Slovak translation updates from Booster13 at centrum.cz.
[squirrelmail.git] / help / sk_SK / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3     Èasto Pytané sa Otázky
4    </title>   
5    <summary>
6       ¥udia majú èasto tie isté otázky. ktoré u¾ boli predtým mnohokrát
7       zodpovedané. Toto je zoznam hlavne sa pýtaných otázok a odpovedí.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Mô¾em pou¾i» pri vkladaní adresy cez adresár viac mien naraz?
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Áno. Okno vyhµadávania v adresári zobrazuje v¹etky nájdené výsledky pre
18       zadané kritéria vyhµadávania. Ak je napr. zobrazených 10 mien  mô¾te si
19       ich vybra» v akejkoµvek kombinácii do poµa <B>Príjemca:</B> alebo do poµa
20       <B>Kópia</B>. Ak pou¾ijete tlaèidlo Pou¾i» Adresy mô¾te vlo¾i» adresy
21       do patrièných polí.
22       </p>
23    </description>
24 </section>   
25
26 <section>
27    <title>
28       Mô¾em prida» mená do adresára priamo zo správy?
29    </title>
30    <description>
31       <p>
32       Nie. V súèasnosti nemô¾te mená prida» priamo z doruèenej správy do
33       adresára. Mô¾te av¹ak kliknutím pravým tlaèidlom na my¹i ulo¾i» si adresu
34       do schránky(systému windows) a prilepi» ho do adresára. Vyskú¹ajte,
35       nebudete sklamaný. SquirrelMail sa neustále vyvíja a táto funkcia mô¾e
36       by» zahrnutá v blízkej budúcnosti v tejto alebo podobnej forme.
37       </p>
38    </description>
39 </section>
40
41 <section>
42    <title>
43       Kto vytvoril SquirrelMail? 
44    </title>
45    <description>
46       <p>
47       Pomáha nám mno¾stvo µudí. Pre zobrazenie ich zoznamu, mô¾te nav¹tívi» na¹u
48       www stránku <a href="http://www.squirrelmail.org" target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
49       </p>
50    </description>
51 </section>
52
53 <section>
54    <title>
55       Èo je webmail?
56    </title>
57    <description>
58       <p>
59       V prípade SquirrelMail-u vám dáva prístup cez IMAP protokol k vá¹mu e-mail
60       úètu. To znamená, ¾e nemusíte konfigurova» softvér, len si jednoducho
61       prezriete svoju po¹tu :-) .
62      </p>
63    </description>
64 </section>
65
66 <section>
67    <title>
68       Kde mô¾em pou¾i» tento webmail?
69    </title>
70    <description>
71       <p>
72       Kdekoµvek kde je k dispozícii internetový prehliadaè (Internet Explorer,
73       Mozilla, Netscape a iné..)
74       Bezdrôtový prístup (WAP/WML) nieje v súèasnosti plánovaný.
75       </p>
76    </description>
77 </section>
78
79 <section>
80    <title>
81       Preèo pou¾i» webmail namiesto normálneho po¹tového klienta (softvéru)?
82    </title>
83    <description>
84       <p>
85       Nieje isté èi by webmail bol niekedy kompletnou náhradou za normálneho
86       po¹tového klienta (softvéru). Ale! Kto to vie? Kedykoµvek keï budete
87       v dome priateµov, na výlete, doma, v práci, èi proste mimo svojho osobného
88       poèítaèa a budete si chcie» skontrolova» po¹tu, v¾dy budete vedie» ako.
89       Preto¾e je veµmi nepríjemné nastavova» na poèítaèi e-mailový úèet a potom
90       ho znovu hneï zmaza». SquirrelMail je navrhnutý ako dodatok pri pou¾ívaní
91       vá¹ho po¹tového klienta (softvéru).
92       </p>
93    </description>
94 </section>
95
96 <section>
97    <title>
98       Ako táto vec funguje?
99    </title>
100    <description>
101       <p>
102       SquirrelMail pou¾íva IMAP protokol, informácie o òom mô¾te nájs» <A HREF="http://imap.org"/>tu</A>.
103       Program tie¾ pou¾íva svoje IMAp funkcie, nie len tie zabudované v PHP4.
104       Vám na tom nemusí zále¾a» s výnimkou tých, ktorí sú zodpovední za ich
105       in¹taláciu na serveri, ale mô¾te nám dôverova», oceòujú to.
106       </p>
107    </description>
108 </section>