Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Èítanie elektonickej správy
4    </title>
5    <summary>
6       Schopnos» èíta» správy (e-maily) je jedna z najzákladnej¹ích schopností
7       po¹tového programu. Ale, SquirrelMail má niekoµko zaujímavostí na chvíµu,
8       kým èítate správy. Táto sekcia pomocníka vysvetµuje, èo v¹etky robia.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       Kliknutím na predmet èiastoèných správ sa správy zobrazia. Mali by sme e¹te
13       pripomenú», ¾e e-maily a internetové adresy sú skutoèné odkazy, tak¾e na
14       nich mô¾te kliknú» a tak napísa» novú správu, èi otvori» web stránku.
15       Ïal¹ia skutoène ¹ikovnou èrtou SquirrelMailu je ¾e èasti textov správ sú
16       zobrazované inými farbami. ©tandard pre pri odpovedi na správu je, ¾e citát
17       predchádzajúcej správy zaèína znakom ">" pred ka¾dým riadkom správy. Keï
18       toto SquirrelMail zistí, zobrazí ho odli¹nou farbou. Odpovedaná správa je 
19       zobrazená inou farbou, ako text na ktorý odpovedáte, a tiez inou farbou ako
20       text novej spravy. Toto funguje v dvoch vrstvách. Ïal¹ia li¹ta s menu je
21       pod voµbami hlavného menu. Táto li¹ta má tri sekcie. Na µavej strane je
22       mazanie alebo moznost návratu na zoznam správ. V strede je mo¾ná navigácia
23       medzi správami. V pravo sú rôzne funkcie na odosielanie po¹ty.
24       </p>
25    </description>
26 </chapter>
27
28 <section>
29    <title>
30       Zoznam správ
31    </title>
32    <description>
33       <p>
34       Kliknite na tento odkaz pre návrat do prieèinka, z ktorého ste pri¹li.
35       </p>
36    </description>
37 </section>
38
39 <section>
40    <title>
41       Odstráni»
42    </title>
43    <description>
44       <p>
45       Kliknite na tento odkaz pre odstránenie správy, ktorú práve pí¹ete. V¹etky
46       prílohy odstránenej správy sú taktie¾ automaticky odstránené. Strate správ
47       v budúcnosti mô¾te jednoducho zabráni» stiahnutím si príloh e¹te pri èítaní
48       správy.(ïalej vysvetlené v tejto kapitole).<BR>
49       V tomto kontexte, zmazanie znamená, ¾e správa bude presunutá do prieèinka
50       nazvaného Kô¹. Ak chcete po tomto necha» správu, presuòte ju von z prieèinka
51       Kô¹.
52       </p>
53    </description>
54 </section>
55
56 <section>
57    <title>
58       Navigácia
59    </title>
60    <description>
61       <p>
62       V strede panela sú navigaèné tlaèidlá. Tlaèidlo "Predchádzajúci" mô¾e by»
63       znázornené ako textový odkaz. Kliknutím na tento odkaz sa zobrazí predchádzajúca
64       správa bez toho, aby ste museli znova ís» do zoznamu správ. To isté platí
65       aj pre odkaz  "Ïal¹í" ktorý vas premiestni na ïal¹iu správu nasledujúcu
66       ihneï po správu, ktorú si teraz prezeráte.
67       </p>
68    </description>
69 </section>
70
71 <section>
72    <title>
73       "Preposla»"
74    </title>
75    <description>
76       <p>
77       Ak kliknete na odkaz "Preposla»", ktorý je vpravo, otvorí sa stránka "Nová
78       správa" s pred chvíµou èítanou správou v textovom poli pod názvom 
79       --Pôvodná správa--".  "Fwd:" je predpona ktorá sa v tomto prípade dopí¹e na
80       zaèiatok správneho poµa. Mno¾stvo polí pre poslanie na po¹tové adresy vás
81       èaká pre dokonèením správy. Pozícia kurzoru mô¾e by» v textovom poli v poradí
82       pre pridanie komentára do u¾ existujúceho textu. Mô¾te tie¾ vyu¾i» mo¾nos»
83       Preposla» ako prílohu.
84       </p>
85    </description>
86 </section>
87
88 <section>
89    <title>
90       Odpoveda»
91    </title>
92    <description>
93       <p>
94      Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na písanie novej správy odosielateµovi
95      pred chvíµou èítanej správy. 
