Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / options.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Nustatymai
4    </title>
5    <summary>
6       Jþs galite pakeisti bendr± SquirrelMail i¹vaizd± ir dalç darbo parametrù
7       naudodami nustatymù meniu opcijas.
8    </summary>
9    <description>
10       <p>
11       Vienas i¹ SquirrelMail privalumù yra vartotojo galimybìs priderinti interfeis± 
12       savo poreikiams. Priklausomai nuo konfiguracijos jþs galite turìti galimybê 
13       nusistatyti sau patinkanèi± puslapiù tem±, kalb±, aplankù kontrolìs ir kitas 
14       opcijas. Ir keisdami savo nustatymus jþs nepaveikiate kitù tos paèios sistemos 
15       vartotojù. Yra penkios standartinìs nustatymù dalys: Asmeninì informacija, 
16       ®inuèiù ¾ymìjimas, Rþ¹iavimo tvarka, Grafiniai nustatymai ir Aplankù nustatymai.
17       </p>
18    </description>
19 </chapter>
20
21 <section>
22    <title>
23       Asmeninì informacija
24    </title>
25    <description>
26       <b>Pilnas vardas</b><br>
27       Jþs èia turìtumte çra¹yti savo piln± vard±. Pavyzd¾iui, "Petras Petraitis".  
28       Kai kiti ¾monìs gaus i¹ jþsù lai¹k±, jie matys tai, kas bus çvesta ¹iame lauke.
29       Jei nieko nebus çvesta, gavìjai matys tik jþsù pa¹to adres±, pvz. 
30       petrasp@pastas.lt.
31       <br><br>
32       
33       <b>E-pa¹to adresas</b><br>
34       <i>Nìra privalomas</i> - Jei adresas skiriasi nuo to, kuris priskiriamas 
35       automati¹kai. Jþs galite èia jç çvesti.
36       <br><br>
37       
38       <b>Adresas, kuriuo reikia siùsti atsakymus</b><br>
39       <i>Nìra privalomas</i> - Tai yra adresas, kuriuo nukeliaus laiskai, kai 
40       gavìjai bandys atsakyti ç jþsù lai¹kus. Jþs turìtumete k± nors çvesti tik
41       tuo atveju, jei adresas kaip nors skirasi. Kartais tai gali bþti naudinga, 
42       jei jþs norite, kad atsakymai atsidurtù jþsù Yahoo pa¹te, o ne standartinìje 
43       pa¹to de¾utìje.
44       <br><br>
45       
46       <b>Para¹as</b><br>
47       <i>Nìra privalomas</i> - Para¹ai yra dedami kiekvieno i¹einanèio lai¹ko 
48       apaèioje. Jei norite naudoti para¹±, jþs turite u¾dìti varnikê kairìje nuo 
49       teksto "Ar naudosite para¹±?" ir çvesti tekst± ç ¾emiau esantç lauk±.
50       <br><br>
51    </description>
52 </section>
53
54 <section>
55    <title>
56       Grafiniai nustatymai
57    </title>
58    <description>
59       <b>Tema</b><br>
60       SquirrelMail leid¾ia nustatyti skirtingus puslapiù atvaizdavimo spalvinius 
61       variantus. Jþs galite pasirinkti sau patinkaèias spalvas.
62       <br><br>
63
64       <b>Kalba</b><br>
65       Jei anglù nìra jþsù gimtoji kalba arba jei jþs geriau mokate kit± u¾sienio 
66       kalb±, jþs galite pasirinkti vien± i¹ s±ra¹e pateikiamù kalbù ir visas (arba
67       beveik visas) Squirrelmail bus rodomas bþtent ta kalba. Taèiau aplankù vardai
68       ir atìjusios ¾inutìs nebus i¹verstos.
69       <br><br>
70
71       <b>Naudoti Javascript ar HTML adresù knyg±?</b><br>
72       Vienas i¹ mþsù tikslù buvo sukurti Squirrelmail taip, kad jame nebþtù jokio
73       Javascript. Taèiau dalis mþsù programuotojù para¹ì neblog± adresù paie¹kos
74       pried±, kuris naudoj± Javascript. Vietoj to, kad jç i¹mesti, mes leid¾iame 
75       jums pasirinkti kokç adresù knygutìs variant± naudoti. HTML variantas turetù 
76       tikrai veikti jþsù nar¹yklìje, taèiau da¾niausiai Javascript adresù knyga irgi
77       veiks.
