Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Adresy
4    </title>
5    <summary>
6       Ksi±¿ki adresowe pozwalaj± oszczêdzaæ czas. Mo¿na w nich umieszczaæ
7         czêsto u¿ywane adresy poczty elektronicznej. 
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Ksi±¿ki adresowe pozwalaj± oszczêdzaæ czas. Mo¿na w nich umieszczaæ
12         czêsto u¿ywane adresy poczty elektronicznej. Wiewiórcza poczta
13         posiada równie¿ opcjê korzystania z serwerów LDAP (czêsto u¿ywanych 
14         w firmach i uczelniach w celu ³atwego dostêpu do bazy adresów).
15       </p>
16       <p>
17         Je¿eli przegl±darka obs³uguje Javascript, mo¿na umo¿liwiæ korzystanie z
18         opartej na nim ksi±¿ki adresowej (odsy³acz <i>Konfiguracja</i>).
19         Gdy przegl±darka nie posiada tej mo¿liwo¶ci, do obs³ugi ksi±¿ki adresowej
20         wykorzystany zostanie, bez utraty funkcjonalno¶ci, czysty HTML.
21       </p>
22    </description>
23 </chapter>
24
25 <section>
26    <title>
27       Przydomek (</b>ang. <b>Nick)
28    </title>
29    <description>
30       <p>
31         Nadawanie osobie przezwiska pomagaj±cego j± zidentyfikowaæ i
32         zapamiêtaæ. Mo¿na umie¶ciæ tu cokolowiek daj±cego dok³adnie
33         wyobra¿enie o osobie, do której dany adres poczty elektronicznej
34          nale¿y.
35       </p>
36    </description>
37 </section>
38
39 <section>
40    <title>
41       Adres poczty elektronicznej (</b>ang. <b>E-mail)
42    </title>
43    <description>
44       <p>
45        Musi to byæ konkretny, poprawny adres poczty elektronicznej. "Strzelanie" na
46         nic siê tu nie przyda. Adres sk³ada siê z trzech czê¶ci.
47         Pierwsza to identyfikator odbiorcy, taki jak "jasio". Kolejna to czê¶æ
48         nazwy domenowej okre¶laj±ca serwer, na przyk³ad "cogito". Ostatnia
49         okre¶la wy¿szy poziom domeny i mo¿e wygl±daæ w ten sposób: "univ.gda.pl".
50         Identyfikator oddzielony jest od nazwy serwera tzw. ma³pk±, symbolem
51         @, t³umaczonym jako przyimek "na". Sk³adaj±c wszystkie czê¶ci razem, 
52         otrzymamy nastêpuj±cy adres: jasio@cogito.univ.gda.pl (u¿ytkownik
53         jasio na serwerze cogito, znajduj±cym siê na Uniwersytecie Gdañskim w Polsce)
54         Je¿eli adres jest niepoprawny, najprawdopodobniej poczta zostanie
55         zwrócona z informacj± o nieznalezieniu odbiorcy.
56       </p>
57    </description>
58 </section>
59
60 <section>
61    <title>
62       Dodatkowe informacje
63    </title>
64    <description>
65       <p>
66         Kolejne pole, obok "Przydomka", pozwalaj±ce dok³adniej
67         okresliæ dan± osobê, lecz za pomoc± wiêkszej ilo¶ci informacji. Na
68         przyk³ad, chc±æ opisac osobê spotkan± w DKF-ie "Mi³o¶æ Blondynki",
69         mo¿na w tym polu wpisaæ: "Spotkana w DKF-ie".
70       </p>
71    </description>
72 </section>
73
74 <section>
75    <title>
76       Edytuj lub usuñ zaznaczone
77    </title>
78    <description>
79       <p>
80         Te dwa przyciski umo¿liwiaj± wybranie adresu z ksi±¿ki adresowej, a
81         nastêpnie jego usuniêcie lub modyfikacjê którego¶ z powy¿szych pól.
82         Do edycji mo¿na wybraæ tylko jeden adres.
83       </p>
84    </description>
85 </section>
86
87 <section>
88    <title>
89       Dodaj adres
90    </title>
91    <description>
92       <p>
93         Wype³nienie pól i dodanie wpisu do ksi±¿ki adresowej. Pierwsze trzy
94         pola musz± byæ wype³nione ("Przydomek", "Email" oraz
95         "Imiê"). Dodatkowo mo¿na wype³niæ pola "Nazwisko" oraz "Dodatkowe
96         informacje".
97       </p>
98    </description>
99 </section>
100
101 <section>
102    <title>
103       LDAP
104    </title>
105    <description>
106       <p>
107         LDAP to protokó³ s³u¿±cy do centralnego zunifikowanego przechowywania
108         i udostêpniania informacji. Dla przyk³adu: uczelnia mo¿e u¿ywaæ LDAP
109         jako jednego miejsca do przechowywania adresów poczty elektronicznej
110         wszystkich studentów i pracowników. Wiewórcza poczta, skonfigurowana
111         do korzystania z serwerem LDAP, jest zdolna do przegl±dania
112         wszystkich adresów poczty elektronicznej na wydziale lub ca³ej uczelni
113          (wraz z innymi adresami zawartymi w ksi±¿ce adresowej). Wiewiórcza 
114         poczta ³±czy po prostu wszystkie adresy z osobistej ksi±¿ki adresowej
115         oraz udostêpniane przez serwer LDAP i prezentuje je, jakby to by³a jedna
116         ksi±¿ka adresowa.
117       </p><p>
118         Ustawienia LDAP pozwalaj± na korzystanie z dowolnego serwera tego
119         typu lub na usuniêcie tej funkcji. W przypadku w±tpliwo¶ci lub
120         pytañ, nale¿y skontaktowaæ siê z administratorem systemu.
121       </p><p>
122         Jako ¿e ustawienia LDAP maj± wp³yw na ca³y system Wiewiórczej
123         poczty, mog± byæ zmienianie wy³±cznie przez administratora systemu.
124       </p>
125    </description>
126 </section>