Changed to iso-8859-4
[squirrelmail.git] / help / lt_LT / addresses.hlp
1 <chapter>
2    <title>
3       Adresai
4    </title>
5    <summary>
6       Adresù knygos gali sutaupyti daug laiko ir spausdinimo. Jþs galite
7       i¹saugoti adresus ¾moniù, kuriems ra¹ote da¾niausiai ir vìliau juos
8       panaudoti.
9    </summary>
10    <description>
11       <p>
12       Adresù knygos yra geros priemonìs taupyti laik±. Jose gali bþti 
13       saugomi da¾niausiai naudojami adresai. LDAP serveriai (da¾nai 
14       naudojami privaèiose kompanijose ir universitetuose, kad 
15       standartiniai organizacijù adresai bþtù lengvai pasiekiami) taip
16       pat yra palaikomi Squirrelmail.
17       </p>
18       <p>
19       Jei jþsù nar¹yklì palaiko Javascript, tada jums bþtù geriau çjungti
20       javascript naudojanèi± adresù knyg± savo pa¹to Nustatymù meniu. Ji 
21       veikia nedideliù i¹¹okanèiù langù principu. Paprasti HTML adresù 
22       s±ra¹ai yra palaikomi tam atvejui, kad Squirrelmail galìtù naudoti
23       ir paèios paprasèiausios Interneto nar¹yklìs.
24       </p>
25    </description>
26 </chapter>
27
28 <section>
29    <title>
30       Trumpas vardas
31    </title>
32    <description>
33       <p>
34       Èia çra¹ykite kokç nors ¾inom± vard±. K± nors kas jums primintù kam
35       priklauso ¹is adresas.
36       </p>
37    </description>
38 </section>
39
40 <section>
41    <title>
42       E-pa¹to adresas
43    </title>
44    <description>
45       <p>
46       Èia ra¹omas pilnas to asmens elektroninio pa¹to adresas. Spìlioti èia 
47       negalima. Elektroninio pa¹to adres± sudaro trys dalys. Pirmiausia ra¹omas
48       adresato identifikatorius, pvz. "petrasp". Toliau po @ simbolio eina
49       pa¹to serverio adresù srities apra¹ymas, pvz. "pastas". Galiausiai ra¹omi
50       vir¹utinio lygio srities simboliai, kurie gali bþti patys çvairiausi 
51       trumpiniai, tokie kaip lt, au, cc, us, com, org, net ar net edu. ©ie 
52       trumpiniai paprastai nustato kokiai bendrinei srièiai priklauso antroje 
53       dalyje apra¹ytas adresas. lt naudojamas lietuvi¹kù serveriù vardams, 
54       com - komercinìms organizacijoms, org - nekomercinìms organizacijoms,
55       net - interneto paslaugù tiekìjù tinklams. Pilnas elektroninio pa¹to 
56       adresas turetù atrodyti pana¹iai ç petrasp@pastas.lt. (be paskutinio 
57       ta¹ko). Jei suklysite, pa¹tas turìtù grç¾ti su Mailer Daemon prane¹imu
58       arba nukeliauti pas kit± ¾mogù.
59       </p>
60    </description>
61 </section>
62
63 <section>
64    <title>
65       Papildoma informacija
66    </title>
67    <description>
68       <p>
69       Tai dar vienas laukas, kur jþs galite para¹yti ka¾k± primenanèio apie 
70       asmenç. Ir jame tilps daugiau nei "trumpo vardo" lauke. Pvz. jei tai
71       verslo kontaktas, galima para¹yti "Sutikau bulviù augintojù simpoziume"
72       </p>
73    </description>
74 </section>
75
76 <section>
77    <title>
78       Taisyti arba trinti
79    </title>
80    <description>
81       <p>
82       ©ie mygtukai leid¾ia pataisyti vien± pasirinkt± adres± arba i¹trinti 
83       kelis pasirinktus çra¹us adresù knygoje
84       </p>
85    </description>
86 </section>
87
88 <section>
89    <title>
90       Çtraukti ç adresù knyg±
91    </title>
92    <description>
93       <p>
94       Reikia u¾pildyti auk¹èiau apra¹ytus laukus. Trys pirmus (trumpas vardas, 
95       E-pa¹to adresas, ir vardas) turi bþti bþtinai u¾pildyti. Pavardì ir
96       papildoma informacija yra papildomi laukai.
97       </p>
98    </description>
99 </section>
100
101 <section>
102    <title>
103       LDAP
104    </title>
105    <description>
106       <p>
107       LDAP yra specialus centralizuoto informacijos saugojimo ir jos paìmimo
108       protokolas. Pavyzd¾iui, universitetas gali naudoti LDAP saugoti visiems
109       savo studentù, dìstytojù ir personalo adresams. Tinkamai sukonfiguruoti
110       LDAP nustatymai leistù SquirrelMail pateikti visus mokymo çstaigos 
111       el-pa¹to adresus. Squirrelmail LDAP galimybìs yra pakankamai didelìs ir
112       leid¾ia <I>vienoje vietoje</I> rodyti asmeninê adresù knyg± ir LDAP 
113       adresus.
114       </p><p>
115       LDAP gali bþti sukonfiguruotas naudoti kokç nors LDAP serverç arba 
116       visi¹kai atjungtas. Viskas priklauso nuo pa¹to administatoriaus.
117       </p><p>
118       Kadangi LDAP nustatymai galioja visai SquirrelMail pa¹to sistemai, juos
119       turìtù sutvarkyti administratorius, kuris çrengì www pa¹to sistem±.
120       </p>
121    </description>
122 </section>