78       <br><br>
79       
80       <b>Vienu metu rodomù ¾inuèiù skaièius</b><br>
81       Kokia dalis aplanke esanèiù ¾inuèiù bus rodoma vienu metu. Jei aplanke esanèiù
82       ¾inuèiù skaièius vir¹ys èia esantç, jþs matysite tik pasirinkt± ¾inuèiù skaièiù
83       ir nuorodas ç ankstesnç bei kit± puslapç, kuriuose bus kita ¾inuèiù dalis.
84       <br><br>
85       
86       <b>Simboliù skaièius, iki kurio apriboti atìjusias ¾inutes</b><br>
87       Nustatoma kiek simboliù gali turìti viena atìjusio lai¹ko eilutì prie¹ 
88       programai j± priverstinai perkeliant ç kit± eilutê. Tai neleid¾ia ¾inutems
89       perpildyti ekran±. 86 simboliai turìtù bþti pats tas. Taèiau jþs vis tiek 
90       galite tai pakeisti.
91       <br><br>
92       
93       <b>Redaktoriaus lango dydis</b><br>
94       Kokio ploèio bus jþsù ¾inuèiù kþrimo langas? Tai yra simboliù skaièius, kurç 
95       jums pavyks çra¹yti ra¹ant ¾inutê prie¹ programai permetant jus ç kita eilutê.
96       <br><br>
97       
98       <b>Aplankù s±ra¹o plotis</b><br>
99       Èia jþs nustatote koks bus kairiosios sekcijos su aplankù s±ra¹u plotis. Esant 
100       ilgiems aplankù pavadinimams arba dideliems ¹riftams, platesnì sekcija atrodo
101       geriau. Taèiau kitais atvejais, siauresnì sekcija padeda sutaupyti viet± 
102       kompiuterio ekrane.
103       <br><br>
104       
105       <b>Automati¹kai atnaujinti aplankù s±ra¹±</b><br>
106       SquirrelMail gali atomati¹kai atnaujinti kairìje esanèiù aplankù s±ra¹±. Tai 
107       kartu atnaujintù neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. ©itaip jþs galite patikrinti, 
108       kiek dar liko neperskaitytù ¾inuèiù nespragsìdami kas kart ant aplanko vardo.
109       <br><br>
110    </description>
111 </section>
112
113 <section>
114    <title>
115       ®inuèiù ¾ymìjimas
116    </title>
117    <description>
118       ©i idìja pasirodì, nes kai jþs esate u¾sisakê kelis skirtingus ¾inuèiù 
119       siuntinejimo sara¹us, bþna sunku atskirti i¹ kur atìjo ¾inutì. ©i opcija
120       leid¾ia priskirti kiekvienam ¾inuèiù siuntinìjimo s±ra¹ui atskir± spalv±
121       ir taip juos skirti.
122       <br><br>
123
124       Pakanka pasirinkti [Nauja] tam, kad sukurti nauj± ¾ymìjimo taisyklê, arba su 
125       nuoroda [Taisyti] pataisyti jau sukurt± ¾ymìjimo taisyklê.<br><br>
126       
127       <b>Priskirtas vardas</b><br>
128       Tai yra pavadinimas nusakantis ateinantç pa¹t±. Pavyzd¾iui, jei jþs kaip nors 
129       skiriate ¾inutes ateinanèias i¹ mamos, jþs galite priskirti vard± "Nuo mamos".
130       <br><br>
131       
132       <b>Spalva</b><br>
133       Tai yra spalva, kuria bus pa¾ymìtos visos atitinkanèios ¾emiau nurodyt± s±lyg± 
134       ¾inutìs. Galima pasirinkti vien± i¹ nustatytù spalvù arba çvesti spalvos HEX 
135       kod± (pvz. a6b492). Çvedus nuosav± spalv±, jþs kartu turite u¾¾ymìti ir 
136       persijungiantç mygtuk±.
