removing help translations. ru_RU
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Mo¾nosti
4    </title>
5    <summary>
6       Rozlièným nastavením v tejto sekcii mô¾te meni» výzor SquirrelMailu-u a
7       spôsob akým reaguje.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Jednou z ohromných vecí v SquirrelMail-e je stupeò jeho prispôsobovania.
12       V závislosti na konfigurácii máte mnoho mo¾ností výberu schém, jazykov, 
13       prieèinkov, a iných nastavení. V¹etky z nich mô¾u by» zmenené bez toho aby
14       ovlyvnili nastavenia iných u¾ívateµov systému. Je tu najmenej pä» hlavných
15       kategórií Mo¾nosti: Osobné, Zobrazi», Zvýrazòovanie správ, Prieèinky, a Poradie
16       v zozname. Ïal¹ie kategórie Mo¾ností závisia od va¹ej SquirrelMail in¹talácie.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Osobné informácie
24    </title>
25    <description>
26       <b>Plné meno</b><br>
27       Mali by ste tam uvies» svoje úplné meno. Pre príklad, "John Doe". Toto meno
28       sa potom zobrazuje µuïom, ktorým sú správy odosielané. Budú vidie», ¾e je
29       to od "John Doe". Ak túto polo¾ku nevyplníte, adresátom sa zobrazí len 
30       va¹a e-mailová adresa, jdoe@mydomain.org.
31       <br><br>
32       
33       <b>E-mailová adresa</b><br>
34       <i>Volitelné</i> - Aj je va¹a email adresa odli¹ná ako tá, ktorá je automaticky
35       prideµovaná, mô¾ete si ju zmeni» tu.
36       <br><br>
37       
38       <b>Odpoveda» na adresu</b><br>
39       <i>Volitelné</i> - To je emailová adresa kam budú prichádza» odpovede od µudí,
40       ktorí vám budú odpoveda».  Je to u¾itoèné, ak chcete aby µudia odpovedali
41       na vá¹ Yahoo (napr. pobox.sk) úèet rad¹ej ako na va¹u firemnú adresu.
42       <br><br>
43       
44       <b>Viaceré Identity</b><BR>
45       Kliknite na tento odkaz pre nastavenie viacerých identít - toto¾ností.
46       Toto je u¾itoèné ak si chcete vybra» medzi správami s rozdielnym obsahom
47       poµa "Od:". Napríklad identity obsahujúce va¹u email-ovú adresu do práce
48       alebo domov. Na stránke ktorá sa objaví, si mo¾te prida» tak veµa identít
49       ako chcete. Keï budete tvori» správu, ponúkne sa vám výber z týchto identít.
50       
51       <b>Odpoveda» ako Citácia</b><BR>
52       Ak kliknete "Odpoveda» na Správu", zobrazí sa vám formulár "Nová správa"
53       s citovanou pôvodnou správou. Pred citáciou tejto správy mô¾e by» vsunutý 
54       napr. text <TT>Ján Novák napísal:</TT> (ak odpovedáte na správu, ktorú
55       poslal Ján Novák). Toto sa nazýva riadok citácie. Tu si mô¾te vybra» ako
56       bude tento riadok vyzera».<BR>
57       
58       
59       <UL>
60       <LI><B>Bez Citácie</B><br>
61       Vôbec sa nevlo¾í citácia.<br><br>
62       <LI><B>Autor povedal</B><br>
63       Toto vyprodukuje napr. riadok <TT>Ján Novák Povedal:</TT>. Tu sa vlo¾í text
64       citácie nech pôvodnú správu, na ktorú odpovedáte, napísal ktokoµvek.<br><br>
65       <LI><B>Citova» ako XML</B><br>
66       Toto vyprodukuje riadok: <TT>&lt;Kto cituje="Ján Novák"&gt;</TT>.<br><br>
67       <LI><B>U¾ívateµom definované</B><br>
68       Povolí vami definovaný riadok citácie. V dvoch textových poliach ni¾¹ie,
69       mô¾te napísa» zaèiatok a koniec citácie. medzi týmito bude vlo¾ené meno autora.
70       </UL><br><br>
71       
72       <b>Podpis</b><br>
73       <i>Voliteµné</i> - Podpisy sú automaticky prikladané na koniec v¹etkých
74       odoslaných správ. Ak chcete podpis, musíte sa uisti» ¾e ste voµbu 
75       "Pou¾i» Podpis" za¹krtli, a potom vyplnili text, ktorý by sa mal zobrazova»
76       ako podpis.
