Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / options.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Mo¾nosti
4 </title>
5 <summary>
6 Rozlièným nastavením v tejto sekcii mô¾te meni» výzor SquirrelMailu-u a
7 spôsob akým reaguje.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeò jeho prispôsobovania.
12 V závislosti na konfigurácii máte mnoho mo¾ností výberu schém, jazykov,
13 prieèinkov, a iných nastavení. V¹etky z nich mô¾u by» zmenené bez toho aby
14 ovlyvnili nastavenia iných u¾ívateµov systému. Je tu najmenej pä» hlavných
15 kategórií Mo¾nosti: Osobné, Zobrazi», Zvýrazòovanie správ, Prieèinky, a Poradie
16 v zozname. Ïal¹ie kategórie Mo¾ností závisia od va¹ej SquirrelMail in¹talácie.
17 </p>
18 </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22 <title>
23 Osobné informácie
24 </title>
25 <description>
26 <b>Plné meno</b><br>
27 Mali by ste tam uvies» svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno
28 sa potom zobrazuje µuïom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidie», ¾e je
29 to od "John Doe". Ak túto polo¾ku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len
30 va¹a e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.
31 <br><br>
32
33 <b>E-mailová adresa</b><br>
34 <i>Volitelné</i> - Aj je va¹a email adresa odli¹ná ako tá, ktorá je automaticky
35 prideµovaná, mô¾ete si ju zmeni» tu.
36 <br><br>
37
38 <b>Odpoveda» na adresu</b><br>
39 <i>Volitelné</i> - To je emailová adresa kam budú prichádza» odpovede od µudí,
40 ktorí vám budú odpoveda». Je to u¾itoèné, ak chcete aby µudia odpovedali
41 na vá¹ Yahoo (napr. pobox.sk) úèet rad¹ej ako na va¹u firemnú adresu.
42 <br><br>
43
44 <b>Viaceré Identity</b><BR>
45 Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - toto¾ností.
46 Toto je u¾itoèné ak si chcete vybra» medzi správami s rozdielnym obsahom
47 poµa "Od:". Napríklad identity obsahujúce va¹u email-ovú adresu do práce
48 alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si mo¾te prida» tak veµa identít
49 ako chcete. Keï budete tvori» správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít.
50
51 <b>Odpoveda» ako Citácia</b><BR>
52 If you press Reply on a message, you will be presented with the Compose
53 form with the original message quoted. Before this quoted message, a text
54 like <TT>John Doe wrote:</TT> might be prepended (if the message you're replying
55 to originated from John Doe). This is called the citation line. Here you
56 can choose how this line looks.<BR>
57 <UL>
58 <LI><B>No Citation</B><br>
59 Prepends no citation line whatsoever.<br><br>
60 <LI><B>Author Said</B><br>
61 This produces the line: <TT>John Doe Said:</TT> where John Doe will be replaced
62 by whoever the message you're replying to was from.<br><br>
63 <LI><B>Quote Who XML</B><br>
64 This produces the line: <TT>&lt;quote who="John Doe"&gt;</TT>.<br><br>
65 <LI><B>User-Defined</B><br>
66 Enables you to define your own citation line. In the two text boxes below, you
67 can type in the citation start and end. Between these the author name will be
68 inserted.
69 </UL><br><br>
70
71 <b>Podpis</b><br>
72 <i>Voliteµné</i> - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec v¹etkých
73 odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uisti» ¾e ste voµbu
74 "Pou¾i» Podpis" za¹krtli, a potom vyplnili text, ktorý by sa mal zobrazova»
75 ako podpis.
76 <br><br>
77
78
79
80
81 </description>
82 </section>
83
84 <section>
85 <title>
86 Display Preferences
87 </title>
88 <description>
89 <b>Theme</b><br>
90 SquirrelMail offers different color themes for your viewing pleasure. You can
91 choose between the many listed there if you so desire.
92 <br><br>
93
94 <b>Custom Stylesheet</b><br>
95 Changing a theme only changes the colors, a stylesheet may change more, for
96 example the font size used by SquirrelMail.
