Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Vyhµadávanie
4    </title>
5    <summary>
6       Vyhµadávanie na základe zadaných kritérií.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       S týmto u¾itoèným nástrojom, mô¾ete v ¹pecifikovanom prieèinku vyhµadáva»
11       na základe zadaných kritérií, ktoré sa zhodujú s hlavièkami správ.
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       V¹eobecný prehµad
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22       Mô¾te si jednoducho zvoli» prieèinok, v ktorom chcete vyhµadáva», napí¹te
23       vyhµadávacie kritéria, a potom zvoµ»e èas» správy, kde sa má vyhµadáva».
24       Keï odo¹lete vyhµadávaný text, pod týmto políèkom na vyµadávanie sa zobrazí
25       výpis nájdených správ. Mô¾te si zvoli» správu, ktorú si ¾eláte preèíta», tak
26       ako normálnu správu.
27       </p>
28       <p>
29       Treba poznamena»,¾e keï èítate správy a potom pôjdete do sekcie vyµadávanie,
30       nastaví sa ako prieèinok na vyhµadávanie vá¹ aktuálny prieèinok. Napríklad,
31       ak ste v prieèinku "Priatelia" a ptom kliknete na "Vyhµadávanie", prieèinok"
32       Priatelia" sa nastaví na vyhµadávanie.
33       </p>
34    </description>
35 </section>
36
37 <section>
38    <title>
39       Cez èo vyhµadáva»
40    </title>
41    <description>
42       <p>
43       Na µavo od textového poµa, vidíte rolovacií zoznam miest, v ktorých je
44       mo¾né vyhµadáva». To zahàòa: Telo správy, V¹ade, Predmet, Od, Kópia, Komu.
45       </p>
46       <p>
47       <b>Telo</b> - Vyhµadáva v tele správy. Toto je hlavná èas» správy, kde je
48       umiestnená dôle¾itá èas» správy.
49       </p>
50       <p>
51       <b>V¹ade</b> - Toto vyhµádava v¹ade, zahròujúc aj hlavièku správy. Pokiaµ
52       si nieste istý, èi toto chcete, pravdepodobne to nieje to èo potrebujete.
53       Toto vyhµadávanie by vám v tomto prípade prinieslo výsledky, ktoré by ste
54       normálne neoèakával.
55       </p>
56       <p>
57       <b>Predmet</b> - Vyhµadávanie len v predmetoch správ.
58       </p>
59       <p>
60       <b>Od</b> - Kto poslal správu. Treba poznamena», ¾e toto vyµadávanie mô¾e
61       obsahova» viac dát ako je zobrazených vo výpise prieèinka. V normálnom
62       poli "Od" sa zvyèajne nachádza meno A e-mailová adresa, ale SquirrelMail
63       zvyèajne zobrazuje len mená. Ak do vyhµadávania zadáte e-mailovú adresu,
64       a táto nieje zobrazená, správa sa aj tak nájde.
65       </p>
66       <p>
67       <b>Komu</b> - Komu bola poslaná správa. Tu mo¾e by» viac adries, nielen jedna
68       e-mailová adresa.
69       </p>
70       <p>
71       <b>Kópia</b> - To isté ako "Komu", s výnimkou správ poslaných ako slepé kópie.
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78    Posledné vyhµadávania
79    </title>
80    <description>
81    Ak povolíte túto mo¾nos», stránka vyhµadávania tie¾ zobrazí prehµad do max. 9
82    posledných hµadaní za úèelom rýchleho prístupu. Kliknite na "Hµada» ïal¹í" na
83    znovu-vyhµadanie podµa rovnakých kritérií. Pomocou odkazu ulo¾i» mô¾te aktuálne
84    hµadanie ulo¾i» ako Ulo¾ené vyhµadávania. Ostatanú ulo¾ené pokiaµ explicitne
85    nepriká¾ete vymaza» vyhµadanie. Kliknite na Zabudni pre odstránenie vyhµadávania
86    z výpisu posledne hµadaných.
87    </description>
88 </section>