Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Úvod do SquirrelMail-u
4    </title>
5    <summary>
6       SquirrelMail vám umo¾òuje spôsob ako skontrolova» svoju po¹tu na intenete.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Èo je vlastne <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">SquirrelMail</A>?
11       Je to web rozhranie k e-mailom napísané v <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>.
12       Bol navrhnutý aby umo¾nil prístup k e-mailom na vá¹ e-mail-ový server
13       kdekoµvek vo svete cez internet. Viac informácií ako to funguje a IMAP
14       protokol mô¾te nájs» na <A HREF="http://imap.org">here</A>.
15       </p>
16    </description>
17 </chapter>   
18
19 <section>
20    <title>
21       Základy
22    </title>
23    <description>
24       <p>
25       Ak máte len rýchlu otázku, mali by ste sa pozrie» na sekcie FAQ (Frequently
26       Asked Questions = Najèastej¹ie sa Pýtané Otázky).
27       </p>
28       <p>
29       SquirrelMail sa skladá z 2 hlavných sekcií nazývaných rámce (frames). ¥avý
30       rámec zobrazuje len prieèinky. Viac informácií o µavom rámci mô¾te nájs»
31       v sekcii pomocníka "Prieèinky".
32       </p>
33       <p>
34       Na pravej strane sa nachádza vaè¹ina nástrojov. Na vrchole stránky sa
35       nachádza menu. "Odhlásenie sa" vás bezpeène odhlási z programu, keï ho
36       ukonèujete. Aktuálny prieèinok zobrazuje v ktorom prieèinku zobrazených v
37       µavom rámci sa práve nachadzáte. Hneï ako sa prihlásite, je predvoleným
38       prieèinkom "Doruèená po¹ta".
39       </p>
40       <p>
41       Pod vrchnou li¹tou je rad mo¾nosti v menu:
42          <ul>
43             <li><b>Nová správa</b> - Vytvaránie a posielanie správ, mo¾te k nim ihneï pripoji» prílohu.
44             <li><b>Adresár</b> - Uchováva zoznam adries, ktoré obsahuje vá¹ osobný adresár.
45             <li><b>Prieèinky</b> - tu sa robia v¹etky operácie s prieèinkami. Prieèinky mô¾te vytvára», maza», premenováva», prihlasova» a odhlasova».
46             <li><b>Mo¾nosti</b> - Zmena nastavení SquirrelMail-u, ako bude vyzera» a ako bude reagova».
47             <li><b>Hµada»</b> - Tento nástroj vám umo¾òuje prehµadáva» po¹tovú schránku na základe vami zadaných kritérií.
48             <li><b>Pomocník</b> - Práve ste tu! 
49          </ul>
50       </p>
51    </description>
52 </section>