Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / search.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Vyhµadávanie
4 </title>
5 <summary>
6 Vyhµadávanie na základe zadaných kritérií.
7 </summary>
8 <description>
9 <p>
10 S týmto u¾itoèným nástrojom, mô¾ete v ¹pecifikovanom prieèinku vyhµadáva»
11 na základe zadaných kritérií, ktoré sa zhodujú s hlavièkami správ.
12 </p>
13 </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17 <title>
18 V¹eobecný prehµad
19 </title>
20 <description>
21 <p>
22 Mô¾te si jednoducho zvoli» prieèinok, v ktorom chcete vyhµadáva», napí¹te
23 vyhµadávacie kritéria, a potom zvoµ»e èas» správy, kde sa má vyhµadáva».
24 Keï odo¹lete vyhµadávaný text, pod týmto políèkom na vyµadávanie sa zobrazí
25 výpis nájdených správ. Mô¾te si zvoli» správu, ktorú si ¾eláte preèíta», tak
26 ako normálnu správu.
27 </p>
28 <p>
29 Treba poznamena»,¾e keï èítate správy a potom pôjdete do sekcie vyµadávanie,
30 nastaví sa ako prieèinok na vyhµadávanie vá¹ aktuálny prieèinok. Napríklad,
31 ak ste v prieèinku "Priatelia" a ptom kliknete na "Vyhµadávanie", prieèinok"
32 Priatelia" sa nastaví na vyhµadávanie.
33 </p>
34 </description>
35 </section>
36
37 <section>
38 <title>
39 Cez èo vyhµadáva»
40 </title>
41 <description>
42 <p>
43 Na µavo od textového poµa, vidíte rolovacií zoznam miest, v ktorých je
44 mo¾né vyhµadáva». To zahàòa: Telo správy, V¹ade, Predmet, Od, Kópia, Komu.
45 </p>
46 <p>
47 <b>Telo</b> - Vyhµadáva v tele správy. Toto je hlavná èas» správy, kde je
48 umiestnená dôle¾itá èas» správy.
49 </p>
50 <p>
51 <b>V¹ade</b> - Toto vyhµádava v¹ade, zahròujúc aj hlavièku správy. Pokiaµ
52 si nieste istý, èi toto chcete, pravdepodobne to nieje to èo potrebujete.
53 Toto vyhµadávanie by vám v tomto prípade prinieslo výsledky, ktoré by ste
54 normálne neoèakával.
55 </p>
56 <p>
57 <b>Predmet</b> - Vyhµadávanie len v predmetoch správ.
58 </p>
59 <p>
60 <b>Od</b> - Kto poslal správu. Treba poznamena», ¾e toto vyµadávanie mô¾e
61 obsahova» viac dát ako je zobrazených vo výpise prieèinka. V normálnom
62 poli "Od" sa zvyèajne nachádza meno A e-mailová adresa, ale SquirrelMail
63 zvyèajne zobrazuje len mená. Ak do vyhµadávania zadáte e-mailovú adresu,
64 a táto nieje zobrazená, správa sa aj tak nájde.
65 </p>
66 <p>
67 <b>Komu</b> - Komu bola poslaná správa. Tu mo¾e by» viac adries, nielen jedna
68 e-mailová adresa.
69 </p>
70 <p>
71 <b>Kópia</b> - To isté ako "Komu", s výnimkou správ poslaných ako slepé kópie.
72 </p>
73 </description>
74 </section>
75
76 <section>
77 <title>
78 Posledné vyhµadávania
79 </title>
80 <description>
81 Ak povolíte túto mo¾nos», stránka vyhµadávania tie¾ zobrazí prehµad do max. 9
82 posledných hµadaní za úèelom rýchleho prístupu. Kliknite na "Hµada» ïal¹í" na
83 znovu-vyhµadanie podµa rovnakých kritérií. Pomocou odkazu ulo¾i» mô¾te aktuálne
84 hµadanie ulo¾i» ako Ulo¾ené vyhµadávania. Ostatanú ulo¾ené pokiaµ explicitne
85 nepriká¾ete vymaza» vyhµadanie. Kliknite na Zabudni pre odstránenie vyhµadávania
86 z výpisu posledne hµadaných.
87 </description>
88 </section>