Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Mo¾nosti
4    </title>
5    <summary>
6       Rozlièným nastavením v tejto sekcii mô¾te meni» výzor SquirrelMailu-u a
7       spôsob akým reaguje.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeò jeho prispôsobovania.
12       V závislosti na konfigurácii máte mnoho mo¾ností výberu schém, jazykov, 
13       prieèinkov, a iných nastavení. V¹etky z nich mô¾u by» zmenené bez toho aby
14       ovlyvnili nastavenia iných u¾ívateµov systému. Je tu najmenej pä» hlavných
15       kategórií Mo¾nosti: Osobné, Zobrazi», Zvýrazòovanie správ, Prieèinky, a Poradie
16       v zozname. Ïal¹ie kategórie Mo¾ností závisia od va¹ej SquirrelMail in¹talácie.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Osobné informácie
24    </title>
25    <description>
26       <b>Plné meno</b><br>
27       Mali by ste tam uvies» svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno
28       sa potom zobrazuje µuïom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidie», ¾e je
29       to od "John Doe". Ak túto polo¾ku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len 
30       va¹a e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.
31       <br><br>
32       
33       <b>E-mailová adresa</b><br>
34       <i>Volitelné</i> - Aj je va¹a email adresa odli¹ná ako tá, ktorá je automaticky
35       prideµovaná, mô¾ete si ju zmeni» tu.
36       <br><br>
37       
38       <b>Odpoveda» na adresu</b><br>
39       <i>Volitelné</i> - To je emailová adresa kam budú prichádza» odpovede od µudí,
40       ktorí vám budú odpoveda».  Je to u¾itoèné, ak chcete aby µudia odpovedali
41       na vá¹ Yahoo (napr. pobox.sk) úèet rad¹ej ako na va¹u firemnú adresu.
42       <br><br>
43       
44       <b>Viaceré Identity</b><BR>
45       Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - toto¾ností.
46       Toto je u¾itoèné ak si chcete vybra» medzi správami s rozdielnym obsahom
47       poµa "Od:". Napríklad identity obsahujúce va¹u email-ovú adresu do práce
48       alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si mo¾te prida» tak veµa identít
49       ako chcete. Keï budete tvori» správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít.
50       
51       <b>Odpoveda» ako Citácia</b><BR>
52       If you press Reply on a message, you will be presented with the Compose
53       form with the original message quoted. Before this quoted message, a text
54       like <TT>John Doe wrote:</TT> might be prepended (if the message you're replying
55       to originated from John Doe). This is called the citation line. Here you
56       can choose how this line looks.<BR>
57       <UL>
58       <LI><B>No Citation</B><br>
59       Prepends no citation line whatsoever.<br><br>
60       <LI><B>Author Said</B><br>
61       This produces the line: <TT>John Doe Said:</TT> where John Doe will be replaced
62       by whoever the message you're replying to was from.<br><br>
63       <LI><B>Quote Who XML</B><br>
64       This produces the line: <TT>&lt;quote who="John Doe"&gt;</TT>.<br><br>
65       <LI><B>User-Defined</B><br>
66       Enables you to define your own citation line. In the two text boxes below, you
67       can type in the citation start and end. Between these the author name will be
68       inserted.
69       </UL><br><br>
70       
71       <b>Podpis</b><br>
72       <i>Voliteµné</i> - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec v¹etkých
73       odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uisti» ¾e ste voµbu 
74       "Pou¾i» Podpis" za¹krtli, a potom vyplnili text, ktorý by sa mal zobrazova»
75       ako podpis.
76       <br><br>
77    
78    
79    
80    
81    </description>
82 </section>
83
84 <section>
85    <title>
86       Display Preferences
87    </title>
88    <description>
89       <b>Theme</b><br>
90       SquirrelMail offers different color themes for your viewing pleasure.  You can
91       choose between the many listed there if you so desire.
92       <br><br>
93
94       <b>Custom Stylesheet</b><br>
95       Changing a theme only changes the colors, a stylesheet may change more, for
96       example the font size used by SquirrelMail.
