Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Czytanie wiadomo¶ci
4    </title>
5    <summary>
6       Mo¿liwo¶æ czytania listów poczty elektronicznej jest jedn± z
7         podstawowych funkcji ka¿dego klienta pocztowego. Tutaj opisano
8         t± funkcjê.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12        Tre¶æ wiadomo¶ci zostaje wy¶wietlona po klikniêciu jej tematu.
13       Klikaj±c zawarty w wiadomo¶ci adres strony WWW, mo¿na j± otworzyæ w
14       przegl±darce; klikaj±c adres poczty elektronicznej mo¿na wys³aæ wiadomo¶æ.
15       Kolejn± zmy¶ln± cech± jest kolorowanie w±tków wiadomo¶ci. Standardowo
16       przy odpowiedzi cytowana jest poprzednia wiadomo¶æ za pomoc±
17       znaku ">" na pocz±tku ka¿dej linii. Wiewiórcza poczta koloruje te
18       linie, czyli w odpowiedzi na wiadomo¶æ tekst cytowany bêdzie mia³ inny kolor
19       ni¿ tekst nowy. W³a¶ciwo¶æ ta dzia³a na dwie warstwy cytowania -
20       pewnym kolorem wy¶wietlone s± linie zawieraj±ce jeden znak ">", a innym
21       wszystkie zawieraj±ce dwa lub wiêcej. Pod g³ównym paskiem wyboru pojawia siê
22       kolejny, podzielony na trzy sekcje. Po lewej mo¿na usun±æ wiadomo¶æ oraz
23       powróciæ do listy wiadomo¶ci. ¦rodkowa pozwala przemieszczaæ siê miêdzy
24       kolejnymi wiadomo¶ciami, prawa zawiera dodatkowe funkcje programu.
25       </p>
26    </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30    <title>
31       Lista wiadomo¶ci
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35         Klikniêcie pozwala na powrót do foldera z wiadomo¶ciami.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42      Usuñ
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46         Usuniêcie przegl±danej obecnie wiadomo¶ci wraz z za³±cznikami.
47         Zapobiec skasowaniu za³±czników mo¿na przez uprzednie ich
48         zapisanie, co jest wyja¶nione w dalszej czê¶ci rozdzia³u.
49       </p>
50    </description>
51 </section>
52
53 <section>
54    <title>
55      Nawigacja
56    </title>
57    <description>
58       <p>
59         W ¶rodkowej czê¶ci paska wyboru znajduj± siê przyciski nawigacyjne.
60       <i>Poprzedni</i> bêdzie aktywnym odsy³aczem w przypadku istnienia
61       poprzedniej wiadomo¶ci, w przeciwnym wypadku odsy³acz pozostanie
62       nieaktywny. Klikniêcie na aktywny odsy³acz wy¶wietli tre¶æ poprzedniej
63       wiadomo¶ci bez potrzeby uprzedniego powrotu do <i>listy wiadomo¶ci</i>.
64       </p>
65    </description>
66 </section>
67
68 <section>
69    <title>
70       Nastêpny
71    </title>
72    <description>
73       <p>
74         Wybranie tego odsy³acza pozwala na przej¶cie do wiadomo¶ci
75         nastêpuj±cej po obecnie przegl±danej. W przypadku braku nastêpnej
76         wiadomo¶ci, odsy³acz <i>Nastêpny</i> pozostanie nieaktywny.
77       </p>
78    </description>
79 </section>
80
81 <section>
82    <title>
83       Prze¶lij do...
84    </title>
85    <description>
86       <p>
87         Odsy³acz <i>Prze¶lij do...</i> otwiera stronê <i>Nowa wiadomo¶æ</i> z 
88         cytowanym tekstem przegl±danej wiadomo¶ci w oknie tekstowym pod
89         wierszem "-- Oryginalna wiadomosc --". Tematem odpowiedzi jest temat 
90         wiadomo¶ci oryginalnej poprzedzony oznaczeniem "Fwd:". Pole adresata jest
91         puste; gotowe do wype³nienia. Mo¿na umie¶ciæ kursor w oknie
92         tekstowym i dodaæ komentarz do ju¿ istniej±cego tekstu, jak
93         równie¿ dodaæ do wiadomo¶ci za³±cznik.
94       </p>
95    </description>
96 </section>
97
98 <section>
99    <title>
100       Odpowiedz
101    </title>
102    <description>
103       <p>
104         Odsy³acz ten pozwala na wys³anie odpowiedzi do autora przegl±danej
105         wiadomo¶ci. Tematem odpowiedzi zostaje temat wiadomo¶ci oryginalnej z
106         dopiskiem "Re:" na pocz±tku. Ponownie tekst wiadomo¶ci oryginalnej
107         jest cytowany w oknie tekstowym za pomoc± znaku ">" na pocz±tku
108         linii. Zdarza siê, ¿e symbol ten nie wystêpuje przed czê¶ci±
109         cytowanego tekstu. Przyczyn± jest ³amanie linii.
110         W celu rozwi±zania problemu nale¿y zwiêkszyæ liczbow± warto¶æ opcji
111         <i>Zawijaj wiersze wiadomo¶ci po</i> w <i>Konfiguracji</i>.
112         W oknie tekstu wiadomo¶ci - w dodatku do cytowanego listu - mo¿na wpisywaæ
113         w³asne komentarze. Istnieje równie¿ opcja dodania do wiadomo¶ci za³±cznika.
114       </p>
115    </description>
116 </section>
117
118 <section>
119    <title>
120        Odpowiedz wszystkim
121    </title>
122    <description>
123       <p>
124         To samo, co w <i>Odpowiedz</i>, z tym ¿e odpowied¼ zostanie wys³ana
125         na wszystkie adresy wystêpuj±ce w nag³ówku wiadomo¶ci.
126       </p>
127    </description>
128 </section>
129
130 <section>
131    <title>
132       Poka¿ pe³en nag³ówek
133    </title>
134    <description>
135       <p>
136         Wy¶wietlenie ca³ego nag³ówka wiadomo¶ci, czyli bardziej dok³adne
137         informacje o samej wiadomo¶ci oraz o trasie, któr± pokona³a.
138       </p>
139    </description>
140 </section>
141
142 <section>
143    <title>
144       Zapisz to jako plik
145    </title>
146    <description>
147       <p>
148         Odsy³acz ten znajduje siê na dole strony, tu¿ nad paskiem wyboru.
149         Klikniêcie pozwoli na zapisanie wiadomo¶ci na dysk twardy maszyny lokalnej
150         w postaci pliku tekstowego. Najwa¿niejsze informacje z nag³ówka wiadomo¶ci
151         zostan± do³±czone do pliku.
152       </p>
153    </description>
154 </section>
155
156 <section>
157    <title>
158       Za³±czniki (</b>ang. <b>Attachments)
159    </title>
160    <description>
161       <p>
162         Ka¿dy za³±cznik przys³any wraz z otrzyman± poczt± zostanie
163         wy¶wietlony na dole wiadomo¶ci w kolorowym oknie. Plik ten jest
164         reprezentowany jako odsy³acz wraz z jego opisem. Klikniêcie na nazwê
165         pliku wy¶wietli zawarto¶æ za³±cznika lub te¿ okno dialogowe
166         zapisywania pliku, w zale¿no¶ci od jego rodzaju. Zamiast
167         wy¶wietlaæ zawarto¶ci pliku mo¿na, klikaj±c odsy³acz <i>¶ci±gnij</i>,
168         zapisaæ go bezpo¶rednio.
169       </p>
170    </description>
171 </section>