Moving help files from sl to sl_SI
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Seznam sporoèil
4    </title>
5    <summary>
6       To je seznam sporoèil, ki so v posamezni mapi.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12       Seznam Sporoèil
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16       Potem ko kliknete na ime mape, boste v desnem okviru dobili seznam sporoèil.
17       To je seznam samo tistih sporoèil, ki so v izbrani mapi. Pod menijem je vrstica,
18       ki vam pove zaporedno ¹tevilko e-sporoèila, ki ga trenutno berete in skupno
19       ¹tevilo vseh sporoèil.
20       </p><p>
21       Na primer: Pregled sproèila B>20</B> do <B>30</B> (45 skupno).
22       </p><p>
23       ©tevilo neprebranih sporoèil je lahko drugaèno od ¹tevila neprebranih sporoèil,
24       ki je na desno strani glavne mape.
25       </p><p>
26       Naslednja je vrstica s tremi gumbi. Na levi je padajoèi izbirnik. V njem so
27       na¹tete mape, na katere ste trenutno naroèeni. Vsa oznaèena sporoèila bodo
28       premaknjena v izbrano mapo, èe boste pritisnili gumb premakni. Na desni strani
29       je gumb za brisanje oznaèenih sporoèil. Ne¾eleno po¹to lahko oznaèite in potem
30       pobri¹ete z enim klikom.
31       </p><p>
32           Vrstica treh polj (Od, Datum in Naslov) je naslednja. To je glava vsake
33           strani, ki razdeli tabelo sporoèil na logiène enote. Teko lahko ¾e iz samega
34           seznama sporoèil vidite Kdo, Kdaj in Kaj vam je poslal.
35           <B>Opomba</B> Med kolonama Datum in Naslov je ¹e ena manj¹a kolona, ki nima
36           svojega naslova. Pri nekaterih sporoèil so tam lahko oznake:"+", èe ima
37           sporoèilo priponke, "!" èe je sporoèilo oznaèeno kot nujno in "A", èe ste
38           na sporoèilo ¾e odgovorili.
39       </p><p>
40       Kar ostane je seznam s sporoèili. Opazili boste, da so neprebrana sporoèila
41       <B>povdarjena</B>, medtem ko so ¾e prebrana sporoèila v normalnem besedilu.
42       Na levi strani je oznaèevalno polje, s katerim oznaèite sporoèila, ki lahko
43       bri¹ete ali pa premaknete.
44       </p>
45    </description>
46 </section>