Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Mape
4    </title>   
5    <summary>
6       Sporoèila si lahko shranite v razliène mape.  To je ¹e posebej uporabno èe imaste 
7           veliko sporoèil in ¾elite imeti ve lepo organizirano.  Mo¾nost mape vam omogoèa manipulirati
8           z va¹imi mapami.
9    </summary>
10 </chapter>
11
12 <section>
13    <title>
14       Naroèene Mape in Levi Okvir
15    </title>
16    <description>
17       <p>
18       Trenutno naroèene mape so na seznamu v barvnem polju na levi.  
19           Ta okvir se lahko nastavi na avtomatsko osve¾evanje v nastavitvah.
20       Na vrhu v levem okvirju je velik krepek naslov.  Èe so se naredile 
21           spremembe v kateri od naroèenih map, potem osve¾ite seznam z klikom
22           na link "osve¾i seznam map" pod naslovom.
23       </p><p>
24       Prva mapa vsebuje seznam prejetih sporoèil.  Na desni 
25       zraven prve mape je ¹tevilka v oklepaju
26       "( )" ki ¹teje <I>neprebrana</I> sporoèila.
27       Ta ¹tevilka lahko vara od ¹tevila skupnih sporoèil v desnem okvirju.  Pod glavno mapo 
28       so lahko druge mape ali podmape.
29       Barve za te mape se bodo premenile z Temo ki ste si jo izbrali v nastavitvah.
30       </p>
31    </description>
32 </section>   
33
34 <section>
35    <title>
36       Izbri¹i
37    </title>
38    <description>
39       <p>
40       Izbri¹ete lahko katerokoli mapo ki je na voljo v padajocem seznamu
41           na levis zraven Izbri¹i gumba.  Ne pozabite da se lahko zgodi da ta seznam <B>ne</B> 
42       prika¾e vse mape.  Posebne mape kot so va¹e poslane ali ko¹ mape
43           ne morej biti izbrisane, in seveda INBOX tudi ne more biti izbrisan.
44       </p>
45    </description>
46 </section>
47
48
49 <section>
50    <title>
51       Izdelaj
52    </title>
53    <description>
54       <p>
55       Mape se lahko izdelajo z enostavnim vpisom imena v polje in klikom na 
56           Izdelaj gumb.  Èe ¾elite da je ta mapa podmapa, lahko izberete iz padajoèega seznama mapo.
57       </p>
58       <p>
59       Na nekaterih po¹tnih stre¾nikih, obstajo dve vrsti map.
60       Ena ki vsebuje sproèila, in ena ki vsebuje mape.  Vidite lahko mo¾nost
61           ki se imenuje "Naj ta mapa vsebuje podpamape."  Èe izberete to mo¾nost, potem ta mapa
62           ki ste jo izdelali bo lahko vsebovala mape in ne sporoèila.  V drugem primeriu
63           boste lahko shranjevali samo sporoèila in ne map.
64       </p>
65    </description>
66 </section>
67
68 <section>
69    <title>
70       Preimenuj
71    </title>
72    <description>
73       <p>
74       Preimenujete lahko vsako mapo ki je prikazan v padajoèem seznamu na levi 
75           strani od gumba Preimenuj.  Opozorilo, ta seznam se lahko zgodi da  <B>ne</B> 
76       vsebuje vseh prikazanih map na levem okvirju.  Za jasne razloge, ne morete preimenovati
77           sent, trash in INBOX map.
78       </p>
79    </description>
80 </section>
81
82 <section>
83    <title>
84         Prijavi in Odjavi
85    </title>
86    <description>
87       Definicije:<br>
88       <i>Prijavi</i>: Za registracijo mape z po¹tnim stre¾nikom, vam omogoèa ogled 
89                         v mapo in njegovo vsebino.<br>
90       <i>Odjavi</i>: Nasprotje od Prijave.  S tem odregistrirate mapo
91                                                 z po¹tnim stre¾nikom.<br>
92       <br><p>
93       Izberete lahko map koliko ¾elite iz Prijavi ali Odjavi polja, nato kliknite
94           gumb pod poljem za izvedbo naloge.  Videli boste da se bo mapa preselila
95           v drugo polje.  Potem jih lahko Odjavite in ¹e enkrat Prijavite po va¹i ¾elji.
96       </p>
97    </description>
98 </section>