77       <br><br>
78    
79    
80    
81    
82    </description>
83 </section>
84
85 <section>
86    <title>
87       Mo¾nosti vzhµadu
88    </title>
89    <description>
90       <b>Schéma</b><br>
91       SquirrelMail ponúka rôzne farebné schémy, pre va¹e vizuálne pote¹enie.
92       Mô¾te si vybra» z mnohých tu zobrazených schém podµa vá¹ho ¾elania.
93       <br><br>
94
95       <b>Custom Stylesheet</b><br>
96       Zmenením schémy len zmeníme farbu, ¹týly umo¾òujú zmeni» viac, napríklad 
97       veµkos» písma pou¾ívaného v SquirrelMail-y.
98       <br><br>
99
100       <b>Jazyk</b><br>
101       Ak nieje va¹ím rodným jazykom angliètina, µahko si mô¾ete zmeni» jazyk podµa
102       jazykových verzií zobrazenia. Ak vá¹ po¾adovaný jazyk je v zozname, mô¾ete
103       si ho vybra» a  SquirrelMail  vám v¹etky nasledujúce správy a texty zobrazí
104       v tomto jazyku. Treba poznamena», ¾e toto sa v¹ak nevz»ahuje na prichadzajúce
105       e-mail správy alebo názvy prieèinkov.
106       <br><br>
107
108       <b>Pou¾i» Javascript</b><br>
109       Jedným z hlavých cieµov pri vytváraní SquirrelMailu bolo aby vo svojich
110       stránkach neobsahoval JavaScript. Ale jednako, niektorí z na¹ich vývojárov
111       vyrobili veµmi dobrý nástroj na vyhµadávanie v adresári, ktorý pou¾íva
112       JavaScript. Niektoré ïal¹ie JavaScript funkcie sme tie¾ pridali. Rad¹ej ako
113       ich odstráni», dali sme vám mo¾nos» pou¾i» èíre HTML alebo pou¾i» taktie¾
114       JavaScript. Ak neviete, èo to znamená, je bezpeènej¹ie, keï zvolíte Autodetekcia.
115       <br><br>
116       
117       <b>Poèet správ zobrazených v prieèinku</b><br>
118       Toto je poèet správ, ktoré sa naraz zobrazia v prieèinku. Ak je ich v tomto
119       prieèinku viac, zobrazí sa  vám odkaz Predchádzajúca a Nasledujúca správa
120       pod zoznamom správ. Pomocou nich dosiahnete zobrazenie po¾adovanej správy.
121       <br><br>
122       
123       <b>Povoli» Voliè Strán</b><br>
124       Nastavením tejto voµby na Áno sa zobrazia nad a pod zoznamom strán èísla stránok
125       pre rýchly skok na po¾adovanú stránku so zobrazením správ. "Maximálny Poèet
126       Strán pre Zobrazenie" mô¾e limitova» koµko strán koµko maximálne strán bude
127       zobrazených nad a pod zoznamom správ.
128       <br><br>
129       
130       <b>Zalomi» text doruèenej správy na</b><br>
131       Koµko znakov mo¾e by» pred zalomením textu. Toto zabraòuje pred posúvaním
132       zabrazenia správy mimo obrazovku. 86 je zvyèajne najbezpeènej¹ia mo¾nos»,
133       ktorú tu mô¾te zada», no to èo tu zadáte je len na vás.
134       <br><br>
135       
136       <b>Veµkos» Okna Editora</b><br>
137       Ako chcete aby ako bolo ¹iroké textové pole na Písanie Správy? Toto je
138       poèet znakov na riadok, ktorý mo¾te napísa» pred zalomením textu do nového
139       riadku.
140       <br><br>
141       
142       <b>Umiestnenie Tlaèidiel pri Písaní Novej Správy</b><br>
143       Kde sú umiestnené taèidlá Adresy, Ulo¾i» ako Koncept a Posla»?
144       <br><br>
145       
146       <b>Formát Zobrazenia Adresára</B><br>
147       Zvoµte si ako chcete aby vyzeral vá¹ Adresár. Ak chcete maximálnu kompatibilitu
148       so v¹etkými vyhµadávaèmi, pou¾ívajte HTML. Vyberte si Javascript ak ho vá¹
149       vyhµadávaè podporuje, tak bude adresár vyzera» lep¹ie.
150       <br><br>
151       
152       <b>Predvoli» Zobrazovanie HTML verzie</b><br>
153       Ak v správe ktorú obdr¾íte je spolu toxtový a HTML formát, mô¾ete si vybra»
154       èi chcete vidie» HTML verziu (Áno) alebo textovú verziu (Nie). Predvolená
155       je textová verzia.<br><br>
156       
157       <b>Zahrnú» aj Mòa v Kópii pri Odpovedi V¹etkým</b><br>
158       Odpoveda» V¹etkým po¹le odpoveï v¹etkým príjemcom pôvodnej správy, vrátane
159       seba. Pre vynechanie vlastne e-mailovej adresy, nastavte toto na Nie.
