Nenad
[squirrelmail.git] / help / sr_YU / FAQ.hlp
1 <chapter>\r
2    <title>\r
3       Èesto postavljana pitanja\r
4    </title>   \r
5    <summary>\r
6       Jako èesto su ista pitanja postavljana od strana puno ljudi. Ovo je\r
7       lista tih standardnih pitanja koja se èesto postavljaju, i odgovori na njih.\r
8    </summary>\r
9 </chapter>\r
10 \r
11 <section>\r
12    <title>\r
13       Mogu li koristiti vi¹e imena iz adresara?\r
14    </title>\r
15    <description>\r
16       <p>\r
17       Da. Adresar æe prikazati sve ¹to je pronaðeno u odnosu na va¹ upit\r
18       koji ste uneli u kuæicu za pretra¾ivanje. Ako je ispisano 10 imena,  \r
19       bilo koja kombinacija mo¾e da se iskoristi za polja <B>Prima:</B> ili <B>Kopija:</B> \r
20       Sve izabrane adrese æe biti unete u odgovarajuæa polja kad se pritisne\r
21       dugme Koristi adrese.\r
22       </p>\r
23    </description>\r
24 </section>   \r
25 \r
26 <section>\r
27    <title>\r
28       Mogu li dodati email adrese direktno iz emaila koji èitam?\r
29    </title>\r
30    <description>\r
31       <p>\r
32       Ne.  U ovo vreme ne mogu se dodati imena direktno iz primljene po¹te ukoliko\r
33       posebno nije dodata takva opcija, u kom sluèaju æe ispod poruke pisati "Take            Address" ili "Snimi adresu u imenik". Ukoliko toga nema, mo¾ete desnim klikom na\r
34       adresu da je iskopirate u clipboard i da je nakdnadno snimite u adresar.\r
35       SquirrelMail se konstantno razvija i mo¾e se desiti da æe se takve funkcije \r
36       pojaviti kao standardne u buducim distribucijama.\r
37       </p>\r
38    </description>\r
39 </section>\r
40 \r
41 <section>\r
42    <title>\r
43       Ko je napravio SquirrelMail?\r
44    </title>\r
45    <description>\r
46       <p>\r
47       Puno ljudi je pomoglo. Da biste dobili listu, mo¾ete posetiti na¹u \r
48       web stranu <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.\r
49       </p>\r
50    </description>\r
51 </section>\r
52 \r
53 <section>\r
54    <title>\r
55       Sta je webmail?\r
56    </title>\r
57    <description>\r
58       <p>\r
59       U sluèaju SquirrelMail-a, dozvoljava vam pristup po¹ti putem IMAP protokola.\r
60       To znaèi da ne morate da pogaðate kako da pode¹avate tuðe preference da biste \r
61       sa njihovog raèunara proèitali va¹ mail..\r
62       </p>\r
63    </description>\r
64 </section>\r
65 \r
66 <section>\r
67    <title>\r
68       Gde mogu koristiti ovaj webmail?\r
69    </title>\r
70    <description>\r
71       <p>\r
72       Bilo gde, gde postoji Internet browser (èitaè)\r
73       Be¾iæni pristup (WAP/WML) jo¹ uvek nije u fazi izrade dodu¹e.\r
74       </p>\r
75    </description>\r
76 </section>\r
77 \r
78 <section>\r
79    <title>\r
80       Za¹to da koristim webmail umesto obiènog email klijenta?\r
81    </title>\r
82    <description>\r
83       <p>\r
84       Pitanje je da li æe webmail ikada u potpunosti biti dovoljno dobra \r
85       zamena za obièan email klijent. Ali, ko zna? U svakom sluèaju, ako\r
86       ste ikada u kuæi prijatelja ili roðaka, na putu ili na poslu dalje\r
87       od va¹eg raèunara, a morate proveriti po¹tu, onda znate za¹to. \r
88       Velika je muka prepode¹avati neèiji raèunar da prima va¹u po¹tu a da\r
89       time ne poremetite pode¹avanja koja veæ postoje na raèunaru. Potom\r
90       bi opet po zavr¹etku sve to trebalo da bri¹ete, e tada SquirrelMail \r
91       dolazi kao adekvatna i odlièna zamena.\r
92       </p>\r
93    </description>\r
94 </section>\r
95 \r
96 <section>\r
97    <title>\r
98       Kako sve ovo uop¹te radi?\r
99    </title>\r
100    <description>\r
101       <p>\r
102       SquirrelMail koristi IMAP protokol, informacije o protokolu\r
103       mo¾ete naæi <A HREF="http://imap.org"/>ovde</A>. Program takoðe \r
104       koristi i svoje IMAP funkcije, a ne samo one ugraðene u PHP4. To\r
105       sve i nije toliko va¾no nikome osim onih koji odr¾avaju sistem, ali \r
106       verujte nam na reè, oni to jako cene. \r
107       </p>\r
108    </description>\r
109 </section>\r