Moving help files from lt to lt_LT
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / search.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Paieðka
4    </title>
5    <summary>
6       Ieðko aplanke pagal pasirinktus kriterijus.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Naudodami ðá áranká jûs galite vykdyti ávairiausià paieðkà po jûsø
11                 turimas þinutes. Galima pasirinkti ávairius paieðkos kriterijus ir
12                 vietà, kur bus vykdoma paieðka.
13                 </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       Bendrai
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       Jûs paprasèiausiai pasirenkate aplankà, kuriame norite vykdyti paieðkà,
24                 nurodote, ko ieðkoti ir pasirenkate tà þinutës dalá, kuriuoje norite 
25                 vykdyti paieðkà. Paieðka turëtø iðvesti surastø þinuèiø sàraðà, kurá
26                 jûs galësite perþiûrëti taip pat, kaip jûs parþiûrite bet kuri savo 
27                 paðto dëþës aplankà.
28                 </p>
29       <p>
30       Atkreipkite dëmesá, kad jei jûs esate kokiame nors paðto dëþës aplanke
31                 ir persijungiate á paieðkos langà, bûtent tas aplankas, kuriame jûs 
32                 buvote yra laikomas aktyviu ir bûtent jis ið pradþiu pasirenkamas kaip
33                 vieta, kuriuoje reikia vykdyti paieðkà.
34       </p>
35    </description>
36 </section>
37
38 <section>
39    <title>
40       Kaip ieðkoti
41    </title>
42    <description>
43       <p>
44       Kairëje pusëje nuo ávedimo lauko esantis iððokantis sàraðas leidþia
45       pasirinkti, kur jûs vykdysite paieðkà. Galima vykdyti paieðkà
46       þinuèiø tekste, visose þinutëse, jø temose, nuo ko atëjo þinutës, 
47       kokiu adresu jos buvo siøstos, kam buvo nusiustos kopijos.
48       </p>
49       <p>
50       <b>Tekstas</b> - Ieðko pasirinktos frazës þinuèiø tekste. Tai yra
51       pagrindinëje vietoje, kur galima rasti kaþkà svarbaus.
52       </p>
53       <p>
54       <b>Bet kur</b> - Ieðko pasirinktos frazës visoje þinutëje. Áskaitant
55       ir antraðtes. Ði paieðka yra detaliausia, taèiau daþnai gali gràþinti
56       tokius rezultatus, kokiø jûs nesitikëjote arba kuriø jums niekada
57       nereiks.
58       </p>
59       <p>
60       <b>Tema</b> - Frazës ieðkoma vien tik laiðkø pavadinimuose.
61       </p>
62       <p>
63       <b>Nuo</b> - Paieðka vykdoma þinutës siuntëjo lauke. Realiai lauko 
64       turinys ðiek tiek skiriasi nuo to, kà jûs matote aplankø sàraðuose.
65       Paprastai "Nuo" laukas saugo vardà IR elektroninio paðto adresà. Taèiau 
66       Squirrelmail parodo tik vardà. Todël paieðkos kriterijus gali sutapti 
67       ne tik su kieno nors vardu, bet ir su elektroninio paðto adresu.
68       </p>
69       <p>
70       <b>Kam</b> - Paieðka vykdoma þinutës gavëjo lauke. Nors laiskai atsidurë
71       jûsø paðto dëþëje taèiau jie galëjo bûti iðsiøsti ne tik jums.
72       </p>
73       <p>
74       <b>Cc</b> - Tas pats, kaip ir "Kam", iðskyrus tai, kad ieðkome tø, 
75       kurie gavo laiðko kopijas.
76       </p>
77    </description>
78 </section>