795d07c433d9b56e6c50cc7c78b1d878144898ce
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Raðyti
4    </title>
5    <summary>
6       Ðis punktas leidþia raðyti ir siøsti laiðkus naudojant SquirrelMail.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Pasirinkæ "Raðyti" meniu punktà jûs atsidursite naujame puslapyje.
11       Èia jûs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
12       jûs patekote á ðá puslapá, dalis laukø jau gali bûti uþpildyti.
13       </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       Kam
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia raðyti asmens ar asmenø, 
24       kuriems siunèiate laiðkà adresà. Vedant kelis adresus, jie yra 
25       atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir uþpildyti 
26       laukus adresais ið adresø knygos. Laukas turi nustatytà ilgá ir 
27       suraðius daugiau adresø, jûs jø nebematysite. Adresus galima pamatyti
28       judant tame lauke su klaviatûros judëjimo klaviðais. Bet kuriuo atveju 
29       visi adresai, kuriuos ten suraðysite bus panaudoti siunèiant laiðkà.
30       </p>
31    </description>
32 </section>
33
34 <section>
35    <title>
36       Cc
37    </title>
38    <description>
39       <p>
40       Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angliðkø þodþiø <B>Carbon 
41       Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiøsti laiðko kopijà dar kam nors, 
42       jûs galite ávesti to asmens adresà ðiame lauke. Tai yra savotiðkas bûdas 
43       supaþindinti treèià asmená su vykstanèiu susiraðinëjimu. Laukelis savo 
44       talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukø. <B>Kam:</B> lauke
45       raðomi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
46       laukai yra informacinio pobûdþio.
47       </p>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Bcc
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       BCC yra angliðkø þodþiø <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, reiðkiantis
58       slaptà kopijà. Laukas yra naudojamas nusiøsti kam nors laiðko kopijà taip, 
59       kad ið <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatø <I>neþinotø</I>, kad tokia kopija 
60       buvo nusiøsta.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Tema
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71       Trumpas apraðymas apie tai, kà raðote laiðke. Atminkite, kad tikslus laiðko 
72       temos gali padëti gavëjui ávertinti laiðkà.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Mygtukas Adresai
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       Ðis mygtu atidaro adresø knygà ir leidþia pasirinkti adresus ið jos.
84       Norëdami apriboti iðvedamus adresus, turite kà nors ávesti á paieðkos
85       laukà ir paspausti mygtukà "Ieðkoti". Adresø knygà uþ savo funkcionalumà
86       uþsitarnavo atskirà pagalbos sistemos skyriø. Apie jà daugiau informacijos 
87       rasite skyriuje "Adresai". 
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       Þinutës tekstas
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jûsø laiðko tekstui. Jei 
99       yra nustatytas koks nors paraðas, jis irgi ten pasirodys. 
100       </p>
101    </description>
102 </section>
103
104 <section>
105    <title>
106       Prikabinti
107    </title>
108    <description>
109       <p>
110       Èia jûs galite pridëti failà prie laiðko. Failas turëtø bûti kur nors 
111       jûsø kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
112       priklauso nuo jûsø naudojamos narðyklës) atidaro dialogo langà, 
113       leidþiantá surasti failà, kurá norite prikabinti. Taip pat jûs galite 
114       suvesti pilnà kelià iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
115       mygtukà "Pridëti" failas turëtø pasirodyti sàraðe þemiau þinutës teksto.
116       </p>
117       <p>
118       Prikabinus bent vienà failà turëtø atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
119       leidþia iðtrinti vienà ar kelis prikabintus failus.
120       </p>
121       <p>
122       Pats failø prikabinimo procesas gali uþtrukti priklausomai nuo prikabinamo
123       failo dydþio ir jûsø susijungimo greièio. Gali bûti, kad didesnio failo 
124       jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesná 
125       laiðkà.
126       <p>
127    </description>
128 </section>