Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / FAQ.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Èasto Pytané sa Otázky
4 </title>
5 <summary>
6 ¥udia majú èasto tie isté otázky. ktoré u¾ boli predtým mnohokrát
7 zodpovedané. Toto je zoznam hlavne sa pýtaných otázok a odpovedí.
8 </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12 <title>
13 Mô¾em pou¾i» pri vkladaní adresy cez adresár viac mien naraz?
14 </title>
15 <description>
16 <p>
17 Áno. Okno vyhµadávania v adresári zobrazuje v¹etky nájdené výsledky pre
18 zadané kritéria vyhµadávania. Ak je napr. zobrazených 10 mien mô¾te si
19 ich vybra» v akejkoµvek kombinácii do poµa <B>Príjemca:</B> alebo do poµa
20 <B>Kópia</B>. Ak pou¾ijete tlaèidlo Pou¾i» Adresy mô¾te vlo¾i» adresy
21 do patrièných polí.
22 </p>
23 </description>
24 </section>
25
26 <section>
27 <title>
28 Mô¾em prida» mená do adresára priamo zo správy?
29 </title>
30 <description>
31 <p>
32 Nie. V súèasnosti nemô¾te mená prida» priamo z doruèenej správy do
33 adresára. Mô¾te av¹ak kliknutím pravým tlaèidlom na my¹i ulo¾i» si adresu
34 do schránky(systému windows) a prilepi» ho do adresára. Vyskú¹ajte,
35 nebudete sklamaný. SquirrelMail sa neustále vyvíja a táto funkcia mô¾e
36 by» zahrnutá v blízkej budúcnosti v tejto alebo podobnej forme.
37 </p>
38 </description>
39 </section>
40
41 <section>
42 <title>
43 Kto vytvoril SquirrelMail?
44 </title>
45 <description>
46 <p>
47 Pomáha nám mno¾stvo µudí. Pre zobrazenie ich zoznamu, mô¾te nav¹tívi» na¹u
48 www stránku <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
49 </p>
50 </description>
51 </section>
52
53 <section>
54 <title>
55 Èo je webmail?
56 </title>
57 <description>
58 <p>
59 V prípade SquirrelMail-u vám dáva prístup cez IMAP protokol k vá¹mu e-mail
60 úètu. To znamená, ¾e nemusíte konfigurova» softvér, len si jednoducho
61 prezriete svoju po¹tu :-) .
62 </p>
63 </description>
64 </section>
65
66 <section>
67 <title>
68 Kde mô¾em pou¾i» tento webmail?
69 </title>
70 <description>
71 <p>
72 Kdekoµvek kde je k dispozícii internetový prehliadaè (Internet Explorer,
73 Mozilla, Netscape a iné..)
74 Bezdrôtový prístup (WAP/WML) nieje v súèasnosti plánovaný.
75 </p>
76 </description>
77 </section>
78
79 <section>
80 <title>
81 Preèo pou¾i» webmail namiesto normálneho po¹tového klienta (softvéru)?
82 </title>
83 <description>
84 <p>
85 Nieje isté èi by webmail bol niekedy kompletnou náhradou za normálneho
86 po¹tového klienta (softvéru). Ale! Kto to vie? Kedykoµvek keï budete
87 v dome priateµov, na výlete, doma, v práci, èi proste mimo svojho osobného
88 poèítaèa a budete si chcie» skontrolova» po¹tu, v¾dy budete vedie» ako.
89 Preto¾e je veµmi nepríjemné nastavova» na poèítaèi e-mailový úèet a potom
90 ho znovu hneï zmaza». SquirrelMail je navrhnutý ako dodatok pri pou¾ívaní
91 vá¹ho po¹tového klienta (softvéru).
92 </p>
93 </description>
94 </section>
95
96 <section>
97 <title>
98 Ako táto vec funguje?
99 </title>
100 <description>
101 <p>
102 SquirrelMail pou¾íva IMAP protokol, informácie o òom mô¾te nájs» <A HREF="http://imap.org"/>tu</A>.
103 Program tie¾ pou¾íva svoje IMAp funkcie, nie len tie zabudované v PHP4.
104 Vám na tom nemusí zále¾a» s výnimkou tých, ktorí sú zodpovední za ich
105 in¹taláciu na serveri, ale mô¾te nám dôverova», oceòujú to.
106 </p>
107 </description>
108 </section>