Moving help files from lt to lt_LT
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Nustatymai
4    </title>
5    <summary>
6       Jûs galite pakeisti bendrà SquirrelMail iðvaizdà ir dalá darbo parametrø
7       naudodami nustatymø meniu opcijas.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Vienas ið SquirrelMail privalumø yra vartotojo galimybës priderinti interfeisà 
12       savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jûs galite turëti galimybæ 
13       nusistatyti sau patinkanèià puslapiø temà, kalbà, aplankø kontrolës ir kitas 
14       opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jûs nepaveikiate kitø tos paèios sistemos 
15       vartotojø. Yra penkios standartinës nustatymø dalys: Asmeninë informacija, 
16       Þinuèiø þymëjimas, Rûðiavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankø nustatymai.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Asmeninë informacija
24    </title>
25    <description>
26       <b>Pilnas vardas</b><br>
27       Jûs èia turëtumte áraðyti savo pilnà vardà. Pavyzdþiui, "Petras Petraitis".  
28       Kai kiti þmonës gaus ið jûsø laiðkà, jie matys tai, kas bus ávesta ðiame lauke.
29       Jei nieko nebus ávesta, gavëjai matys tik jûsø paðto adresà, pvz. 
30       petrasp@pastas.lt.
31       <br><br>
32       
33       <b>E-paðto adresas</b><br>
34       <i>Nëra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
35       automatiðkai. Jûs galite èia já ávesti.
36       <br><br>
37       
38       <b>Adresas, kuriuo reikia siøsti atsakymus</b><br>
39       <i>Nëra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
40       gavëjai bandys atsakyti á jûsø laiðkus. Jûs turëtumete kà nors ávesti tik
41       tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bûti naudinga, 
42       jei jûs norite, kad atsakymai atsidurtø jûsø Yahoo paðte, o ne standartinëje 
43       paðto deþutëje.
44       <br><br>
45       
46       <b>Paraðas</b><br>
47       <i>Nëra privalomas</i> - Paraðai yra dedami kiekvieno iðeinanèio laiðko 
48       apaèioje. Jei norite naudoti paraðà, jûs turite uþdëti varnikæ kairëje nuo 
49       teksto "Ar naudosite paraðà?" ir ávesti tekstà á þemiau esantá laukà.
50       <br><br>
51    </description>
52 </section>
53
54 <section>
55    <title>
56       Grafiniai nustatymai
57    </title>
58    <description>
59       <b>Tema</b><br>
60       SquirrelMail leidþia nustatyti skirtingus puslapiø atvaizdavimo spalvinius 
61       variantus. Jûs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
62       <br><br>
63
64       <b>Kalba</b><br>
65       Jei anglø nëra jûsø gimtoji kalba arba jei jûs geriau mokate kità uþsienio 
66       kalbà, jûs galite pasirinkti vienà ið sàraðe pateikiamø kalbø ir visas (arba
67       beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bûtent ta kalba. Taèiau aplankø vardai
68       ir atëjusios þinutës nebus iðverstos.
69       <br><br>
70
71       <b>Naudoti Javascript ar HTML adresø knygà?</b><br>
72       Vienas ið mûsø tikslø buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebûtø jokio
73       Javascript. Taèiau dalis mûsø programuotojø paraðë neblogà adresø paieðkos
74       priedà, kuris naudojà Javascript. Vietoj to, kad já iðmesti, mes leidþiame 
75       jums pasirinkti koká adresø knygutës variantà naudoti. HTML variantas turetø 
76       tikrai veikti jûsø narðyklëje, taèiau daþniausiai Javascript adresø knyga irgi
77       veiks.
78       <br><br>
79       
80       <b>Vienu metu rodomø þinuèiø skaièius</b><br>
81       Kokia dalis aplanke esanèiø þinuèiø bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiø
82       þinuèiø skaièius virðys èia esantá, jûs matysite tik pasirinktà þinuèiø skaièiø
83       ir nuorodas á ankstesná bei kità puslapá, kuriuose bus kita þinuèiø dalis.
84       <br><br>
85       
86       <b>Simboliø skaièius, iki kurio apriboti atëjusias þinutes</b><br>
87       Nustatoma kiek simboliø gali turëti viena atëjusio laiðko eilutë prieð 
88       programai jà priverstinai perkeliant á kità eilutæ. Tai neleidþia þinutems
89       perpildyti ekranà. 86 simboliai turëtø bûti pats tas. Taèiau jûs vis tiek 
90       galite tai pakeisti.
91       <br><br>
92       
93       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
94       Kokio ploèio bus jûsø þinuèiø kûrimo langas? Tai yra simboliø skaièius, kurá 
95       jums pavyks áraðyti raðant þinutæ prieð programai permetant jus á kita eilutæ.
96       <br><br>
97       
98       <b>Aplankø sàraðo plotis</b><br>
99       Èia jûs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankø sàraðu plotis. Esant 
100       ilgiems aplankø pavadinimams arba dideliems ðriftams, platesnë sekcija atrodo
101       geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnë sekcija padeda sutaupyti vietà 
102       kompiuterio ekrane.
