Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
1 <chapter>
2 <title>
3 Pa¹to ¾inuèiù skaitymas
4 </title>
5 <summary>
6 Gebìjimas skaityti pa¹to ¾inutes yra privaloma kiekvienos pa¹to
7 programos savybì. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
8 ©ioje pagalbos sistemos dalyje jþs galite rasti, k± tokio ir kaip
9 galima padaryti.
10 </summary>
11 <description>
12 <p>
13 ®inutìs turinys yra parodomas spragtelìjus ant jos antra¹tìs. Pa¹to
14 ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelìjê
15 ant jù jþs galite pradìti ra¹yti lai¹k± arba nukeliauti ç kokç nors
16 puslapç. Be to susijusios ¾inutìs paprastai yra skiriamos spalviniais
17 kodais. Atsakymo ç ¾inutê standartas yra pa¾ymìti anktesnìs ¾inutìs
18 tekstus su ">" simboliu. S±uirrelmail atpa¾çsta ¹ç simbolç ir
19 nuspalvina visa kita tos eilutes tekst± kita spalva. Visa tai veikia
20 dviem lygiais (antra ir auk¹tesnì ¾inutì turìs t± paèi± spalv±). Be to
21 pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leid¾ia i¹trinti ¾inutê arba
22 grç¾ti ç ¾inuèiù s±ra¹±. Taip pat pateikiamos judìjimo tarp ¾inuèiù
23 nuorodos bei galimybìs atsakyti ç ¾inutes arba jas persiùsti treèiam
24 asmeniui.
25 </p>
26 </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30 <title>
31 ®inuèiù s±ra¹as
32 </title>
33 <description>
34 <p>
35 Paspaudê èia jþs grç¹ite ç ¾inuèiù s±ra¹±.
36 </p>
37 </description>
38 </section>
39
40 <section>
41 <title>
42 I¹trinti
43 </title>
44 <description>
45 <p>
46 Nuoroda leid¾ia i¹trinti t± ¾inutê, kuri± ¹iuo metu skaitote. Bus
47 i¹trinta ne tik ¾inutì bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todìl
48 jei nenorite prarasti tù dokumentù - nepamir¹kite jù parsisiùsti
49 arba netrinkite svarbiù ¾inuèiù.
50 </p>
51 </description>
52 </section>
53
54 <section>
55 <title>
56 Judìjimas
57 </title>
58 <description>
59 <p>
60 Juostos viduryje yra judìjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
61 ¾inutê, atìjusi± anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama
62 ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
63 </p>
64 </description>
65 </section>
66
67 <section>
68 <title>
69 Kitas
70 </title>
71 <description>
72 <p>
73 Nuoroda "Kitas" naujesnê ¾inutê (lai¹k±). Nuoroda veiks tik tuo atveju,
74 jei atitinkama ¾inutì egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
75 </p>
76 </description>
77 </section>
78
79 <section>
80 <title>
81 Persiùsti
82 </title>
83 <description>
84 <p>
85 Nuoroda Persiùsti atidarys ¾inutìs ra¹ymo lang± kuriame bus i¹vestas
86 lai¹ko turinys atskirtas ¾yme "--Originali ¾inutì--". Fwd: bus çterptas
87 naujojo lai¹ko temoje prie¹ais senojo lai¹ko temos pavadinim±. Visos kitos
88 atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartinç ¾inuèiù ra¹ymo puslapç
89 apie kurç yra para¹ytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
90 </p>
91 </description>
92 </section>
93
94 <section>
95 <title>
96 Atsakyti
97 </title>
98 <description>
99 <p>
100 Paspaudê ant ¹ios nuorodos jþs galite para¹yti nauj± ¾inutê ¾mogui,
101 kuris atsiuntì jums lai¹k±. "Re:" u¾ra¹as yra automati¹kai pridedamas
102 prie ankstesnìs ¾inutìs pavadinimo. Senoji ¾inutì yra cituojama naujoje
103 po ">" simboliù. Atsakydami jþs galite ra¹yti tekst± bet kurioje ¾inutìs
104 lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie lai¹ko.
105 </p>
106 </description>
107 </section>
108
109 <section>
110 <title>
111 Atsakyti visiems
112 </title>
113 <description>
114 <p>
115 Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik lai¹k± gaus visi
116 kuriù adresai yra lai¹ko antra¹tìse.
117 </p>
118 </description>
119 </section>
120
121 <section>
122 <title>
123 Per¾iþrìti visas antra¹tes
124 </title>
125 <description>
126 <p>
127 Nuoroda parodys pilnas lai¹ko antra¹tes. Ten paprastai bþna nurodyta,
128 per kur ìjo lai¹kas ir tam tikra tarnybinì lai¹ko informacija.
129 </p>
130 </description>
131 </section>
132
133 <section>
134 <title>
135 Parsisiùsti kaip fail±
136 </title>
137 <description>
138 <p>
139 ©i nuoroda leid¾ia i¹saugoti lai¹k± kaip paprasta tekstinç dokument±
140 tame kompiuteryje su kuriuo jþs dirbate. Kartu bus i¹saugota ir trumpa
141 lai¹ko antra¹tì.
142 </p>
143 </description>
144 </section>
145
146 <section>
147 <title>
148 Priedai
149 </title>
150 <description>
151 <p>
152 Bet kokie su lai¹ku atìjê priedai parodomi ¾emiau ¾inutìs teksto. Kartu yra
153 nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leid¾ia parsisiùsti prikabint±
154 fail± arba jç per¾iþrìti.
155 </p>
156 </description>
157 </section>