Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Adresy
4    </title>
5    <summary>
6       Adresár mô¾e u¹etri» mnoho èasu a písania. Mô¾te si tam ulo¾i»
7       adresy µudí ktorých èasto pí¹ete a potom ich len pou¾íva»
8       znovu a znovu..
9       
10    </summary>
11    <description>
12       <p>
13       Adresáre sú výborným prostriedkom ¹etrenia èasu. Tu si mô¾te uklada» 
14       èasto pou¾ívané adresy. LDAP servery (sú èasto pou¾ívané vo spoloènostiach
15       a univerzitách za úèelom organizácie a µahkej dostupnosti veµkého mno¾stva
16       adries) sú taktie¾ podporované.
17       </p>
18       <p>
19       Ak vá¹ prehliadaè podporuje JavaScript, potom si mô¾te povoli» funkciu
20       "Formát Zobrazenia Adresára: JavaScript" v menu Mo¾nosti. Je to skutoène 
21       ¹ikovná malá vec vo vyskakovacom okne. Èisté HTML zoznamy adries sú
22       podporované taktie¾ prehliadaèmi bez podpory JavaScriptu, èi¾e aj pri HTML
23       adresári je mo¾né vyu¾íva» SquirrelMail bez akejkoµvek straty jeho
24       funkènosti.
25       </p>
26    </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30    <title>
31       Prezývka
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35       Tu vlo¾te svoju prezývku-meno pod ktorých vás v¹etci poznajú. Toto vám
36       pomô¾e spomenú» si. Napí¹te hocièo èo výsti¾ne vystihuje danú osobu na
37       ktorú sa e-mailová adresa via¾e.
38       </p>
39    </description>
40 </section>
41
42 <section>
43    <title>
44       E-mailová adresa
45    </title>
46    <description>
47       <p>
48       Tu musíte uvies» presnú e-mailovú adresu. Pokiaµ nieje správne zapísaná,
49       e-mail nebude danej osobe doruèený. E-mailová adresa sa skladá z 3 èastí.
50       Najprv je to identifikátor príjemcu napríklad "peterk". Ïal¹ou èas»ou je
51       sekcia s doménovým menom. napr "centrum", "pobox", "hotmail" a iné..
52       Poslednou tre»ou èas»ou je identifikátor domény najvy¹¹ej úrovne. Je to
53       napríklad "sk" "cz" "com" a iné.. Tieto 3 èasti musia nasledova» priamo za
54       sebou. Napríklad "peterk@pobox.sk". Pokiaµ nieje e-mailová adresa zadaná
55       správne, mail sa vám vráti ako nedoruèená správa.
56       </p>
57    </description>
58 </section>
59
60 <section>
61    <title>
62       Info
63    </title>
64    <description>
65       <p>
66       Toto je ïal¹ie pole, kde mô¾te napísa» nieèo, èo vám pripomenie o ktorú
67       osobu sa jedná. Je to dlh¹ie pole ako "Prezývka". Napríklad ak sa jedná o
68       obchodný kontakt, mô¾te si tam napísa» napr. "stretol som ho na sympóziu v
69       Sydney"
70       </p>
71    </description>
72 </section>
73
74 <section>
75    <title>
76       Upravi» a Zmaza»
77    </title>
78    <description>
79       <p>
80       Tieto 2 tlaèítka vám umo¾òujú zvoli» si jednu adresu a potom zmeni»
81       akúkoµvek z horeuvedených polí, alebo zmaza» celý kontakt na danú osobu.
82       Pre úpravu si mô¾te naraz vybra» iba jeden kontakt.
83       </p>
84    </description>
85 </section>
86
87 <section>
88    <title>
89       Prida» do osobného adresára
90    </title>
91    <description>
92       <p>
93       Vyplòte tu zobrazené polia. Prvé tri polia (Prezývka, E-mailová adresa
94       a prvé meno) musia by» vyplnené. Priezvisko a ïal¹ie polia su nepovinné.
95       </p>
96    </description>
97 </section>
98
99 <section>
100    <title>
101       LDAP
102    </title>
103    <description>
104       <p>
105       LDAP je protokol pre centrálne ulo¾enie a vzdialený prístup k informáciám. 
106       Napríklad: univerzita mô¾e pou¾íva» LDAP ako jednotné miesto pre v¹etkých
107       ¹tudentov, zamestnancov a pracovísk.E-mailové adresy sú ulo¾ené a dostupné
108       centrálne. Ak nastavíte univerzitný LDAP server, SquirrelMail bude môc»
109       zobrazi» v¹etky univerzitné email-ové adresy(zároveò s ostatnými adresármi
110       ak sú dostupné). LDAP je v tomto skutoène výkonný nástroj. <I>Kombinuje</I>
111       vá¹ lokálny osobný adresár a informácie o adresách na LDAP serveri. V¹etky
112       tieto informácie sú prezentované ako jeden adresár.
113       </p><p>
114       LDAP nastavenie mô¾e by» nakonfigurované na pou¾itie akéhokoµvek LDAP
115       servera. Túto funkciu mô¾te taktie¾ povoli» èi zakáza». Ak máte ¹pecifické
116       otázky musíte kontaktova» vá¹ho systémového administrátora.
117       </p><p>
118       LDAP nastavenia sú mimo systému SquirrelMail-u. Musia sa vklada» do niekým
119       s právomocami administrátora.
120       </p>
121    </description>
122 </section>