Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / folders.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Prieèinky
4 </title>
5 <summary>
6 Správy si mô¾te ulo¾i» v rôznych prieèinkov. Toto je zvlá¹» u¾itoèné ak
7 máte mno¾stvo správ a chcete aby boli organizované. Mo¾nos» "Prieèinky"
8 vám umo¾òuje manipulova» s prieèinkami.
9 </summary>
10 </chapter>
11
12 <section>
13 <title>
14 Prihlásené prieèinky a µavý rámec
15 </title>
16 <description>
17 <p>
18 Aktuálne prihlásené prieèinky sú zobrazené vo vyfarbenom priestore do µava.
19 Tento µavý rámec sa dá v polo¾ke "Mo¾nosti" nastavi» tak, aby sa automaticky
20 znovu zaktualizoval. Navrchu µavého rámca je veµký a tuèný nadpis. Ak ste
21 urobili zmeny nastavenia v prihlásených prieèinkoch pomocou polo¾ky v menu
22 "Prieèinky", mo¾te zobrazenie aktulizova» kliknutím na odkaz pod týmto názvom
23 (aktualizova» zoznam zlo¾iek). Ten sa zaktualizuje taktie¾.
24 </p><p>
25 Prvý tu zobrazený prieèinok obsahuje prijatú po¹tu. Od prvého prieèinka
26 vpravo v zátvorke "( )" je poèet <I>nepreèítaných</I> správ. Toto èíslo
27 sa pravdepodobne odli¹uje od celkového poètu správ zobrazených v pravom rámci.
28 Pod hlavným prieèinkom sú pravdepodobne ïal¹ie prieèinky a pod-prieèinky.
29 Farby týchto prieèinkov sa menia v závislosti od aktuálne zvolenej schémy
30 na stránke "Mo¾nosti".
31 </p>
32 </description>
33 </section>
34
35 <section>
36 <title>
37 Odstráni» prieèinok
38 </title>
39 <description>
40 <p>
41 Mô¾te zmaza» akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla
42 "Odstráni»". Je treba poznamena», ¾e tento zoznam <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky
43 prieèinky. ©peciálne prieèinky ako napríklad Odoslaná po¹ta a Kô¹ nemô¾u by»
44 odstránené a samozrejme nemô¾te zmaza» prieèinok "Doruèená po¹ta".
45 </p>
46 </description>
47 </section>
48
49
50 <section>
51 <title>
52 Vytvori» prieèinok
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Prieèinky mô¾u vy» vytvorené jednoduchým napísaním mena to textové políèka
57 a stisnutím tlaèidla Vytvori» prieèinok. Ak si prajete aby tento prieèinok
58 bol pod-prieèinom iného prieèinku, mô¾te si v rolovacom menu prieèinkov
59 vybra» tento prieèinok.
60 </p>
61 <p>
62 Na niektorých po¹tových serveroch sú dva typy prieèinkov. Jeden z nich
63 obsahuje správy a druhý obsahuje prieèinky. Tu mô¾te vidie» voµbu nazvanú
64 "Nech tento prieèinok obsahuje podprieèinky". Ak ste to urobili a túto voµbu
65 pou¾ili, prieèinok bude môc» obsahova» len podpieèinky, nie správy. Inak v
66 òom budete môc» uklada» len správy, nie prieèinky.
67 </p>
68 </description>
69 </section>
70
71 <section>
72 <title>
73 Premenova» prieèinok
74 </title>
75 <description>
76 <p>
77 Akýkoµvek prieèinok zobrazený v rolovacom menu vµavo od tlaèidla "Premenova»"
78 mô¾te premonova» tlaèidlom Premenova». Je treba poznamena», ¾e tento zoznam
79 <B>nemusí</B> obsahova» v¹etky prieèinky. Zo zrejmých príèin nemô¾te
80 premenova» prieèinky Doruèená po¹ta, Odoslaná po¹ta a Kô¹.
81 </p>
82 </description>
83 </section>
84
85 <section>
86 <title>
87 Prihlási»/Odhlási»
88 </title>
89 <description>
90 Definície:<br>
91 <i>Prihlási»</i>: Zaregistrovanie prieèinku k po¹tovému serveru vám umo¾ní
92 ho zobrazi» v zozname prieèinkov.
93 <i>Odhlási»</i>: Opak k prihláseniu. Toto odregistruje prieèinok od po¹tovéhu
94 servera.
95 <br><p>
96 Z políèka Prihlási» alebo z políèka Odhlási» si mô¾te si zvoli» tak veµa
97 prieèinkov ako si ¾eláte, potom naò kliknú» na tlaèidlo pod políèkom aby
98 sa nastavenie pou¾ilo. Je treba poznamena», ¾e toto presunie prieèinky do
99 iného políèka. Ak si ¾eláte, mô¾te ich znovu prihlási», alebo odhlási».
100 </p>
101 </description>
102 </section>