Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Pa¹to ¾inuèiù skaitymas
4    </title>
5    <summary>
6       Gebìjimas skaityti pa¹to ¾inutes yra privaloma kiekvienos pa¹to
7       programos savybì. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
8       ©ioje pagalbos sistemos dalyje jþs galite rasti, k± tokio ir kaip 
9                 galima padaryti.
10    </summary>
11    <description>
12       <p>
13         ®inutìs turinys yra parodomas spragtelìjus ant jos antra¹tìs. Pa¹to
14         ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelìjê 
15         ant jù jþs galite pradìti ra¹yti lai¹k± arba nukeliauti ç kokç nors
16         puslapç. Be to susijusios ¾inutìs paprastai yra skiriamos spalviniais
17         kodais. Atsakymo ç ¾inutê standartas yra pa¾ymìti anktesnìs ¾inutìs
18         tekstus su ">" simboliu. S±uirrelmail atpa¾çsta ¹ç simbolç ir 
19         nuspalvina visa kita tos eilutes tekst± kita spalva. Visa tai veikia 
20         dviem lygiais (antra ir auk¹tesnì ¾inutì turìs t± paèi± spalv±). Be to
21         pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leid¾ia i¹trinti ¾inutê arba
22         grç¾ti ç ¾inuèiù s±ra¹±. Taip pat pateikiamos judìjimo tarp ¾inuèiù 
23         nuorodos bei galimybìs atsakyti ç ¾inutes arba jas persiùsti treèiam
24         asmeniui.
25       </p>
26    </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30    <title>
31       ®inuèiù s±ra¹as
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35       Paspaudê èia jþs grç¹ite ç ¾inuèiù s±ra¹±.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       I¹trinti
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Nuoroda leid¾ia i¹trinti t± ¾inutê, kuri± ¹iuo metu skaitote. Bus
47         i¹trinta ne tik ¾inutì bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todìl
48         jei nenorite prarasti tù dokumentù - nepamir¹kite jù parsisiùsti
49         arba netrinkite svarbiù ¾inuèiù.
50       </p>
51    </description>
52 </section>
53
54 <section>
55    <title>
56       Judìjimas
57    </title>
58    <description>
59       <p>
60       Juostos viduryje yra judìjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
61         ¾inutê, atìjusi± anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
62         ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
63       </p>
64    </description>
65 </section>
66
67 <section>
68    <title>
69       Kitas
70    </title>
71    <description>
72       <p>
73         Nuoroda "Kitas" naujesnê ¾inutê (lai¹k±). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
74         jei atitinkama  ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
75       </p>
76    </description>
77 </section>
78
79 <section>
80    <title>
81       Persiùsti
82    </title>
83    <description>
84       <p>
85       Nuoroda Persiùsti atidarys ¾inutìs ra¹ymo lang± kuriame bus i¹vestas 
86         lai¹ko turinys atskirtas ¾yme "--Originali ¾inutì--".  Fwd: bus çterptas
87         naujojo lai¹ko temoje prie¹ais senojo lai¹ko temos pavadinim±. Visos kitos 
88         atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinç ¾inuèiù ra¹ymo puslapç 
89         apie kurç yra para¹ytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Atsakyti
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       Paspaudê ant ¹ios nuorodos jþs galite para¹yti nauj± ¾inutê ¾mogui,
101                 kuris atsiuntì jums lai¹k±. "Re:" u¾ra¹as yra automati¹kai pridedamas
102                 prie ankstesnìs ¾inutìs pavadinimo. Senoji ¾inutì yra cituojama naujoje
103                 po ">" simboliù. Atsakydami jþs galite ra¹yti tekst± bet kurioje ¾inutìs
104                 lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie lai¹ko.
105                 </p>
106    </description>
107 </section>
108
109 <section>
110    <title>
111       Atsakyti visiems
112    </title>
113    <description>
114       <p>
115       Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik lai¹k± gaus visi
116                 kuriù adresai yra lai¹ko antra¹tìse.
117       </p>
118    </description>
119 </section>
120
121 <section>
122    <title>
123         Per¾iþrìti visas antra¹tes
124    </title>
125    <description>
126       <p>
127         Nuoroda parodys pilnas lai¹ko antra¹tes. Ten paprastai bþna nurodyta,
128         per kur ìjo lai¹kas ir tam tikra tarnybinì lai¹ko informacija.
129       </p>
130    </description>
131 </section>
132
133 <section>
134    <title>
135       Parsisiùsti kaip fail±
136    </title>
137    <description>
138       <p>
139       ©i nuoroda leid¾ia i¹saugoti lai¹k± kaip paprasta tekstinç dokument±
140         tame kompiuteryje su kuriuo jþs dirbate. Kartu bus i¹saugota ir trumpa
141         lai¹ko antra¹tì.
142       </p>
143    </description>
144 </section>
145
146 <section>
147    <title>
148       Priedai
149    </title>
150    <description>
151       <p>
152         Bet kokie su lai¹ku atìjê priedai parodomi ¾emiau ¾inutìs teksto. Kartu yra
153         nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leid¾ia parsisiùsti prikabint±
154         fail± arba jç per¾iþrìti.
155       </p>
156    </description>
157 </section>