3ade0952cdc0a998586600aeb629dcb213a01c60
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / read_mail.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Paðto þinuèiø skaitymas
4    </title>
5    <summary>
6       Gebëjimas skaityti paðto þinutes yra privaloma kiekvienos paðto
7       programos savybë. Squirrelmail turi kelias paprastas galimybes.
8       Ðioje pagalbos sistemos dalyje jûs galite rasti, kà tokio ir kaip 
9                 galima padaryti.
10    </summary>
11    <description>
12       <p>
13         Þinutës turinys yra parodomas spragtelëjus ant jos antraðtës. Paðto
14         ir interneto adresai paprastai atrodo kaip nuorodos ir spragtelëjæ 
15         ant jø jûs galite pradëti raðyti laiðkà arba nukeliauti á koká nors
16         puslapá. Be to susijusios þinutës paprastai yra skiriamos spalviniais
17         kodais. Atsakymo á þinutæ standartas yra paþymëti anktesnës þinutës
18         tekstus su ">" simboliu. Sàuirrelmail atpaþásta ðá simbolá ir 
19         nuspalvina visa kita tos eilutes tekstà kita spalva. Visa tai veikia 
20         dviem lygiais (antra ir aukðtesnë þinutë turës tà paèià spalvà). Be to
21         pasirodo dar viena meniu juosta, kuri leidþia iðtrinti þinutæ arba
22         gráþti á þinuèiø sàraðà. Taip pat pateikiamos judëjimo tarp þinuèiø 
23         nuorodos bei galimybës atsakyti á þinutes arba jas persiøsti treèiam
24         asmeniui.
25       </p>
26    </description>
27 </chapter>
28
29 <section>
30    <title>
31       Þinuèiø sàraðas
32    </title>
33    <description>
34       <p>
35       Paspaudæ èia jûs gráðite á þinuèiø sàraðà.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       Iðtrinti
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Nuoroda leidþia iðtrinti tà þinutæ, kurià ðiuo metu skaitote. Bus
47         iðtrinta ne tik þinutë bet ir visi prie jos prikabinti failai. Todël
48         jei nenorite prarasti tø dokumentø - nepamirðkite jø parsisiøsti
49         arba netrinkite svarbiø þinuèiø.
50       </p>
51    </description>
52 </section>
53
54 <section>
55    <title>
56       Judëjimas
57    </title>
58    <description>
59       <p>
60       Juostos viduryje yra judëjimo mygtukai. Nuoroda "Ankstesnis" parodys jums
61         þinutæ, atëjusià anksèiau. Nuoroda veiks tik tuo atveju, jei atitinkama 
62         þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
63       </p>
64    </description>
65 </section>
66
67 <section>
68    <title>
69       Kitas
70    </title>
71    <description>
72       <p>
73         Nuoroda "Kitas" naujesnæ þinutæ (laiðkà). Nuoroda veiks tik tuo atveju, 
74         jei atitinkama  þinutë egzistuos. Kitu atveju ji niekur neves ir bus neaktyvi.
75       </p>
76    </description>
77 </section>
78
79 <section>
80    <title>
81       Persiøsti
82    </title>
83    <description>
84       <p>
85       Nuoroda Persiøsti atidarys þinutës raðymo langà kuriame bus iðvestas 
86         laiðko turinys atskirtas þyme "--Originali þinutë--".  Fwd: bus áterptas
87         naujojo laiðko temoje prieðais senojo laiðko temos pavadinimà. Visos kitos 
88         atsiverusio puslapio opcijos atitiks standartiná þinuèiø raðymo puslapá 
89         apie kurá yra paraðytas atskiras pagalbos sistemos puslapis.
90       </p>
91    </description>
92 </section>
93
94 <section>
95    <title>
96       Atsakyti
97    </title>
98    <description>
99       <p>
100       Paspaudæ ant ðios nuorodos jûs galite paraðyti naujà þinutæ þmogui,
101                 kuris atsiuntë jums laiðkà. "Re:" uþraðas yra automatiðkai pridedamas
102                 prie ankstesnës þinutës pavadinimo. Senoji þinutë yra cituojama naujoje
103                 po ">" simboliø. Atsakydami jûs galite raðyti tekstà bet kurioje þinutës
104                 lango dalyje bei prikabinti papildomus priedus prie laiðko.
105                 </p>
106    </description>
107 </section>
108
109 <section>
110    <title>
111       Atsakyti visiems
112    </title>
113    <description>
114       <p>
115       Visas taip pat kaip ir paprasto "Atsakyti" atveju, tik laiðkà gaus visi
116                 kuriø adresai yra laiðko antraðtëse.
117       </p>
118    </description>
119 </section>
120
121 <section>
122    <title>
123         Perþiûrëti visas antraðtes
124    </title>
125    <description>
126       <p>
127         Nuoroda parodys pilnas laiðko antraðtes. Ten paprastai bûna nurodyta,
128         per kur ëjo laiðkas ir tam tikra tarnybinë laiðko informacija.
129       </p>
130    </description>
131 </section>
132
133 <section>
134    <title>
135       Parsisiøsti kaip failà
136    </title>
137    <description>
138       <p>
139       Ði nuoroda leidþia iðsaugoti laiðkà kaip paprasta tekstiná dokumentà
140         tame kompiuteryje su kuriuo jûs dirbate. Kartu bus iðsaugota ir trumpa
141         laiðko antraðtë.
142       </p>
143    </description>
144 </section>
145
146 <section>
147    <title>
148       Priedai
149    </title>
150    <description>
151       <p>
152         Bet kokie su laiðku atëjæ priedai parodomi þemiau þinutës teksto. Kartu yra
153         nusakomas priedo tipas ir duodama nuoroda, kuri leidþia parsisiøsti prikabintà
154         failà arba já perþiûrëti.
155       </p>
156    </description>
157 </section>