Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Foldery
4    </title>   
5    <summary>
6        W Wiewiórczej poczcie mo¿na przechowywaæ pocztê w ró¿nych folderach.
7         Jest to u¿yteczne zw³aszcza przy otrzymywaniu du¿ych ilo¶ci poczty:
8         ³atwiej jest utrzymaæ porz±dek. Opcja <i>Foldery</i> umo¿liwia
9         przeprowadzanie operacji na folderach.
10    </summary>
11 </chapter>
12
13 <section>
14    <title>
15       Subskrybowane foldery i lewa ramka
16    </title>
17    <description>
18       <p>
19         Obecnie subskrybowane (u¿ytkowane) foldery s± wy¶wietlane w
20         kolorowej ramce po lewej stronie; istniej mo¿liwo¶æ ustawienia na
21         stronie <i>Konfiguracji</i> automatycznego jej od¶wie¿ania. Na górze
22         lewej ramki znajduje siê du¿y, pogrubiony nag³ówek "Foldery". Pod nim odsy³acz
23         zatytu³owany "(od¶wie¿ listê folderów)", s³u¿±cy do rêcznego
24         od¶wie¿ania informacji o folderach.
25       </p><p>
26         Pierwszy wy¶wietlony folder zawiera otrzymane wiadomo¶ci. Po jego
27         prawej stronie, obramowana nawiasami "()", znajduje siê liczba
28         okre¶laj±ca ilo¶æ <i>nieprzeczytanych</i> wiadomo¶ci. Liczba ta
29         prawdopodobnie ró¿ni siê od liczby wszystkich wiadomo¶ci widniej±cej
30         w prawej ramce. W folderze g³ównym mog± znajdowaæ siê inne foldery
31         lub podfoldery. Kolory tych folderów zmieniaj± siê wraz ze zmian±
32         schematów kolorów na stronie <i>Konfiguracji</i>.
33       </p>
34    </description>
35 </section>   
36
37 <section>
38    <title>
39      Usuñ
40    </title>
41    <description>
42       <p>
43         Usun±æ mo¿na ka¿dy folder wy¶wietlany w polu wyboru foldera (po
44         lewej stronie przycisku <i>Usuñ</i>). Jednak lista ta <b>nie</b>
45         zawiera wszystkich folderów: specjalne ("Wys³ane",
46         "Kosz", "Inbox") nie mog± zostaæ usuniête.
47       </p>
48    </description>
49 </section>
50
51
52 <section>
53    <title>
54       Utwórz
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58         Foldery tworzy siê przez wpisanie nazwy w polu tekstowym i
59         klikniêcie przycisku <i>Utwórz</i>. Istniej±cy folder mo¿e byæ
60         okre¶lony jako podfolder innego za pomoc± przycisku wy¶wietlaj±cego dostêpne
61         foldery, znajduj±cego siê pod wierszem "jako podfolder".
62       </p>
63       <p>
64         Na niektórych serwerach pocztowych wystêpuj± dwa rodzaje folderów:
65         zawieraj±ce wiadomo¶ci oraz zawieraj±ce inne foldery. Wybieraj±c
66         opcjê "Niech ten folder zawiera podfoldery" tworzy siê folder,
67         mog±cy pomie¶ciæ inne foldery, lecz nie wiadomo¶ci. W przeciwnym
68         wypadku w folderze bêdzie mo¿na przechowywaæ wiadomo¶ci, lecz nie
69         foldery.
70       </p>
71    </description>
72 </section>
73
74 <section>
75    <title>
76       Zmieñ nazwê foldera
77    </title>
78    <description>
79       <p>
80         Umo¿liwia zmianê nazwy folderów wy¶wietlanych w polu wyboru foldera
81         (po lewej stronie przycisku <i>Zmieñ nazwê</i>). <b>Nie</b> wszystkie
82         istniej±ce foldery s± tam wy¶wietlane - z oczywistych wzglêdów nie
83         ma mo¿liwo¶ci zmiany nazwy folderów: "Wys³ane", "Kosz",
84         "Inbox".
85       </p>
86    </description>
87 </section>
88
89 <section>
90    <title>
91       Anuluj subskrypcjê/Dokonaj subskrypcji
92    </title>
93    <description>
94       Definicje:<br>
95      <i>Dokonanie subskrypcji</i>: rejestracja (utworzenie) foldera dla serwera
96         poczty, pozwalaj±ca na wy¶wietlanie foldera w polu wyboru
97         foldera.<br>
98         <i>Anulowanie subskrypcji</i>: odwrotno¶æ dokonania subskrypcji,
99         anulowanie rejestracji foldera dla serwera poczty.<br>
100       <br><p>
101         Mo¿na wybraæ dowoln± liczbê folderów z pól dokonywania lub
102         anulowania subskrypcji, nastêpnie klikn±æ przycisk pod polem w
103         celu potwierdzenia. Foldery zostan± przeniesione do odpowiednich
104         pól. Teraz mo¿na ponowiæ ich subskrypcjê lub jej anulowanie.
105       </p>
106    </description>
107 </section>