97 <br><br>
98
99 <b>Language</b><br>
100 If English isn't your native tongue, you can easily change the language that
101 most things display in. If your desired language is in the list, you can choose
102 it and all future SquirrelMail related messages will be in that language. Note
103 that this doesn't translate incoming email messages or folder names.
104 <br><br>
105
106 <b>Use Javascript</b><br>
107 One of our main goals in creating SquirrelMail was to have no Javascript in
108 any of our pages. However, some of our developers made a very good address
109 book searching utility that uses Javascript. Some other Javascript functions
110 were added aswell. Rather than remove it, we now
111 give you the option of using
112 pure HTML or allow Javascript aswell. If
113 you don't know what this means, you are safest to choose Autodetect.
114 <br><br>
115
116 <b>Number of Messages to Index</b><br>
117 This is the number of messages to show at a time in a folder. If there are
118 more than this number in the folder, you will see a "Previous" and "Next" link
119 above and below the listing which will take you to the previous or next
120 messages.
121 <br><br>
122
123 <b>Enable Page Selector</b><br>
124 Setting this to Yes shows page numbers above and below the message list to
125 quickly jump to a specific page of messages. The number <B>Maximum pages to show</B>
126 can limit how many page numbers will be displayed above and below the
127 message list.<br><br>
128
129 <b>Wrap incoming text at</b><br>
130 How many characters should we allow before wrapping the text. This prevents
131 messages from scrolling way off the screen. 86 is usually a safe thing to
132 put in here, but you are free to change it to whatever you desire.
133 <br><br>
134
135 <b>Size of editor window</b><br>
136 How wide do you want your "Compose" box to be? This is the number of characters
137 per line that you will be able to type before wrapping in the Compose section.
138 <br><br>
139
140 <b>Location of Buttons when Composing</b><br>
141 Where are the buttons Addresses, Save Draft and Send located?<br><br>
142
143 <b>Addressbook Display Format</B><br>
144 Choose how you want the addressbook to be displayed. If you want maximum
145 compatibility with all browsers, use HTML. Select Javascript if you
146 know your browser supports it, it will display a nicer addressbook.
147 <br><br>
148
149 <b>Show HTML Version by Default</b><br>
150 If a message you receive is in both text and HTML format, you can choose
151 if you want to see the HTML version (Yes) or the text version (No) by
152 default.<br><br>
153
154 <b>Include Me in CC when I Reply All</b><br>
155 Reply All sends your reply to all recepients of the original message,
156 including yourself. To leave your own email address out, set this to No.
157 <br><br>
158
159 <b>Enable Mailer Display</b><BR>
160 When viewing a message, this displays which email program the sender used.
161 <br><br>
162
163 <b>Display Attached Images with Message</b><br>
164 If someone sends you a message with one or more images attached and you've
165 set this to Yes, the images will be displayed right away when you view
166 the message.
167 <br><br>
168
169 <b>Enable Subtle Printer Friendly Link</b><br>
170 This determines the way the Printable Version-link will be displayed.
171 <br><br>
172
173 <b>Enable Printer Friendly Clean Display</b><br>
174 This will clean out the message so the print looks nicer.
175 <br><br>
176
177 <b>Other Options</b><br>
178 Depending on the configuration of your SquirrelMail installation, some more
179 options might be displayed here. They hopefully should be self-explanatory.
180 <br><br>
181
182 </description>
183 </section>
184
185 <section>
186 <title>
187 Message Highlighting
188 </title>
189 <description>
190 The idea for this came because if you are subscribed to many mailing lists,
191 it is very hard to distinguish which messages came from where while reading
192 through the list of messages. With Message Highlighting, you can have the
193 background color of all messages from one mailing list different than the
194 color of another list.<br><br>
195
196 Just click on [New] to create a new one, or [Edit] to edit an existing one
197 and the options will appear below.<br><br>
198
199 <b>Identifying Name</b><br>
200 This is simply the name that you see which describes what it is. For
201 example, if you are highlighting messages from your mother, you might
202 set this to "From Mom".
