Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3      Konfiguracja 
4      </title>
5    <summary>
6       Sekcja pozwala modyfikowaæ, za pomoc± ró¿norodnych opcji, wygl±d i zachowanie
7       Wiewiórczej poczty.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Najprzyjemniejsz± cech± Wiewiórczej poczty jest wysoki stopieñ jej
12       konfigurowalno¶ci.
13       Opcje daj± mo¿liwo¶æ wyboru schematu kolorów, jêzyka, folderów oraz
14       innych ustawieñ. To wszystko mo¿e zostaæ zmienione bez wp³ywu na ustawienia
15       innych u¿ytkowników systemu. Istniej± cztery g³ówne sekcje konfiguracji:
16       <i>Dane u¿ytkownika</i>, <i>Pod¶wietlanie wiadomo¶ci</i>, <i>Ustawienia
17       wy¶wietlania</i> oraz <i>Ustawienia folderów</i>.
18       </p>
19    </description>
20 </chapter>
21
22 <section>
23    <title>
24       Dane U¿ytkownika
25    </title>
26    <description>
27       <b>Imiê i Nazwisko</b><br>
28       U¿ytkownik powinien wpisaæ tu swoje imiê i nazwisko. Na przyk³ad:
29       "Kunegunda Kowalska". Dane te ujrz± w swoich programach pocztowych osoby,
30       do których u¿ytkownik wy¶le wiadomo¶æ. Zobacz± one, ¿e list jest od
31       "Kunegundy Kowalskiej". Je¿eli pole pozostanie niewype³nione, adresaci
32       ujrz± tylko adres poczty elektronicznej nadawcy
33       "kunegunda@moja_domena.org".
34       <br><br>
35       
36       <b>Adres E-mail</b><br>
37       <i>Opcjonalne</i> - Je¿eli u¿ytkownik pragnie korzystaæ z innego adresu
38       poczty elektronicznej ni¿ automatycznie pobrany z systemu, mo¿e w tym
39       miejscu zmieniæ to ustawienie.
40       <br><br>
41       
42       <b>Odpowiedz do</b><br>
43       <i>Opcjonalne</i> - Jest to adres pocztowy, na który odbiorcy wiadomo¶ci
44       u¿ytkownika bêd± kierowali odpowiedzi. Je¶li ró¿ni siê od adresu, z którego
45       u¿ytkownik wysy³a pocztê, mo¿e go tutaj okre¶liæ. Opcja jest przydatna,
46       gdy u¿ytkownik pragnie otrzymywaæ odpowiedzi nie na konto, z którego wysy³a
47       wiadomo¶ci lecz inne, np. na Wirtualnej Polsce, Onecie, czy Yahoo.
48       <br><br>
49       
50       <b>Sygnatura</b><br>
51       <i>Opcjonalne</i> - Sygnatury (podpisy) sa do³±czane u do³u wysy³anych
52       wiadomo¶ci. Je¿eli u¿ytkownik pragnie u¿ywaæ sygnatury, musi zaznaczyæ
53       opcjê "U¿ywaæ sygantury?", a nastêpnie wype³niæ podpisem pole poni¿ej. 
54       <br><br>
55    </description>
56 </section>
57
58 <section>
59    <title>
60       Ustawienia Wy¶wietlania
61    </title>
62    <description>
63       <b>Schemat</b><br>
64       Wiewiórcza poczta oferuje ró¿norodne schematy kolorów dla uprzyjemnienia
65       pracy z programem. Mo¿na wybraæ dowolny schemat, nastêpnie zmieniæ wedle 
66       nastroju i upodobania.
67       <br><br>
68
69       <b>Jêzyk</b><br>
70       Opcja umo¿liwia u¿ytkownikowi dostosowanie do swoich wymagañ jêzyka,
71       w jakim komunikuje siê z nim program. Wiêc je¶li jêzyk angielski nie
72       odpowiada potrzebom, mo¿e zostaæ zmieniony na dowolny z wystêpuj±cych na li¶cie.
73       Nale¿y zwróciæ uwagê, i¿ opcja nie powoduje t³umaczenia nazw folderów ani
74       tre¶ci przychodz±cych wiadomo¶ci.
