Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Lista (spis) wiadomo¶ci
4    </title>
5    <summary>
6       Nie jest to nic skomplikowanego lecz tylko wy¶wietlanie wiadomo¶ci pocztowych,
7       znajduj±cych siê w okre¶lonym folderze.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Lista wiadomo¶ci
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17      Po wybraniu - poprzez klikniêcie - foldera w lewej ramce, w prawej pojawi siê
18      jego indeks wiadomo¶ci, czyli zostan± wy¶wietlone wiadomo¶ci znajduj±ce siê
19      w wybranym folderze. Nad tabelk± zawieraj±c± listê wiadomo¶ci widnieje informacja
20      o aktualnie wy¶wietlanych na stronie wiadomo¶ciach oraz ca³kowitej ich liczbie w folderze.
21       </p><p>
22       Na przyk³ad: Przegl±danie wiadomo¶ci <b>20</b> do <b>30</b> (45 razem).
23       </p><p>
24       Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e ca³kowita liczba wiadomo¶ci w folderze mo¿e ró¿niæ siê od liczby
25       wiadomo¶ci nieprzeczytanych, która wy¶wietlana jest po prawej stronie g³ównego foldera
26       poczty (w lewej ramce).
27       </p><p>
28      Poni¿ej informacji o wy¶wietlanych wiadomo¶ciach znajduje siê pasek wyboru z trzema
29      przyciskami. W pierwszym po lewej mo¿na wybraæ jeden folder z grupy folderów u¿ytkownika.
30      Ka¿da zaznaczona wiadomo¶æ zostanie przeniesiona do wybranego folderu po naci¶niêciu
31      przycisku <i>Przenie¶</i>. Mo¿na jednocze¶nie przenosiæ wszystkie zaznaczone wiadomo¶ci.
32      Po prawej stronie znajduje siê przycisk s³u¿±cy do usuwania wiadomo¶ci zatytu³owany
33      <i>Usuñ</i>. Wystarczy zaznaczyæ przeznaczone do skasowania wiadomo¶ci i klikn±æ ten
34      przycisk.
35       </p><p>
36       Jeszcze ni¿ej znajduje siê wiersz z trzema polami (<i>Od</i>, <i>Data</i>, <i>Temat</i>).
37       Nag³ówki te dziel± tabelê wiadomo¶ci na logiczne czê¶ci. <i>Od</i> okre¶la osobê,
38       która przys³a³a wiadomo¶æ lub przynajmniej adres poczty elektronicznej, z którego zosta³a
39         zaadresowana.
40       <i>Data</i> informuje o dniu i godzinie nadej¶cia wiadomo¶ci. <i>Temat</i> opisuje jej temat.
41       <br><b>Uwaga</b>: pomiêdzy kolumnami <i>Daty</i> i <i>Tematu</i> znajduje siê w±ska
42       kolumna bez tytu³u. Litera "A" - wy¶wietlana w tej kolumnie - oznacza, i¿ na wiadomo¶æ
43       zosta³a udzielona odpowied¼, symbol "!" okre¶la wiadomo¶æ jako piln±.
44       </p><p>
45      Pozostaje jeszcze tablica wiadomo¶ci. Ju¿ przejrzane wiadomo¶ci pisane s± zwyk³± czcionk±,
46      podczas gdy nieprzeczytane zostaj± <b>pogrubione</b>. W tablicy znajduj± siê cztery pola.
47      Pierwsze po lewej zawiera znacznik wyboru, s³u¿±cy do zaznaczania i odznaczania wiadomo¶ci.
48      Gdy wiadomo¶æ jest zaznaczona, mo¿na dokonywaæ na niej omówione wcze¶niej czynno¶ci
49      (przenoszenie, usuwanie). Pod nag³ówkiem <i>Od</i> opisany jest nadawca wiadomo¶ci.
50      Wiem, to zdumiewaj±ce! Ale przecie¿ nikt nie jest zmuszany do czytania tego dokumentu.
51      Nastêpnie okre¶lone s± data i czas oraz temat.
52       </p>
53    </description>
54 </section>