Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / compose.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Ra¹yti
4    </title>
5    <summary>
6       ©is punktas leid¾ia ra¹yti ir siùsti lai¹kus naudojant SquirrelMail.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Pasirinkê "Ra¹yti" meniu punkt± jþs atsidursite naujame puslapyje.
11       Èia jþs rasite kelis laukus ir mygtukus. Priklausomai nuo to, kaip
12       jþs patekote ç ¹ç puslapç, dalis laukù jau gali bþti u¾pildyti.
13       </p>
14    </description>
15 </chapter>
16
17 <section>
18    <title>
19       Kam
20    </title>
21    <description>
22       <p>
23       Pirmiausia <B>Kam:</B> laukas. Jame reikia ra¹yti asmens ar asmenù, 
24       kuriems siunèiate lai¹k± adres±. Vedant kelis adresus, jie yra 
25       atskiriami kableliais. Galima pasinauti mygtuku "Adresai" ir u¾pildyti 
26       laukus adresais i¹ adresù knygos. Laukas turi nustatyt± ilgç ir 
27       sura¹ius daugiau adresù, jþs jù nebematysite. Adresus galima pamatyti
28       judant tame lauke su klaviatþros judìjimo klavi¹ais. Bet kuriuo atveju 
29       visi adresai, kuriuos ten sura¹ysite bus panaudoti siunèiant lai¹k±.
30       </p>
31    </description>
32 </section>
33
34 <section>
35    <title>
36       Cc
37    </title>
38    <description>
39       <p>
40       Toliau eina <B>CC:</B> laukas.  CC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Carbon 
41       Copy</B> sutrumpinimas. Jei norite nusiùsti lai¹ko kopij± dar kam nors, 
42       jþs galite çvesti to asmens adres± ¹iame lauke. Tai yra savoti¹kas bþdas 
43       supa¾indinti treèi± asmenç su vykstanèiu susira¹inìjimu. Laukelis savo 
44       talpa nesiskiria nuo <B>Kam:</B> ir <B>BCC:</B> laukù. <B>Kam:</B> lauke
45       ra¹omi asmenys, kuriems tas laiskas adresuotas. <B>CC:</B> ir <B>BCC:</B> 
46       laukai yra informacinio pobþd¾io.
47       </p>
48    </description>
49 </section>
50
51 <section>
52    <title>
53       Bcc
54    </title>
55    <description>
56       <p>
57       BCC yra angli¹kù ¾od¾iù <B>Blind Carbon Copy</B> sutrumpinimas, rei¹kiantis
58       slapt± kopij±. Laukas yra naudojamas nusiùsti kam nors lai¹ko kopij± taip, 
59       kad i¹ <B>Kam:</B> or <B>CC:</B> adresatù <I>ne¾inotù</I>, kad tokia kopija 
60       buvo nusiùsta.
61       </p>
62    </description>
63 </section>
64
65 <section>
66    <title>
67       Tema
68    </title>
69    <description>
70       <p>
71       Trumpas apra¹ymas apie tai, k± ra¹ote lai¹ke. Atminkite, kad tikslus lai¹ko 
72       temos gali padìti gavìjui çvertinti lai¹k±.
73       </p>
74    </description>
75 </section>
76
77 <section>
78    <title>
79       Mygtukas Adresai
80    </title>
81    <description>
82       <p>
83       ©is mygtu atidaro adresù knyg± ir leid¾ia pasirinkti adresus i¹ jos.
84       Norìdami apriboti i¹vedamus adresus, turite k± nors çvesti ç paie¹kos
85       lauk± ir paspausti mygtuk± "Ie¹koti". Adresù knyg± u¾ savo funkcionalum±
86       u¾sitarnavo atskir± pagalbos sistemos skyriù. Apie j± daugiau informacijos 
87       rasite skyriuje "Adresai". 
88       </p>
89    </description>
90 </section>
91
92 <section>
93    <title>
94       ®inutìs tekstas
95    </title>
96    <description>
97       <p>
98       Didelis tusèias laukas yra skirtas suvesti jþsù lai¹ko tekstui. Jei 
99       yra nustatytas koks nors para¹as, jis irgi ten pasirodys. 
100       </p>
101    </description>
102 </section>
103
104 <section>
105    <title>
106       Prikabinti
107    </title>
108    <description>
109       <p>
110       Èia jþs galite pridìti fail± prie lai¹ko. Failas turìtù bþti kur nors 
111       jþsù kompiuteryje ar lokaliame tinkle. Browse mygtukas (jo pavadinimas
112       priklauso nuo jþsù naudojamos nar¹yklìs) atidaro dialogo lang±, 
113       leid¾iantç surasti fail±, kurç norite prikabinti. Taip pat jþs galite 
114       suvesti piln± keli± iki failo prie mygtuko esanèiame lauke. Paspaudus 
115       mygtuk± "Pridìti" failas turìtù pasirodyti s±ra¹e ¾emiau ¾inutìs teksto.
116       </p>
117       <p>
118       Prikabinus bent vien± fail± turìtù atsirasti dar vienas mygtukas. Jis
119       leid¾ia i¹trinti vien± ar kelis prikabintus failus.
120       </p>
121       <p>
122       Pats failù prikabinimo procesas gali u¾trukti priklausomai nuo prikabinamo
123       failo dyd¾io ir jþsù susijungimo greièio. Gali bþti, kad didesnio failo 
124       jums tiesiog nepavyks prikabinti arba serveris atsisakys priimti didesnç 
125       lai¹k±.
126       <p>
127    </description>
128 </section>