Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Index správ
4    </title>
5    <summary>
6       Toto meno mô¾e znie» komplexne, ale je to len zoznam e-mailových správ,
7       ktoré sú v konkrétnom prieèinku.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Index správ
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Po kliknutí na prieèinok, ocitnete sa (v pravom rámci) v indexe správ. Ten
18       zobrazuje správy v zvolenom prieèinku. Pod menu Voµba je riadok, ktorý
19       informuje, ktorú správu v poradí si prezeráte a koµko je v¹etkých správ.
20       </p><p>
21       Napríklad: Zobrazenie Správ <B>20</B> do <B>30</B> (45 celkovo od poètu
22       nepreèítaných správ, ktorý je vpravo od hlavného prieèinku).
23       </p><p>
24       Ïal¹ia je li¹ta obsahujúca ¹tyri tlaèidlá. Na µavej strane je rolovací zoznam.
25       Na µavej strane su práve prihlásené prieèinky. Akákoµvek zvolená správa bude
26       presunutá po stisnutí tlaèidla Presunú». Naraz mô¾te presunú» aj viac správ.
27       Celkom na pravo li¹ty je tlaèidlo na zmazanie oznaèených správ. Len si
28       vyberte nepotrebnú správu a stisnite tlaèidlo. Naµavo od tlaèidla Odstráni»
29       sú dva tlaèidlá ktoré vám umo¾nia oznaèi» zvolené správy ako preèítané / 
30       nepreèítané.
31       </p><p>
32             Ïal¹ou je li¹ta obsahujúca 3 polia (Od, Dátum, a Predmet). iteto názvy rozdeµujú
33             tabuµku správ do logických èastí. Tieto vám povedia, kto poslal správu, alebo
34             najmenej to, z akej e-mailovej adresy pri¹la správa. Dátum vám ukazuje, aký
35             deò bola odoslaná správa.Predmet zobrazuje èo odosielateµ napísal ako predmet
36             správy.
37             <b>Poznámka:</b> Medzi Dátumom a Predmetom je malý neoznaèený ståpec. tu mô¾e by»
38             znak "+", "!" alebo "A".Ak uvidíte "+", znamená to, ¾e správa ma prílohy.
39             Ak uvidíte "A", znamená to, ¾e na správu ste u¾ odpovedali(A=Answered), a ak vidíte
40             "!" znamená to, ¾e správa je oznaèená ako urgentná.
41       </p><p>
42       Èo ostáva, je aktuálna tabuµka správ. O nepreèítaných správach ste informovaný
43       správou s tuèným písmom, zvy¹né správy sú normálnym textom.
44       V tabuµke sú 4.polia. Celkom vµavo je políèko výberu. Ak si ho zvolíte, na
45       zvolenej správa sa vykoná akcia, o ktorej sme u¾ písali skôr(presun,
46       oznaèovanie ako (ne)preèítané) a odstránenie).
47       Odkaz "Oznaèi» v¹etko" na vrchu výpisu vám umo¾nuje oznaèi» v¹etky políèka
48       pod ním naraz.<BR>
49       Pod názvom "Od" sú správy od odosielateµov. Pre zobrazenie správy kliknite
50       na predmet danej správy.
51       </p>
52       <p>
53       Ak va¹a po¹tová schránka obsahuje veµa správ, výpis správ sa ako je
54       prednastavené, rozdelí do viacerých stránok. Aby ste si mohli prezrie» ïal¹ie
55       stránky,  pou¾ite odkazy Predchádzajúca a Ïal¹ia. Mô¾te tie¾ preskoèi» priamo
56       do konkrétnej stránky kliknutím na èíslo stránky(èíslo oznaèuje stránku).
57       Ak kliknete máte povolenú voµbu Zobrazi» v¹etko, tak sa ¹tandardné stránkovanie
58       deaktivuje a zobrazia sa v¹etky správy naraz na jednej veµkej stránke.
59       </p>
60       
61    </description>
62 </section>