96      Click this link to return a new message to the originator of the
97       previously viewed message.  "Re:" je predpona ktorá sa dopí¹e na zaèiatok
98       riadku poµa "Predmet". Taktie¾ sa symbol ">" dopí¹e pred ka¾dý riadok pôvodnej
99       správy. Text ktorým odpovedáte, nebude tento znak na zaèiatku ka¾dého riadku.
100       Toto mô¾e zapríèini» ze funkcia zalomenia riadkov spôsobí neèitateµnos»
101       správy. Skúste sa teda v nastavení nastavi» voµbu <i>Zalomi» prichádzajúci
102       text</i> na väè¹ie èíslo. Va¹e komnetáre mô¾ete urobi» kdekoµvek v textovom
103       poli alebo ich aj prida» ku citovanej správe. Mô¾te taktie¾ vyu¾i» mo¾nos»
104       s prílohou.
105       </p>
106    </description>
107 </section>
108
109 <section>
110    <title>
111       Odpoveda» v¹etkým
112    </title>
113    <description>
114       <p>
115       Je to to isté ako voµba "Odpoveda»", ale odpoviete v¹etkým ktorý túto správu
116       dostali (v hlavièke správy boli uvedení ako prijímatelia).
117       </p>
118    </description>
119 </section>
120
121 <section>
122    <title>
123         Zobrazi» celú Hlavièku
124    </title>
125    <description>
126       <p>
127       Toto zobrazí úplnú hlavièku správy. To zahàòa trasu odkiaµ správa ide kam,
128       a mnono detailných informácií o správe samej.
129       </p>
130    </description>
131 </section>
132
133 <section>
134    <title>
135       Zobrazi» Verziu pre Tlaè
136    </title>
137    <description>
138       <p>
139       Ak chcete vytlaèi» správu, pravdepodobne budete chcie» kliknú» na tento
140       odkaz. Vytvorí nové okno, obsahujúce správu, ale s odstránenými v¹etkými
141       nepotrebnými informáciami a menu, pripravenú na tlaè. Kliknutím na tlaèítko
142       Tlaèi» v tomto okne to urobíte, Pre návrat na pôvodnú správu kliknite na
143       Zavrie».
144       </p>
145    </description>
146 </section>
147
148 <section>
149    <title>
150       Stiahnu» toto ako súbor
151    </title>
152    <description>
153       <p>
154       Dole nad spodnou li¹tou nájdete tento odkaz. Kliknutím na tento odkaz ulo¾íte
155       túto správu ako jednoduchý text. Zjednodu¹ená hlavièka správy sa vlo¾i na
156       zaèiatok správy.
157       </p>
158    </description>
159 </section>
160
161 <section>
162    <title>
163       Prílohy
164    </title>
165    <description>
166       <p>
167       V¹etky prílohy poslané s prijatou správou sa zobrazia na spodku správy vo
168       vyfarbenom políèku. Vpravo je súbor reprezentovaný odkazom s popisom typu
169       súboru. Kliknutím na meno súboru sa zobrazí dialóg na stihnutie súboru.
170       Kliknite na "Stiahnu»" na pravej strane. <BR>
171       Ak vá¹ prehliadaè podporuje prezeranie typu súboru prílohy, iný odkaz,
172       "Zobrazi»", vám zobrazí priamo v prehliadaèi èo obsahuje súbor.
173       </p>
174    </description>
175 </section>