Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Písanie nových správ
4    </title>
5    <summary>
6       Pomocou funkcie "Nová správa" mô¾te posiela» za pomoci Squirrelmailu
7       správy rôznym µuïom.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Menu
12       Voµba "Nová správa" vám umo¾òuje prejs» na stránku písania novej správy.
13       Tu nájdete niekoµko polí a pár tlaèidiel. V závislosti od toho ako (odkiaµ)
14       ste sa dostali na stránku písania novej správy, mô¾u by» u¾ niektoré polia
15       vyplnené.
16       </p>
17    </description>
18 </chapter>
19
20 <section>
21    <title>
22       Od:
23    </title>
24    <description>
25       <p>Pole <B>Od:</B> bude zobrazené len keï povolíte viacnásobne identity.
26       (Cez menu Nastavenia, Menu osobné nastavenia). Ak ste tak urobili a
27       zvolili si ktorú identitu chcete pou¾íva», tak zvolené meno a e-mailová
28       adresa budú zobrazované vo va¹ej správe v poli Od.
29       </p>
30    </description>
31 </section>
32
33 <section>
34    <title>
35       Komu:
36    </title>
37    <description>
38       <p>
39       Ïal¹ie je pole <B>Komu:</B>. V tomto poli musíte zada» e-mailovú adresu
40       osoby alebo viacerých osôb, ktorým chcete posla» správu. Mô¾te napísa»
41       toµko adries koµko chcete, oddelených èiarkou. Taktie¾ mô¾te toto pole
42       vyplni» stlaèením tlaèidla "Adresár". Nemusíte sa obavá», ak niesú  v¹etky
43       ktoré zadáte zobrazené. Zobrazenie poµa "Komu" má fixnú dl¾ku a ïal¹ie
44       adresy ktoré zadáte sa dajú zobrazi» posúvaním sa vo vnútri poµa(napríklad
45       kurzorovými ¹ípkami doprava a doµava).
46       </p>
47    </description>
48 </section>
49
50 <section>
51    <title>
52       Kópia:
53    </title>
54    <description>
55       <p>
56       Ïal¹ie pole je pole <B>Kópia</B>. Ak chcete posla» niekomu kópiu správy,
57       napí¹te jeho adresu do tohto poµa. Do poµa "Pre:" sa odporúèa napísa» adresy
58       len tých, ktorých sa táto správa priamo dotýka, do polí "Kópia:" a "Skrytá
59       Kópia:" zadajte len tých µudí, ktorých chcete o tejto správe inform.ova».
60       </p>
61    </description>
62 </section>
63
64 <section>
65    <title>
66       Skrytá Kópia:
67    </title>
68    <description>
69       <p>
70       Skrytá Kópia (tie¾ nazývaná Slepá Kópia) slú¾i na poslanie kópie správy
71       bez toho, aby prijemca správy vedel o tom, ¾e existujú iní, ktorí dostanú
72       kópiu správy.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Predmet:
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Tu napí¹te relevantý názov správy. Pamätajte, ¾e e-mail mô¾e by» ú¾asným
84       prostriedkom ¹etrenia vá¹ho èasu, pokiaµ napí¹ete relevantný Predmet správy.
85    </p>
86    </description>
87 </section>
88
89 <section>
90    <title>
91       Tlaèidlo Adresár
92    </title>
93    <description>
94       <p>
95       Toto tlaèidlo otvorí adresár. Hneï na to sa zobrazí pole vyhµadávania
96       osoby. Na získanie výsledku musíte do tohto poµa nieèo zada». Pokiaµ
97       chcete zobrazi» v¹etky osoby v adresári, stisnite tlaèidlo "Zobrazi» v¹etko".
98       Adreár má nemalú funkcionalitu a zaslú¾i si vlastnú kapitolu. Viac
99       detailnej¹ích informácií získate v kapitole "Adresár".
100       </p>
101    </description>
102 </section>
103
104 <section>
105    <title>
106       Tlaèidlo Ulo¾i» Koncept
107    </title>
108    <description>
109       <p>
110       Ak pí¹ete správu ale z nejakej príèiny ju teraz nechcete odosla» teraz,
111       mô¾ete stisnú» tlaèidlo "Ulo¾i» Koncept" a správa sa ulo¾í do prieèinka
112       Koncepty. Ak chcete správu neskôr dokonèi» a posla», chod»e do prieèinku
113       Koncepty, otvorte správu, a tým sa vrátite do okna písania novej správy
114       so skôr napísaným textom - mô¾te pokraèova» v písaní+poslaní správy.
115       </p>
116    </description>
117 </section>
118
119 <section>
120    <title>
121       Priorita
122    </title>
123    <description>
124       <p>
125       Pokiaµ to povolí systémový administrátor, bude napravo ponuka priority
126       správy. Tu si mô¾te zvoli» prioritu správy. Správa s vysokou prioritou
127       mô¾e by» odli¹ne prezentovaná e-mailovým programom prímateµa. Nezabudnite,
128       ¾e príli¹ným pou¾ívaním tejto mo¾nosti sa stratí stratí po¾adovaný efekt 
129       (psychologický).
130       </p>
131    </description>
132 </section>
133
134 <section>
135    <title>
136       Telo správy
137    </title>
138    <description>
139       <p>
140       Do veµkého poµa napí¹te èokoµvek chcete. Ak máte nastavený podpis správy,
141       mô¾te tento podpis vlo¾i» tlaèidlom "Podpis". Toto je miesto, kde napí¹ete
142       vlastný text správy.
143       </p>
144    </description>
145 </section>
146
147 <section>
148    <title>
149       Príloha
150    </title>
151    <description>
152       <p>
153       Na spodku stránky "Nová správa" sa nachádza tlaèidlo "Príloha". Umo¾ní vám
154       odosla» spolu s textom správy vami zvolený súbor ako prílohu. Tento súbor
155       sa musí nachadza» vo va¹om poèítaèi, alebo vo va¹ej sieti. Tlaèidlo "browse"
156       vám umo¾ní nájs» tento súbor klikaním v stromovej ¹truktúre va¹ich adresárov
157       a kliknú» na súbor ktorý chcete prilo¾i» k správe. Alternatívou je, ¾e do
158       poµa "Prilo¾i» súbor:" napí¹ete presnú cestu k súboru. Po vybratí si súboru
159       jednoducho kliknite na tlaèidlo "Prilo¾i»".
160       </p>
161       <p>
162       Prilo¾i» je mo¾né jeden alebo viac súborov. Pokiaµ chcete u¾ prilo¾ený súbor
163       zmaza» zo zoznamu príloh, kliknite na tlaèidlo "Odstráni» vybrané prilo¾ené
164       súbory".
165       <p>
166    </description>
167 </section>