160       <br><br>
161       
162       <b>Povoli» Zobrazenie Po¹tového Programu (Mailer)</b><BR>
163       Ked si prezeráte správu, toto zobrazí aký po¹tový program pou¾ívate.
164       <br><br>
165       
166       <b>Zobrazi» Obrázky v Prílohe spolu so Správou</b><br>
167       Ak vám niekto po¹le správu s jedným, alebo viacerými obrázkami a vy máte túto
168       mo¾nos» nastavenú na Áno, obrázky sa zobrazia vpravo od miesta, kde je
169       zobrazená správa.
170       
171       <br><br>
172       
173       <b>Povoli» Odkaz na Verziu pre Tlaè</b><br>
174       Toto determinuje ako bude zobrazená Verzia pre tlaè.
175       <br><br>
176       
177       <b>Povoli» Zobrazenie Èistého Pohµadu ako Verzie pre Tlaè</b><br>
178       Toto vyèistí formát zobrazenia správy aby vyzerala po vytlaèení lep¹ie.
179       <br><br>
180       
181       <b>Iné nastavenia</b><br>
182       V závislosti na va¹ej in¹talácii SquirrelMail-u, sa tu nachádzajú niektoré
183       ïal¹ie mo¾nosti nastavenia. Dúfame, ¾e budú samovysvetµujúce.
184       <br><br>
185       
186    </description>
187 </section>
188
189 <section>
190    <title>
191       Zvýrazòovanie správ
192    </title>
193    <description>
194       My¹lienka nato vzi¹la z dôvodu, ¾e ak ste prihlásený do viacerých mailing-listov
195       (po¹tových konferencií), je pre vás veµmi »a¾ké  vyzna» sa medzi správami
196       ktoré pri¹li. So zvýrazòovaním správ, máte pozadie farebne odí¹ené v závislosti
197       od toho, z ktorého mailing listu správa pri¹la.
198       <br><br>
199
200       Jednoducho kliknite na [Nový] pre vytvorenie nového a [Upravi»] pre úpravu
201       u¾ existujúceho a voµby sa zobrazia hneï dole.<br><br>
202      
203       <b>Identifikaèné meno</b><br>
204       Toto je jednoducho meno ktoré vidíte v popise od koho pri¹la. Pre príklad,
205       ak ste zvýradznili  správu od mamy, mô¾ete si tu nastavi» text : "od mamy".
206       <br><br>
207       
208       <b>Farba</b><br>
209       Toto je aktuálna farba pozadia. Mô¾ete si vybra» medzi niekoµko preddefinovanými
210       farbami, podµa vlastného uvá¾enia, alebo si tu mô¾ete zada» HEX kód farby,
211       ktorú si ¾eláte ( napr.: a6b492). Ak si vyberiete vlastnú farbu musíte
212       tie¾ vybra» prepínacie tlaèidlo (radio button) ktorým toto vyberiete.
213       <br><br>
214       
215       <b>Zhoda</b><br>
216       Tu si mô¾te vybra» frázu zhody. Z políèka výberu si mô¾te vybra» pole hlavièky
217       (Komu, Od, Predmet, ...)ktoré sa má zhodova» s textom (frázou )ktorý napí¹ete
218       do textového poµa. Napr. mama@centrum.sk
219       <br><br>
220    </description>
221 </section>
222
223 <section>
224    <title>
225       Nastavenia Prieèinkov
226    </title>
227    <description>
228       <b>Cesta prieèinku</b><br>
229       Na niektorých systémoch toto nemusí by» zobrazené. Ak nevidíte túto mo¾nos»,
230       jednoducho ju ignorujte. Na iných systémoch je to dos» podstatná voµba. Zvyèajne
231       je tu toto nastavenie, ak tu musí by». Je to prieèinok vo va¹om domácom
232       (home) prieèinku ktorý uchováva va¹e po¹tovné prieèinky. Ak tomuto
233       nerozumiete, jednoducho to nechajte tak.
234       <br><br>
235
236       <b>Prieèinok Kô¹</b><br>
237       Mô¾ete si vybra» prieèinok kam sa va¹e správy budú odstraòova». Ak nechcete,
238       aby sa va¹e správy odstraòovali do ko¹a, vyberte si "Nepou¾íva» kô¹".
