8152031705414dc3d6b3710d8d0734b3adb14292
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Aplankai
4    </title>   
5    <summary>
6       Þinutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bûti 
7       naudinga, kai gaunate daug paðto ir norite já kaip nors sutvarkyti.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Dabar uþsiprenumeruoti aplankai yra iðvardinti sekcijoje kairëje. 
18       Ði sekcija gali bûti automatiðkai atnaujima priklausomai nuo to, 
19       kas yra nustatyta Nustatymø puslapyje. Sekcijos virðuje yra didelë
20       riebi antraðtë. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankø 
21       saraðe, jis gali bûti atnaujintas naudojant þemiau esanèià nuorodà,
22       kuri vadinama "atnaujinti aplankø sàraðà".
23       </p>
24       <p>
25       Pirmasis aplankas saugo atëjusias þinutes. Ðalia jo galite matyti 
26       skaièiø  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytø</I> 
27       þinuèiø turite. Ðis skaièius gali kisti priklausomai nuo þinuèiø, 
28       rodomø deðinëje, skaièiaus. Þemiau pagrindinio aplanko gali matytis 
29       kiti aplankai. Aplankø spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
30       nustatymø puslapuje.
31       </p>
32    </description>
33 </section>   
34
35 <section>
36    <title>
37       Iðtrinti
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Jûs galite iðtrinti bet koká aplankà ið sàraðo, esanèio kairëje nuo
42       mygtuko "Iðtrinti aplankà". Taèiau ðiame sàraðe bus oarodyti ne visi 
43       aplankai. Negalima iðtrinti specialiø aplankø, tokiø kaip jûsø 
44       iðsiøstø laiðkø aplankas ar ðiukðliadëþë (Trash) ir tikrai negalima 
45       iðtrinti pagrindinio aplanko INBOX.
46       </p>
47    </description>
48 </section>
49
50
51 <section>
52    <title>
53       Sukurti
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       Aplankai sukuriami paprasèiausiai ávedus norimà aplanko pavadinimà á 
58       virð mygtuko esantá laukà ir paspaudus mygtukà "Sukurti aplankà". Taip 
59       pat galima sukurti aplankà, kuris egzistuotø kitame aplanke tereikia 
60       pasirinkti tà aplankà ið iððokanèio sàraðo.
61       </p>
62       <p>
63       Dalyje paðto serveriø yra dviejø tipø aplankai. Vieni saugo þinutes, 
64       kiti saugo kitus aplankus.  Jûs tada turëtumëte matyti opcijà 
65       "Let this folder contain subfolders."  Paþymëjus aplankas saugos kitus 
66       aplankus, bet ne þinutes. Kitais atvejais jûs galësite tik saugoti 
67       þinutes.
68       </p>
69    </description>
70 </section>
71
72 <section>
73    <title>
74       Pervadinti
75    </title>
76    <description>
77       <p>
78       Jûs galite pervadinti bet koká aplankà ið ðalia esanèio sàraðo. 
79       Taèiau sàraðe bus parodyti ne visi kairëje esantys aplankai. 
80       Iðsiøstø laiðkø, ðiukðliadëþës (trash), ir INBOX aplankø 
81       nepervardinsite.
82       </p>
83    </description>
84 </section>
85
86 <section>
87    <title>
88       Atðaukti prenumeratà ir uþsiprenumeruoti
89    </title>
90    <description>
91       Terminai:<br>
92       <i>Uþsiprenumeruoti</i>: Uþregistruoja aplankà serveryje, kad jûs já matytumëte
93                                sàraðe kairëje.<br>
94       <i>Atðaukti prenumeratà</i>: Atvirðtinis veiksmas. Iðregistruoja aplankà paðto 
95                                serveryje.<br>
96       <br><p>
97       Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankø, paspaudus 
98       atitinkamà mygtukà aplankas persikels á kitoje pusëje esantá laukà. Aplankø 
99       sàraðas susitvarkys, kai jûs já atnaujinsite arba jis automatiðkai atsinaujins. 
100       Vëliau jûs galësite vël uþsiprenumeruoti aplankus arba atðaukti prenumeratà.
101       </p>
102    </description>
103 </section>