203 <br><br>
204
205 <b>Color</b><br>
206 This is the actual color that the background will be. You can choose between
207 a number of pre-defined colors that we have selected for you, or you can enter
208 the HEX code for the color that you desire (i.e. a6b492). If you choose to
209 enter your own color, you must also select the radio button in front so that it is
210 checked.
211 <br><br>
212
213 <b>Match</b><br>
214 Here you can choose the matching phrase. From the drop-down box, you can
215 choose which header field to match against (to, from, subject...) and in the
216 text box, you can enter the phrase to match (mom@yahoo.com).
217 <br><br>
218 </description>
219 </section>
220
221 <section>
222 <title>
223 Folder Preferences
224 </title>
225 <description>
226 <b>Folder Path</b><br>
227 On some systems this will not be displayed. If you don't see this option, just
228 ignore this. On other systems, this is quite a necessary feature. Usually the
229 option that is in there is what should be there. This is the folder in your
230 home directory that holds all your email folders. If you don't understand this,
231 just leave it what it is.
232 <br><br>
233
234 <b>Trash Folder</b><br>
235 You can choose which folder messages will be sent to when you delete them. If
236 you don't want deleted messages to go to the trash, set this to "Don't use Trash".
237 <br><br>
238
239 <b>Sent Folder</b><br>
240 You can choose which folder your sent messages will go to. If you don't want
241 these, just set it to "Don't use Sent".
242 <br><br>
243
244 <b>Draft Folder</b><br>
245 You can choose which folder the messages you save as draft will go to.
246 If you don't want to use this, just set it to "Don't use Drafts".
247 <br><br>
248
249 <b>Location of folder list</b><br>
250 Determines wether you want the list of folders on the left or right of your
251 window.
252 <br><br>
253
254 <b>Width of folder list</b><br>
255 With this option, you can select how wide the list of folders will be.
256 If you have very long folder names or large fonts, it is good to set this
257 pretty high. Otherwise, you should set it low so you don't waste screen space.
258 <br><br>
259
260 <b>Auto refresh folder list</b><br>
261 SquirrelMail has the functionality to automatically refresh the folder listing
262 on the left side of your browser window. This will also update the number of
263 unseen messages that are in each folder. This is a good way to check for unseen
264 messages in the INBOX without having to click on it every time.
265 <br><br>
266
267 <b>Enable Unread Message Notification</b><br>
268 This option specifies how to display unseen messages in the folder listing on the
269 right side of your browser window. If you set this to No Notification, you will
270 not be notified of unseen messages. If you set it to INBOX, when you have new
271 messages, the INBOX will become bold and a number will appear to the right of it
272 to say how many new messages are in it. If you set it to All Folders, this
273 behavior will happen on all folders. If you notice that loading the folder list
274 is really slow, you can set this to INBOX or None and that should speed it up.
275 <br><br>
276
277 <b>Unseen message notification type</b><br>
278 When new messages are in a folder, this option tells
279 either to only display the number of new messages or also display the
280 total number of messages in that folder.
281 <br><br>
282
283 <b>Enable Collapsible Folders</b><br>
284 Collapsible Folders allow you to 'fold' or collapse a folder which contains
285 subfolders so the subfolders will not be displayed. You can collapse a
286 folder by clicking the "-" next to it and expand it again with the "+" sign.
287 Setting this to No disables collapsing.
288 <br><br>
289
290 <b>Show Clock on Folders Panel</b><br>
291 Choose if you want a clock to be displayed above the folder list and how
292 it should look (Y=year, D=day, H=hour, M=minute, S=second). The option
293 <B>Hour Format</B> below gives you the choice of a 12- or 24-hour clock.
294 <br><br>
295
296 <b>Memory Search</b><br>
297 If you search a mailbox, the search will be saved for quick access later.
298 This defines how many mailbox searches will be saved.
299 <br><br>
300
301 </description>
302 </section>
303
304 <section>
305 <title>
306 Index Order
307 </title>
308 <description>
309 This section gives you control over the message list. You can choose how
310 much information you want in the message list and in what order it should
311 be displayed.
312 <br><br>
313 Use the Up and Down links to move columns around, Del to remove a column
314 from the display and Add to add one.
315 </description>
316 </section>