75       <br><br>
76
77       <b>U¿yj Javascriptu do ksi±zki adresowej</b><br>
78       Jednym z g³ównych celów przy pracy nad Wiewiórcz± Poczt± by³o stworzenie
79       systemu dzia³aj±cego bez pomocy Javascriptu. Jednak¿e kilku twórców
80       stworzy³o bardzo dobry system wyszukiwania w ksi±¿ce adresowej
81       korzystaj±cy z JavaScriptu, który nastênie do³±czono do programu.
82       U¿ytkownik mo¿e wybraæ pomiêdzy ksi±¿k± adresow± pracuj±c± z Javascriptem
83       lub czystym HTML'em. Je¶li nie wiesz, co to wszystko znaczy, bezpieczniej
84       bêdzie pozostaæ przy wersji HTML'owej, choæ z pewno¶ci± Javascript równie¿
85       bêdzie dzia³aæ.
86       <br><br>
87       
88       <b>Ilo¶æ wiadomo¶ci do wy¶wietlenia</b><br>
89       Jest to ilo¶æ wiadomo¶ci pokazana na stronie. Je¶li wiadomo¶ci (listów)
90       jest wiêcej ni¿ podana liczba, pojawi± siê odsy³acze "Nastêpny" oraz
91       "Poprzedni", które pozwol± na przemieszczanie siê do kolejnych lub
92       poprzednich wiadomo¶ci w folderze.
93       <br><br>
94       
95       <b>Zawijaj wiersze wiadomo¶ci po</b><br>
96       Ustawienie liczby znaków, przy której linia zostanie "z³amana".
97       Pozwala to zapobiec "uciekaniu" wiadomo¶ci poza ekran. 86 jest 
98       warto¶ci± zazwyczaj bezpieczn± do wpisania w to pole, jednak zawsze
99       mo¿na dostosowaæ j± do w³asnych upodobañ.
100       <br><br>
101       
102       <b>Wielko¶æ okna edycyjnego</b><br>
103       Ustawienie szeroko¶ci okna tekstu "Nowej wiadomo¶ci", czyli liczby
104       znaków w linii, po których automatycznie nast±pi jej "z³amanie" na czas
105       pisania listu.
106       <br><br>
107       
108       <b>Szeroko¶æ lewego okna</b><br>
109       W ramce po lewej stronie okna przegl±darki wy¶wietlana jest lista
110       folderów. Niniejsza opcja pozwala na zmianê szeroko¶ci tej listy.
111       W przypadku folderów z d³ug± nazw± powinno siê wpisaæ warto¶æ wysok±.
112       Dla folderów o nazwach krótkich lepiej jest post±piæ odwrotnie, by nie
113       marnowaæ miejsca na ekranie; jak najwiêcej przestrzeni po¶wiêciæ 
114       dla okna wiadomo¶ci.
115       <br><br>
116       
117       <b>Automatycznie od¶wie¿ listê folderów</b><br>
118       Wiewiórcza poczta pozwala na automatyczne od¶wie¿anie listy folderów
119       w ramce po lewej stronie okna przegl±darki. Uaktualni to równie¿
120       informacjê o ilo¶ci nieprzeczytanych listów w ka¿dym z folderów.
121       Jest to dobry sposób na od¶wie¿anie wiadomo¶ci w skrzynce bez potrzeby
122       ka¿dorazowego klikania skrzynki <i>Inbox</i>.
123       <br><br>
124    </description>
125 </section>
126
127 <section>
128    <title>
129       Pod¶wietlanie Wiadomo¶ci
130    </title>
131    <description>
132       W³a¶ciwo¶æ ta zosta³a opracowana, by u³atwiæ u¿ytkownikowi orientacjê w
133       sytuacji, gdy otrzymuje du¿e ilo¶ci poczty z wielu ró¿nych ¼róde³. Za
134       pomoc± opcji <i>Pod¶wietlanie Wiadomo¶ci</i> mo¿na dopasowaæ konkretnym
135       nadawcom, czy te¿ grupom dyskusyjnym, kolory t³a pochodz±cych od nich
136       wiadomo¶ci.
