Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / compose.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Písanie nových správ
4 </title>
5 <summary>
6 Pomocou funkcie "Nová správa" mô¾te posiela» za pomoci Squirrelmailu
7 správy rôznym µuïom.
8 </summary>
9 <description>
10 <p>
11 Menu
12 Voµba "Nová správa" vám umo¾òuje prejs» na stránku písania novej správy.
13 Tu nájdete niekoµko polí a pár tlaèidiel. V závislosti od toho ako (odkiaµ)
14 ste sa dostali na stránku písania novej správy, mô¾u by» u¾ niektoré polia
15 vyplnené.
16 </p>
17 </description>
18 </chapter>
19
20 <section>
21 <title>
22 Od:
23 </title>
24 <description>
25 <p>Pole <B>Od:</B> bude zobrazené len keï povolíte viacnásobne identity.
26 (Cez menu Nastavenia, Menu osobné nastavenia). Ak ste tak urobili a
27 zvolili si ktorú identitu chcete pou¾íva», tak zvolené meno a e-mailová
28 adresa budú zobrazované vo va¹ej správe v poli Od.
29 </p>
30 </description>
31 </section>
32
33 <section>
34 <title>
35 Komu:
36 </title>
37 <description>
38 <p>
39 Ïal¹ie je pole <B>Komu:</B>. V tomto poli musíte zada» e-mailovú adresu
40 osoby alebo viacerých osôb, ktorým chcete posla» správu. Mô¾te napísa»
41 toµko adries koµko chcete, oddelených èiarkou. Taktie¾ mô¾te toto pole
42 vyplni» stlaèením tlaèidla "Adresár". Nemusíte sa obavá», ak niesú v¹etky
43 ktoré zadáte zobrazené. Zobrazenie poµa "Komu" má fixnú dl¾ku a ïal¹ie
44 adresy ktoré zadáte sa dajú zobrazi» posúvaním sa vo vnútri poµa(napríklad
45 kurzorovými ¹ípkami doprava a doµava).
46 </p>
47 </description>
48 </section>
49
50 <section>
51 <title>
52 Kópia:
53 </title>
54 <description>
55 <p>
56 Ïal¹ie pole je pole <B>Kópia</B>. Ak chcete posla» niekomu kópiu správy,
57 napí¹te jeho adresu do tohto poµa. Do poµa "Pre:" sa odporúèa napísa» adresy
58 len tých, ktorých sa táto správa priamo dotýka, do polí "Kópia:" a "Skrytá
59 Kópia:" zadajte len tých µudí, ktorých chcete o tejto správe inform.ova».
60 </p>
61 </description>
62 </section>
63
64 <section>
65 <title>
66 Skrytá Kópia:
67 </title>
68 <description>
69 <p>
70 Skrytá Kópia (tie¾ nazývaná Slepá Kópia) slú¾i na poslanie kópie správy
71 bez toho, aby prijemca správy vedel o tom, ¾e existujú iní, ktorí dostanú
72 kópiu správy.
73 </p>
74 </description>
75 </section>
76
77 <section>
78 <title>
79 Predmet:
80 </title>
81 <description>
82 <p>
83 Tu napí¹te relevantý názov správy. Pamätajte, ¾e e-mail mô¾e by» ú¾asným
84 prostriedkom ¹etrenia vá¹ho èasu, pokiaµ napí¹ete relevantný Predmet správy.
85 </p>
86 </description>
87 </section>
88
89 <section>
90 <title>
91 Tlaèidlo Adresár
92 </title>
93 <description>
94 <p>
95 Toto tlaèidlo otvorí adresár. Hneï na to sa zobrazí pole vyhµadávania
96 osoby. Na získanie výsledku musíte do tohto poµa nieèo zada». Pokiaµ
97 chcete zobrazi» v¹etky osoby v adresári, stisnite tlaèidlo "Zobrazi» v¹etko".
98 Adreár má nemalú funkcionalitu a zaslú¾i si vlastnú kapitolu. Viac
99 detailnej¹ích informácií získate v kapitole "Adresár".
100 </p>
101 </description>
102 </section>
103
104 <section>
105 <title>
106 Tlaèidlo Ulo¾i» Koncept
107 </title>
108 <description>
109 <p>
110 Ak pí¹ete správu ale z nejakej príèiny ju teraz nechcete odosla» teraz,
111 mô¾ete stisnú» tlaèidlo "Ulo¾i» Koncept" a správa sa ulo¾í do prieèinka
112 Koncepty. Ak chcete správu neskôr dokonèi» a posla», chod»e do prieèinku
113 Koncepty, otvorte správu, a tým sa vrátite do okna písania novej správy
114 so skôr napísaným textom - mô¾te pokraèova» v písaní+poslaní správy.
115 </p>
116 </description>
117 </section>
118
119 <section>
120 <title>
121 Priorita
122 </title>
123 <description>
124 <p>
125 Pokiaµ to povolí systémový administrátor, bude napravo ponuka priority
126 správy. Tu si mô¾te zvoli» prioritu správy. Správa s vysokou prioritou
127 mô¾e by» odli¹ne prezentovaná e-mailovým programom prímateµa. Nezabudnite,
128 ¾e príli¹ným pou¾ívaním tejto mo¾nosti sa stratí stratí po¾adovaný efekt
129 (psychologický).
130 </p>
131 </description>
132 </section>
133
134 <section>
135 <title>
136 Telo správy
137 </title>
138 <description>
139 <p>
140 Do veµkého poµa napí¹te èokoµvek chcete. Ak máte nastavený podpis správy,
141 mô¾te tento podpis vlo¾i» tlaèidlom "Podpis". Toto je miesto, kde napí¹ete
142 vlastný text správy.
143 </p>
144 </description>
145 </section>
146
147 <section>
148 <title>
149 Príloha
150 </title>
151 <description>
152 <p>
153 Na spodku stránky "Nová správa" sa nachádza tlaèidlo "Príloha". Umo¾ní vám
154 odosla» spolu s textom správy vami zvolený súbor ako prílohu. Tento súbor
155 sa musí nachadza» vo va¹om poèítaèi, alebo vo va¹ej sieti. Tlaèidlo "browse"
156 vám umo¾ní nájs» tento súbor klikaním v stromovej ¹truktúre va¹ich adresárov
157 a kliknú» na súbor ktorý chcete prilo¾i» k správe. Alternatívou je, ¾e do
158 poµa "Prilo¾i» súbor:" napí¹ete presnú cestu k súboru. Po vybratí si súboru
159 jednoducho kliknite na tlaèidlo "Prilo¾i»".
160 </p>
161 <p>
162 Prilo¾i» je mo¾né jeden alebo viac súborov. Pokiaµ chcete u¾ prilo¾ený súbor
163 zmaza» zo zoznamu príloh, kliknite na tlaèidlo "Odstráni» vybrané prilo¾ené
164 súbory".
165 <p>
166 </description>
167 </section>