103       <br><br>
104       
105       <b>Automatiðkai atnaujinti aplankø sàraðà</b><br>
106       SquirrelMail gali atomatiðkai atnaujinti kairëje esanèiø aplankø sàraðà. Tai 
107       kartu atnaujintø neperskaitytø þinuèiø skaièiø. Ðitaip jûs galite patikrinti, 
108       kiek dar liko neperskaitytø þinuèiø nespragsëdami kas kart ant aplanko vardo.
109       <br><br>
110    </description>
111 </section>
112
113 <section>
114    <title>
115       Þinuèiø þymëjimas
116    </title>
117    <description>
118       Ði idëja pasirodë, nes kai jûs esate uþsisakæ kelis skirtingus þinuèiø 
119       siuntinejimo saraðus, bûna sunku atskirti ið kur atëjo þinutë. Ði opcija
120       leidþia priskirti kiekvienam þinuèiø siuntinëjimo sàraðui atskirà spalvà
121       ir taip juos skirti.
122       <br><br>
123
124       Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti naujà þymëjimo taisyklæ, arba su 
125       nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurtà þymëjimo taisyklæ.<br><br>
126       
127       <b>Priskirtas vardas</b><br>
128       Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantá paðtà. Pavyzdþiui, jei jûs kaip nors 
129       skiriate þinutes ateinanèias ið mamos, jûs galite priskirti vardà "Nuo mamos".
130       <br><br>
131       
132       <b>Spalva</b><br>
133       Tai yra spalva, kuria bus paþymëtos visos atitinkanèios þemiau nurodytà sàlygà 
134       þinutës. Galima pasirinkti vienà ið nustatytø spalvø arba ávesti spalvos HEX 
135       kodà (pvz. a6b492). Ávedus nuosavà spalvà, jûs kartu turite uþþymëti ir 
136       persijungiantá mygtukà.
137       <br><br>
138       
139       <b>Atitikmuo</b><br>
140       Èia jûs ávedate sàlygà, kurià turi atitikti iðskiriamos þinutës. Iððokanèiame 
141       menu jûs pasirenkate, kuri laiðko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
142       atitikti ðalia esanèiame laukelyje ávestà sàlygà, (mama@pastas.lt). 
143       <br><br>
144    </description>
145 </section>
146
147 <section>
148    <title>
149       Aplankø nustatymai
150    </title>
151    <description>
152       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
153       Dalyje sistemø jûs èia nieko nematysite. Ir tada jûs galite paprasèiausiai nekreipti
154       á tai, kas toliau apie tai raðoma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
155       nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jûsø paðto aplankà. Jei jûs 
156       neásivaizduojate kà visa tai reiðkia, palikite viskà taip, kaip yra.
157       <br><br>
158
159       <b>Ðiukðliø aplankas</b><br>
160       Èia jûs pasirenkate, kur atsidurs visos þinutës, kurias jûs iðtrinsite. Jei nenorite 
161       saugoti trinamø þinuèiø - nustatykite punktà "Nenaudoti ðiukðliø aplanko".
162       <br><br>
163       
164       <b>Iðsiøstø laiðkø aplankas</b><br>
165       Èia jûs pasirenkate aplankà, kuriame bus iðsaugomos jûsø siunèiamø þinuèiø kopijos. 
166       Jei nenorite saugoti siunèiamø þinuèiø - pasirinkite punktà "Nenaudoti Iðsiøstø 
167       laiðkø aplanko".
168       <br><br>
169       
170       <b>Perspëjimai apie naujas þinutes</b><br>
171       Ði opcija leidþia pasirinkti kokio tipo informacijà apie neperskaitytas þinutes
172       jûs norite matyti. "Jokiø perspëjimø" atveju jûs nematysite jokios informacijos 
173       apie tai, kad kaþko dar neperskaitëte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytø 
174       þinuèiø skaièiø tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
175       visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulëtinti aplankø sàraðo atsiuntimà.
176       <br><br>
177       
178       <b>Perspëjimø apie naujas þinutes tipas</b><br>
179       Èia jûs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ðalia aplanko vardo. "Tik 
180       naujos þinutës" rodys vien neperskaitytø þinuèiø skaièiø. "Naujos þinutës ir 
181       bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek iðviso aplanke yra þinuèiø.
182       <br><br>
183
184       <b>Iðsiskleidþiantys aplankai</b><br>
185       "Aktyvuoti iðsiskleidþianèius aplankus" punktas ájungia specialø Squirrelmail
186       reþimà, kuris leidþia paslëpti dalá aplankø taip tarsi jie bûtø átraukti á 
187       aukðèiau esantá aplankà.
188       <br><br>
189    </description>
190 </section>
191
192 <section>
193    <title>
194       Rûðiavimo tvarka
195    </title>
196    <description>
197       Ði nustatymø dalis leidþia jums valdyti kokius laiðko punktus norite matyti
198       pagrindiniame þinuèiø lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bûti iðdëstyti.
199       <br><br>
200
201       Jûs galite atsisakyti dalies laukø rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
202       bûtø rodomi sàraðe kairiau ar deðiniau.
203       <br><br>
204    </description>
205 </section>