Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / addresses.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Adresy
4 </title>
5 <summary>
6 Adresár mô¾e u¹etri» mnoho èasu a písania. Mô¾te si tam ulo¾i»
7 adresy µudí ktorých èasto pí¹ete a potom ich len pou¾íva»
8 znovu a znovu..
9
10 </summary>
11 <description>
12 <p>
13 Adresáre sú výborným prostriedkom ¹etrenia èasu. Tu si mô¾te uklada»
14 èasto pou¾ívané adresy. LDAP servery (sú èasto pou¾ívané vo spoloènostiach
15 a univerzitách za úèelom organizácie a µahkej dostupnosti veµkého mno¾stva
16 adries) sú taktie¾ podporované.
17 </p>
18 <p>
19 Ak vá¹ prehliadaè podporuje JavaScript, potom si mô¾te povoli» funkciu
20 "Formát Zobrazenia Adresára: JavaScript" v menu Mo¾nosti. Je to skutoène
21 ¹ikovná malá vec vo vyskakovacom okne. Èisté HTML zoznamy adries sú
22 podporované taktie¾ prehliadaèmi bez podpory JavaScriptu, èi¾e aj pri HTML
23 adresári je mo¾né vyu¾íva» SquirrelMail bez akejkoµvek straty jeho
24 funkènosti.
25 </p>
26 </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30 <title>
31 Prezývka
32 </title>
33 <description>
34 <p>
35 Tu vlo¾te svoju prezývku-meno pod ktorých vás v¹etci poznajú. Toto vám
36 pomô¾e spomenú» si. Napí¹te hocièo èo výsti¾ne vystihuje danú osobu na
37 ktorú sa e-mailová adresa via¾e.
38 </p>
39 </description>
40 </section>
41
42 <section>
43 <title>
44 E-mailová adresa
45 </title>
46 <description>
47 <p>
48 Tu musíte uvies» presnú e-mailovú adresu. Pokiaµ nieje správne zapísaná,
49 e-mail nebude danej osobe doruèený. E-mailová adresa sa skladá z 3 èastí.
50 Najprv je to identifikátor príjemcu napríklad "peterk". Ïal¹ou èas»ou je
51 sekcia s doménovým menom. napr "centrum", "pobox", "hotmail" a iné..
52 Poslednou tre»ou èas»ou je identifikátor domény najvy¹¹ej úrovne. Je to
53 napríklad "sk" "cz" "com" a iné.. Tieto 3 èasti musia nasledova» priamo za
54 sebou. Napríklad "peterk@pobox.sk". Pokiaµ nieje e-mailová adresa zadaná
55 správne, mail sa vám vráti ako nedoruèená správa.
56 </p>
57 </description>
58 </section>
59
60 <section>
61 <title>
62 Info
63 </title>
64 <description>
65 <p>
66 Toto je ïal¹ie pole, kde mô¾te napísa» nieèo, èo vám pripomenie o ktorú
67 osobu sa jedná. Je to dlh¹ie pole ako "Prezývka". Napríklad ak sa jedná o
68 obchodný kontakt, mô¾te si tam napísa» napr. "stretol som ho na sympóziu v
69 Sydney"
70 </p>
71 </description>
72 </section>
73
74 <section>
75 <title>
76 Upravi» a Zmaza»
77 </title>
78 <description>
79 <p>
80 Tieto 2 tlaèítka vám umo¾òujú zvoli» si jednu adresu a potom zmeni»
81 akúkoµvek z horeuvedených polí, alebo zmaza» celý kontakt na danú osobu.
82 Pre úpravu si mô¾te naraz vybra» iba jeden kontakt.
83 </p>
84 </description>
85 </section>
86
87 <section>
88 <title>
89 Prida» do osobného adresára
90 </title>
91 <description>
92 <p>
93 Vyplòte tu zobrazené polia. Prvé tri polia (Prezývka, E-mailová adresa
94 a prvé meno) musia by» vyplnené. Priezvisko a ïal¹ie polia su nepovinné.
95 </p>
96 </description>
97 </section>
98
99 <section>
100 <title>
101 LDAP
102 </title>
103 <description>
104 <p>
105 LDAP je protokol pre centrálne ulo¾enie a vzdialený prístup k informáciám.
106 Napríklad: univerzita mô¾e pou¾íva» LDAP ako jednotné miesto pre v¹etkých
107 ¹tudentov, zamestnancov a pracovísk.E-mailové adresy sú ulo¾ené a dostupné
108 centrálne. Ak nastavíte univerzitný LDAP server, SquirrelMail bude môc»
109 zobrazi» v¹etky univerzitné email-ové adresy(zároveò s ostatnými adresármi
110 ak sú dostupné). LDAP je v tomto skutoène výkonný nástroj. <I>Kombinuje</I>
111 vá¹ lokálny osobný adresár a informácie o adresách na LDAP serveri. V¹etky
112 tieto informácie sú prezentované ako jeden adresár.
113 </p><p>
114 LDAP nastavenie mô¾e by» nakonfigurované na pou¾itie akéhokoµvek LDAP
115 servera. Túto funkciu mô¾te taktie¾ povoli» èi zakáza». Ak máte ¹pecifické
116 otázky musíte kontaktova» vá¹ho systémového administrátora.
117 </p><p>
118 LDAP nastavenia sú mimo systému SquirrelMail-u. Musia sa vklada» do niekým
119 s právomocami administrátora.
120 </p>
121 </description>
122 </section>