97       <br><br>
98
99       <b>Language</b><br>
100       If English isn't your native tongue, you can easily change the language that
101       most things display in.  If your desired language is in the list, you can choose
102       it and all future SquirrelMail related messages will be in that language.  Note
103       that this doesn't translate incoming email messages or folder names.
104       <br><br>
105
106       <b>Use Javascript</b><br>
107       One of our main goals in creating SquirrelMail was to have no Javascript in
108       any of our pages.  However, some of our developers made a very good address
109       book searching utility that uses Javascript. Some other Javascript functions
110       were added aswell. Rather than remove it, we now
111       give you the option of using 
112       pure HTML or allow Javascript aswell.  If
113       you don't know what this means, you are safest to choose Autodetect.
114       <br><br>
115       
116       <b>Number of Messages to Index</b><br>
117       This is the number of messages to show at a time in a folder.  If there are
118       more than this number in the folder, you will see a "Previous" and "Next" link
119       above and below the listing which will take you to the previous or next
120       messages.
121       <br><br>
122       
123       <b>Enable Page Selector</b><br>
124       Setting this to Yes shows page numbers above and below the message list to
125       quickly jump to a specific page of messages. The number <B>Maximum pages to show</B>
126       can limit how many page numbers will be displayed above and below the
127       message list.<br><br>
128       
129       <b>Wrap incoming text at</b><br>
130       How many characters should we allow before wrapping the text.  This prevents
131       messages from scrolling way off the screen.  86 is usually a safe thing to
132       put in here, but you are free to change it to whatever you desire.
133       <br><br>
134       
135       <b>Size of editor window</b><br>
136       How wide do you want your "Compose" box to be?  This is the number of characters
137       per line that you will be able to type before wrapping in the Compose section.
138       <br><br>
139       
140       <b>Location of Buttons when Composing</b><br>
141       Where are the buttons Addresses, Save Draft and Send located?<br><br>
142       
143       <b>Addressbook Display Format</B><br>
144       Choose how you want the addressbook to be displayed. If you want maximum
145       compatibility with all browsers, use HTML. Select Javascript if you
146       know your browser supports it, it will display a nicer addressbook.
147       <br><br>
148       
149       <b>Show HTML Version by Default</b><br>
150       If a message you receive is in both text and HTML format, you can choose
151       if you want to see the HTML version (Yes) or the text version (No) by
152       default.<br><br>
153       
154       <b>Include Me in CC when I Reply All</b><br>
155       Reply All sends your reply to all recepients of the original message,
156       including yourself. To leave your own email address out, set this to No.
157       <br><br>
158       
159       <b>Enable Mailer Display</b><BR>
160       When viewing a message, this displays which email program the sender used.
161       <br><br>
162       
163       <b>Display Attached Images with Message</b><br>
164       If someone sends you a message with one or more images attached and you've
165       set this to Yes, the images will be displayed right away when you view
166       the message.
167       <br><br>
168       
169       <b>Enable Subtle Printer Friendly Link</b><br>
170       This determines the way the Printable Version-link will be displayed.
171       <br><br>
172       
173       <b>Enable Printer Friendly Clean Display</b><br>
174       This will clean out the message so the print looks nicer.
175       <br><br>
176       
177       <b>Other Options</b><br>
178       Depending on the configuration of your SquirrelMail installation, some more
179       options might be displayed here. They hopefully should be self-explanatory.
180       <br><br>
181       
182    </description>
183 </section>
184
185 <section>
186    <title>
187       Message Highlighting
188    </title>
189    <description>
190       The idea for this came because if you are subscribed to many mailing lists,
191       it is very hard to distinguish which messages came from where while reading
192       through the list of messages.  With Message Highlighting, you can have the
193       background color of all messages from one mailing list different than the
194       color of another list.<br><br>
195
196       Just click on [New] to create a new one, or [Edit] to edit an existing one
197       and the options will appear below.<br><br>
198       
199       <b>Identifying Name</b><br>
200       This is simply the name that you see which describes what it is.  For
201       example, if you are highlighting messages from your mother, you might
202       set this to "From Mom".