137       <br><br>
138
139         Aby utworzyæ now± regu³ê pod¶wietlania, wystarczy klikn±æ odsy³acz
140         <i>Nowa regu³a</i>. <i>Zrobione</i> pozwala edytowaæ ju¿ istniej±ce
141         regu³y. Nastêpnie pojawiaj± siê kolejne opcje.
142       <br><br>
143       
144       <b>Identyfikator regu³y</b><br>
145
146         Jest to po prostu nazwa regu³y. Przyk³adowo, je¶li u¿ytkownik pragn±³by
147         pod¶wietlaæ wiadomo¶ci przychodz±ce od swojej matki, móg³by wpisaæ w to
148         pole: "Od mamusi".
149       <br><br>
150       
151       <b>Kolor</b><br>
152       W³a¶nie tutaj okre¶la siê kolor t³a. Wyboru mo¿na dokonaæ z listy ju¿
153       zdefiniowanych kolorów lub te¿ wstawiæ warto¶æ heksadecymaln±
154       po¿±danego koloru (np. a6b492). W drugim przypadku nale¿y pamiêtaæ o
155       klikniêciu znajduj±cego siê po lewej znacznika wyboru.
156       <br><br>
157       
158       <b>Dopasuj</b><br>
159         W tym miejscu okre¶la siê pasuj±ce do regu³y zwroty. W przycisku
160         wyboru wybiera siê czê¶æ nag³ówka do dopasowania ("Do", "Od",
161         "Temat"), za¶ w polu tekstowym odpowiadaj±cy mu zwrot
162         (np. mama@mamini_serwer.org).
163       <br><br>
164    </description>
165 </section>
166
167 <section>
168    <title>
169       Ustawienia folderów
170    </title>
171    <description>
172       <b>¦cie¿ka do folderu</b><br>
173         W niektórych systemach opcja nie jest wy¶wietlana. Wówczas nie nale¿y
174         przejmowaæ siê jej brakiem. Z kolei w innych jest to wa¿na
175         opcja. Zwykle pocz±tkowa warto¶æ jest taka, jaka powinna byæ.
176         Okre¶la ona umiejscowienie folderów poczty w katalogu domowym
177         u¿ytkownika. Je¿eli nie wiesz, o co chodzi, to nie zmieniaj niczego.
178       <br><br>
179
180       <b>Kosz</b><br>
181         Mo¿na wybraæ folder, do którego zostan± przes³ane wiadomo¶ci po
182         skasowaniu lub ustawiæ na "Nie u¿ywaj Kosza", by naprawdê usuwaæ
183         wiadomo¶ci.
184       <br><br>
185       
186       <b>Wys³ane</b><br>
187         Okre¶lenie foldera, do którego zostan± skopiowane wys³ane wiadomo¶ci.
188         "Nie zapisuj wys³anych" wy³±cza t± funkcjê.
189       <br><br>
190       
191       <b>Informacja o nie przeczytanej poczcie</b><br>
192       Opcja okre¶laj±ca sposób informowania o nieprzeczytanych wiadomo¶ciach w
193       lewym oknie przegl±darki. "Brak informacji" wy³±cza t± funkcjê. "Tylko
194       INBOX" powoduje pogrubienie czcionki nazwy foldera oraz wy¶wietlenie
195       liczby nowych wiadomo¶ci po jego prawej stronie w sytuacji, gdy istniej±
196       nieprzeczytane wiadomo¶ci. Wybranie warto¶ci "Wszystkie foldery"
197       spowoduje poszerzenie powy¿szego dzia³ania na wszystkie foldery.
198       Gdy lista folderów jest ³adowana d³ugo, nale¿y - w celu przy¶pieszenia
199       tego procesu - dokonaæ wyboru warto¶ci "Tylko INBOX" lub "Brak informacji".
200       <br><br>
201       
202       <b>Typ powiadamiania o nie przeczytanych wiadomo¶ciach</b><br>
203         Do wyboru jest wy¶wietlanie tylko liczby nowych wiadomo¶ci lub liczby
204         wiadomo¶ci nowych w stosunku do wszystkich.
205       <br><br>
206    </description>
207 </section>