64       "upoznali smo se na ¾urci kod Marka", ili "Mali iz kom¹iluka"\r
65       </p>\r
66    </description>\r
67 </section>\r
68 \r
69 <section>\r
70    <title>\r
71       Promeni ili Obri¹i\r
72    </title>\r
73    <description>\r
74       <p>\r
75       Ova dva dugmeta vam omoguæavaju da izaberete neki od prethodnih unosa i\r
76       promenite bilo koje od malopre obja¹njenih polja. Dozvoljeno je da izaberete samo po jedan \r
77       unos koji æete menjati ili brisati.\r
78       </p>\r
79    </description>\r
80 </section>\r
81 \r
82 <section>\r
83    <title>\r
84       Dodaj u Lièni adresar\r
85    </title>\r
86    <description>\r
87       <p>\r
88       Popunite naznaèena polja. Prva tri (Nadimak, E-mail adresa i Ime) su obavezna\r
89       i moraju biti popunjena. Prezime i Dodatne informacije ne morate upisati\r
90       ukoliko ne ¾elite.\r
91       </p>\r
92    </description>\r
93 </section>\r
94 \r
95 <section>\r
96    <title>\r
97       LDAP\r
98    </title>\r
99    <description>\r
100       <p>\r
101       LDAP je protokol za unificirano sme¹tanje imena i adresa i udaljeni pristup\r
102       tim informacijama. Na primer: univerzitet bi mogao koristiti LDAP na jednom \r
103       mestu gde bi svi studenti, osoblje, i profesori fakulteta bili upisani i dostupni.\r
104       Ukoliko se SquirrelMail konfigurise da koristi takav LDAP, onda bi SquirrelMail mogao\r
105       da lista sve email adrese koje se nalaze na tom serveru, zajedno sa ostalim\r
106       adresama iz adresara. SquirrelMail-ova upotreba LDAP-a je toliko moæna\r
107       da on <I>kombinuje</I> lokanlni adresar i informacije sa LDAP servera da bi\r
108       prikazao sve informacije kao da se nalaze u jednom jedinstvenom adresaru.\r
109       \r
110       </p><p>\r
111       LDAP se mo¾e podesiti tako da koristi bilo koji LDAP server, ili da bude iskljuèen\r
112       u potpunosti kao moguænost. Ukoliko imate specifièna pitanja u vezi LDAP-a\r
113       o njima mo¾ete razgovarati s va¹im sistem administratorom.\r
114       </p><p>\r
115       LDAP pode¹avanja utièu na ceo SquirrelMail, stoga ih mora obaviti  \r
116       neko ko ima prava pristupa pode¹avanjima mail servera.\r
117       </p>\r
118    </description>\r
119 </section>\r