Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3        Nowa wiadomo¶æ
4    </title>
5    <summary>
6        Opcja umo¿liwiaj±ca wysy³anie, za pomoc± Wiewiórczej poczty, wiadomo¶ci do innych osób.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10         Wybranie odsy³acza <i>Nowa wiadomo¶æ</i> z paska wyboru, otwiera
11         stronê tworzenia nowej wiadomo¶ci, w której znajduje siê kilka pól i
12         przycisków. W zale¿no¶ci od sposobu, w jaki dosz³o do otworzenia tej
13         strony, niektóre z tych pól mog± byæ ju¿ wype³nione.
14       </p>
15    </description>
16 </chapter>
17
18 <section>
19    <title>
20       Do
21    </title>
22    <description>
23       <p>
24         Pierwszym jest pole "Do:". W nim powinien zostaæ wpisany adres
25         poczty elektronicznej osoby lub osób, do których wiadomo¶æ jest wysy³ana.
26         Mo¿na wpisaæ dowoln± liczbê adresów, oddzielaj±c je przecinkami, jak
27         równie¿ klikn±æ przycisk <i>Adresy</i>, by skorzystaæ z ksi±¿ki adresowej.
28         Szeroko¶æ pola jest ustalona i niezmienna, wiêc ca³y adres mo¿e nie byæ
29         widoczny. Nie nale¿y tym sie martwiæ - by sprawdziæ ca³kowit±
30         zawarto¶æ pola wystarczy przewin±æ je z lewej strony na praw±.
31       </p>
32    </description>
33 </section>
34
35 <section>
36    <title>
37       Cc
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41         Ni¿ej znaduje siê pole "CC:" (CC jest skrótem od
42       angielskiego wyra¿enia <b>C</b>arbon <b>C</b>opy). W tym polu okre¶la siê
43       osoby, do których zostanie przes³ana kopia wiadomo¶ci. W polach
44       "Do:", "CC:" oraz "BCC:" mo¿na umie¶ciæ dowoln±
45       liczbê adresatów. W polu "Do:" powinny znajdowaæ siê tylko te
46       osoby, do których wiadomo¶æ skierowana jest bezpo¶rednio. Odbiorcy,
47       dla których ma ona tylko znaczenie informacyjne, powinni byæ
48       umieszczeni w polach "CC:" lub "BCC:".
49       </p>
50    </description>
51 </section>
52
53 <section>
54    <title>
55       Bcc
56    </title>
57    <description>
58       <p>
59         BCC to skrót od <b>B</b>lind <b>C</b>arbon <b>C</b>opy. Na adresy
60         umieszczone w tym polu wys³ana zostanie kopia wiadomo¶ci
61         <i>bez</i> wiedzy pozosta³ych adresatów, umieszczonych w polach
62         "Do:" oraz "CC:". Krótko mówi±c, jest to niewidzialna kopia.
63       </p>
64    </description>
65 </section>
66
67 <section>
68    <title>
69       Temat
70    </title>
71    <description>
72       <p>
73        Nale¿y wpisaæ odpowiedni dla wiadomo¶ci nag³ówek. Jest to wa¿ne,
74         gdy¿ odpowiedni temat wiadomo¶ci u³atwia ¿ycie odbiorcy; zawczasu informuje
75         go o zawarto¶ci przesy³ki.
76       </p>
77    </description>
78 </section>
79
80 <section>
81    <title>
82       Adresy
83    </title>
84    <description>
85       <p>
86         Przycisk otwiera ksi±¿kê adresow± wraz z polem wyszukiwania.
87         Aby otrzymaæ rezlutat wyszukiwania, nale¿y umie¶ciæ w tym polu pewn±
88         warto¶æ. Chc±æ wykorzystaæ wszystkie adresy zawarte w ksi±¿ce, 
89         nale¿y w polu umie¶ciæ spacjê i klikn±æ przycisk <i>Szukaj</i>.
90         Ksi±¿ka adresowa posiada w³asn± sekcjê pomocy - rozdzia³ "Adresy".
91       </p>
92    </description>
93 </section>
94
95 <section>
96    <title>
97       Tekst wiadomo¶ci
98    </title>
99    <description>
100       <p>
101         To du¿e puste pole s³u¿y do umieszczenie tekstu wiadomo¶ci. W
102         przypadku uprzedniego zachowania pliku sygnaturki (podpisu), jej tekst
103         pojawi siê w tym polu.
104       </p>
105    </description>
106 </section>
107
108 <section>
109    <title>
110       Za³±cznik
111    </title>
112    <description>
113       <p>
114         Opcja ta, do której odsy³acz umieszczony jest na samym dole strony,
115         pozwala na do³±czenie do
116         wiadomo¶ci pliku, znajduj±cego siê na maszynie <i>lokalnej</i> lub
117         dostêpnej w sieci. Obecny jest przycisk <i>browse</i>, pozwalaj±cy na
118         przeszukiwanie struktury katalogów oraz za³±czenie pliku poprzez
119         proste klikniêcie. Ewentualnie mo¿na wpisaæ pe³n± ¶cie¿kê
120         do pliku w polu za³±cznika. Na koniec wystarczy nacisn±æ
121         przycisk <i>Dodaj</i>, by dodaæ wybrany plik jako za³±cznik; zostanie on
122         wy¶wietlony poni¿ej.
123       </p>
124       <p>
125         Gdy jaki¶ plik zostanie wybrany jako za³±cznik, pojawi siê
126         kolejny przycisk <i>Usuñ zaznaczone za³±czniki</i>, s³u¿±cy - jak¿e
127         by ¶mia³ inaczej - do usuwania niechcianych za³±czników.
128       <p>
129    </description>
130 </section>