239       <br><br>
240       
241       <b>Prieèinok Odoslaná po¹ta</b><br>
242       Mo¾te si zvoli» do ktorého prieèinka pôjdu odoslané správy. Ak toto nechcete,
243       jednoducho nastavte "Nepou¾íva» prieèinok Odoslaná po¹ta"
244       <br><br>
245
246       <b>Prieèinok Konceptov</b><br>
247       
248       Mo¾te si zvoli» do ktorého prieèinka pôjdu Koncepty (rozpísané správy). Ak
249       toto nechcete, jednoducho nastavte "Nepou¾íva» prieèinok Koncepty"
250       <br><br>
251       
252       <b>Umiestnenie Zoznamu Prieèinkov</b><br>
253       Determinuje èi chcete ma» zoznam prieèinkov na µavej alebo pravej strane
254       vá¹ho okna.
255       <br><br>
256       
257       <b>©írka Zoznamu Prieèinkov</b><br>
258       S týmto nastavením si mô¾te zvoli» aký bude ¹iroký vá¹ zoznam prieèinkov.
259       Ak máte veµmi dlhé názvy prieèinkov alebo nastavené veµké písmo, je toto
260       veµmi u¾itoèné nastavenie. Inak si toto musíte nastavi» na èo najmenej,
261       aby ste nemrhali plochou obrazovky.
262       <br><br>
263       
264       <b>Automatické obnovenie Zoznamu Prieèinkov</b><br>
265       SquirrelMail umo¾òuje automaticky obnova» zobrazenie prieèinkov na µavej
266       strane okna vá¹ho prehliadaèa. Toto nastavenie automaticky aktualizuje
267       poèet nepreèítaných správ v ka¾dom z prieèinkov. Toto je dobrý spôsob ako
268       si prezrie» správy v prieèinku Doruèená po¹ta bez klikania na tento prieèinok
269       znovu a znovu.
270       <br><br>
271
272       <b>Oznámenie o nepreèítaných správach</b><br>      
273       Toto nastavenie ¹pecifikuje ako zobrazi» nepreèítané správy zobrazené  na
274       µavej strane okna vá¹ho prehliadaèa. Ak toto nastavíte na "Bez oznámenia"
275       Nebudú sa vám zobrazova» oznámenia o nepreèítaných správach. Ak toto nastavíte
276       na "Doruèená Po¹ta", tak ak prídu nové správy do prieèinka doruèená po¹ta,
277       Tento prieèinok sa vypí¹e tuèným písmom a zobrazí sa vpravo poèet nových
278       správ v òom. Ak toto nastavíte na v¹etky prieèinky, bude sa toto oznamovanie
279       vz»ahova» na v¹etky prieèinky. Ak je na va¹om PC nahrávanie zoznamu prieèinkov
280       príli¹ dlhé, nastavne "®iadny". Týmto nahrávanie urýchlite.
281       <br><br>
282       
283       <b>Typ Oznámenia o Nepreèítaných Správach</b><br>
284       Ak sú v Prieèinku nové správy, táto mo¾nos» zobrazí len poèet nových správ
285       v prieèinku.
286       <br><br>
287       
288       <b>Povoli» Skládateµné prieèinky</b><br>
289       Skládateµné prieèinky umo¾òujú zlo¾it a rozlo¾i» prieèinok, ktorý obsahuje
290       ïal¹ie pod-prieèinky. Prieèinok mô¾te zlo¾i» kliknutím na "-" a rozlo¾i»
291       kliknutím na znak "+". Nastavenie "Nie" zaká¾e skladanie.
292       <br><br>
293       
294       <b>Zobraz Hodiny na Paneli Prieèinkov</b><br>
295       Toto nastavne ak chcete aby nad zoznamom prieèinkov boli zobrazené hodiny a 
296       ako majú vyzera». zobrazova» ( Y = rok, D = deò, H = hodina, M = minúta,
297       S = sekunda ). Táto voµba <B>Formát hodín</B> vám umo¾òuje si vybra» z: 12- alebo 24-
298       hodinových hodín.
299       <br><br>
300       
301       <b>Hµadanie v Pamäti</b><br>
302       Ak vyhµadávate v schránke, zoznam posledných vyhµadávané bude zobrazený pre
303       rýchlej¹í prístup. Toto definuje, ako veµa posledných vyhµadávaní bude zobrazených.
304       <br><br>
305       
306    </description>
307 </section>
308
309 <section>
310    <title>
311       Poradie v zozname
312    </title>
313    <description>
314       Táto sekcia vám dá kontrolu nad zoznamom správ. Mô¾te si vybra» ako veµa
315       informácií chcete ma» v zozname správ a v akom poradí ich chcete ma»
316       zobrazené.
317       <br><br>
318       Pou¾ite odkazy Hore a Dole pre presun o ståpec ïalej, Del pre odstránie ståpca
319       a Prida» pre pridanie nového ståpca.
320    </description>
321 </section>