Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Prieèinky
4    </title>   
5    <summary>
6       Správy si mô¾te ulo¾i» v rôznych prieèinkov. Toto je zvlá¹» u¾itoèné ak
7       máte mno¾stvo správ a chcete aby boli organizované. Mo¾nos» "Prieèinky"
8       vám umo¾òuje manipulova» s prieèinkami.
9    </summary>
10 </chapter>
11
12 <section>
13    <title>
14       Prihlásené prieèinky a µavý rámec
15    </title>
16    <description>
17       <p>
18       Aktuálne prihlásené prieèinky sú zobrazené vo vyfarbenom priestore do µava.
19       Tento µavý rámec sa dá v polo¾ke "Mo¾nosti" nastavi» tak, aby sa automaticky
20       znovu zaktualizoval. Navrchu µavého rámca je veµký a tuèný nadpis. Ak ste
21       urobili zmeny nastavenia v prihlásených prieèinkoch pomocou polo¾ky v menu
22       "Prieèinky", mo¾te zobrazenie aktulizova» kliknutím na odkaz pod týmto názvom
23       (aktualizova» zoznam zlo¾iek). Ten sa zaktualizuje taktie¾.
24       </p><p>
25       Prvý tu zobrazený prieèinok obsahuje prijatú po¹tu. Od prvého prieèinka
26       vpravo v zátvorke "( )" je poèet <I>nepreèítaných</I> správ.  Toto èíslo
27       sa pravdepodobne odli¹uje od celkového poètu správ zobrazených v pravom rámci.
28       Pod hlavným prieèinkom sú pravdepodobne ïal¹ie prieèinky a pod-prieèinky.
29       Farby týchto prieèinkov sa menia v závislosti od aktuálne zvolenej schémy
30       na stránke "Mo¾nosti".
31       </p>
32    </description>
33 </section>   
34
35 <section>
36    <title>
37       Odstráni» prieèinok
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Mô¾te zmaza» akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla
42       "Odstráni»". Je treba poznamena», ¾e tento zoznam <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky
43       prieèinky. ©peciálne prieèinky ako napríklad Odoslaná po¹ta a Kô¹ nemô¾u by»
44       odstránené a samozrejme nemô¾te zmaza» prieèinok "Doruèená po¹ta".
45       </p>
46    </description>
47 </section>
48
49
50 <section>
51    <title>
52       Vytvori» prieèinok
53    </title>
54    <description>
55       <p>
56       Prieèinky mô¾u vy» vytvorené jednoduchým napísaním mena to textové políèka
57       a stisnutím tlaèidla Vytvori» prieèinok. Ak si prajete aby tento prieèinok
58       bol pod-prieèinom iného prieèinku, mô¾te si v rolovacom menu prieèinkov
59       vybra» tento prieèinok.
60       </p>
61       <p>
62       Na niektorých po¹tových serveroch sú dva typy prieèinkov. Jeden z nich
63       obsahuje správy a druhý obsahuje prieèinky. Tu mô¾te vidie» voµbu nazvanú
64       "Nech tento prieèinok obsahuje podprieèinky". Ak ste to urobili a túto voµbu
65       pou¾ili, prieèinok bude môc» obsahova» len podpieèinky, nie správy. Inak v
66       òom budete môc» uklada» len správy, nie prieèinky.
67       </p>
68    </description>
69 </section>
70
71 <section>
72    <title>
73       Premenova» prieèinok
74    </title>
75    <description>
76       <p>
77       Akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla "Premenova»"
78       mô¾te premonova» tlaèidlom Premenova». Je treba poznamena», ¾e tento zoznam
79       <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky prieèinky. Zo zrejmých príèin nemô¾te
80       premenova» prieèinky Doruèená po¹ta, Odoslaná po¹ta a Kô¹.
81       </p>
82    </description>
83 </section>
84
85 <section>
86    <title>
87       Prihlási»/Odhlási»
88    </title>
89    <description>
90       Definície:<br>
91       <i>Prihlási»</i>: Zaregistrovanie prieèinku k po¹tovému serveru vám umo¾ní
92                         ho zobrazi» v zozname prieèinkov.
93       <i>Odhlási»</i>: Opak k prihláseniu. Toto odregistruje prieèinok od po¹tovéhu
94       servera.
95       <br><p>
96       Z políèka Prihlási» alebo z políèka Odhlási» si mô¾te si zvoli» tak veµa
97       prieèinkov ako si ¾eláte, potom naò kliknú» na tlaèidlo pod políèkom aby
98       sa nastavenie pou¾ilo. Je treba poznamena», ¾e toto presunie prieèinky do
99       iného políèka. Ak si ¾eláte, mô¾te ich znovu prihlási», alebo odhlási».
100       </p>
101    </description>
102 </section>