Moving help files from lt to lt_LT
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / main_folder.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Þinuèiø perþiûra
4    </title>
5    <summary>
6       Vardas gali atrodyti keistas, taèiau tai tëra þinuèiø esanèiø konkreèiame 
7       aplanke sàraðas
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Þinuèiø perþiûros puslapis
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Kairëje pasirinkus koká nors aplankà, deðinëje atsiranda þinuèiø 
18       esanèiø tame aplanke sàraðas.  Þemiau meniu esanti eilutë pasako
19       kurias þinutes jûs skaitote ir kiek jø yra ið viso..
20       </p>
21       <p>
22       Pavyzdþiui: Þinuèiø perþiûra <B>20</B> iki <B>30</B> (45 viso).
23       </p>
24       <p>
25       Atkreipkite dëmesá, kad bendras þinuèiø skaièius gali skirtis nuo
26       skaièiaus kairëje sekcijoje ðalia aplanko vardo, kuris rodo tik 
27       neperskaitytø þinuèiø skaièiø.
28       </p>
29       <p>
30       Toliau eina juosta su trim mygtukais. Kairëje yra iðsiskleidþiantis meniu
31       su dabar uþprenumeruotais aplankais. Bet kokia paþymëta þinutë gali bûti
32       perkelta á pasirinktà aplankà paspaudus mygtukà "Perkelti". Vienu metu 
33       galima perkelti kelias þinutes. Toliau eina þinuèiø trynimo mygtukas.
34       Pakanka pasirinkti nereikalingas þinutes ir paspausti "Iðtrinti".
35       </p>
36       <p>
37       Toliau eina juosta, apraðanti atskirus laukus á kuriuos skirtomi laiðkai.
38       Ðiuos antraðtes suskirto þinuèiø sàraðà á atskiras dalis. "Nuo" pasako
39       laiðko siuntëjà arba su kieno vardu adresu atëjo laiðkas. "Data" parodo,
40       kada atëjo laiðkas. "Tema" pasako, kà siuntëjas norëjo pasakyti arba bent
41       jau tai kaip jis pavadino savo laiðkà. <b>Pastaba:</b> Tarp datos ir temos
42       stulpeliø yra maþas bevardis stulpelis. Jame gali bûti áraðyti "+", "!"
43       arba "A" simboliai.  "+" reiðkia, kad prie þinutës yra prikabintø failø.
44       "A" - kad jûs jau atsakëte á ðá laiðkà. "!" - kad laiðkas paþymëtas kaip 
45       skubus!  
46       </p>
47       <p>
48       Likusià puslapio dalá uþima þinuèiø sàraðas. Neperskaitytos þinutës yra
49       þymimos <B>riebiu</B> ðriftu, tuo tarpu perskaitytos - paprastu. Kiekvienos
50       þinutës kairëje yra jos pasirinkimo laukas. Galima pasirinkti vienà ar kelias
51       þinutes ir atlikti su jomis aukðèiau apraðytas manipuliacijas (trinti ar 
52       perkelti á kità aplankà).
53       </p>
54    </description>
55 </section>