Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Opcije
4    </title>
5    <summary>
6       Z nastavitvami razliènih opcij, si lahko prikrojite izgled in naèin
7       kako se vam SquirrelMail odziva.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Ena bolj¹ih strani SquirelMaila je stopnja do katere si ga lahko prikrojite. Odvisno
12       od konfiguracije imate na izbiro veè tem, jezikov, map in drugih lastnosti. Vse to
13       lahko spremenite ne da bi s tem vplivali na ostale uporabnike sistema. So ¹tirje
14       glavni deli Opcij: Osebne, Prikaz, Poudarjanje sporoèil in Mape.
15       </p>
16    </description>
17 </chapter>
18
19 <section>
20    <title>
21       Osebne informacije
22    </title>
23    <description>
24       <b>Polno ime</b><br>
25       Tukaj naj bi vpisali va¹e polno ime, npr: "Janez Povpreènik". To se prejemnikom
26       va¹ih sporoèil poka¾e kot po¹iljatelj. Videli bodo, da je pri¹lo sporoèilo od
27       "Janeza Povpreènika". Èe tega polje ne izpolnite, bodo kot po¹iljatelja videli va¹
28       elektronski naslovv, npr: "pjanez@domena.si".
29       <br><br>
30
31       <b>E-Po¹tni naslov</b><br>
32       <i>Neobvezno</i> - Èe va¹ naslov ni tak, kot ga je samodejno zaznal sistem, ga lahko
33       tukaj vpi¹ete.
34       <br><br>
35
36       <b>Naslov za odgovor</b><br>
37       <i>Neobvezno</i> - To je naslov kamor bodo prihajali odgovori na va¹a sporoèila. Èe
38       je ta naslov drugaèen od tistega od koder po¹to po¹iljate, ga lahko tukaj vpi¹ete. To
39       je uporabna opcija, èe ¾elite da bodo odgovori prihajali na va¹ @email.si ali
40       @yahoo.com naslov namesto v slu¾bo.
41       <br><br>
42
43       <b>Podpis</b><br>
44       <i>Neobvezno</i> - Podpis je prikljuèen na konec vseh sporoèil, ki jih odpo¹ljete.
45       Èe ¾elite, da se bo podpis uporabil, morate odkljukati polje "Uporabi Podpis" in
46       potem vpisati karkoli paè ¾elite za podpis v polje pod njim.
47       <br><br>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Lastnosti prikaza
54    </title>
55    <description>
56       <b>Theme</b><br>
57       SquirrelMail razliène barvne teme za va¹e udobje pri delu. Izbirate lahko med
58       veè temami, èe tako ¾elite.
59       <br><br>
60
61       <b>Jezik</b><br>
62       Èe angle¹èina ni va¹ materin jezik lahko enostavno nastavite jezik v katerem
63       je izpisanih veèina stvari. Èe je jezik ki ga ¾elite na seznamu, ga lahko izberete
64       in vsa nadaljnja SquirrelMailova sporoèila bodo v tem jeziku. Ta opcija velja
65       samo za sporoèila SquirrelMaila, va¹a prihajajoèa po¹te ne bo prevedena.
66       <br><br>
67
68       <b>Uporabi Javascript addresar?</b><br>
69       Eden na¹ih glavnih ciljev pri razvoju SquirrelMaila je bil neuporaba Javascripta
70       v vseh na¹ih straneh. Kjub temu so razvijalci napisali odlièen pripomoèek za
71       iskanje po adresarju, ki uporablja Javascript. Raje kot da bi ga pobrisali, smo
72       vam dali na voljo izbiro med HTML in Javascripr adresarjem. Èe ne veste kaj to
73       pomeni, je najvarnej¹a odloèitev HTML adresar, èeprav bi vam najverjtneje
74       delovala tudi varijanta z Javascriptom.
75       <br><br>
76
77       <b>©tevilo sporoèil za prikaz</b><br>
78       To je najeèje ¹tevilo sporoèil, ki se jih naenkrat prika¾e v mapi. Èe je v mapi
79       veè sporoèil, bo na vrhu in na dnu seznama povezava za "Prej¹nja" in "Naslednja"
80       sporoèila.
81       <br><br>
82
83       <b>Prelomi prihajajoèi tekst pri</b><br>
84       Koliko znakov naj bo v vrstici pred prelomom teksta v naslednjo vrstico. Ta
85       opcija prepreèi "uhajanje" teksta iz ekrana. 86 je priporoèljiva vrednost, ki
86       pa si jo seveda lahko prilagodite.
87       <br><br>
88
89       <b>Velikost okna za urejanje</b><br>
90       Kako ¹irok naj bo okvir za "Novo sporoèilo"? Definiran je v ¹tevilu znakov, ki
91       jih lahko napi¹ete v eno vrstico, preden se le ta prelomi v naslednjo.
