Moving help files from pl to pl_PL
[squirrelmail.git] / help / pl_PL / FAQ.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Odpowiedzi na czêsto zadawane pytania (FAQ - Frequently Asked Questions)
4    </title>   
5    <summary>
6         W tej sekcji znajduj± siê odpowiedzi na czêsto powtarzaj±ce siê pytania.
7    </summary>
8 </chapter>
9
10 <section>
11    <title>
12        Czy mo¿na u¿ywaæ wielu adresów z ksi±¿ki adresowej?
13    </title>
14    <description>
15       <p>
16         Tak. Po przeszukaniu ksi±¿ki adresowej wy¶wietlone zostan± wszystkie
17         znalezione adresy, odpowiadaj±ce zadanemu kryterium. Je¿eli
18         znalezionych zostanie 10 adresów, to mo¿na wybraæ dowolne z nich
19         do pól "Do:" lub "CC:". Wszystkie wybrane adresy zostan± wprowadzone
20         do odpowiedniego pola po klikniêciu przycisku <i>U¿yj adresy</i>.
21       </p>
22    </description>
23 </section>   
24
25 <section>
26    <title>
27       Czy mo¿na dodaæ adres do ksi±¿ki adresowej bezpo¶rednio z wiadomo¶ci?
28    </title>
29    <description>
30       <p>
31         Nie. Obecnie nie ma takiej mo¿liwo¶ci. Mo¿na natomiast klikn±æ
32         prawym przyciskiem myszy na adres, skopiowaæ go do schowka, a
33         nastêpnie do ksi±¿ki adresowej. To utrudnienie zostanie
34         prawdopodobnie usuniête w przysz³ej wersji programu.
35       </p>
36    </description>
37 </section>
38
39 <section>
40    <title>
41       Kto jest twórc± Wiewiórczej poczty?
42    </title>
43    <description>
44       <p>
45         Wiele osób jest za to odpowiedzialnych. Pe³na lista twórców dostêpna
46         jest w witrynie programu - <a href="http://www.squirrelmail.org"
47         target=_top>www.squirrelmail.org</a>.
48       </p>
49    </description>
50 </section>
51
52 <section>
53    <title>
54       Czym jest obs³uga poczty przez WWW?
55    </title>
56    <description>
57       <p>
58         W przypadku Wiewiórczej poczty oznacza to dostêp do konta
59         pocztowego za pomoc± protoko³u IMAP i brak potrzeby "grzebania" w
60         konfiguracji w celu sprawdzenia poczty.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Gdzie mo¿na korzystaæ z obs³ugi poczty przez WWW (</b>ang. <b>webmail)?
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71         Wszêdzie tam, gdzie dostêpna jest przegl±darka internetowa.
72         Na razie nie dotyczy to po³±czeñ bezprzewodowych (WAP/WML).
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Dlaczego do obs³ugi poczty elektronicznej korzystaæ z przegl±darki internetowej, a nie zwyk³ego klienta pocztowego?
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83         Prawdopodobnie obs³uga poczty przez WWW nigdy nie stanie siê pe³nym
84         substytutem dla zwyk³ego klienta pocztowego. Chocia¿, kto wie?
85         Jednak ka¿dy u¿ytkownik usi³uj±cy sprawdziæ pocztê u
86         znajomych, w pracy, podró¿y; gdziekolwiek z dala od swego komputera,
87         powinien ju¿ znaæ odpowied¼. Poniewa¿ zwykle ustawienie na innych
88         komputerach odbioru poczty jest po prostu zawracaniem g³owy.
89         Wiewiórcza poczta zosta³a stworzona jako uzupe³nienie zwyk³ego klienta pocztowego.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       W jaki sposób to wszystko dzia³a?
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100         Wiewiórcza poczta korzysta z protoko³u IMAP. Wiêcej informacji
101         znajduje siê w <A HREF="http://imap.org"/>tym</a> miejscu. Program
102         wykorzystuje równie¿ specjalnie stworzone dla niego funkcje, które
103         nie s± zawarte w PHP4. Tylko osoby odpowiedzialne za
104         zainstalowanie programu zwróc± na nie uwagê i - na pewno - doceni±.
105       </p>
106    </description>
107 </section>