Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / folders.hlp
1 <chapter>
2    <title>   
3       Aplankai
4    </title>   
5    <summary>
6       ®inutes galima saugoti skirtinguose aplankuose. Tai gali bþti 
7       naudinga, kai gaunate daug pa¹to ir norite jç kaip nors sutvarkyti.
8    </summary>
9 </chapter>
10
11 <section>
12    <title>
13       Uzsiprenumeruoti aplankai ir kairioji sekcija
14    </title>
15    <description>
16       <p>
17       Dabar u¾siprenumeruoti aplankai yra i¹vardinti sekcijoje kairìje. 
18       ©i sekcija gali bþti automati¹kai atnaujima priklausomai nuo to, 
19       kas yra nustatyta Nustatymù puslapyje. Sekcijos vir¹uje yra didelì
20       riebi antra¹tì. Jei yra padaryti kokie nors pakeitimai aplankù 
21       sara¹e, jis gali bþti atnaujintas naudojant ¾emiau esanèi± nuorod±,
22       kuri vadinama "atnaujinti aplankù s±ra¹±".
23       </p>
24       <p>
25       Pirmasis aplankas saugo atìjusias ¾inutes. ©alia jo galite matyti 
26       skaièiù  skliaustuose "( )", kuris parodo kiek <I>neperskaitytù</I> 
27       ¾inuèiù turite. ©is skaièius gali kisti priklausomai nuo ¾inuèiù, 
28       rodomù de¹inìje, skaièiaus. ®emiau pagrindinio aplanko gali matytis 
29       kiti aplankai. Aplankù spalvos priklauso nuo pasirinktos temos 
30       nustatymù puslapuje.
31       </p>
32    </description>
33 </section>   
34
35 <section>
36    <title>
37       I¹trinti
38    </title>
39    <description>
40       <p>
41       Jþs galite i¹trinti bet kokç aplank± i¹ s±ra¹o, esanèio kairìje nuo
42       mygtuko "I¹trinti aplank±". Taèiau ¹iame s±ra¹e bus oarodyti ne visi 
43       aplankai. Negalima i¹trinti specialiù aplankù, tokiù kaip jþsù 
44       i¹siùstù lai¹kù aplankas ar ¹iuk¹liadì¾ì (Trash) ir tikrai negalima 
45       i¹trinti pagrindinio aplanko INBOX.
46       </p>
47    </description>
48 </section>
49
50
51 <section>
52    <title>
53       Sukurti
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       Aplankai sukuriami paprasèiausiai çvedus norim± aplanko pavadinim± ç 
58       vir¹ mygtuko esantç lauk± ir paspaudus mygtuk± "Sukurti aplank±". Taip 
59       pat galima sukurti aplank±, kuris egzistuotù kitame aplanke tereikia 
60       pasirinkti t± aplank± i¹ i¹¹okanèio s±ra¹o.
61       </p>
62       <p>
63       Dalyje pa¹to serveriù yra dviejù tipù aplankai. Vieni saugo ¾inutes, 
64       kiti saugo kitus aplankus.  Jþs tada turìtumìte matyti opcij± 
65       "Let this folder contain subfolders."  Pa¾ymìjus aplankas saugos kitus 
66       aplankus, bet ne ¾inutes. Kitais atvejais jþs galìsite tik saugoti 
67       ¾inutes.
68       </p>
69    </description>
70 </section>
71
72 <section>
73    <title>
74       Pervadinti
75    </title>
76    <description>
77       <p>
78       Jþs galite pervadinti bet kokç aplank± i¹ ¹alia esanèio s±ra¹o. 
79       Taèiau s±ra¹e bus parodyti ne visi kairìje esantys aplankai. 
80       I¹siùstù lai¹kù, ¹iuk¹liadì¾ìs (trash), ir INBOX aplankù 
81       nepervardinsite.
82       </p>
83    </description>
84 </section>
85
86 <section>
87    <title>
88       At¹aukti prenumerat± ir u¾siprenumeruoti
89    </title>
90    <description>
91       Terminai:<br>
92       <i>U¾siprenumeruoti</i>: U¾registruoja aplank± serveryje, kad jþs jç matytumìte
93                                s±ra¹e kairìje.<br>
94       <i>At¹aukti prenumerat±</i>: Atvir¹tinis veiksmas. I¹registruoja aplank± pa¹to 
95                                serveryje.<br>
96       <br><p>
97       Manipuliuojant prenumerata galima pasirinkti kiek tik norite aplankù, paspaudus 
98       atitinkam± mygtuk± aplankas persikels ç kitoje pusìje esantç lauk±. Aplankù 
99       s±ra¹as susitvarkys, kai jþs jç atnaujinsite arba jis automati¹kai atsinaujins. 
100       Vìliau jþs galìsite vìl u¾siprenumeruoti aplankus arba at¹aukti prenumerat±.
101       </p>
102    </description>
103 </section>