Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3      Wprowadzenie do Wiewiórczej poczty
4    </title>
5    <summary>
6       Wiewiórcza poczta pozwala na korzystanie z poczty elektronicznej za
7       pomoc± przegl±darki WWW.
8    </summary>
9    <tion>
10       <p>
11       Czym dok³adnie jest <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">Wiewiórcza poczta</A>?
12       To interfejs sieciowy s³u¿±cy do pisania i odbierania poczty elektronicznej napisany
13       w jêzyku <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A>. Zosta³ tak zaprojektowany, by umo¿liwiæ
14       dostêp do serwera poczty z dowolnego miejsca na ¶wiecie poprzez sieæ WWW. Wiêcej
15       informacji o sposobie dzia³ania programu oraz protokole IMAP znajduje siê
16       w <A HREF="http://imap.org">tym</a> miejscu.
17       </p>
18       </description>
19 </chapter>   
20
21 <section>
22    <title>
23   Podstawy
24    </title>
25    <description>
26       <p>
27       Odpowiedzi na najczê¶ciej zadawane pytanie dotycz±ce programu znajduj± siê w FAQ
28       (ang. Frequentyl Asked Questions).
29       </p>
30       <p>
31       Okno Wiewiórczej poczty w przegl±darce podzielone jest na dwie czê¶ci zwane ramkami.
32       W lewej ramce pokazane s± u¿ywane (subskrybowane) foldery. Wiêcej informacji
33       dotycz±cych lewej ramki znajduje siê w tym dokumencie pomocy w sekcji "Foldery".
34       </p>
35       <p>
36       Wiêkszo¶æ operacji przeprowadzana jest jednak po prawej stronie. Na samej górze
37       znajduje siê pierwszy pasek wyboru. Dostêpne opcje to <i>Wyloguj siê</i>, pozwalaj±cy
38       na bezpieczne wylogowanie po zakoñczeniu pracy w  programie oraz <i>Aktualny folder</i>,
39       wskazuj±cy w którym z u¿ywanych (subskrybowanych) folderów, u¿ytkownik znajduje siê
40       w danej chwili. Po zalogowaniu domy¶lnie korzysta siê z folderu "Inbox", wiêc ten¿e
41       zostanie pokazany.
42       </p>
43       <p>
44       Ni¿ej znajduje siê kolejny pasek wyboru, w którym dostêpne opcje to:
45          <ul>
46         <li><i><b>Nowa wiadomo¶æ</b></i> - tworzenie i wysy³anie wiadomo¶ci, czyli
47         poczty elektronicznej, (ang. <i>email</i>), w tym równie¿ do³±czanie
48         do nich plików.
49         <li><i><b>Adresy</b></i> - adresy znajduj±ce siê w osobistej ksi±¿ce adresowej.
50         <li><i><b>Foldery</b></i> - przeprowadzanie wszelkich operacji na folderach
51         (kasowanie, tworzenie, zmiana nazwy, dokonywanie subskrypcji lub jej anulowanie).
52         <li><i><b>Konfiguracja</b></i> - zmiana ustawieñ (wygl±d, zachowanie programu).
53         <li><i><b>Szukaj</b></i> - przeszukiwanie skrzynki pocztowej wed³ug podanych kryteriów.
54         <li><i><b>Pomoc</b></i> - w³a¶nie tu jeste¶!
55          </ul>
56       </p>
57    </description>
58 </section>