Getting ready for 1.4.0 RC1
[squirrelmail.git] / help / sl_SI / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Izdelava sporoèila
4    </title>
5    <summary>
6       Ta funkcija, vam omogoèa da napi¹ete novo sporoèilo in jo po¹ljete razliènim osebam.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Ob kliku vas prenese na stran kjer napi¹ete novo sporoèilo. Videli boste veliko polj 
11           in nekaj gumbov.
12           </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       Prejme (To)
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22       Najprej je polje <B>Prejme:</B>.  V to polje vpi¹ete email naslov osebe, kateri
23           je namenjeno to sporoèilo. Naslovov lahko vpi¹ete kolikor ¾elite, ampak se morajo
24           konèati z vejico. En naèin je tudi da kliknete na gumb "Adresar". Ne skrbite èe
25           se celoten naslov ne vidi.
26       </p>
27    </description>
28 </section>
29
30 <section>
31    <title>
32       Kopija (cc)
33    </title>
34    <description>
35       <p>
36       Naslednje je <B>Kopija (cc:)</B> polje.  CC je kraj¹ava za <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
37       Èe ¾elite poslati to enako sporoèilo ¹e komu, potem je to polje za vas. Vpi¹ete lahko
38       neomejeno ¹tevilo email naslovov, enako kot pri <B>Prejme(To):</B>
39       </p>
40    </description>
41 </section>
42
43 <section>
44    <title>
45      Osebna kopija (Bcc)
46    </title>
47    <description>
48       <p>
49       BCC je kraj¹ava za <B>B</B>lind <B>C</B>arbon <B>C</B>opy.
50       Uporabite to polje èe ¾elite poslati ¹e nekomu kopijo sporoèila <I>ne da bi</I>
51       prejemnik v <B>Prejme (To):</B> ali <B>Kopija(CC):</B> vedel za to.
52       </p>
53    </description>
54 </section>
55
56 <section>
57    <title>
58       Naslov
59    </title>
60    <description>
61       <p>
62       Napi¹ite naslov tukaj.  Zapomnite si, email vam lahko prihrani veliko èasa
63       in dober, logièen in zapeljiv naslov je velik korak.
64       </p>
65    </description>
66 </section>
67
68 <section>
69    <title>
70       Adresar Gumb
71    </title>
72    <description>
73       <p>
74       Ta gumb vam odpre Adresar po iskalnem polju.
75       Nekaj morate vpsiati v iskalno polje da bi dobili kak¹ne rezultate.
76       Èe so potrebni vsi naslovi iz Adresarja, vpi¹ite prostor tukaj in kliknite Iskanje gumb.
77       Dodatne informacije so na voljo v "Naslovi" razdelku.
78       </p>
79    </description>
80 </section>
81
82 <section>
83    <title>
84       Telo Sporoèila
85    </title>
86    <description>
87       <p>
88       Velik prazen prostor je namenjen za karkoli. Èe ste si shranili podpis, bo ta
89      podpisen viden tukaj. To polje je namenjeno za pisanje vsebine sporoèila.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Prilo¾i
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       Ta funkcija je namenjena da lahko prilo¾ite zraven sporoèila kak¹no datoteko.
101           Datoteka mora biti na <i>lokalnem</i> ali mre¾nem raèunalniku. Browse gumb ima funkcijo
102           da prei¹èete direktorije za va¹o datoteko in nato kliknte da jo prilo¾ite.
103           V polje prilo¾i lahko tudi roèno vpi¹ete pot do datoteke. Nato enostavno
104           kliknite Dodaj gumb da se bo ta datotka prilo¾ila k sporoèilu.
105       </p>
106       <p>
107       Takoj ko je datoteka pripeta, se pojavi nov gumb za pripenjanje nove datoteke.
108           Brisanje prilo¾ene datoteke se izvr¹i ob izbiri datoteke, in nato kliknemo gumb "Pobri¹i izbrani dodatek".
109       <p>
110    </description>
111 </section>