initial import under de_DE not de/
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / basic.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Squirrelmail pristatymas
4    </title>
5    <summary>
6       SquirrelMail leidþia patikrinti savo elektroniná paðtà per WWW.
7    </summary>
8    <description>
9       <p>
10       Taigi kas per daiktas tas <A HREF="http://www.squirrelmail.org/index.php3?from=1">
11       SquirrelMail</A>? Tai yra paðto sistemos www interfeisas, paraðytas naudojant 
12       <A HREF="http://www.php.net">PHP4</A> kalbà. Tikslas yra leisti skaityti paðtà, 
13       esantá jûsø paðto serveryje, ið bet kurios vietos Internete, naudojant standartinæ 
14       www narðyklæ. Detalesnæ informacijà apie tai, kaip viskas vyksta ir kas tai yra 
15       IMAP protokolas, galite rasti <A HREF="http://imap.org">http://imap.org</A>.
16       </p>
17    </description>
18 </chapter>   
19
20 <section>
21    <title>
22       Pagrindai
23    </title>
24    <description>
25       <p>
26       Jei nori greitai gauti atsakymà á klausimà, galite pabandyti þvilgtelëti á DUK 
27       (Daþniausiai uþduodamø klausimø / FAQ) skyriø. 
28       </p>
29       <p>
30       Squirrelmail yra suskirstytas á dvi pagrindines sekcijas (frames).  Kairioji
31       sekcija parodo naudojamus aplankus. Daugiau informacijos apie tai galima rasti
32       pagalbos sistemos skyriuje "Aplankai". Priklausomai nuo nustatymø ta siauroji
33       juosta gali persikraustyti á deðinæ pusæ.
34       </p>
35       <p>
36       Deðinëje sekcijoje vyksta visas veiksmas. Puslapio virðuje yra meniu eilutë. 
37       Punktas "Atsijungti" leis jums pabaigus iðeiti ið ðiø puslapiø pabaigus darbà
38       "Dabartinis aplankas" parodo, kuriame ið kairëje nurodytø aplankø esate.
39       Paprastai prisijungæ jûs patenkate á INBOX aplankà.
40       </p>
41       <p>
42       Antroje meniu eilutëje yra kiti meniu punktai:
43          <ul>
44             <li><b>Raðyti</b> - Leidþia raðyti ir siøsti laiðkus
45             <li><b>Adresai</b> - Parodo adresus saugomus jûsø adresø knygoje.
46             <li><b>Aplankai</b> - Leidþia tvarkyti aplankus. Jûs galite juos kurti, trinti ir pervardinti. 
47             <li><b>Nustatymai</b> - Leidþia pakeisti bendrà Squirrelmail iðvaizdà ir kitus nustatymus. 
48             <li><b>Paieðka</b> - Leidþia vykdyti paieðkà savo paðto dëþëje. 
49             <li><b>Pagalba</b> - Pagalbos sistema, kuriuoje jûs dabar esate.
50          </ul>
51       </p>
52    </description>
53 </section>