Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Branje elektronske po¹te
4    </title>
5    <summary>
6       Zmo¾nost branja elektrnoske popte je najosnovnej¹a lastnost vsakega
7       odjemalca za elektrnosko po¹to. SquirrelMail ima poleg tega ¹e precej
8       dodatnih mo¾nosti. To poglaje jih podrobneje predstavi.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       Kliknite na naslov doloèenega sporoèila in to sporoèilo bo prikazano.
13       Opazili boste, da so naslovi elektronske po¹te in internetne povezave
14       delujoèi in s klikom na njih lahko po¹ljete po¹to, ali odprete internetno
15       stran. Naslednja ras priroèna znaèilnost je ta, da so sporoèila barvno
16       oznaèena glede na vsebino. Standard pri odgovarjanju je, da se citat
17       prej¹njega sporoèila oznaèi ">" pred vsako vrstico. SquirrelMail jih zazna,
18       in jih barvno oznaèi. Odgovorjeno sporoèilo bo imelo drugo barvo za citiran
19       tekst in drugo za novo vsebino. to deluje dva nivoja globoko.
20         Nad sporoèilo je prikazana tudi dodatna vrstica z menijem. Na levi strani
21       lahko izbri¹ete ali se vrnete v seznam, na sredini je mo¾na navigacija med
22       sooroèili, na desni pa so razliène mo¾nosti za elektronsko po¹to.
23       </p>
24    </description>
25 </chapter>
26
27 <section>
28    <title>
29       Sezna sporoèil
30    </title>
31    <description>
32       <p>
33       Kliknite na to povezavo za povratek v mapo iz katere ste pri¹li.
34       </p>
35    </description>
36 </section>
37
38 <section>
39    <title>
40       Bri¹i
41    </title>
42    <description>
43       <p>
44       Kliknite to povezavo, za vrisanje sporoèila, ki ga pravkar pregledujete.
45       Vse priloge tega sporoèila so prav tako pobrisane. Èe priloge potrebujte
46       jih najprej prenesite na svoj raèunalnik (pojasnjeno kasneje v poglavju).
47       </p>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Navigacija
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       Na sredini menija so navigacijski gumbi. "Prej¹nje" je aktiven samo, èe
58       sporoèilo ni prvo. Klik na to povezavo bo pokazal prej¹nje sporoèilo, ne
59       da bi bilo treba v seznam sporoèil.
60       </p>
61    </description>
62 </section>
63
64 <section>
65    <title>
66       Naslednje
67    </title>
68    <description>
69       <p>
70       Kliknite na to povezavo za prikaz naslednjega sporoèila. Povezava je
71       aktivna samo, èe sporoèilo ni zadnje.
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78       Posreduj
79    </title>
80    <description>
81       <p>
82       Na desni strani: povezava "posreduj" odpre okno "Novo sporoèilo" z
83       vsebino prej¹njega sporoèila pod oznako "--Originalno sporoèilo--".
84       "Fwd:" je dodan na zaèetek originalnega naslova in postavljen v pravo
85       polje. Veè polj èaka ¹e na va¹ vnos. Tekst lahko vpi¹ete tudi nad
86       originalno sporoèilo, èe ga ¾elite komentirati. Lahko dodate tudi
87       priloge.
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Odgovori
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Kliknite to povezavo, èe ¾elite odgovoriti po¹iljatelju sporoèila.
99       Na zaèetek naslova je dodana oznaka "Re:". Tekst originalnega
100       sporoèila je citiran v polju za tekst. Tokrat je pred vsako vrstico
101       dodan znak ">". Nekatere vrstice ne bodo imele te oznake, to je zaradi
102       preloma teksta in je neizogibno. Temu se lahko izognete tako, da
103       poveèate vrednost <i>Prelomi prihajajoèi tekst pri</i> na stani z
104       nastavitvami. Komentarje lahko vpisujete kjerkoli v tekstovnem polju.
105       Lahko dodate tudi priloge.
106       </p>
107    </description>
108 </section>
109
110 <section>
111    <title>
112       Odgovori vsem
113    </title>
114    <description>
115       <p>
116       Enako kot "Odgovori", le da bodo odgovor dobili vse naslovniki in ne
117       samo po¹iljatelj sporoèila.
118       </p>
119    </description>
120 </section>
121
122 <section>
123    <title>
124       Pregled celotnega zaglavja
125    </title>
126    <description>
127       <p>
128       Ta povezave prika¾e celotno zaglavje sporoèila. To kljuèuje pot, po kateri
129       je sporoèilo pri¹lo in ¹e veliko drugih podrobnosti o samem sporoèilu.
130       </p>
131    </description>
132 </section>
133
134 <section>
135    <title>
136       Prenesi to kot datoteko
137    </title>
138    <description>
139       <p>
140       Ta povezave se nahaja na dnu, tiki nad spodnjim menijem. S klikom nanjo
141       lahko to sporoèilo preneste na svoj raèunalnik in ga shranite kot tekstovno
142       datoteko. Poenostavljeno zaglavje bo pripeto na zaèetku sporoèila.
143       </p>
144    </description>
145 </section>
146
147 <section>
148    <title>
149       Priloge
150    </title>
151    <description>
152       <p>
153       Vse priloge poslane s prejetim soroèilom bodo prikazane na dnu sporoèila
154       v obarvanem okvirèku. Datoteka je prikazana kot povezava z opisom vrste
155       datoteke na desni. Klik na datoteko bo vsebino pokazal ali pa odprl okno
156       za prenos, odvisno od vsebine. Èe ¾elite datoteko prenesti na svoj
157       raèunalnik kliknite povezavo "download", ki je na desni.
158       </p>
159    </description>
160 </section>