Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / main_folder.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Index správ
4 </title>
5 <summary>
6 Toto meno mô¾e znie» komplexne, ale je to len zoznam e-mailových správ,
7 ktoré sú v konkrétnom prieèinku.
8 </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12 <title>
13 Index správ
14 </title>
15 <description>
16 <p>
17 Po kliknutí na prieèinok, ocitnete sa (v pravom rámci) v indexe správ. Ten
18 zobrazuje správy v zvolenom prieèinku. Pod menu Voµba je riadok, ktorý
19 informuje, ktorú správu v poradí si prezeráte a koµko je v¹etkých správ.
20 </p><p>
21 Napríklad: Zobrazenie Správ <B>20</B> do <B>30</B> (45 celkovo od poètu
22 nepreèítaných správ, ktorý je vpravo od hlavného prieèinku).
23 </p><p>
24 Ïal¹ia je li¹ta obsahujúca ¹tyri tlaèidlá. Na µavej strane je rolovací zoznam.
25 Na µavej strane su práve prihlásené prieèinky. Akákoµvek zvolená správa bude
26 presunutá po stisnutí tlaèidla Presunú». Naraz mô¾te presunú» aj viac správ.
27 Celkom na pravo li¹ty je tlaèidlo na zmazanie oznaèených správ. Len si
28 vyberte nepotrebnú správu a stisnite tlaèidlo. Naµavo od tlaèidla Odstráni»
29 sú dva tlaèidlá ktoré vám umo¾nia oznaèi» zvolené správy ako preèítané /
30 nepreèítané.
31 </p><p>
32 Ïal¹ou je li¹ta obsahujúca 3 polia (Od, Dátum, a Predmet). iteto názvy rozdeµujú
33 tabuµku správ do logických èastí. Tieto vám povedia, kto poslal správu, alebo
34 najmenej to, z akej e-mailovej adresy pri¹la správa. Dátum vám ukazuje, aký
35 deò bola odoslaná správa.Predmet zobrazuje èo odosielateµ napísal ako predmet
36 správy.
37 <b>Poznámka:</b> Medzi Dátumom a Predmetom je malý neoznaèený ståpec. tu mô¾e by»
38 znak "+", "!" alebo "A".Ak uvidíte "+", znamená to, ¾e správa ma prílohy.
39 Ak uvidíte "A", znamená to, ¾e na správu ste u¾ odpovedali(A=Answered), a ak vidíte
40 "!" znamená to, ¾e správa je oznaèená ako urgentná.
41 </p><p>
42 Èo ostáva, je aktuálna tabuµka správ. O nepreèítaných správach ste informovaný
43 správou s tuèným písmom, zvy¹né správy sú normálnym textom.
44 V tabuµke sú 4.polia. Celkom vµavo je políèko výberu. Ak si ho zvolíte, na
45 zvolenej správa sa vykoná akcia, o ktorej sme u¾ písali skôr(presun,
46 oznaèovanie ako (ne)preèítané) a odstránenie).
47 Odkaz "Oznaèi» v¹etko" na vrchu výpisu vám umo¾nuje oznaèi» v¹etky políèka
48 pod ním naraz.<BR>
49 Pod názvom "Od" sú správy od odosielateµov. Pre zobrazenie správy kliknite
50 na predmet danej správy.
51 </p>
52 <p>
53 Ak va¹a po¹tová schránka obsahuje veµa správ, výpis správ sa ako je
54 prednastavené, rozdelí do viacerých stránok. Aby ste si mohli prezrie» ïal¹ie
55 stránky, pou¾ite odkazy Predchádzajúca a Ïal¹ia. Mô¾te tie¾ preskoèi» priamo
56 do konkrétnej stránky kliknutím na èíslo stránky(èíslo oznaèuje stránku).
57 Ak kliknete máte povolenú voµbu Zobrazi» v¹etko, tak sa ¹tandardné stránkovanie
58 deaktivuje a zobrazia sa v¹etky správy naraz na jednej veµkej stránke.
59 </p>
60
61 </description>
62 </section>