Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Szukaj
4    </title>
5    <summary>
6       Przeszukiwanie okre¶lonego folderu poczty wed³ug podanego kryterium.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10         To u¿yteczne narzêdzie umo¿liwia przeszukiwanie okre¶lonego folderu
11         wed³ug podanego kryterium.
12       </p>
13    </description>
14 </chapter>
15
16 <section>
17    <title>
18       Przegl±d ogólny
19    </title>
20    <description>
21       <p>
22         Nale¿y wybraæ folder oraz pola wiadomo¶ci do przeszukania 
23         ("Tre¶æ", "Temat" itd.), a tak¿e wpisaæ kryteria szukania.
24         Po zakoñczeniu procesu pod formularzem wyszukiwania zostanie wy¶wietlona
25         lista wyników. Tak znalezione wiadomo¶ci mo¿na przegl±daæ.
26       </p>
27       <p>
28         Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e przy przegl±dania listu, a nastêpnie wybraniu
29         opcji <i>Szukania</i>, do przeszukania zostanie wybrany obecnie aktywny folder.
30         Przyk³adowo, przy przegl±daniu poczty w folderze
31         "Przyjaciele", a nastêpnie klikniêcu odsy³acza <i>Szukaj</i>,
32         to w³a¶nie folder "Przyjaciele" zostanie domy¶lnie wybrany do przeszukania.
33       </p>
34    </description>
35 </section>
36
37 <section>
38    <title>
39       Pola wiadomo¶ci do przeszukania
40    </title>
41    <description>
42       <p>
43         Na lewo od przycisku <i>Szukaj</i> mo¿na wybraæ pola wiadomo¶ci do przeszukania.
44         Mog± to byæ: "Tre¶æ", "Wszêdzie", "Temat", "Od", "CC", "Do".
45       </p>
46       <p>
47       <b>Tre¶æ</b> - przeszukiwanie najwa¿niejszej czê¶ci wiadomo¶ci - jej
48         tre¶ci.
49       </p>
50       <p>
51       <b>Wszêdzie</b> - przeszukiwanie wszystkich pól nag³ówka oraz pola tre¶ci wiadomo¶ci.
52         Najczê¶ciej nie ma potrzeby zaznaczania tej opcji, gdy¿ otrzymane wyniki mog±
53         nie pokrywaæ siê z oczekiwaniami.
54       </p>
55       <p>
56       <b>Temat</b> - przeszukiwanie pola "Temat" wszystkich wiadomo¶ci.
57       </p>
58       <p>
59         <b>Od</b> - od kogo otrzymano wiadomo¶æ. Pole te mo¿e zawieraæ wiêcej informacji
60         ni¿ te wy¶wietlane w indeksie wiadomo¶ci foldera. Normalne pole "Od" zawiera
61         nazwê nadawcy ORAZ jego adres poczty elektronicznej, lecz Wiewiórcza poczta
62         wy¶wietla zwykle sam± nazwê. Je¿eli kryterium wyszukiwania pasuje do
63         adresu poczty, choæ nie jest wy¶wietlany, to wiadomo¶æ z tym adresem
64         zostanie podana w wyniku procesu wyszukiwania.
65       </p>
66       <p>
67         <b>Do</b> - do kogo wys³ano wiadomo¶æ. Mo¿e to byæ jeden lub wiele adresów
68         poczty elektronicznej.
69       </p>
70       <p>
71         <b>Cc</b> - to samo, co w "Do", z tym ¿e jest to odbiorca kopii wiadomo¶ci.
72       </p>
73    </description>
74 </section>