92       <br><br>
93
94       <b>©irina seznama map na levi</b><br>
95       Na levi strani va¹ega internetnega brskalnika boste videli seznam map. S to
96       opcijo doloèite kako ¹irok naj bo ta seznam. Èe imate zelo dolga imena map ali
97       velike fonte, je dobro da to vrednost nastavite precej veliko, sicer je pa bolje,
98       da ostane èim manj¹a, da ne zapravljate prostora ba ekranu.
99       <br><br>
100
101       <b>Samodejno osve¾i seznam map</b><br>
102       SquirrelMail ima zmo¾nost samodejnega osve¾evanja seznama map na levi strani
103       brskalnika. Pri tem se obnovi tudi ¹tevilo sporoèil, ki so v vsaki mapi. To je
104       prikladen naèin preverjanja za novo po¹to, ne da bi bilo potrebno vsakiè klikati
105       na PREJETO.
106       <br><br>
107    </description>
108 </section>
109
110 <section>
111    <title>
112       Oznaèevanje sporoèil
113    </title>
114    <description>
115       Èe ste naroèeni na veè dopisnih seznamov je vèasih te¾ko razloèiti od kod
116       je katero sporoèilo. Z oznaèevanjem sporoèil lahko doloèite svojo barvo
117       ozadja za vsak dopisni seznam, na katerega ste naroèeni.<br><br>
118
119       Kliknite na [Novo] za novo pravilo ali [Uredi] za urejanje ¾e obstojeèega
120       in spodaj se bodo pokazale opcije.<br><br>
121
122       <b>Prepoznavno imena</b><br>
123       To je samo ime pravila, ki ga urejate. Naj bo tako, da bo ¾e iz imena
124       razvidno ja doloèa. Na primer: èe oznaèuje sporoèila od va¹e mame, naj se
125       imenuje "Od Mame".
126
127       <br><br>
128
129       <b>Barva</b><br>
130       To je barva ozadja, ki naj jo ima sporoèilo. Lahko izbirate iz seznama
131       barv, ki smo ga izbrali za vas, lahko pa vnesete HEX kodo barve (npr: a6b492).
132       Èe ¾elite svojo barvo, morate oznaèiti izbirno pred njo.
133       <br><br>
134
135       <b>Ustrezno</b><br>
136       Tukaj doloèite frazo, ki bo doloèila ali sporoèila ustreza tamu pravilu ali ne.
137       V padajoèem izbirniku izberite katero polje v zaglavju (od, za, naslov ...) mora
138       ustrezati tekstu, ki ga boste vpisali (mama@yahoo.com).
139       <br><br>
140    </description>
141 </section>
142
143 <section>
144    <title>
145       Lastnosti mape
146    </title>
147    <description>
148       <b>Pot do mape</b><br>
149       Na nekaterih sistemih, ta opcija ne bo vidna in jo lahko mirno ignorirate. Na
150       ostalih sistemih je pa precej pomembna. Obièajno je pravilna vrednost ¾e vpisana
151       in pomeni mapo v va¹i domaèi mapi (home directory), ker je va¹a po¹ta. Èe tega
152       ne razumete, pustite tako kot je.
153       <br><br>
154
155       <b>Mapa Smeti</b><br>
156       Tukaj lahko doloèite v katero mapo naj se prenesejo sporoèila, ki jih pobri¹ete.
157       Èe ne ¾elite, da uporabljatimape za smeti, tukaj nastavite na "Ne uporabljaj Ko¹a".
158       <br><br>
159
160       <b>Mapa poslano</b><br>
161       Tukaj nastavite v katero mapo se bo shranila va¹a poslana po¹ta. Èe ne ¾elite
162       shranjevati poslane po¹te nastavite na "Ne uporabljaj mape Poslano".
163       <br><br>
164
165       <b>Opozarjanje na neprebrano po¹to</b><br>
166       Ta opcija doloèa kako prikazati neprebrana sporoèila, v seznamu, ki je na desni
167       strani va¹ega brskalnika. Èe tukaj nastavite na "Brez obve¹èanja", vas sistem ne
168       bo obve¹èal o neprebranih sporoèilih. Èe nastavite na "Samo PREJETO", bo mapa
169       prejeto postala poudarjena, zraven pa se bo izpisalo ¹tevilo novih sporoèil. Èe
170       pa nastavite na "Vse mape", se bo tako dogajalo pri vseh mapah. Èe se vam zdi, da
171       je prikazovanje vsebine mape zares prepoèasno nastavite to opcijo na "Samo prejeto"
172       ali "Brez obve¹èanja".
173       <br><br>
174
175       <b>Naèin obve¹èanja o neprebranih sporoèilih</b><br>
176       Ko so v mapi nova sporoèila, ta opcija doloèi kako vas sistem o tem obvesti.
177       <br><br>
178    </description>
179 </section>