137       <br><br>
138       
139       <b>Atitikmuo</b><br>
140       Èia jþs çvedate s±lyg±, kuri± turi atitikti i¹skiriamos ¾inutìs. I¹¹okanèiame 
141       menu jþs pasirenkate, kuri lai¹ko dalis (kam skirta, nuo ko, tema...) turi 
142       atitikti ¹alia esanèiame laukelyje çvest± s±lyg±, (mama@pastas.lt). 
143       <br><br>
144    </description>
145 </section>
146
147 <section>
148    <title>
149       Aplankù nustatymai
150    </title>
151    <description>
152       <b>Kelias iki aplanko</b><br>
153       Dalyje sistemù jþs èia nieko nematysite. Ir tada jþs galite paprasèiausiai nekreipti
154       ç tai, kas toliau apie tai ra¹oma. Taèiau kitose sistemose tai yra labai svarbus 
155       nustatymas. Jis nusako kurioje vietoje yra saugomi visi jþsù pa¹to aplank±. Jei jþs 
156       neçsivaizduojate k± visa tai rei¹kia, palikite visk± taip, kaip yra.
157       <br><br>
158
159       <b>©iuk¹liù aplankas</b><br>
160       Èia jþs pasirenkate, kur atsidurs visos ¾inutìs, kurias jþs i¹trinsite. Jei nenorite 
161       saugoti trinamù ¾inuèiù - nustatykite punkt± "Nenaudoti ¹iuk¹liù aplanko".
162       <br><br>
163       
164       <b>I¹siùstù lai¹kù aplankas</b><br>
165       Èia jþs pasirenkate aplank±, kuriame bus i¹saugomos jþsù siunèiamù ¾inuèiù kopijos. 
166       Jei nenorite saugoti siunèiamù ¾inuèiù - pasirinkite punkt± "Nenaudoti I¹siùstù 
167       lai¹kù aplanko".
168       <br><br>
169       
170       <b>Perspìjimai apie naujas ¾inutes</b><br>
171       ©i opcija leid¾ia pasirinkti kokio tipo informacij± apie neperskaitytas ¾inutes
172       jþs norite matyti. "Jokiù perspìjimù" atveju jþs nematysite jokios informacijos 
173       apie tai, kad ka¾ko dar neperskaitìte. "Tik INBOX" opcija rodys neperskaitytù 
174       ¾inuèiù skaièiù tik pagrindiniame aplanke. "Visuose aplankuose" opcija suskaièiuos
175       visus aplankus, taèiau tai gali smarkiai sulìtinti aplankù s±ra¹o atsiuntim±.
176       <br><br>
177       
178       <b>Perspìjimù apie naujas ¾inutes tipas</b><br>
179       Èia jþs pasirenkate, kokius skaièius norite matyti ¹alia aplanko vardo. "Tik 
180       naujos ¾inutìs" rodys vien neperskaitytù ¾inuèiù skaièiù. "Naujos ¾inutìs ir 
181       bendras skaièius" be to rodys ir tai kiek i¹viso aplanke yra ¾inuèiù.
182       <br><br>
183
184       <b>I¹siskleid¾iantys aplankai</b><br>
185       "Aktyvuoti i¹siskleid¾ianèius aplankus" punktas çjungia specialù Squirrelmail
186       re¾im±, kuris leid¾ia paslìpti dalç aplankù taip tarsi jie bþtù çtraukti ç 
187       auk¹èiau esantç aplank±.
188       <br><br>
189    </description>
190 </section>
191
192 <section>
193    <title>
194       Rþ¹iavimo tvarka
195    </title>
196    <description>
197       ©i nustatymù dalis leid¾ia jums valdyti kokius lai¹ko punktus norite matyti
198       pagrindiniame ¾inuèiù lange. Ir kokia tvarka tie laukai turi bþti i¹dìstyti.
199       <br><br>
200
201       Jþs galite atsisakyti dalies laukù rodymo, arba pasakyti kad tam tikri laukai 
202       bþtù rodomi s±ra¹e kairiau ar de¹iniau.
203       <br><br>
204    </description>
205 </section>