203       <br><br>
204       
205       <b>Color</b><br>
206       This is the actual color that the background will be.  You can choose between
207       a number of pre-defined colors that we have selected for you, or you can enter
208       the HEX code for the color that you desire (i.e.  a6b492).  If you choose to
209       enter your own color, you must also select the radio button in front so that it is
210       checked.
211       <br><br>
212       
213       <b>Match</b><br>
214       Here you can choose the matching phrase.  From the drop-down box, you can 
215       choose which header field to match against (to, from, subject...) and in the
216       text box, you can enter the phrase to match (mom@yahoo.com). 
217       <br><br>
218    </description>
219 </section>
220
221 <section>
222    <title>
223       Folder Preferences
224    </title>
225    <description>
226       <b>Folder Path</b><br>
227       On some systems this will not be displayed.  If you don't see this option, just
228       ignore this.  On other systems, this is quite a necessary feature.  Usually the
229       option that is in there is what should be there.  This is the folder in your
230       home directory that holds all your email folders.  If you don't understand this,
231       just leave it what it is.
232       <br><br>
233
234       <b>Trash Folder</b><br>
235       You can choose which folder messages will be sent to when you delete them. If
236       you don't want deleted messages to go to the trash, set this to "Don't use Trash".
237       <br><br>
238       
239       <b>Sent Folder</b><br>
240       You can choose which folder your sent messages will go to.  If you don't want
241       these, just set it to "Don't use Sent".
242       <br><br>
243
244       <b>Draft Folder</b><br>
245       You can choose which folder the messages you save as draft will go to.
246       If you don't want to use this, just set it to "Don't use Drafts".
247       <br><br>
248       
249       <b>Location of folder list</b><br>
250       Determines wether you want the list of folders on the left or right of your
251       window.
252       <br><br>
253       
254       <b>Width of folder list</b><br>
255       With this option, you can select how wide the list of folders will be.
256       If you have very long folder names or large fonts, it is good to set this
257       pretty high.  Otherwise, you should set it low so you don't waste screen space.
258       <br><br>
259       
260       <b>Auto refresh folder list</b><br>
261       SquirrelMail has the functionality to automatically refresh the folder listing
262       on the left side of your browser window.  This will also update the number of
263       unseen messages that are in each folder.  This is a good way to check for unseen
264       messages in the INBOX without having to click on it every time.
265       <br><br>
266
267       <b>Enable Unread Message Notification</b><br>
268       This option specifies how to display unseen messages in the folder listing on the
269       right side of your browser window.  If you set this to No Notification, you will
270       not be notified of unseen messages.  If you set it to INBOX, when you have new
271       messages, the INBOX will become bold and a number will appear to the right of it
272       to say how many new messages are in it.  If you set it to All Folders, this 
273       behavior will happen on all folders.  If you notice that loading the folder list
274       is really slow, you can set this to INBOX or None and that should speed it up.
275       <br><br>
276       
277       <b>Unseen message notification type</b><br>
278       When new messages are in a folder, this option tells
279       either to only display the number of new messages or also display the
280       total number of messages in that folder.
281       <br><br>
282       
283       <b>Enable Collapsible Folders</b><br>
284       Collapsible Folders allow you to 'fold' or collapse a folder which contains
285       subfolders so the subfolders will not be displayed. You can collapse a
286       folder by clicking the "-" next to it and expand it again with the "+" sign.
287       Setting this to No disables collapsing.
288       <br><br>
289       
290       <b>Show Clock on Folders Panel</b><br>
291       Choose if you want a clock to be displayed above the folder list and how
292       it should look (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). The option
293       <B>Hour Format</B> below gives you the choice of a 12- or 24-hour clock.
294       <br><br>
295       
296       <b>Memory Search</b><br>
297       If you search a mailbox, the search will be saved for quick access later.
298       This defines how many mailbox searches will be saved.
299       <br><br>
300       
301    </description>
302 </section>
303
304 <section>
305    <title>
306       Index Order
307    </title>
308    <description>
309       This section gives you control over the message list. You can choose how
310       much information you want in the message list and in what order it should
311       be displayed.
312       <br><br>
313       Use the Up and Down links to move columns around, Del to remove a column
314       from the display and Add to add one.
315    </description>
316 </section>